אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד-1974

תקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד-1974

תקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד-1974 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18, 212, 213, 214 ו-227 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965 (להלן - החוק), וסעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:
סימן א': הוראות כלליות
1. הגשת בקשה למינוי סניגור (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ח)2
(א) בקשה למינוי סניגור לפי סעיף 15 לחוק תוגש מאת בעל-דין תוך חמישה ימים מיום שנמסרה לו ההזמנה למשפט, או ההודעה על מועד המשפט לפי סעיף 95 לחוק, לפי הענין, זולת אם המשפט נקבע למועד מוקדם מזה.
(ב) בכל עת עד להגשת כתב האישום רשאי חשוד או עצור שנתמלאו לגביו התנאים האמורים בסעיף 15 לחוק, לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי סניגור.
1א. פרטי זיהוי (תיקון: תשמ"ח)
בכל פניה לבית המשפט, יציין המבקש את הפרטים הבאים של הנאשם:
(1) שם פרטי, שם האב ושם המשפחה;
(2) מספר זהותו וסוג התעודה ממנה נרשם המספר;
(3) המען, ואם הנאשם נמצא במשמורת, מקום כליאתו, ולצדם - המיקוד;
(4) מספר תיק בית המשפט;
לענין תקנה זו, "נאשם" - לרבות עציר, מערער, נידון ואסיר.
2. מינוי סניגור לנאשם מחוסר אמצעים
(א) נאשם המבקש למנות לו סניגור מפני שהוא מחוסר אמצעים, יפרט בבקשתו פרטים לפי טופס 1 שבתוספת.
(ב) בית-המשפט יעביר את בקשתו ללשכת הסעד של הרשות המקומית שבתחומה מקום מגוריו של הנאשם לחוות דעתה ולהערותיה, ויחליט בה לאחר קבלתן.
2א. מינוי סניגור ביזמת בית המשפט (תיקון: תשמ"ח)
ראה בית המשפט שמתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 15 לחוק, רשאי הוא למנות סניגור לחשוד, לעצור או לנאשם לפי הענין, אף אם לא הוגשה בקשה מטעמו.
3. מינוי ללא חוות-דעת לשכת הסעד
על אף האמור בתקנה 2 רשאי בית-המשפט למנות סניגור לנאשם מחוסר אמצעים אף בהעדר פרטים בבקשה, או בלא להעבירה ללשכת הסעד, או אם חוות הדעת וההערות לא נתקבלו תוך 21 יום מיום שהועברה הבקשה כאמור או תוך תקופה קצרה יותר שקבע בית-המשפט, ובלבד שבית-המשפט משוכנע, על פי חקירתו הוא, שהנאשם מחוסר אמצעים.
4. שכר טרחה סניגור (תיקון: תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע, תשע"א, תשע"ב, תשע"ג)
(א) סניגור שנתמנה לפי סעיף 15 לחוק, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר טרחה שלא יעלה על הסכומים המפורטים להלן, לפי מהותו של הענין:
בשקלים חדשים
1. בבית משפט שלום -
(א) לישיבה ראשונה בענין -
(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 788
(2) מעצר עד תום ההליכים 967
(3) אישום בעבירה שהיא חטא 1,114
(4) אישום בעבירה אחרת 1,479
(5) אישום בעבירה של גרימת מוות 3,371
(6) טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות 2,498
(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים
כאמור בפסקת משנה (א), לכל ישיבה 378
2. בבית משפט מחוזי -
(א) לישיבה ראשונה בענין -
(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 928
(2) מעצר עד תום ההליכים 1,665
(3) משפט פלילי 3,371
(4) ערעור פלילי -
(אא) על פסק הדין 1,665
(בב) על גזר הדין בלבד 967
(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים
כאמור בפסקת משנה (א), לכל ישיבה 788
3. בבית המשפט העליון -
(א) לישיבה ראשונה בענין -
(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,665
(2) ערעור פלילי -
(אא) על פסק הדין 3,024
(בב) על גזר הדין בלבד 1,665
(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים
כאמור בפסקת משנה (א), לכל ישיבה 1,341
(ב) נתמנה סניגור אחד לשני נאשמים או יותר ובית המשפט שוכנע שיש בנסיבות הענין צידוק להגדלת שכרו של הסניגור, רשאי בית המשפט להוסיף לסכומים הקבועים בפסקאות (2) ו-(4) לתקנת משנה (א) סכום שלא יעלה על 50% מהם ובלבד שלא יוסיף יותר מ-25% בשל הגנה על נאשם נוסף אחד בלבד.
(ג) במשפט בשל עבירה שעונשה מוות או מאסר עשר שנים או יותר, רשאי בית המשפט אם שוכנע כי ההכנה והטיפול באותו ענין חייבו עבודה רבה במיוחד או שהטיפול באותו ענין היה קשה במיוחד, או אם הדיונים בבית המשפט התמשכו מעבר לשעות העבודה הרגילות של בתי המשפט, לעשות אחת מאלה:
(1) להוסיף לסכומים הקבועים בתקנת משנה (א) סכום שלא יעלה על מאה וחמישים אחוזים;
(2) לפסוק סכום מיוחד, לפי המלצת נשיא בית המשפט הנוגע בדבר ובאישור שר המשפטים.
(ד) לסכומים הקבועים בתקנות משנה (א) עד (ג) יווסף סכום השווה למס ערך מוסף שהסניגור חייב בו בעד מתן השירותים.
(ה) סניגור החייב בנסיעות מחוץ לתחום הרשות המקומית שבו נמצא משרדו זכאי לקבל, לפי בחירתו, הוצאות נסיעה לפי התעריף הנהוג במונית שירות או באוטובוס או לפי תעריף ההשתתפות של המדינה בהוצאות של עובד המדינה שהוא פקיד נדרש.
(ו) (1) הסכומים הנקובים בתקנת משנה (א) ישתנו ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי;
(2) בתקנה זו -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום השינוי הקודם;
(3) סכום שהשתנה כאמור בפסקה (1) יעוגל לשקל החדש הקרוב; סכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה;
(4) מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות את הסכומים הנקובים בתקנת משנה (א) כפי שהשתנו עקב האמור בתקנת משנה זו.
5. הוצאות ההגנה
הוצאות ההגנה של נאשם שבית-משפט מינה לו סניגור, לרבות הוצאות הסניגור, ישולמו במידה שאישר בית-המשפט, והוא רשאי לאשר הוצאות מראש.
6. שכר עדים והוצאותיהם
עד שהתייצב להעיד בבית-המשפט, רשאי בית-המשפט לצוות שישולמו לו דמי נסיעות, הלוך וחזור, מן המקור בארץ שממנו הגיע עד למקום מושבו של בית-המשפט, וגם שכר בטלה ודמי לינה כפי שייראה בעיני בית-המשפט ושלא יעלו על השיעורים הנקובים בתקנה 10.
7. שכר מומחה ורופא
(א) עד שהתייצב להעיד בבית-המשפט כרופא או כמומחה ישולם לו, בנוסף על דמי הנסיעה והלינה, שכר כפי שייראה בעיני בית-המשפט.
(ב) אוצר המדינה לא יחוייב לשלם על פי תקנת משנה (א) שכר מומחה העולה על השיעורים הנקובים בתקנה 10.
8. מניעת כפל תשלומים
(א) לפני החלטה בדבר תשלום דמי נסיעה, שכר בטלה ודמי לינה לעד, יברר בית-המשפט אם ניתנו צווים בדבר תשלומים כאמור בקשר עם משפט אחר שחל אותו יום או שנדחה לאותו יום מהיום שקדם לו, בין באותו בית-המשפט ובין בבית-משפט אחר שישב בדין באותו מקום מושב.
(ב) נתברר שניתן צו כאמור לתשלום שכר בטלה, לא יהיה עוד זכאי לשכר בטלה נוסף אלא כדי למלא את ההפרש שבין שכר בטלה הנקוב בתקנה 10 לבין השכר שנפסק לו בצו שניתן כאמור.
9. סמכויות לרשם (תיקון: תשמ"ח)
לענין תקנות 2א עד 8, "בית משפט" - לרבות רשם כמשמעותו בפרק ג' לחוק בתי המפשט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984.
10. שיעור התשלומים לעדים (תיקון: תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תשנ"ה, תשס"ד, תשס"ו, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע, תשע"ב)
אלה התשלומים לענין תקנות 6 ו-7:
הסכום בשקלים חדשים
(1) שכר בטלה -
(א) להתייצבות של עד 4 שעות עד 100
