אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תנאי החזקה במעצר), התשנ"ז-1997

תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תנאי החזקה במעצר), התשנ"ז-1997

תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תנאי החזקה במעצר), התשנ"ז-1997 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(2) ו-(5) ו-11 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הממונה על החקירה" - בעל סמכות חקירה על פי דין האחראי על החקירה שבמסגרתה נעצר העצור;
"השר" - השר לבטחון הפנים;
"מפקד מקום המעצר" - מי שנקבע לפי הפקודות כמפקד מקום מעצר;
"מקום מעצר" - מקום המיועד להחזקת עצורים שהשר לבטחון הפנים הכריז עליו כמקום מעצר;
"עצור" - מי שנעצר ומוחזק במשמורת במקום מעצר;
"עצור החשוד בעבירות בטחון" - עצור בחשד לביצוע עבירות המנויות בסעיף 35(ב) לחוק, שטרם הוגש נגדו כתב אישום;
"פקודות" - פקודות משטרת ישראל כהגדרתן בפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א-1971, או פקודות השירות כהגדרתן בפקודת בתי הסוהר (נוסח חדש), התשל"ב-1971, לפי הענין;
"תא" - תא מעצר במקום מעצר.
2. הכרזת מקום מעצר
(א) השר יכריז על מקום מעצר רק אם אישר המפקח הכללי של המשטרה או נציב שירות בתי הסוהר כי אותו מקום עומד בתנאים על פי החוק וכי ניתן לאפשר לעצורים שיוחזקו במשמורת באותו מקום לממש את זכויותיהם על פי החוק.
(ב) שוכנע השר כי מקום המעצר או חלק ממנו אינו עומד עוד בתנאים כאמור בתקנת משנה (א), יורה על תיקון הליקויים תוך פרק זמן סביר, ואם לא תוקנו, יבטל את ההכרזה על אותו מקום, וכן רשאי הוא לבטל את ההכרזה לאלתר.
3. התנאים הפיסיים בתא המעצר
(א) בתא יהיה חלון שיאפשר אוורור מן החוץ; תא שאין בו חלון כאמור יותקנו בו אמצעי אוורור חלופיים סבירים.
(ב) בתא יהיו שירותים וכיור, בין השירותים ובין חלק המגורים של התא תהיה הפרדה באופן שתישמר פרטיותו של העצור; היתה בתא מקלחת, תהיה הפרדה כאמור גם בין המקלחת לחלק המגורים של התא; יכול שיהיה תא שאין בו שירותים וכיור. תא כאמור ישמש רק לצורך החזקת עצורים כאמור בתקנה 7.
(ג) לא היתה מקלחת בתא, יהיו במקום המעצר מקלחות במספר מספיק המאפשר מימוש זכות העצור למקלחת במים חמים מדי יום.
(ד) בכל תא תהיה תאורה חשמלית שתאפשר, באופן סביר, קריאה.
(ה) תא שתכנון בנייתו יחל לאחר תחילתן של תקנות אלה יחולו עליו גם הוראות אלה:
(1) יותקנו בו שולחן, מושבים ומדפים לאחזקת חפצים אישיים של עצורים אשר הם זכאים להחזיקם על פי תקנות אלה;
(2) יהיו בו לא יותר מ-4 מיטות לעצורים;
(3) השטח הממוצע לעצור בתא לא יפחת מ-4.5 מטרים רבועים; חישוב השטח האמור יהיה לפי השטח שבין קירות התא, לרבות שטח השירותים, הכיור והמקלחת, ומחולק במספר המיטות שבתא;
(4) במקום המעצר יותקנו תשתיות חשמל ותקשורת שיאפשרו שימוש באמצעי חימום, אוורור, טלויזיה ומכשירי חשמל נוספים, שעצורים זכאים להחזיקם בתא לפי תקנות אלה;
(5) המקלחת תהיה בנפרד מן השירותים.
הוראות תקנת משנה זו יחולו, ככל הניתן, גם על תכנון השיפוץ של תאים קיימים.
