אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות סוכני המכס (סדרי הדין בפני ועדת ערר), תשכ"ה-1965

תקנות סוכני המכס (סדרי הדין בפני ועדת ערר), תשכ"ה-1965

תקנות סוכני המכס (סדרי הדין בפני ועדת ערר), תשכ"ה-1965 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 24 לחוק סוכני המכס, תשכ"ה-1964, אני מתקין תקנות אלה:
1. מקום הערר (תיקון: תשל"ט)
ערר יוגש לוועדת הערר (להלן - הוועדה) שבתחום שיפוטה נמצא, ביום ההגשה, מקום מגוריו של העורר או מקום עסקו. לא מונתה ועדה בתחום השיפוט האמור - יוגש הערר לועדה שליד בית המשפט המחוזי בירושלים.
2. תוכן הערר
(א) בערר יפורטו:
(1) שמו, מענו ומשלח-ידו של העורר ומען להמצאת מסמכים;
(2) התאריך בו נמסרה לו ההחלטה שעליה הוא עורר;
(3) העובדות שעליהן מסתמך העורר;
(4) הנימוקים שעליהן מבוסס הערר;
(5) הסעד המבוקש.
(ב) הערר יהא חתום בידי העורר או בא-כוחו.
3. צירופים
לערר יצורפו -
(1) הצהרה בשבועה כמשמעותה בפקודת הפרשנות, לרבות הצהרה בכתב שניתנה בשבועה או בהן-צדק לפי דין המקום שבו ניתנה או בפני קונסול ישראלי (להלן - תצהיר);
(2) העתק ההחלטה שעליה הוא עורר;
(3) העתק מכל מסמך שעליו מסתמך העורר בערר.
4. נוסח הערר
הערר יהא ערוך לפי הטופס שבתוספת וכתוב על צד אחד של הגליון עם שוליים של חמישה סנטימטרים לפחות.
5. המשיב
המנהל או גובה המכס, הכל לפי הענין, יהיו המשיבים.
6. מספר העותקים
הערר על נספחיו השונים יוגשו בחמישה עותקים, ויושב-ראש הוועדה יעביר אחד מהם למשיב.
7. תשובת המשיב
המשיב רשאי, תוך שלושים יום מיום שנמסר לו הערר, להגיש לוועדה את תשובתו עם תצהיר או בלעדיו, חתומים בידו או ביד בא-כוחו, ויושב-ראש הוועדה יעביר אחד מהם לעורר.
8. המצאת מסמכים
המצאת מסמכים מבעלי הדין לוועדה ולהיפך, בין בעלי הדין לבין עצמם, תהיה במסירה אישית או במשלוח.
9. מועד השמיעה
יושב-ראש הוועדה יקבע מועד לשמיעת הערר שהוגש לו ויודיע על כך לעורר ולמשיב 15 יום לפחות לפני המועד שנקבע.
10. אגרה (תיקון: תשל"ז)
עם הגשת הערר ישלם העורר אגרה בסכום הנקוב בחלק ב', סעיף א(1) לתוספת הראשונה לתקנות בתי-משפט (אגרות), תשל"ו-1976.
11. מחיקת הערר
ערר שלא נערך לפי התקנות 2 עד 4, או לא שולמה בעדו האגרה שנקבעה, רשאי יושב-ראש הוועדה להורות על מחיקתו.
12. דחיית השמיעה
הוועדה רשאית לדחות את שמיעת הערר, או המשך הדיון בו, לכל תאריך שייראה לה.
13. חקירת מצהיר
(א) בעל-דין הרוצה לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר תצהיר לאימות העובדות שעליה מסתמך בעל-דין אחר, יודיע על כך ליושב-ראש הוועדה ולאותו בעל-דין לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת הערר.
(ב) בעל-דין שנמסרה לו הודעה כאמור, יביא לפני הוועדה במועד שנקבע לשמיעת הערר את האדם שנדרש לחקירה שכנגד.
(ג) לא הביא בעל הדין את האדם לחקירה שכנגד או סירב האדם, בלי סיבה המתקבלת על דעת הוועדה, להשיב על שאלות שנשאל בחקירה שכנגד, לא ישמש תצהירו עדות אלא אם ראתה הוועדה שקבלת התצהיר דרושה למיצוי הצדק.