(ב) ליום התייצבות (מעל 4 שעות) עד 198
(2) דמי לינה לכל לילה שעל העד ללון מחוץ לביתו -
(א) אם המציא קבלה עד 132
(ב) בלא קבלה (בוטל)
(3) שכרו של מומחה מאוצר המדינה -
(א) כשהעדות לא הצריכה עשיית עבודת מומחה
לצורך המשפט עד 43
אולם אם מקום עבודתו הקבוע של המומחה
מרוחק יותר משלושים קילומטרים מבית המשפט
והיה עליו לבוא לבית המשפט לצורך מתן העדות
בלבד, יווספו לשכר האמור עד 12
(ב) כשהעדות הצריכה עשיית עבודת מומחה
לצורך המשפט עד 100
(4) (א) שכרו של רופא כאשר העדות הצריכה -
(1) בדיקה או ניתוח של גוויה עד 78
(2) בדיקה או ניתוח של גוויה שהוצאה מקברה עד 132
(3) תעודה רפואית שאינה מצריכה בדיקה עד 31
(4) חוות דעת רפואית בכתב עד 100
(ב) בית המשפט רשאי להוסיף על הסכום
הנקוב בפיסקת משנה (א)(3) או (4), סכום שלא
יעלה על עשרים וחמישה אחוזים למאה ממנו,
בשים לב למידת הטורח, להיקף או להעמקה
שהיו כרוכים במתן השירות.
(ג) רופא שהעיד בבית המשפט על חוות דעת
רפואית שנתן בכתב, יהא זכאי גם לשכר כמומחה
לפי הרישה של פיסקה (3)(א) ובית המשפט רשאי
לפסוק לו שכר נוסף בשל נסיעות, לפי הסיפה של
אותה פיסקה וכן דמי לינה לפי פיסקה (2).
10א. הצמדה למדד (תיקון: תשס"ד)
(א) הסכומים הנקובים בתקנה 10 יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום העדכון) לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפניו, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון הקודם.
(ב) סכום שעודכן כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.
(ג) מנהל בתי המשפט יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח פסקאות (1), (2), (3) ו-(4)(א) בתקנה 10 כפי שהשתנו לפי תקנות משנה (א) ו-(ב).
(ד) בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
11. הפקדת כסף או ערובה
(א) נאשם - פרט לנאשם שבית-המפט מינה לו סניגור - או קובל המבקש להזמין עד, יפקיד בקופת בית-המשפט, לפני משלוח ההזמנה ותוך זמן שנקבע, סכום כסף או יתן ערובה להנחת דעתו של השופט או של הרשם, לכיסוי הוצאות שייפסקו לעד לפי סימן זה, ורשאי בית-המשפט או הרשם לדרוש מדי פעם סכום נוסף או ערובה נוספת לפי הצורך; לא הופקד הסכום, או לא ניתנה הערובה, לא תישלח ההזמנה.
(ב) סכום שהופקד כאמור, לא ישולם ממנו לאדם אלא על פי צו בית-המשפט או הרשם, והיתרה תוחזר למפקיד עם תום המשפט.
(ג) הוצא מקופת בית-המשפט, על פי צווים לפי סימן זה לתשלום הוצאות עדים, סכום העולה על הסכום שהופקד או על הערובה שניתנה מכוח תקנת משנה (א), ייחשב העודף כחוב המגיע מן הנאשם או הקובל לאוצר המדינה.
12. יפוי-כוח לסניגור
סניגור שלא מינהו בית-המשפט יגיש לבית-המשפט יפוי-כוח בכתב מטעם הנאשם או החשוד, או כתב אחר המעיד על רצונו של הנאשם או החשוד שאותו סניגור ייצגו במשפט או בהליכים אחרים, לפי הענין, זולת אם הודיע הנאשם או החשוד לבית-המשפט בשעת הדיון שהוא מייפה את כוחו של אותו סניגור לייצגו, והדבר נרשם בפרוטוקול.
13. יפוי-כוח מטעם הקובל
עורך-דין המייצג קובל יגיש לבית-המשפט, עם הגשת הקובלנה או עם התחלת הדיון, יפוי-כוח בכתב מטעם הקובל.
14. צו הגנה (תיקון: תשנ"א)
צו הגנה לפי סעיף 44 לחוק יהא ערוך לפי טופס 1א שבתוספת.
15. טופס צו מעצר (תיקון: תשמ"ב-2)
צו מעצר לפי סעיף 22 לחוק יהא ערוך לפי טופס 2 שבתוספת.
16. צו מעצר
העוצר אדם לפי צו מעצר ונראה לו שאין הנעצר מבין תכנו של צו המעצר שנמסר לו, יסביר לנעצר תוכן הצו.
סימן ב': ערר
17. דרך הגשת הערר (תיקון: תשמ"ב-2)
ערר לפני היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 64 לחוק יוגש לרשות שהודיעה למתלונן על החלטתה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין, לפי הענין.
18. העברת הערר ליועץ המשפטי
הרשות שקיבלה את הערר תעבירנו ליועץ המשפטי לממשלה בלוויית הערותיה יחד עם התיק הנוגע לתלונה.
סימן ג': המשפט
19. מועד המשפט
הוגש כתב האישום, יקבע ביתהמשפט את תחילת המשפט למועד מוקדם ככל האפשר בנסיבות הענין.
20. הזמנה למשפט (תיקון: תשמ"ב-2, תשס"א6)
הזמנה למשפט תהיה לפי טפסים כמפורט להלן:
(1) בחטאים ועוונות לפי טופס 3 שבתוספת;
(1א) בהמשך דיון המיועד למתן גזר דין בחטאים ועוונות לפי טופס 3א שבתוספת;
(2) בעבירות שסעיף 240 לחוק חל עליהן, למעט בעבירות שסימן ד' לתקנות אלה חל עליהן - לפי טופס 4 שבתוספת;
(3) בפשעים - לפי טופס 5 שבתוספת;
(4) בדיון למתן צו מיוחד לפי סעיף 129א לחוק - לפי טופס 5א שבתוספת.
20א. מועד מסירה (תיקון: תשמ"ב-2)
הזמנה לנאשם והודעה לסניגור לפי סעיף 95 לחוק, לפי הענין, יומצאו במועדים כלהלן:
(1) כשכתב האישום מוגש מטעם היועץ המשפטי לממשלה או מטעם פרקליט מפרקליטות המדינה לא פחות מארבעה עשר ימים לפני המועד הקבוע למשפט;
(2) כשכתב האישום מוגש מטעם תובע אחר - לא פחות מארבעים ושמונה שעות לפני המועד הקבוע למשפט. אולם, בהסכמת הנאשם, מותר לקיים את המשפט גם אם לא הומצאה ההזמנה במועד כאמור.
21. הטלת הוצאות בדחיית משפט (תיקון: תשמ"ח)
(א) נעתר בית המשפט לבקשת בעל דין לדחות את מועד המשפט או נדחה מועד המשפט בשל מעשה או מחדל של בעל דין, רשאי בית המשפט אם ראה הצדקה לכך, להטיל על בעל הדין שבעטיו נגרמה הדחיה, הוצאות בפועל לטובת הצד שכנגד.
(ב) לא יטיל בית המשפט הוצאות כאמור בתקנת משנה (א) אלא לאחר שנתן הזדמנות לבעל הדין להשמיע דברו.
22. הודעה על מאסר או קנס
החליט בית המשפט להטיל על עד מאסר או קנס לפי סעיף 113 לחוק, יומצא לו העתק מאושר מן ההחלטה, זולת אם ניתנה ההחלטה בפניו.
23. בקשה לעיון מחדש (תיקון: תשמ"ב-2)
בקשת עיון מחדש לפי סעיף 114 לחוק, תוגש תוך עשרה ימים מיום מתן ההחלטה בפני העד, או מיום המצאת העתק ההחלטה אם ניתנה שלא בפניו.
24. שמיעת טענות הצדדים
הודעה על מועד הדיון בבקשת עיון מחדש תימסר לעד ולבעלי הדין, ורשאים הם להתייצב ולהשמיע טענותיהם, אולם מקום שהוטל על העד קנס בלבד רשאי בית המשפט להחליט בענין על סמך הבקשה בכתב בלבד.
25. הכחשת רישום פלילי (תיקון: תשמ"ב-2)
(א) הומצא לנאשם העתק של רישום פלילי לפי סעיף 188 לחוק, יצויין כי הנאשם זכאי, בהודעה בכתב לבית המשפט, להכחיש את ההרשעות, כולן או מקצתן, כי יש להגיש את ההודעה בשני העתקים תוך שבעה ימים מיום שהגיע העתק הרישום הפלילי לידי הנאשם וכי אם לא יכחיש יהא בית המשפט רשאי לקבל את העתק הרישום הפלילי כראיה להוכחתו.
(ב) בית המשפט יעביר לתובע עותק מהודעת הנאשם.
26. מועד הגשת תסקיר ותוצאות (תיקון: תשמ"ב-2)
תסקיר של קצין מבחן ותוצאות של בדיקות וחקירות אחרות כאמור בסעיף 199 לחוק, המוגשים לבית המשפט, יוגשו במעטפה סגורה ויימסרו לעיון בבית המשפט לא פחות משמונה ימים לפני המועד שנקבע לדיון בהם, בצירוף מספר מספיק של עותקים לשם מסירה לבעלי הדין.
27. הוראות בית המשפט
(א) לא הורה בית המשפט, תוך שני ימים מיום הגשת התסקיר או התוצאות כאמור, על אי גילוים לבעלי הדין יימסרו עותקים מהם, במעטפות סגורות, לבעלי הדין לא פחות מחמישה ימים לפני המועד לדיון בהם, מלבד אם ויתרו על כך.
(ב) הורה בית המשפט על אי גילוי חלקי, יימסור העותקים כאמור בכפוף להוראת בית המשפט.
(ג) אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מסמכות בית המשפט להורות על מסירת עותק לנאשם בכל עת.
28. גילוי ידיעות (תיקון: תשמ"ב-2)