4. תנאי תברואה והגיינה במקום המעצר
(א) תא יסויד בהתאם לצורך ולפחות פעמיים בשנה; בכל תא תבוצע פעולת חיטוי והדברה אחת לשנה לפחות או על פי הוראות רופא מקום המעצר; החיטוי וההדברה ייעשו באופן שלא יביא לפגיעה בבריאות העצור.
(ב) מקום המעצר יספק לעצורים בכל תא אמצעים וחומרי ניקיון בכמות הדרושה לשם שמירה על נקיון התא.
(ג) כל עצור חייב בנקיון התא על פי הסדרים שייקבעו בנוהלי מקום המעצר.
5. החזקת חפצים אישיים בידי עצור
(א) עציר רשאי להחזיק ברשותו מסמכים שנמסרו לו על פי דין במהלך מעצרו, הקשורים לחקירתו או למשפטו.
(ב) עצור יהיה זכאי להחזיק בתא חפצים מן הסוג המפורט בטור א' בתוספת הראשונה, בתנאים מיוחדים כמפורט בטור ב' בה, ובכמות כאמור בטור ג' שבה; מקום שנאמר בטור ג' כי החזקת החפץ מותנית בקיום תשתית מתאימה בתא, לא יהיה עצור זכאי להחזיק באותו חפץ אלא אם כן אישר מפקד מקום המעצר כי תנאי התשתית במקום המעצר מאפשרים שימוש כאמור; עצור יהיה זכאי לרכוש חפצים שהוא זכאי לפי תקנת משנה זו להחזיק בתא בחנות במקום מעצר, אם הדבר ניתן, או לקבל חפצים כאמור מאנשים מן החוץ.
(ג) חפצים כאמור בתקנת משנה (ב), יהיה העצור זכאי להחזיק לאחר שנבדקו בידי מפקח מקום המעצר או מי מטעמו.
(ד) היה למפקד מקום המעצר חשש שעצור עלול לגרום נזק לעצמו, לאחרים או לרכוש, רשאי הוא, לאחר שנתן לעצור הזדמנות להשמיע טענותיו, לאסור עליו החזקת חפצים העלולים, לדעתו, לגרום נזק כאמור; הנימוקים לאיסור יתועדו בידי מפקד מקום המעצר בכתב.
(ה) מפקד מקום המעצר יאפשר לעצור, על פי הנחיות רופא מקום המעצר, להחזיק חפצים הנחוצים לו לשם שמירה על שלומו או בריאותו.
(ו) מפקד מקום המעצר יאפשר לעצור, מטעמים של התנהגות טובה או טעמים אחרים שיירשמו, כמות גדולה יותר של חפצים המותרים לפי התוספת הראשונה או חפצים נוספים, ואולם באשר לעצור שטרם הוגש נגדו כתב אישום, לא יאשר מפקד מקום מעצר אחזקת חפצים כאמור אלא אם כן אישר הממונה על החקירה כי אין בהחזקת חפצים אלה כדי לפגוע בחקירה.
(ז) חפצים של העצור, שאינו זכאי להחזיקם בתא, יוחזקו בפקדון עבורו בדרך שתיקבע בפקודות או יימסרו, לפי בקשתו, למבקר שיבוא למקום המעצר; בעת שחרור העצור ממקום המעצר יוחזרו לו החפצים כאמור.
6. אמצעים לשימוש אישי ולצורך שמירה על נקיונו האישי של העצור
(א) לעציר יסופקו, לשימושו האישי במקום המעצר, מיטה, מזרן ושמיכות נקיות.
(ב) שמיכות העצורים יכובסו או יוחלפו בתדירות שתבטיח את נקיונן.
(ג) לעצור יסופקו במקום המעצר סבון ונייר טואלט בכמות סבירה לשימוש אישי.
(ד) עצור יהיה זכאי להתקלח במים חמים אחת ליום, בכפוף לאמור בתקנה 7.
(ה) עצור שמעצרו הוארך בידי שופט לתקופה העולה על 24 שעות, ושאין ביכולתו לרכוש או לקבל מגורם מחוץ לבית מעצר מערכת בגדים להחלפה, סדין, מגבת ואמצעי הגיינה בסיסים, יספק לו מקום המעצר פריטים אלה.