14. סדר הדיון
הוועדה תשמע תחילה את טענות העורר ולאחר מכן את טענות המשיב, ורשאית היא להתיר לעורר להשיב על טענות המשיב, ככל שהדבר ייראה לה.
15. אי-התייצבות (תיקון: תשכ"ו)
בעלי הדין שהוזמנו כדין ולא התייצבו לפני הוועדה במועד שנקבע לשמיעת הערר, או במועד שנדחה לפי תקנה 12, יחולו הוראות אלה:
(1) התייצב העורר ולא התייצב המשיב, רשאית הועדה לדחות את שמיעת הערר או לשמוע את העורר שלא בפני המשיב;
(2) לא התייצב העורר או לא התייצבו שניהם, רשאית הוועדה לדחות את שמיעת הערר או למחוק את הערר; עורר שנמחק עררו רשאי לחזור להגיש ערר באותו ענין תוך שלושים יום מן התאריך שהודע לו על המחיקה.
16. טענת פגם בצורה
לא תיזקק הועדה לכל טענת-פגם בצורת הערר, אלא אם נמסרה על כך הודעה בכתב לעורר לפחות שבעה ימים לפני היום שנקבע לשמיעת הערר והעורר לא תיקן את הפגם לפני אותו מועד; במקרה זה רשאית הועדה - מטעמים מיוחדים - להרשות לעורר לתקן את הפגם בתנאים שתקבע.
17. נימוקים נוספים
לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בערר או בתשובת המשיב, אלא אם ראתה ששמיעת הנימוק הנוסף דרושה למיצוי הצדק.
18. פרטים נוספים
(א) רשאית הועדה, בכל שלב, לדרוש מבעל-דין מסירת פרטים נוספים ומפורשים יותר לעובדות או הנימוקים שפורשו בערר או לנימוקים הנוספים לפי תקנה 17.
(ב) דרשה הועדה מסירת פרטים נוספים יחולו הוראות התקנות 6 עד 8, בשינויים המחוייבים לפי הענין, אם לא הורתה הועדה הוראה אחרת.
19. איחוד עררים
הוגשו עררים אחדים ויש בהם שאלה משותפת, משפטית או עובדתית, מותר לדון בכולן כאחד.
20. צירוף בעלי-דין
הועדה רשאית, בכל שלב, לצרף כעורר או כמשיב בערר שלפניה כל אדם שנראה לה מעוניין בערר.
21. שינוי בהרכב
נבצר מחבר הועדה להמשיך בשמיעת הערר, רשאית הועדה להמשיך בהרכב אחר מן השלב שאליו הגיע הדיון, ורואים את הדיון שקויים בהרכב הקודם כאילו היה בהרכב החדש.
22. ההחלטה
(א) החלטת הועדה תינתן תוך שלושים יום מן היום שבו סיימו בעלי הדין את טענותיהם, תיערך בכתב ותיחתם בידי היושב ראש ושני החברים.
(ב) העתק ההחלטה, מאושר ביד יושב ראש הועדה, יימסר לעורר ולמשיב.
23. שכר חברי הועדה (תיקון: תשכ"ו, תשל"ז)
בעד כל אחת מישיבותיה של הועדה ישולם לחברי הועדה, להוציא היושב-ראש, שכר של 80 לירות.
24. החזרת אגרה
הגיש העורר לפני הישיבה הראשונה בקשה לבטל את הערר, יימחק הערר ולעורר תוחזר מחצית האגרה ששולמה.
ערר מס'........196.........
ת ו ס פ ת
(תקנה 4)
אל: ועדת-ערר על פי הוראות חוק סוכני המכס, תשכ"ה-1964
ב.....................
(העיר)
.....................העורר
(יש לציין את כל הפרטים הנוגעים לעורר: שמו, מענו, משלח-ידו ומען להמצאת מסמכים)
...................נגד
..................המשיב
הודעת-ערר
מוגש בזה ערר על החלטת המנהל/גובה המכס ב _______
שניתנה ביום ________ (העתק ההחלטה מצ"ב).
א. פרט את כל העובדות הצריכות לענין (אם הנך סומך על מסמכים תאר אותם בקצרה וצרף העתקים).
ב. פרט את כל הנימוקים עליהם הנך סומך את הערר.
הערה: טופס זה ימולא בחמישה עותקים.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ה, 2280; תשכ"ו, 831; תשל"ז, 788; תשל"ט, 543.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