(א) מי שהגיע לידיו תסקיר לצורך הליך משפטי לא ישתמשו בתסקיר או בתוצאות של הבדיקות והחקירות האחרות שנמסרו לפי תקנות אלה ולא יגלה ידיעות שהגיעו לידו באמצעות התסקיר, אלא לצורך ההליך המשפטי שבקשר אליו נמסר התסקיר.
(ב) אין כאמור בתקנת משנה (א) כדי להתיר מסירת תוכן תסקיר לנאשם או לאדם אחר אשר התסקיר מתייחס אליו, אלא לפי הוראות בית המשפט על פי סעיף 191 לחוק.
29. פרטי הזיכוי או ההרשעה
בית המשפט יפרט בפסק דינו את העבירה שממנה הוא מזכה את הנאשם, או מרשיעו בה, ויציין את סעיף החיקוק הקובע את העבירה.
30. מעצר לפני גזר הדין
לפני שיטיל בית המשפט עונש, יברר אם היה הנאשם נתון במעצר בשל העבירה עליה הואשם.
30א. (תיקון: תש"ם4)
בית המשפט הדן בערכאה ראשונה יתן פסק דינו לא יאוחר מ30 יום לאחר תום הדיון; לא ניתן פסק דינו במועד האמור, יתן על כך הודעה מנומקת בכתב לשופט הראשי של בית משפט השלום או לנשיא בית המשפט המחוזי, לפי הענין.
31. צו ביצוע ופקודת מאסר
ניתן גזר דין יערוך בית המשפט או הרשם, על פי דרישת בעל הדין, צו אשר יציין את הטעון ביצוע על פי גזר הדין ואם הוטל עונש מאסר תיערך פקודת מאסר לפי טופס 6 שבתוספת; צו ופקודה כאמור ייחתמו בידי בית המשפט או בידי הרשם וישמשו אסמכתה לכל רשות מוסמכת לבצע את העונש.
31א. התראה על ביצוע צו מאסר (תיקון: תשס"א6)
התראה על ביצוע צו מאסר שניתן שלא בנוכחות הנידון או סניגורו לפי סעיף 129א(ג) לחוק, תהיה לפי טופס 7 שבתוספת.
32. מספר עותקים בערעור
הודעת ערעור, לרבות נימוקיו ונימוקים מפורטים יותר, יוגשו בשלושה עותקים לבית המשפט ובמספר עותקים נוסף לפי מספר המשיבים.
32א. צירופים לערעור ולבקשת רשות לערער (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ה, תשנ"ה)
המערער יצרף להודעת הערעור והמבקש יצרף לבקשת רשות לערער עותקים מאושרים מפסקי הדין של הערכאות הקודמות; חובה זו אינה חלה על מערער או על מבקש שהוא אסיר ואינו מיוצג בידי סניגור.
33. המצאת העתק למשיב (תיקון: תשמ"ד)
העתק מהודעת הערעור על המצורף לפי תקנה 32א והנימוקים כאמור יומצא למשיב; היה המשיב המדינה והערעור הוגש לבית משפט מחוזי יומצא ההעתק לפרקליט המחוז שבאותו מחוז, ואם הוגש הערעור לבית המשפט העליון יומצא לפרקליט המדינה.
34. העברת התיק
הוגשה הודעת ערעור, יעביר בית-המשפט שנתן את פסק-הדין שמערערים עליו את תיק המשפט לבית-המשפט שלערעור.
35. חתימת כתב אישום והודעת ערעור
כתב אישום המוגש לבית-המשפט יהא חתום ביד תובע; הודעת ערעור מטעם התובע תהא חתומה בידו, והודעת ערעור מטעם נאשם - בידו או ביד סניגורו.
36. המשך ערעור בפטירת נאשם
היה ערעור מטעם הנאשם תלוי ועומד ונפטר הנאשם, רשאי בית-המשפט להרשות שהדיון יימשך, ולקבוע כי בן משפחתו, יורשו, מבצע צוואתו או מנהל עזבונו ימשיך בערעור במקום הנאשם.
37. ראשי דת
עדות מפי ראש קהילה דתית, כשהיא נחוצה במשפט פלילי, רשאי בית-המשפט לגבותה במקום מגוריו של ראש הקהילה הדתית, בלשכת השופט או במקום מתאים אחר כפי שיראה לנכון; דין עדות שנגבתה כאמור כדין עדות שנגבתה בבית-המשפט בדלתיים פתוחות.
סימן ד': סדרי אישום והמצאת מסמכים לפי סעיפים 222, 228 ו-239 לחוק (תיקון: תשמ"ב)
38. הזמנה למשפט בעבירות קלות (תיקון: תשמ"ב-2, תשנ"ו)
(א) בעבירה שסעיף 239 לחוק חל עליה, למעט עבירת קנס, רשאי שוטר למסור לאדם הזמנה למשפט אם היה לו יסוד סביר להניח כי הוא עבר עבירה כאמור.
(ב) הזמנה כאמור בתקנת משנה (א) תהיה לפי טפסים 4 או 7א שבתוספת והיא תהיה חתומה ביד השוטר שהוציאה.
(ג) לענין תקנה זו
"שוטר" - לרבות אחד מאלה:
(1) אדם שהוסמך כדין למסור הזמנה דרך כלל או לענין מסויים;
(2) לענין פקודת התעבורה, או התקנות לפיה ופקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל-1970 - מי שיש בידו תעודה המעידה עליו שמשרד התחבורה מעסיקו בתפקיד שמירה על הבטיחות במסגרת סיירת הבטיחות בדרכים ועל מדיו סימן היכר שהוא מועסק כך והוא בשעת מילוי תפקידו;
(3) לענין חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכ"א-1960 - מי שהוסמך לפעול לפי סעיף 15 לאותו חוק.
39. הזמנה למשפט בברירת קנס (תיקון: תשמ"ב-2)
הזמנה למשפט בעבירת קנס שיש עליה ברירת קנס לפי סעיף 222 לחוק, תהיה לפי טופס 8 שבתוספת.
40. הודעה לתשלום קנס (תיקון: תשמ"ב-2)
הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228 לחוק, תהיה לפי טופס 8א שבתוספת.
41. המצאה בדרך הצמדה (תיקון: תשמ"ב-2)
(א) בעבירות קנס בשל העמדת רכב במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק, מותר להצמיד לרכב הודעה על מעשה העבירה עם הודעת תשלום קנס לפי טופס 8א שבתוספת, כשהיא מופנית אל בעל הרכב ללא ציון שמו, אלא בציון מספר הרכב בלבד.
(ב) לא שולם הקנס במועד שנקבע בהודעה שהוצמדה לרכב ולא ביקש בעל הרכב להישפט תוך אותו מועד, תומצא לבעל הרכב הרשום ברשות הרישוי הודעת תשלום קנס חדשה.
42. בקשת משפט (תיקון: תשמ"ב-2, תשמ"ג)
(א) הודעה על בקשה להישפט לפי סעיף 229(א) לחוק, תהיה על גבי הספח שבטופס 8א שבתוספת והיא תומצא לפי המען הרשום בטופס, תוך התקופה הקבועה בהודעה לתשלום הקנס.
(ב) קבלה על משלוח ההודעה לפי תקנת משנה (א) בדואר רשום תהיה ראיה לתאריך המשלוח.
42א. בקשה לביטול הודעת תשלום קנס (תיקון: תש"ן)
(א) בקשה לביטול הודעת תשלום קנס לפי סעיף 229(א) לחוק תוגש בכתב לתובע לפי המען הרשום בטופס הודעת תשלום הקנס, תוך התקופה
שנקבעה לתשלום הקנס בהודעת תשלום הקנס; בבקשה יפורטו הנימוקים ויצורפו לה, אם ישנם, המסמכים המאמתים את טענות המבקש.
(ב) בבקשה לביטול הודעת תשלום קנס שהוגשה באיחור יפורטו הנימוקים לאיחור ויצורפו המסמכים המאמתים אותם.
(ג) קבלה על משלוח הבקשה לתובע לפי תקנה זו בדאר רשום תהיה ראיה לתאריך המשלוח.
43. הזמנה למשפט בברירת משפט (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ג)2
נשלחה במועד הודעה על בקשה להישפט לפי תקנה 42, תומצא לנאשם הזמנה למשפט לפי טופס 8ב שבתוספת.
44. הזמנה תכופה (תיקון: תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ה)2
(א) בעבירות המנויות בתקנת משנה (ב), מותר לקיים את המשפט סמוך לאחר המצאת ההזמנה למשפט, ובלבד שתינתן שהות מספקת לנאשם להגיע לבית המשפט; ביקש הנאשם לדחות את המשפט כדי למנות לעצמו סניגור או להביא עדי הגנה או מטעמים מוצדקים אחרים, תינתן לו שהות מספקת, לפי הענין, אולם מותר לקיים את משפטו לפי המועד האמור בתקנה 20א.
(ב) ואלה העבירות לענין תקנת משנה (א):
(1) עבירה לפי פקודת התעבורה או התקנות שלפיה, או לפי פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל1970, שלא גרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם חבלה של ממש;
(2) עבירות לפי סעיפים 152, 170 עד 172, 174, 186, 189, 191 עד 196, 214 עד 216, 223, 225 עד 228, 273, 275, 334, 357, 379 עד 381, 384, 401, 409, 452 ו490 לחוק העונשין, התשל"ז1977.
(3)5 עבירה לפי סעיפים 20(א)(1) ו21 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, על צו שניתן לפי סעיפים 21(ב) או 27 לחוק האמור וכן עבירה לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מחירים - הוראת שעה), התשמ"ה-1985; הוראת פיסקה זו תחול רק לגבי כתב אישום שהוגש לבית משפט שלום.