7. מניעת פגיעה בראיה או העלמתה
כדי למנוע פגיעה או העלמה של ראיה שיש חשד שעצור נושא אותה על גופו או בגופו רשאי הממונה על החקירה להורות בהחלטה מנומקת בכתב -
(1) שלא לאפשר מימוש הזכות לפי תקנה 6(ד); ובלבד שהוראה כאמור לא תהיה לפרק זמן העולה על 3 ימים;
(2) להחזיק עצור בתא שאין בו שירותים.
8. מזון
(א) עצור זכאי לקבל שלוש ארוחות ביום לפחות, בשעות סדירות; הארוחות תהינה מורכבות ממזון בכמות ובהרכב הנדרשים לשם שמירה על בריאות העצור.
(ב) עצור הנזקק למזון מיוחד מטעמי בריאות על פי אישור רופא מקום המעצר, יהיה זכאי לקבל מזון כאמור במקום המעצר.
9. זכות להליכה יומית במקום המעצר
(א) עצור זכאי במשך שעה מדי יום, בשעות היום, להליכה באויר הפתוח במקום המעצר, אם תנאי מקום המעצר מאפשרים זאת, בכפוף לאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג).
(ב) לא יוחזק עצור למעלה משבעה ימים במקום המעצר, שבו לא ניתן לממש זכותו להליכה יומית כמפורט בתקנת משנה (א) מטעמים הנוגעים לתנאי מקום המעצר, והוא יועבר למקום מעצר אחר שתנאיו מאפשרים מימוש הזכות כאמור.
(ג) הממונה על החקירה רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, להורות למפקד מקום המעצר להגביל או לשלול את זכותו להליכה יומית בתקנות משנה (א) ו-(ב) של עצור שטרם הוגש נגדו כתב אישום בשל חשש של פגיעה בחקירה. הוגבלה זכות עצור כאמור, הוא יהיה זכאי להליכה באויר הפתוח במשך שעה לפחות פעם בשבעה ימים, לפרק זמן שלא יעלה על חודש ימים, ואולם רשאי קצין חקירות בדרגת סגן ניצב ומעלה להאריך את פרק הזמן של החודש לפרקי זמן נוספים שלא יעלו על 15 ימים בכל פעם בשל חשש של פגיעה בחקירה.
(ד) מפקד מקום המעצר רשאי להגביל זכותו של עצור לטיול יומי מטעמים של שמירה על שלום העצור; הוגבלה זכותו של עצור כאמור, הוא יהיה זכאי לצאת להליכה יומית באויר הפתוח במשך שעה לפחות פעם בחמישה ימים.
(ה) עצור שלא נתאפשר לו לממש זכותו להליכה יומית בשעה שנקבעה לכך על פי נוהלי מקום המעצר, עקב הוצאתו ממקום המעצר לבית המשפט או לחקירה או מטעם אחר, לא יהיה זכאי באותו יום להליכה יומית, אלא אם כן סדרי מקום המעצר מאפשרים זאת, ואולם לא תימנע זכותו של העצור להליכה יומית מהטעם כאמור במשך יותר משבעה ימים רצופים.
10. זכות לשימוש בטלפון (תיקון: תשנ"ז)
(א) עצור שהוגש נגדו כתב אישום יהיה זכאי לעשות שימוש בטלפון במקום המעצר פעם ביום לפרק זמן סביר; השימוש בטלפון יהיה על חשבון העצור.
(ב) עצור שטרם הוגש נגדו כתב אישום לא יהיה זכאי לעשות שימוש בטלפון כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן הממונה על החקירה אישר כי אין בכך כדי לפגוע בחקירה.
(ג) עצור שטרם הוגש נגדו כתב אישום למעט עצור שאינו זכאי על פי החוק להיפגש עם עורך דינו, יהיה זכאי לבקש בכתב ממפקד מקום המעצר שיתקשרו טלפונית למשרדו של עורך דינו לשם מסירת הודעה מטעמו; מסירת ההודעה על פי בקשת העצור תתועד בכתב בידי מי שמסר את ההודעה.
11. פגישה עם עורך דין
(א) מועד לפגישת עצור עם עורך דין יתואם מראש; מפקד מקום המעצר יאפשר פגישה ראשונה של עצור עם עורך דינו, לבקשת אחד מהם גם שלא בשעות המקובלות במקום המעצר.
(ב) פגישת עצור עם עורך הדין תיעשה ביחידות בחדר נפרד, ובתנאים המבטיחים את סודיות הפגישה, אולם באופן המאפשר פיקוח על התנהגות העצור ותנועותיו.
12. הזכות לקבלת מבקרים (תיקון: תש"ס)
(א) עצור שהוגש נגדו כתב אישום יהיה זכאי לקבל מבקרים במקום המעצר אחת לשבוע לפרק זמן של 30 דקות בכפוף לאמור בתקנת משנה (ג); מספר המבקרים המרבי לכל עצור ונוהלי הביקור וסדריו ייקבע בפקודות; מפקד מקום המעצר מוסמך להאריך זמן ביקור ולאשר תוספת למספר המבקרים את העצור מטעמים של התנהגותו הטובה בעת המעצר או מטעמים אחרים שיירשמו.
(ב) עצור שטרם הוגש נגדו כתב אישום לא יהיה זכאי לקבל מבקרים במקום המעצר, אלא אם כן הממונה על החקירה אישר כי לא יהיה בכך כדי לפגוע בחקירה; כמו כן רשאי הממונה על החקירה להתנות אישורו לביקורים אצל עצור כאמור בתנאים שתכליתם למנוע אפשרות פגיעה בחקירה.
(ג) לא יוחזק עצור הזכאי לקבל מבקרים במקום מעצר שלא ניתן לאפשר בו ביקור מבקרים, במשך למעלה מ-7 ימים מיום שקמה לו הזכות לכך; הועבר עצור כאמור למקום מעצר אחר שבו ניתן לו לממש את זכותו, יהיה זכאי במשך השבוע הראשון להעברתו לשני מועדי ביקורים או לביקור אחד לפרק זמן של שעה.
(ד) מפקד מקום מעצר רשאי לאסור כניסת אדם למקום מעצר לצורך ביקור או להגבילה בתנאים או להפסיק ביקור או פגישה עם עצור, אם יש לו יסוד סביר לחשש שביקורו של אותו אדם במקום המעצר יגרום לפגיעה בבטחון המדינה או בבטחון הציבור או בסדר הטוב של מקום המעצר; ההחלטה בדבר האיסור תהיה מנומקת בכתב.
(ה) המפקח הכללי של המשטרה (להלן - המפקח הכללי) או נציב בתי הסוהר (להלן - הנציב), לפי הענין, רשאי להורות על מניעת ביקורים אצל עצור, לתקופה שלא תעלה על חודש ימים, אם יש לו יסוד סביר לחשוד כי העצור עלול לנצל ביקורים לשם פעילות שמטרתה פגיעה בביטחון המדינה או בביטחון הציבור.
(ו) שוכנע המפקח הכללי או הנציב, לפי הענין, כי עדיין קיימת עילה למניעת ביקורים לתקופה העולה על האמור בתקנת משנה (ה), רשאי הוא לחזור ולהורות על מניעת הביקורים לתקופות נוספות של חודש בכל פעם, ובלבד ש10- ימים לפחות לפני מתן הוראה חוזרת נמסרה לעצור הודעה בכתב על כוונת המפקח הכללי או הנציב להורות כאמור ועל זכותו לעתור בענין זה לבית המשפט; עותק ההודעה יישלח לסניגוריה הציבורית.
(ז) מניעת ביקורים לתקופה רצופה העולה על 90 ימים, טעונה אישורו של השר לביטחון הפנים.
(ח) הוראות תקנות משנה (ה) עד (ז) לא יחולו על פגישה עם עורך דין כאמור בתקנה 11.
(ט) המפקח הכללי או הנציב רשאי לאצול את סמכותו לפי תקנה זו רק לסגנו.
13. הזכות לשלוח מכתבים
(א) עצור שהוגש נגדו כתב אישום יהיה זכאי לשלוח מכתבים ולקבל לשם כך לבקשתו נייר כתיבה בכמות סבירה; דמי המשלוח יהיו על חשבון העצור, זולת אם ראה מפקד מקום המעצר שיש לפטור אותו, לבקשתו, מתשלום זה מחמת מצבו הכלכלי הירוד.