(ג) הזמנה למשפט לגבי עבירות המנויות בתקנת משנה (ב)(1) תהיה לפי טופס 8ג שבתוספת, והיא תימסר בידי שוטר, לרבות עובד ציבורי אחר ששר הפנים או שר התחבורה הסמיך לכך לפי סעיף 222 לחוק, דרך כלל או לענין מסויים.
(ד) הזמנה למשפט לגבי עבירות המנויות בתקנת משנה (ב)(2) תהיה לפי טופס 8ד שבתוספת.
(ה) הזמנה למשפט לגבי עבירות המנויות בתקנת משנה (ב)(3) תהיה לפי טופס 8ד שבתוספת, והיא תימסר ביד שוטר, לרבות ביד עובד ציבור אחר ששר המשפטים הסמיכו לכך בכתב.
44א. חזקת מסירה (תיקון: תשמ"ב, תשנ"ו-2, תשנ"ט)
בעבירות תעבורה שעליהן חל סעיף 239א לחוק ובעבירות קנס רואים את ההודעה על ביצוע העבירה, ההודעה לתשלום קנס או ההזמנה למשפט לענין עבירת קנס כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור המסירה, אם חלפו חמישה עשר ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה או את ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן.
44ב. העתק הזמנה לבית המשפט (תיקון: תשמ"ב)2
הומצאה הזמנה למשפט לפי סימן זה, יוגש העתק ממנה לבית המשפט שהנאשם הוזמן להתייצב לפניו.
44ג. דין הזמנה (תיקון: תשמ"ב)2
הזמנה למשפט לפי סימן זה דינה כהזמנה למשפט וככתב אישום שהומצא לנאשם כדין, ודין העתק ממנה, משהוגש לבית המשפט, כדין כתב אישום שהוגש לבית המשפט כדין.
סימן ד'1: בקשת רשות לערער (תיקון: תשנ"ה)
44ד. הגשת הבקשה (תיקון: תשנ"ה)
(א) בקשת רשות לערער (בסימן זה הבקשה) תוגש בכתב, ויפורטו בה באופן תמציתי הנימוקים שעליהם סומך המבקש את בקשתו ובמידת הצורך האסמכתאות הנוגעות לענין.
(ב) הבקשה תוגש במסירת שלושה עותקים לבית המשפט שלערעור בצירוף מספר העתקים מספיק לשם המצאה לכל משיב, אם יוחלט כך לפי תקנה 44ה.
(ג) אסיר או עציר שאינו מיוצג, רשאי לערוך בקשתו בכתב יד ולהגישה בעותק אחד.
44ה. הדיון בבקשה (תיקון: תשנ"ה)
(א) החליט בית המשפט, לאחר שעיין בבקשה, שאין היא מצריכה תשובה, ידחנה מיד בהחלטה בכתב.
(ב) החליט בית המשפט שהבקשה מצריכה תשובה, רשאי הוא להורות על טענות לפניו בעל-פה או על תשובה בכתב; החליט כאמור, יומצאו הבקשה וההחלטה למשיבים על ידי בית המשפט.
(ג) הורה בית המשפט על תשובה בכתב, יגישה המשיב תוך חמישה עשר ימים מיום ההמצאה או במועד אחר שקבע בית המשפט; בית המשפט רשאי לקבוע הוראות בענין היקף התשובה; התשובה תיכתב באומן תמציתי ויצויינו בה, במידת הצורך, האסמכתאות שהמשיב מסתמך עליהן.
(ד) הגיש אסיר או עציר בקשה בכתב יד או הגיש בקשה במספר עותקים חסר, תודפס או תצולם בבית המשפט, לפי הענין, לשם המצאתה למשיב.
(ה) נתקבלה תשובת המשיב בכתב, רשאי בית המשפט להורות על השלמת טענות בעל פה או בכתב.
44ו. החלטת בית המשפט (תיקון: תשנ"ה)
(א) בתום ההליכים לפי תקנה 44ה יחליט בית המשפט אחת מאלה:
(1) לדחות את הבקשה;
(2) ליתן רשות לערער בין דרך כלל ובין לגבי נושא מסויים.
44ז. העברת דיון (תיקון: תשנ"ה)
שופט יחיד רשאי להעביר את הבקשה לדיון בפני מותב רחב יותר.
44ח. הודעת ההחלטה (תיקון: תשנ"ה)
החלטת בית המשפט בבקשה, תומצא לצדדים בכתב ואין צורך לקיים שימוע אלא אם כן הורה כך בית המשפט.
44ט. הגדרת נושא הערעור (תיקון: תשנ"ה)
בית משפט הנותן רשות לערער רשאי לפרש את הבעיה שעליה ניתנה הרשות לערער, ומשעשה כן לא יטען המערער בבעיה שלא פורשה כך, אלא אם כן החליט בית המשפט שדן בערעור אחרת.
סימן ה': סדרי דין מיוחדים בעבירות (בוטל) (תיקון: תשנ"ו)
47-45. (בוטלו) (תיקון: תשנ"ו)
סימן ו': המצאת מסמכים
48. מסירה על ידי מי
מסמך שהמצאתו במסירה - יימסר על ידי פקיד בית המשפט, שליח בית דין, שוטר או אדם שהסמיך מנהל בתי המשפט או עובדיו של אדם כאמור.
49. מסירה לחבר מסדר דתי
מסמך שיש להמציאו לחבר מסדר דתי, מותר למסרו באמצעות ראש המסדר הדתי שלו בישראל.
50. המצאה לחייל (תיקון: תשס"ז)
מסמך שיש להמציאו לחייל המשרת שירות פעיל בצבא-הגנה לישראל, מותר להמציאו באמצעות קצין המבצעים של מוקד מפקדת המשטרה הצבאית הראשית.
51. המצאה לכלוא והתייצבותו
מסמך שיש להמציאו לאדם הכלוא בבית הסוהר או העצור במקום מעצר או המוחזק במוסד סגור, מותר להמציאו באמצעות הרשות או האדם האחראים לאותו מקום; נשלחה כאמור הזמנה להעיד, על אותה הרשות או אותו אדם לדאוג להתייצבות המוזמן בהתאם להזמנה.
52. המצאה לפקיד מדינת חוץ
מסמך שיש להמציאו לעובד מחלקה, נציגות או סוכנות של מדינת חוץ יומצא באמצעות משרד החוץ.
53. המצאה לקטין או פסול דין אחר
מסמך שיש להמציאו לקטין או פסול דין אחר, תהא המצאתו כדין אם הומצא לאחד מהוריו או לאפוטרופסו, ובאין לו הורים או אפוטרופוס - למי שהקטין או הפסול דין גר עמו או נתון להשגחתו, אך רשאי בית המשפט להורות על המצאת המסמך לקטין עצמו או לפסול דין עצמו, או ליתן הוראה אחרת.
54. אישור מסירה
מי שנמסר לו מסמך שהמצאתו במסירה יידרש לאשר את המסירה בכתב על גבי עותק של המסמך, ואם סירב לקבלו או לאשרו, יאשר מוסר ההזמנה בחתימתו את דבר מסירתו וסירוב האישור, ובית המשפט רשאי לקבוע שהמסמך הומצא כראוי.
55. החזרת עותק מסמך
נמסר או נשלח מסמך לאדם לשם המצאתו לאחר במסירה - ימסרנו בהקדם, ויחזיר עותק אחד ממנו בחתימתו ובחתימת מי שיש למסור לו את המסמך; נבצר ממנו למסור את המסמך תוך זמן סביר, יחזיר את המסמך לבית המשפט בציון הסיבה לכך והצעדים שננקטו לביצוע המסירה.
56. הזמנת עד (תיקון: תשמ"ב)2
הזמנה בכתב להעיד או צו להמציא מסמכים לפי טופס 9 שבתוספת, יומצאו זמן מספיק לפני המועד הנקוב בהן להתייצבותו של המוזמן או להמצאת המסמכים, כדי ליתן לו שהות מספקת להתכונן ולהגיע למקום הנדרש או להמציא את המסמכים; היה בית המשפט סבור שאין שהות מספקת לעשות כן, רשאי הוא - בלי לפגוע בסמכותו לפי סעיפים 106(א) ו-108 לחוק - שלא להוציא את ההזמנה, אולם רשאי הוא להורות על הופעה דחופה של העד או על המצאה דחופה של המסמכים, אם ראה שבנסיבות הענין מן הראוי להורות כן.
סימן ז': הוראות שונות
57. עריכת מסמכים לפי טפסים
מסמכים שיש לערכם לפי החוק או לפי תקנות אלה, ונקבעו להם טפסים בתוספת, ייערכו בהתאם לטפסים אלה או בדומה להם ככל האפשר.
57א. הגשת מוצג וידיאו כראיה (תיקון: תשע"ג)
בעל דין המבקש להציג כראיה לפני בית המשפט מוצג וידאו, יודיע לבית המשפט על כוונתו לעשות כן לא יאוחר משלושה ימים לפני מועד הדיון.
מוצג וידאו יוגש בפורמט שיקבע מנהל בתי המשפט בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של מערכת בתי המשפט.
בעל דין שאין באפשרותו להגיש את מוצג הווידאו כאמור בתקנת משנה (ב), רשאי להגישו בפורמט אחר ובלבד שימציא לבית המשפט אמצעי להצגת מוצג הווידאו ולעיון בו בעת הדיון בבית המשפט ובכל מועד אחר במהלך תקופת המשפט.
58. תעריף שכר טרחה (תיקון: תשמ"ד)
סניגור שמינהו בית משפט לנאשם, רשאי בית המשפט לקבוע את שכר טרחתו, בהתאם לתעריף הקבוע בתקנה 4 ביום מתן הצו.
59. ביטול
תקנות סדר הדין הפלילי, תשכ"ו-1966 - בטלות.
60. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ששים יום לאחר פרסומן.
תוספת
(תיקון: תשמ"ב, תשמ"ה, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"ו, תשס"א, תשס"ב)2,6
טופס 1
(תקנה 2)
בבית המשפט
ב תיק פלילי /
ערעור פלילי /
בקשה מס' /
המאשים/המערער
נגד
הנאשם/המשיב
בקשה למינוי סניגור למחוסר אמצעים
אני הח"מ:

שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות שם האב
או תעודת זיהוי
אחרת ומספרה
מען
הרחוב מספר שם הישוב או המיקוד
הבית מקום הכליאה
המואשם במשפט הנ"ל
באשמת
מבקש בה למנות לי סניגור למשפט הנ"ל מחמת חוסר אמצעים (לציין פרטים ככל האפשר על מצבו הכלכלי של המבקש);


תאריך חתימת המבקש

טופס 1א
(תקנה 14)
בבית המשפט ב
תיק מעצר מס'
תיק פלילי מס'
ערעור פלילי מס'

המדינה
נ ג ד
החשוד/הנאשם/הנידון
צו הגנה
ניתן בזה צו האוסר על
(פרטי הזיהוי של החשוד/הנאשם/הנידון)
( להיכנס לבית מס' דירה מס' ברחוב עיר ;
( להימצא בתחום של מהבית/הדירה/העיר;
( להטריד את
(פרטי הזיהוי של בן המשפחה המוגן על ידי הצו)

בכל דרך לרבות
(פירוט דרכי ההטרדה)
ובכל מקום לרבות
(מקום העבודה, חינוך או מקום אחר)
( למנוע שימוש ב
(דירה, רכב, מיטלטלין אחרים)
( למכור את הנכסים
(דירה, רכב, מיטלטלין אחרים)
( לשאת או להחזיק נשק;
( כן אני מצווה עליו
(קיום קשר עם גורם טיפולי או הוראה אחרת להבטחת שלומו ובטחונו של המוגן)
( שונות
על אף האיסור להיכנס ו/או להתקרב לבית רשאי המשיב להיכנס לבית נושא הצו ביום בשעה בליווי/בלי ליווי משטרה/אדם
אחר
(פרטי הזיהוי של המלווה האחר)
כדי לקחת
(פירוט המיטלטלין)
צו זה יעמוד בתקפו עד בהתאם לסעיף 5 לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991.
ניתן היום
שופט
אל: מזכירות בית המשפט
נא להודיע לפקיד הרישוי לכלי יריה במשרד הפנים במחוז
ואם המחוייב בצו הוא איש שירות בטחון, להודיע גם למשטרת ישראל/שירות בתי הסוהר/שירות הביטחון הכללי/צה"ל על מתן הצו; העתק הצו יצורף להודעה האמורה.
תאריך
שופט
טופס 2
(תקנה 15)

ימולא ב-5 עותקים


מספר פ.א.
סמל היחידה

צו מעצר
בבית המשפט ה
הסמל
תיק מעצר /

בתיק פלילי /

ניתן בזה צו לעצור את:
פיקטיבי
מס' זהות
שם משפחה
שם פרטי
שם האב


אזרחות זרה

מס' דרכון
מין*
ז/נ
מצב
משפחתי

ארץ לידה
תאריך לידה

גיל

הישוב הרחוב מס' בית מיקוד

האשמה במלים
שם החוק
נסיון
סעיף אשמה
סעיף משנה סמל

1)
2)


א. צו זה יבוצע בידי שוטר/בידי**:
ומותר לבצעו בכל מקום וכל עת.
ב. העצור יובא לפני בית משפט בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ...... שעות.
ג. (1) העצור יוחזק במעצר עד
שנה
חודש
יום
וישוחרר במשטרה

במועד הנ"ל בהתאם לתנאי שחרור בערובה כדלקמן:
1) 2) 3)
(2) מצאה המשטרה כי ניתן לשחרר את העצור לפני המועד הנ"ל*:
( תשחררו בתנאים האמורים בסעיף קטן (1);
( תביאו בהקדם האפשרי לפני בית המשפט.
ד. העצור יוחזק במעצר עד
שנה
חודש
יום


ה. העצור יוחזק במעצר עד מתן פסק הדין במשפט/בערעור***

תאריך מתן הצו תאריך ביצוע המעצר

חתימה

בית המעצר חותמת בית המשפט (שופט, רשם, פקיד ביהמ"ש)

* סמן את המתאים.
** יש לנקוב בשם האדם שאינו שוטר, אם בית המשפט יצווה שהצו יבוצע בידו.
*** מחק את המיותר.
תפוצה:
( למשטרה לתיק החקירה
( למשטרה
( למשטרה לבית המעצר
( לנעצר
( לתיק ביהמ"ש
טופס 3 (תיקון: תשס"א6)
(תקנה 20)
בבית המשפט
ב תיק פלילי /
מאשים
נגד
נאשם
הזמנה לנאשם
אל:

שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות שם האב
או תעודת זיהוי
אחרת ומספרה
מען
הרחוב מספר שם הישוב או המיקוד
הבית מקום הכליאה
עליך להתייצב בבית המשפט הנ"ל לפני כבוד השופט ..... ביום ............. בשעה ......................
כדי להישפט בשל (תמצית האישום):
כמפורט בכתב האישום הרצ"ב.
(1) אתה רשאי להשיב על כתב האישום בכתב, על גבי טופס "הודעת הנאשם" שלהלן, ולפי פרטיו.
(2) אתה חייב להתייצב למשפטך במועד ובמקום המפורטים לעיל, אולם -
(א) אם אתה מודה ב"הודעת הנאשם" בכל העובדות המפורטות בכתב האישום ואינך מוסיף לטעון עובדות נוספות שיש בהן כדי לשנות את תוצאות המשפט, ולא תתייצב, רשאי בית המשפט לדון אותך שלא בפניך;
(ב) אתה רשאי לבקש, על גבי טופס "בקשה לשפיטה שלא בפני הנאשם" שלהלן, שמשפטך יתנהל שלא בפניך ובלבד שתיוצג בו על ידי סניגור.
(3) אם העבירה היא עוון אתה זכאי לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה שבידי התובע ולהעתיקו.
עונש מאסר במקום קנס
(4) מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב למשפט ובית המשפט יטיל עליך קנס, רשאי הוא להטיל גם עונש מאסר במקום הקנס.
עיון במרשם הפלילי
(5) (א) אתה או סניגור מטעמך רשאים לעיין במרשם הפלילי הנוגע לך המתנהל במשטרה ולהעתיקו, במקומות ובמועדים כמפורט להלן:

(ב) אם לא תתייצב למשפטך, רשאי בית המשפט לקבל העתק מהמרשם הפלילי הנוגע לך כראיה לקביעת העונש.

תאריך חותמת בית המשפט (שופט, רשם, פקיד ביהמ"ש)
הודעת הנאשם
אל בית משפט השלום ב
אני:

שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות שם האב
או תעודת זיהוי
אחרת ומספרה
מען
הרחוב מספר שם הישוב או המיקוד
הבית מקום הכליאה
הנאשם בתיק פלילי מס'
אשר מועד הדיון בו נקבע ליום שעה
(1) מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום*
(2) מודה בעובדות אלה מן המפורטות בכתב האישום*
(פרט את העובדות שאתה מודה בהן)
(3) בנוסף על האמור בכתב האישום אני טוען עובדות אלה:


(חתימה)
*מחק את המיותר.
בקשה לשפיטה שלא בפני הנאשם
אל בית משפט השלום ב
אני:

שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות שם האב
או תעודת זיהוי
אחרת ומספרה
מען
הרחוב מספר שם הישוב או המיקוד
הבית מקום הכליאה
הנאשם בתיק פלילי מס'
אשר מועד הדיון בו נקבע ליום שעה מבקש
שבית המשפט ישפוט אותי שלא בפני, ואני אהיה מיוצג בו על ידי עורך הדין סניגורי
השם

(חתימה)
אישור מסירת ההזמנה
מסירה למוזמן אישית
אני _____________________
(שם המוסר)
מצהיר בזה שבאתי למקום מגוריו/מקום עסקו/ של בעל ההזמנה הנ"ל/למשרדו הרשום של התאגיד ומסרתי את ההזמנה לידו אישית/ במשרדו הרשום של התאגיד/ לידי האדם המורשה כדין לייצג את התאגיד.
כשההזמנה לא נמסרה למוזמן אישית
אני _____________________
(שם המוסר)
מצהיר בזה שבאתי למקום מגוריו/ מקום עסקו/ של בעל ההזמנה הנ"ל, ומאחר שלא מצאתיו מסרתי את ההזמנה לידי (שם המקבל) שהוא/שהיא בן/בת משפחתו הגר(ה) עמו ונראה שמלאו לו/לה 18 שנה.

הערות____________
הערות____________

________ _________
________ _________

חתימת המקבל חתימת המוסר
חתימת המקבל חתימת המוסר

________________
_______________

תאריך
תאריך

טופס 3א (תיקון: תשס"א6)
(תקנה 20(1א))
בבית המשפט
ב תיק פלילי מס'...............
מדינת ישראל
נגד
הנאשם
הזמנה לדיון בגזר הדין לנאשם
(לפי סעיף 130(ג) לחוק)
אל:...................
מען ..................
(1) ביום החליט בית המשפט להרשיעך בעבירות המפורטות בהחלטה המצורפת.
(2) עליך להתייצב בבית המשפט הנ"ל ביום בשעה לדיון בגזר הדין.
(3) מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב לדיון כאמור ובית משפט יטיל עליך קנס, רשאי הוא להטיל גם עונש מאסר במקום הקנס.

תאריך חתימה
אישור מסירת ההזמנה
מסירה למוזמן אישית
אני ..........................................
(שם המוסר)
מצהיר בזה שבאתי למקום מגוריו/עסקו של בעל ההזמנה הנ"ל/למשרדו הרשום של התאגיד ומסרתי את ההזמנה לידו אישית/ לעובד התאגיד*.
כשההזמנה לא נמסרה אישית
אני ...........................................
(שם המוסר)
מצהיר בזה שבאתי למקום מגוריו/עסקו של בעל ההזמנה הנ"ל*, ומאחר שלא מצאתיו מסרתי את ההזמנה לידי
................................................
(שם המקבל)
שהוא/היא* בן/בת משפחתו הגר/ה* עמו ונראה שמלאו לו/לה* 18 שנה.