(ב) עצור שטרם הוגש נגדו כתב אישום יהיה זכאי לשלוח מכתבים, רק אם הממונה על החקירה אישר כי לא יהיה בכך כדי לפגוע בחקירה; הממונה על החקירה רשאי להתנות את אישורו כאמור בתנאים שיובאו לידיעת העצור שתכליתם למנוע אפשרות פגיעה בחקירה, לרבות תנאי של עיון במכתב ואי העברת כולו או חלקו לתעודתו מטעם כאמור.
(ג) עצור זכאי לשלוח מכתבים על פי תקנה זו רק באמצעות מפקד מקום המעצר ולא באמצעות מבקרים או בכל דרך אחרת.
14. זכות לקיום מצוות דת
(א) לעצור תינתן האפשרות לקיים את מצוות דתו, אם המגבלות הנובעות מעצם היותו נתון במעצר או בחקירה מאפשרות זאת.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), במקום מעצר שבו ניתן לקיים תפילה בציבור על פי תנאי המקום ונהליו, רשאי מפקד מקום המעצר להגביל או למנוע את השתתפות העצור בתפילה בציבור אם יש לו יסוד סביר להניח שהדבר מהווה סכנה לבטחון או לסדר הטוב במקום המעצר או מטעמים של שמירה על שלום העצור; עצור שטרם הוגש נגדו כתב אישום לא יהיה זכאי להשתתף בתפילה בציבור כאמור, אם התנגד לכך הממונה על החקירה מטעמים של פגיעה בחקירה.
15. עבודת עצורים
(א) עצור שהוגש נגדו כתב אישום רשאי מפקד מקום המעצר להעסיקו, בהסכמתו, בעבודה במקום המעצר.
(ב) לא יועסק עצור בעבודות הדורשות מאמץ פיסי אלא לאחר אישור רופא.
16. טיפול רפואי
כל עצור המבקש טיפול רפואי זכאי להיבדק בידי חובש או רופא במקום המעצר; כל עצור זכאי לקבל טיפול רפואי הנחוץ לו לשם שמירה על בריאותו, על פי קביעת רופא מקום המעצר, ובדרך שתיקבע בפקודות; בסעיף זה, "חובש" - מי שקצין רפואה ראשי של משטרת ישראל או קצין רפואה ראשי של שירות בתי הסוהר הסמיכו לבדוק עצורים לפי תקנה זו.
17. שמירה על שלומם של העצורים
(א) היה למפקד מקום המעצר או לממונה על החקירה יסוד סביר להניח שנשקפת סכנה לעצור מצד עצורים אחרים או שהעצור עלול לפגוע באחרים או בעצמו, יורה על שיבוצו בתא שיאפשר פיקוח מוגבר על אותו עצור, לשם הגנה טובה יותר עליו או מפניו.
(ב) ביקש עצור לעבור מתא שבו הוא מוחזק מטעמים הנוגעים להגנה על שלומו, יחליט מפקד מקום המעצר בבקשתו בהקדם ולא יאוחר מאשר תוך שעה מקבלתה, ולא יסרב לבקשה אלא לאחר שנתן אפשרות לעצור להשמיע טענותיו בפניו או בפני מי מטעמו בענין בקשה זו.
18. אמצעי ריסון
(א) בסעיף זה
"שימוש בכוח" - לרבות שימוש באמצעי דמע וכבילת העצור, בדרך שנקבעה בפקודות;
"אמצעים נוספים" - לרבות רישום אזהרה בתיק של העצור או נקיטת אמצעי משמעת כאמור בתקנה 19.
(ב) היה לשוטר או לסוהר במקום מעצר יסוד סביר לחשש שעצור עומד להימלט או כי הוא עומד לגרום נזק לגוף או לרכוש או לפגוע בדרך אחרת בסדרי מקום המעצר רשאי הוא להשתמש בכוח סביר כנגד העצור כדי למנוע את הבריחה או גרימת הנזק או הפגיעה כאמור, ובלבד שהתקיימו גם כל אלה:
(1) לא ניתן להשיג את המטרה שלא על ידי שימוש בכוח;
(2) השימוש בכוח היה רק במידה הסבירה הנחוצה להשגת המטרה האמורה ולא יימשך לאחר שהושגה;
(3) אין בשימוש בכוח כדי לסכן חיי אדם.