_________
* מחק את המיותר.
טופס 4 (תיקון: תשנ"ו, תשס"א6)
(תקנות 20 ו-38 (ב))
הזמנה לנאשם
בעבירות שסעיף 240 לחוק חל עליהן או שסעיפים 239 ו-240 חלים עליהם)
בבית המשפט השלום ..................... מס' תיק פלילי ...............
ב ...................................
מדינת ישראל
נגד
................ נאשם
אל: ................................................................................................
שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות /דרכון
מען .................................................................................................
הרחוב מספר הבית שם הישוב המיקוד
(1) עליך להתייצב בבית המשפט הנ"ל ביום ..........................
בשעה.............................
כדי להישפט בשל (תמצית האישום): ..................................................
כמפורט בכתב האישום הרצ"ב.
(2) אם לא תתייצב/י למשפטך ולא יופיע סניגור מטעמך, יראו אותך כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום ומותר יהיה לדונך שלא בפניך.
(3) אם העבירה היא עוון, את/ה זכאי/ת לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה שבידי התביעה ולהעתיקו.
(4) מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב למשפט ובית המשפט יטיל עליך קנס, רשאי הוא להטיל גם עונש מאסר במקום הקנס.
(5) (א) אתה או סניגור מטעמך רשאים לעיין במרשם הפלילי הנוגע לך המתנהל במשטרה ולהעתיקו, במקומות ובמועדים כמפורט להלן:

(ב) אם לא תתייצב למשפטך, רשאי בית המשפט לקבל העתק מהמרשם הפלילי הנוגע לך כראיה לקביעת העונש.
................ ...............
תאריך חתימה
אישור מסירת הזמנה וכתב אישום
מסירה למוזמן אישי
אני_________ (שם המוסר) מצהיר בזה שבאתי למקום* מגוריו/עסקו של בעל ההזמנה הנ"ל/למשרדו הרשום של התאגיד ומסרתי את ההזמנה לידו אישית/ לעובד התאגיד.
שההזמנה לא נמסרה למוזמן אישית
אני__________ (שם המוסר) מצהיר בזה שבאתי למקום* מגוריו/מקום עסקו/ של בעל ההזמנה הנ"ל, ומאחר שלא מצאתיו מסרתי ההזמנה לידי_____ (שם המקבל) .
* שהוא/שהיא בן/בת משפחתו הגר(ה) עמו ונראה שמלאו לו/לה 18 שנה.

הערות______________
הערות_______________

________ _________
________ _________

חתימת המקבל חתימת המוסר
חתימת המקבל חתימת המוסר

________________
_______________

תאריך
תאריך

* מחק את המיותר
טופס 5
(תקנה 20)
בבית המשפט
ב תיק פלילי /
מאשים
נגד
נאשם
הזמנה לנאשם
אל:

שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות שם האב
או תעודת זיהוי
אחרת ומספרה
מען ..................................................................................................
הרחוב מספר שם הישוב או המיקוד
הבית מקום הכליאה
עליך להתייצב בבית המשפט הנ"ל לפני כבוד השופט
ביום בשעה
כדי להישפט בשל (תמצית האישום):
כמפורט בכתב האישום הרצ"ב.
(1) אתה רשאי להשיב על כתב האישום בכתב, על גבי טופס "הודעת הנאשם" שלהלן, ולפי פרטיו.
(2) אתה חייב להתייצב למשפטך במועד ובמקום המפורטים לעיל, אולם אתה רשאי לבקש, על גבי טופס "בקשה לשפיטה שלא בפני הנאשם" המצורף, שמשפטך יתנהל שלא בפניך, ובלבד שתיוצג בו על ידי סניגור.
(3) אתה זכאי לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה שבידי התובע, ולהעתיקו.
תאריך חותמת בית המשפט (שופט, רשם, פקיד ביהמ"ש)
הודעת הנאשם
אל בית משפט השלום ב

שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות שם האב
או תעודת זיהוי
אחרת ומספרה
מען
הרחוב מספר שם הישוב או המיקוד
הבית מקום הכליאה
הנאשם בתיק פלילי מס'
אשר מועד הדיון בו נקבע ליום שעה
(1) מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום*.
(2) מודה בעובדות אלה מן המפורטות בכתב האישום*
(פרט את העובדות שאתה מודה בהן)
(3) אני טוען את העובדות הבאות בנוסף על האמור בכתב האישום:


(חתימה)
*מחק את המיותר.
________
בקשה לשפיטה שלא בפני הנאשם
אל בית משפט השלום ב
אני:

שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות שם האב
או תעודת זיהוי
אחרת ומספרה
מען
הרחוב מספר שם הישוב או המיקוד
הבית מקום הכליאה
הנאשם בתיק פלילי מס'
אשר מועד הדיון בו נקבע ליום שעה מבקש
שבית המשפט ישפוט אותי שלא בפני, ואני אהיה מיוצג בו על ידי עורך הדין סניגורי
השם

(חתימה)
אישור מסירת ההזמנה
מסירה למוזמן אישית
אני___________ (שם המוסר) מצהיר בזה שבאתי למקום* מגוריו/מקום עסקו של בעל ההזמנה הנ"ל/למשרדו הרשום של התאגיד ומסרתי את ההזמנה לידו אישית/במשרדו הרשום של התאגיד/לידי האדם המורשה כדין לייצג את התאגיד.
כשההזמנה לא נמסרה למוזמן אישית
אני__________ (שם המוסר) מצהיר בזה שבאתי למקום* מגוריו/מקום עסקו/של בעל ההזמנה הנ"ל, ומאחר שלא מצאתיו מסרתי ההזמנה לידי______ (שם המקבל) .
* שהוא/שהיא בן/בת משפחתו הגר(ה) עמו ונראה שמלאו לו/לה 18 שנה.

הערות______________
הערות_______________

________ _________
________ _________

חתימת המקבל חתימת המוסר
חתימת המקבל חתימת המוסר

________________
_______________

תאריך
תאריך

טופס 5א (תיקון: תשס"א6)
(תקנה 20(4))
בבית משפט ................. תיק פלילי ...............
ב .................................
מדינת ישראל
נגד
................ הנאשם
הזמנה לדיון בבקשת מתן צו מיוחד
(לפי סעיף 129א לחוק)
אל: .................
מען .................
(1) ביום ............ גזר עליך בית המשפט קנס כמפורט בהחלטה המצורפת.
(2) מאחר שהקנס לא שולם במועדו, מבקש נציג היועץ המשפטי לממשלה להטיל עליך בצו מיוחד מאסר במקום הקנס.
(3) עליך להתייצב בבית המשפט הנ"ל ביום ............ בשעה.............. לדיון בצו המיוחד.
(4) מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב לדיון כאמור, רשאי בית המשפט להטיל עליך עונש מאסר במקום הקנס גם בהעדרך.

תאריך חתימה
אישור מסירת ההזמנה
מסירה למוזמן אישית
אני .......................................
(שם המוסר)
מצהיר בזה שבאתי למקום מגוריו/עסקו של בעל ההזמנה הנ"ל/למשרדו הרשום של התאגיד* ומסרתי את ההזמנה לידו אישית/ לעובד התאגיד*.
כשההזמנה לא נמסרה אישית
אני .......................................
(שם המוסר)
מצהיר בזה שבאתי למקום מגוריו/ עסקו/ של בעל ההזמנה הנ"ל*, ומאחר שלא מצאתיו מסרתי את ההזמנה לידי
....................................................
(שם המקבל)
שהוא/היא* בן/בת משפחתו הגר/ה* עמו ונראה שמלאו לו/לה* 18 שנה.

__________
* מחק את המיותר
טופס 6
(תקנה 31)
בבית המשפט
ב תיק פלילי /
ערעור פלילי /
בקשה מס' /
המאשים/המערער
נגד
הנאשם/המשיב
פקודת מאסר
אל:
אתה מצווה לאמור בזה לאסור את
(השם)
שנדון באשמת ולמסרו עם פקודת מאסר זו לסוהר בבית הסוהר
על מנת שיהא אסור תקופה של בהתאם לחוק.
(הערות):
פקודת מאסר זו משמשת אסמכתה לכל מי שמוסמך לבצע את העונש האמור.

תאריך חותמת בית המשפט חותמת
טופס 7 (בוטל) (תיקון: תשס"א6)
טופס 7א (תיקון: תשנ"ו, תשס"א6)
(תקנה 38)
הזמנה למשפט וכתב-אישום
(בעבירות שסעיף 239 לחוק חל עליהן, ושסעיף 240 לחוק לא חל עליהן)
בבית המשפט ב
מדינת ישראל
נגד
הנאשם:
שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות שם האב
או תעודת זיהוי
אחרת ומספרה
מען
הרחוב מספר שם הישוב או המיקוד
הבית מקום הכליאה
אל הנאשם: הנך מואשם בזה כי (תיאור העובדות המהוות את העבירה):
בתאריך בשעה במקום עברת עבירה על (החיקוק והסעיף או התקנה) ________
שמות עדי התביעה:
1. 2. 3.
אתה מוזמן להתייצב לפני בית המשפט הנ"ל כדי להישפט על האשמה(ות) הנ"ל ביום בשעה
(1) אתה רשאי להשיב על כתב האישום בכתב, על גבי טופס "הודעת הנאשם" המצורף, ולפי פרטיו.
(2) אתה חייב להתייצב למשפטך במועד ובמקום המפורטים לעיל, אולם - אם אתה מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום ואינך מוסיף לטעון עובדות נוספות שיש בהן כדי לשנות את תוצאות המשפט, ולא תתייצב, רשאי בית המשפט לדון אותך שלא בפניך.
(3) אם העבירה היא עוון, אתה זכאי לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה שבידי התביעה ולהעתיקו.
(4) מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב למשפט ובית המשפט יטיל עליך קנס, רשאי הוא להטיל גם עונש מאסר במקום הקנס.
(5) (א) אתה או סניגור מטעמך רשאים לעיין במרשם הפלילי הנוגע לך המתנהל במשטרה ולהעתיקו, במקומות ובמועדים כמפורט להלן:

(ב) אם לא תתייצב למשפטך, רשאי בית המשפט לקבל העתק מהמרשם הפלילי הנוגע לך כראיה לקביעת העונש.


חתימה
הודעת הנאשם לבית המשפט
הודעת הנאשם
אל בית משפט השלום ב
אני:

שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות שם האב
או תעודת זיהוי
אחרת ומספרה
מען
הרחוב מספר שם הישוב או המיקוד
הבית מקום הכליאה
הנאשם בעבירה המפורטת בהזמנה מס' _________
אשר מועד הדיון בו נקבע ליום שעה
(1) מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום*.
(2) אני מודה בעובדות אלה מן המפורטות בכתב האישום*
(פרט את העובדות שאתה מודה בהן)
(3) אני טוען את העובדות הבאות בנוסף על האמור בכתב האישום:


(חתימה)
אישור מסירה:
מסירה ביד: קיבלתי את ההזמנה וכתב האישום.

חתימת המקבל חתימת המוסר
*מחק את המיותר.
טופס 8 (תיקון: תשנ"ו, תשס"א6)
(תקנה 39)
הזמנה למשפט וכתב אישום (ברירת קנס)
בבית משפט השלום .................... מס' תיק פלילי .....................
מדינת ישראל
נגד
הנאשם:
שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות דרכון מען
שם הישוב או ............. ........... .................
מקום הכליאה הרחוב מספר המיקוד
תיאור העובדות המהוות את העבירה:
בתאריך: ................... בשעה............ במקום ..............
.................................................................................................
עבירה על ....................................................................................
(החיקוק והסעיף או התקנה)
שמות עדי התביעה:
1............................. 2..................... 3......................
(1) ניתנת לך הברירה לשלם את הקנס שנקבע ב ............................
(החיקוק)
לעבירה זו בסכום של ..........שקלים חדשים תוך חמישה עשר ימים מתאריך המצאת הזמנה זו, בבנק הדואר או בקופת בית המשפט הרשום לעיל. אם תשלם את הקנס יראו אותך כאילו הודית באשמה בפני בית המשפט, הורשעת ונשאת את העונש.
(2) אם לא תשלם את הקנס במועד, הנך מוזמן להתייצב בבית המשפט האמור כדי להישפט על העבירה האמורה, בתאריך .......... בשעה ........
(3) אם לא תתייצב/י למשפטך ולא יופיע סניגור מטעמך, יראו אותך כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום ומותר יהיה לדונך שלא בפניך.
(4) אם העבירה היא עוון, אתה זכאי/ת לעיין, בכל זמן סביר, בחומר החקירה שבידי התביעה ולהעתיקו.
(5) מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב למשפט ובית המשפט יטיל עליך קנס, רשאי הוא להטיל גם עונש מאסר במקום הקנס.
(6) (א) אתה או סניגור מטעמך רשאים לעיין במרשם הפלילי הנוגע לך המתנהל במשטרה ולהעתיקו, במקומות ובמועדים כמפורט להלן:

(ב) אם לא תתייצב למשפטך, רשאי בית המשפט לקבל העתק מהמרשם הפלילי הנוגע לך כראיה לקביעת העונש.
.................. ..................
תאריך חתימה
אישור מסירת הזמנה וכתב אישום
מסירה למוזמן אישית כשההזמנה לא נמסרה למוזמן אישית
אני ........................................... אני .............................................
(שם המוסר) (שם המוסר)
מצהיר בזה שבאתי למקום* מצהיר בזה שבאתי למקום*
מגוריו/עסקו/של בעל ההזמנה מגוריו/מקום עסקו/של בעל
הנ"ל/למשרדו הרשום של ההזמנה הנ"ל, ומאחר שלא
התאגיד ומסרתי את ההזמנה מצאתיו מסרתי ההזמנה וכתב
וכתב האישום לידו אישית/ האישום לידי ......................
לעובד התאגיד. שם המקבל
* שהוא/שהיא בן/בת משפחתו
הגר(ה) עמו ונראה שמלאו לו/לה
18 שנה.
הערות........................................... הערות........................................
.................................................... .................................................
חתימת המקבל חתימת המוסר חתימת המקבל חתימת המוסר
......................... ...................
תאריך תאריך
* מחק את המיותר
טופס 8א (תיקון: תשמ"ג, תש"ן, תשנ"ו, תשס"ב)
(תקנות 40, 41, 42 ו-42א)
הודעת תשלום קנס
לפי סעיף 228(א) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב),
התשמ"ב-1982
אל: הנהג/בעל הרכב/נוסע ברכב/הולך רגל/אדם אחר _______

שם משפחה* שם פרטי* מספר ת"ז/דרכון* מספר רשיון נהיגה*
או תעודת זיהוי
אחרת ומספרה
מען
הרחוב מספר שם הישוב או המיקוד
הבית מקום הכליאה
מספר הרכב**

א. תיאור העובדות המהוות את העבירה
בתאריך בשעה במקום
עבירה על: (החיקוק והסעיף או התקנה)
ב. (1) עליך לשלם תוך 90 ימים מקבלת הודעה זו ולא יאוחר מיום את הקנס שנקבע לעבירה בחוק בסך שקלים, זולת אם תוך מועד זה תודיע כמפורט בפסקה (2) להלן כי רצונך להישפט בבית המשפט על העבירה.
אם תוך המועד האמור לא תשלם את הקנס ולא תודיע כי ברצונך להישפט, יהיה עליך לשלם את הקנס בצירוף תוספת פיגור בשיעור הקבוע בחוק.
את הקנס בצירוף תוספת הפיגור, אם חלה תוספת כאמור, בשיעור הקבוע בחוק. ניתן לשלם באמצעות טופס זה בלבד באחד מסניפי הבנקים הבאים:
(2) אם רצונך להישפט על העבירה בבית המשפט עליך למלא את פרטיך בבקשה להישפט שבנספח המצורף להודעה זו, לחתום עליה ולשלוח אותה למען הרשום בה בדואר רשום, תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס כמפורט לעיל.
(3) אם רצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק, עליך לפנות בכתב תוך 30 ימים מקבלת הודעה זו, לפרט את נימוקיך ולצרף מסמכים המאמתים את טענותיך, אם ישנם, למען הרשום בהודעה זו, תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס כמפורט לעיל.
ג. פרטי עורך הדו"ח: שם משפחה שם פרטי מספר אישי דרגה
העדים (בנוסף לעורך הדו"ח): שם משפחה שם פרטי מספר
ת"ז /מספר אישי מען ______
*ימולא אם ידוע ונחוץ לפי הענין.
**ימולא בעבירות תעבורה שרכב מעורב בהן.
בקשה להישפט
אל:
מספר הודעת תשלום קנס

שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות שם האב
או תעודת זיהוי
אחרת ומספרה
מען
הרחוב מספר שם הישוב או המיקוד
הבית מקום הכליאה
אני החתום מטה: שם משפחה שם פרטי מס' תעודת
זהות רשיון נהיגה* ________
מבקש להישפט בבית המשפט על העבירה שפורטה בהודעת תשלום קנס שמספרה מצויין לעיל.

תאריך חתימה
* ימולא לפי הענין.
טופס 8ב (תיקון: תשנ"ו, תשנ"ט, תשס"א6)
(תקנה 43)
הזמנה למשפט וכתב אישום (ברירת משפט)
בבית משפט השלום ........................
מדינת ישראל
נגד
הנאשם:.................. .................... .................................
שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות/דרכון
מען .................. ............ ............ ...............
שם הישוב או הרחוב מספר המיקוד
מקום הכליאה
...............................................
מספר רשיון הנהיגה/מס' הרכב
תיאור העובדות המהוות את העבירה:
בתאריך: .......................... בשעה .......... במקום ...............................
.......................................................................................................
עבירה על ........................................................................................
(החיקוק והסעיף או התקנה)
שמות עדי התביעה:
1.......................... 2...................... 3....................
(1) מאחר שלפי סעיף 229 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982, ביקשת להישפט על העבירה האמורה, הינך מוזמן/ת בזה להתייצב בבית המשפט הנ"ל כדי להישפט בתאריך............ בשעה ........
(2) אם לא תתייצב/י למשפט ולא יופיע סניגור מטעמך, יראו אותך כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום ומותר יהיה לדונך שלא בפניך.
(3) אם העבירה היא עוון, אתה זכאי/ת לעיין, בכל זמן סביר, בחומר החקירה שבידי התביעה ולהעתיקו.
(4) מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב למשפט ובית המשפט יטיל עליך קנס, רשאי הוא להטיל גם עונש מאסר במקום הקנס.
(5) (א) אתה או סניגור מטעמך רשאים לעיין במרשם הפלילי הנוגע לך המתנהל במשטרה ולהעתיקו, במקומות ובמועדים כמפורט להלן:

(ב) אם לא תתייצב למשפטך, רשאי בית המשפט לקבל העתק מהמרשם הפלילי הנוגע לך כראיה לקביעת העונש.
_______ _______
תאריך חתימה

אישור מסירת הזמנה וכתב אישום
מסירה למוזמן אישית כשההזמנה לא נמסרה למוזמן אישית
אני ..................................... אני .................................................
(שם המוסר) (שם המוסר)
מצהיר בזה שבאתי למקום* מצהיר בזה שבאתי למקום* מגוריו/
מגוריו/עסקו של בעל ההזמנה מקום עסקו/של בעל ההזמנה הנ"ל,
הנ"ל/למשרדו הרשום של ומאחר שלא מצאתיו מסרתי ההזמנה
התאגיד ומסרתי את ההזמנה וכתב האישום לידי ...........................
וכתב האישום לידו אישית/ (שם המקבל)
לעובד התאגיד. *שהוא/שהיא בן/בת משפחתו הגרה(ה)
עמו ונראה שמלאו לו/לה 18 שנה.
הערות.................................. הערות.............................................
..................... ..................... ...................... ......................
חתימת המקבל חתימת המוסר חתימת המקבל חתימת המוסד
_______ ______
תאריך תאריך
* מחק את המיותר
טופס 8ג (תיקון: תשס"א6)
(תקנה 44(ג))

הזמנה למשפט וכתב אישום (הזמנה תכופה)
(עבירות לפי תקנה 44(ב)(1))
בבית המשפט השלום ................... מס' תיק פלילי.............