אין באמור בתקנת משנה זו כדי לגרוע מסמכותו של שוטר או סוהר על פי כל דין.
(ג) בטרם ייעשה שימוש בכוח כלפי עצור על פי תקנה זו, יזהירו השוטר או הסוהר כי הוא עומד לעשות שימוש בכוח, אלא אם כן מתן האזהרה יסכל את השגת המטרה שלשמה נעשה השימוש בכוח.
(ד) השתמש שוטר או סוהר בכוח כאמור בתקנה זו, ימסור על כך דין וחשבון בכתב למפקד מקום המעצר, ויפרט את העילה לשימוש בכוח ותוצאות השימוש בכוח.
(ה) היה צורך לנקוט אמצעים נוספים לתכלית כאמור בתקנת משנה (ב) או בכל מקרה של כבילת עצור, יובא העצור מיד בפני מפקד מקום המעצר כדי שיחליט בדבר השימוש באמצעים נוספים או בדבר כבילתו; לא יתן מפקד מקום המעצר החלטה כאמור, אלא לאחר שנתן הזדמנות לעצור להשמיע טענותיו בענין זה; החלטה כאמור תהיה מנומקת ובכתב.
19. אמצעי משמעת
(א) היה למפקד מקום המעצר יסוד סביר לחשש שעצור לא מילא חובה שהוא חייב על פי החוק בקיומה במקום המעצר, או גרם נזק לגוף או לרכוש במקום המעצר או פגע בדרך אחרת בסדר הטוב במקום המעצר, רשאי הוא לנקוט נגדו אמצעי משמעת, כמשמעותם בסעיף 10 לחוק.
(ב) לא יחליט מפקד מקום המעצר על נקיטת אמצעי משמעת כאמור, אלא לאחר שהזהיר את העצור כי בדעתו לנקוט נגדו אמצעי משמעת, הסביר לו את הסיבה לכך, ונתן לעצור הזדמנות להשמיע טענותיו לענין זה; ההליך לפי תקנה זו יתועד בכתב על ידי מפקד מקום המעצר; ההחלטה תהיה מנומקת ובכתב.
(ג) אמצעי המשמעת של החזקה בבידוד לפרק זמן שלא יעלה על 7 ימים לענין סעיף זה משמעותה החזקתו בתא ללא עצורים נוספים וללא מתן אפשרות ליציאה מן התא לרבות לצורך הליכה יומית באויר הפתוח.
20. פרסום זכויות וחובות
בכל מקום מעצר יותקן שלט, במקום בולט לעין, ובו פירוט עיקרי זכויות עצורים, חובותיהם, סמכויות מפקד מקום המעצר לפי החוק וכן סדר יום עצורים באותו מקום ובכלל זה סדרי העברת בקשות ופניות למפקד מקום המעצר.
21. ביקורת תקופתית
המפקח הכללי ונציב שירות בתי הסוהר, לפי הענין, ימנו אדם מטעמם לערוך ביקורות לבדיקת קיום ההוראות הקבועות בחוק ובתקנות לענין התנאים במקום המעצר; דו"ח הביקורת יוגש לשר אחת לשנה.
22. סייג לתחולת התקנות של עצור החשוד בעבירות בטחון (תיקון: תשס"ה)
(א) תא מעצר שמוחזק בו עצור החשוד בעבירות בטחון יחולו עליו תקנות אלה בשינויים המפורטים להלן:
(1) בתקנה 3 -
(א) (בוטלה)
"(ב) בתא יהיו שירותים; הממונה על החקירה רשאי להורות על החזקתו של עצור בתא שאין בו שירותים מטעמים של חשש לפגיעה בראיות או העלמתן או לבקשת העצור; הוחזק עצור בתא כאמור יתאפשר לו לעשות שימוש בשירותים על פי בקשתו; בתא יסופקו לעצור מים ככל שיידרש."
(ב) בתקנת משנה (ה), פסקה (4) לא תחול ויראו כאילו במקום פסקאות (1) ו-(2) נאמר:
(1) יותקנו בו שולחן ומושבים;
(2) יהיה בו מקום ל-4 עצורים לכל היותר;"
(2) במקום תקנה 4 יראו כאילו נאמר:
"4. תנאי תברואה
תא יסויד בהתאם לצורך ולפחות פעם בשנה; בכל תא תבוצע פעולת חיטוי והדברה אחת לשנה או על פי הוראת רופא מקום המעצר; החיטוי וההדברה יעשו באופן שלא יביאו לפגיעה בבריאות העצור."
(ב) עצור החשוד בעבירות ביטחון יהיה זכאי לזכויות ויהיה חייב בחובות לפי תקנות אלה בשינויים כמפורט להלן:
(1) בתקנה 5 יראו כאילו במקום תקנת משנה (ב) נאמר:
"(ב) עצור החשוד בעבירות בטחון יהיה זכאי להחזיק בתא חפצים מן הסוג המפורט בטור א' בתוספת השניה; בתנאים מיוחדים כמפורט בטור ב' בה, ובכמות כאמור בטור ג' שבה."
(2) בתקנה 6 יראו כאילו במקום תקנת משנה (א) נאמר:
"(א) לעצור יסופקו, לשימושו האישי במקום המעצר, מזרן כפול ושמיכות נקיות בכמות כפי שתיקבע בפקודות."
(3) תקנות 9, 10 ו-15 לא יחולו על עצור החשוד בעבירות בטחון.
23. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק, אולם תחילתה של תקנה 10(א) ו-(ב) ביום י' באב התשנ"ז (13 באוגוסט 1997).
תוספת ראשונה
(תקנה 5(ב))
טור א' טור ב' טור ג'
תנאים מיוחדים לקבלה כמות המותרת
מס' בהתייחס לעצורים שטרם להחזקה בו זמנית
סידורי הפריט הוגש נגדם כתב אישום ותנאים נוספים
1. כתבי עת ועיתונים אלא אם כן הממונה על 4
החקירה אסר על כך
מטעמים של פגיעה בחקירה
2. כלי כתיבה אלא אם כן הממונה על סבירה
ומסמכים אחרים החקירה אסר על כך
מטעמים של פגיעה בחקירה
3. ספרים אלא אם כן הממונה על 6
החקירה אסר על כך
מטעמים של פגיעה בחקירה
4. תשמישי קדושה 1 מכל סוג
5. משחקי חברה 3
ומשחקי מחשב
ידניים
6. מקלט טלוויזיה באישור ממונה על 1 בתא
החקירה מטעמים של כפוף לקיום תשתית
פגיעה בחקירה מתאימה בתא
7. מקלט רדיו באישור הממונה על 1 בתא
החקירה מטעמים של כפוף לקיום
פגיעה בחקירה תשתית
מתאימה בתא
8. טרנזיסטור באישור הממונה על 1
החקירה מטעמים של
פגיעה בחקירה
9. מכונת גילוח באישור הממונה על 1
(לשימוש עם החקירה מטעמים של
סוללות) פגיעה בחקירה
10. מגבת 3
11. מראה קטנה 1
מפלסטיק
12. ציפית לשמיכה 2
13. סדינים 2
14. שמיכות 2
15. נעלים 1 זוג
16. נעלי בית 1 זוג
17. גרביים 4 זוגות
18. לבנים 4 מערכות
19. בגדים 2 מערכות
20. פיג'מה או אימונית 2
21. טבעת נישואין 1
ושעון יד
22. קומקום חשמלי 1 בתא
אוטומטי כפוף לקיום
תשתית
מתאימה בתא
23. מנורת קיר קטנה 1
מפלסטיק כפוף לקיום
תשתית
מתאימה בתא
24. מאוור קטן באישור הממונה על 1
החקירה מטעמים כפוף לקיום
של פגיעה בחקירה תשתית
מתאימה בתא
25. אמצעי חימום- 1
מפזר חום כפוף לקיום
תשתית
מתאימה בתא
26. אבזרים רפואיים באישור רופא
מקום המעצר
27. תיק לאחסון 1
חפצים אישיים
28. מצרכי הגיינה כמות סבירה
וקוסמטיקה לשימוש אישי
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ז, 664, 876; תש"ס, 108; תשס"ה, 1009.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