מדינת ישראל
נגד
הנאשם:....................... .............. ....................................
שם המשפחה שם פרטי מספר תעודת זהות או
תעודת זיהוי אחרת
מען ........................ .................. ............. ..............
שם הישוב או הרחוב מספר המיקוד
מקום הכליאה
בתאריך: ........................... בשעה ........... במקום ..........................
....................................................................................................
עבירה על........................................................................................
(החיקוק והסעיף או התקנה)
שמות עדי התביעה:
1 ...................... 2 ....................... 3 ...................
(1) אתה מוזמן להתייצב לפני בית המשפט הנ"ל כדי להישפט על העבירה/ות הנ"ל.
ביום .................. בשעה...............
(2) אם לא תתייצב/י למשפטך ולא יופיע סניגור מטעמך, יראו אותך כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום ומותר יהיה לדונך שלא בפניך.
(3) אם העבירה היא עוון, אתה זכאי/ת לעיין, בכל זמן סביר, בחומר הקריאה שבידי התביעה ולהעתיקו.
(4) מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב למשפט ובית המשפט יטיל עליך קנס, רשאי הוא להטיל גם עונש מאסר במקום הקנס.
(5) (א) אתה או סניגור מטעמך רשאים לעיין במרשם הפלילי הנוגע לך המתנהל במשטרה ולהעתיקו, במקומות ובמועדים כמפורט להלן:

(ב) אם לא תתייצב למשפטך, רשאי בית המשפט לקבל העתק מהמרשם הפלילי הנוגע לך כראיה לקביעת העונש.
............. .................
תאריך חתימה
אישור מסירת הזמנה וכתב אישום
מסירה למוזמן אישית כשההזמנה לא נמסרה למוזמן אישית
אני ................................... אני .................................................
(שם המוסר) (שם המוסר)
מצהיר בזה שבאתי למקום* מצהיר בזה שבאתי למקום* מגוריו/
מגוריו/עסקו/של בעל ההזמנה מקום עסקו/של בעל ההזמנה הנ"ל,
הנ"ל/למשרדו הרשום של ומאחר שלא מצאתיו מסרתי ההזמנה
התאגיד ומסרתי את ההזמנה וכתב האישום לידי ...........................
וכתב האישום לידו אישי/ (שם המקבל)
לעובד התאגיד. *שהוא/שהיא בן/בת משפחתו הגר(ה)
עמו ונראה שמלאו לו/לה 18 שנה.
הערות.................................. הערות ...........................................
............. ...............
תאריך תאריך
* מחק את המיותר
טופס 8ד (תיקון: תשנ"ו, תשס"א6)
(תקנה 44(ד) ו-(ה))
הזמנה למשפט וכתב אישום
(הזמנה תכופה)
(בעבירות שסעיף 239 לחוק חל עליהן ושסעיף 240 לחוק לא חל עליהן)
בבית המשפט ב
מדינת ישראל
נגד
הנאשם:

שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות שם האב
או תעודת זיהוי
אחרת ומספרה
מען
הרחוב מספר שם הישוב או המיקוד
הבית מקום הכליאה
אל הנאשם: הנך מואשם בזה כי (תיאור העובדות המהוות את העבירה):
בתאריך בשעה במקום
עבירה על: __________________________________________
(החיקוק והסעיף או התקנה)
שמות עדי התביעה:
1. 2. 3.
אתה מוזמן להתייצב לפני בית המשפט הנ"ל כדי להישפט על האשמה(ות) הנ"ל.
ביום בשעה
(1) אתה רשאי להשיב על כתב האישום בכתב, על גבי טופס "הודעת הנאשם" המצורף, ולפי פרטיו.
(2) אתה חייב להתייצב למשפטך במועד ובמקום המפורטים לעיל, אולם אם אתה מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום ואינך מוסיף לטעון עובדות נוספות שיש בהן כדי לשנות את תוצאות המשפט, ולא תתייצב, רשאי בית המשפט לדון אותך שלא בפניך.
(3) במועד המשפט הקבוע לעיל ישמעו העדים, לרבות עדי ההגנה.
(4) אם העבירה היא עוון, אתה זכאי לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה שבידי התביעה ולהעתיקו.
(5) מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב למשפט ובית המשפט יטיל עליך קנס, רשאי הוא להטיל גם עונש מאסר במקום הקנס.
(6) (א) אתה או סניגור מטעמך רשאים לעיין במרשם הפלילי הנוגע לך המתנהל במשטרה ולהעתיקו, במקומות ובמועדים כמפורט להלן:

(ב) אם לא תתייצב למשפטך, רשאי בית המשפט לקבל העתק מהמרשם הפלילי הנוגע לך כראיה לקביעת העונש.

חתימה
הודעת הנאשם לבית המשפט
אל: בית המשפט ב
אני:

שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות שם האב
או תעודת זיהוי
אחרת ומספרה
מען
הרחוב מספר שם הישוב או המיקוד
הבית מקום הכליאה
הנאשם בעבירות המפורטות בהזמנה מס' אשר מועד הדיון בו
נקבע ליום שעה
(1) מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום*.
(2) אני מודה בעובדות אלה מן המפורטות בכתב האישום*
(פרט את העובדות שאתה מודה בהן): ___________________

(3) אני טוען את העובדות הבאות בנוסף על האמור בכתב האישום:


חתימה
*מחק את המיותר
טופס 9
(תקנה 56)
בבית המשפט
ב תיק פלילי /
ערעור פלילי /
המאשים/המערער
נגד
הנאשם/המשיב
הזמנת עד/צו להמצאת מסמכים
אל _______

שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות שם האב
או תעודת זיהוי
אחרת ומספרה
מען
הרחוב מספר שם הישוב או המיקוד
הבית מקום הכליאה
אתה מוזמן בזה להתייצב בבית המשפט הנ"ל לפני כבוד השופט _____
כדי להעיד על פי בקשת התובע/הנאשם* ביום בשעה (בהזמנה להמציא מסמכים:)
הנך מצווה להמציא לבית המשפט הנ"ל ביום בשעה
למשפט בתיק הנ"ל את המסמכים שלהלן:

אם לא תופיע להעיד על פי ההזמנה האמורה*/אם לא תמציא את המסמכים כאמור/רשאי בית המשפט לצוות על הבאתך בהתאם לחוק, וגם
(1) להטיל עליך, אף שלא בפניך, קנס עד מאתיים לירות;
(2) אם כבר הוזמנת להעיד במשפט האמור ולא התייצבת ואם כבר נצטווית להמציא מסמכים במשפט האמור ולא המצאת - להטיל עליך מאסר עד חודש ימים או קנס עד ארבע מאות לירות.
הוצאותיך ישולמו כפי שיורה בית המשפט.

תאריך חותמת בית המשפט (שופט, רשם, פקיד ביהמ"ש)
*מחק את המיותר
טופס 10
(תקנה 57)
בבית המשפט
ב תיק פלילי /
ערעור פלילי /
המאשים/המערער
נגד
הנאשם/המשיב
צו-הבאה לנאשם/לעד
ניתן בזה צו להביא לפני בית משפט זה את:

שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות שם האב
או תעודת זיהוי
אחרת ומספרה
מען
הרחוב מספר שם הישוב או המיקוד
הבית מקום הכליאה
שהוא נאשם/מערער/משיב בתיק הנ"ל בשל (תמצית האישום)*:

שהוזמן להעיד/להמציא מסמכים במשפט הנ"ל*.
צו זה יבוצע על ידי שוטר/על ידי ______* ומותר לבצעו בכל מקום ובכל עת.

חותמת בית המשפט (שופט) (רשם)
לוטה: הזמנה למשפט - הודעה על מועד המשפט/הזמנה להעיד/הזמנה להמציא מסמכים.
הוראות נוספות:
אל קצין משטרה:
הנעצר על פי צו-הבאה זה ישוחרר אם ימציא ערובות אלה:
ערבות עצמית בסך
ערבון כספי בסך
ערבות ערב/ים בסך
ערבון כספי של ערבים בסך
*ויחתום בפניך על כתב ערובה שלפיו יתחייב להתייצב למשפט/לדיון בערעור/למלא אחר ההזמנה להעיד/הצו להמציא מסמכים* במועד שנקבע לכך, וכן:

*ויחתום/מו בפניך הערב/ים על כתב-ערובה לפיו יתחייב/ו כי הנ"ל יתייצב למשפט/לדיון בערעור/למלא אחר ההזמנה להעיד/הצו להמציא מסמכים* במועד שנקבע לכך וכן:


(שופט) (רשם)
*מחק את המיותר
טופס 11
(תקנה 57)
תיק פלילי /
ערעור פלילי /
בקשה מס' /
המאשים/המערער
נגד
הנאשם/המשיב
כתב ערובה
אני הח"מ:

שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות שם האב
או תעודת זיהוי
אחרת ומספרה
מען
הרחוב מספר שם הישוב או המיקוד
הבית מקום הכליאה
מתחייב בזה למלא אחר תנאי הערובה שלהלן.
אם יופר תנאי מתנאי הערובה אשלם לאוצר המדינה כל סכום שיצווה בית המשפט עד כדי לירות (במקרה של ערבות)*
הנני מפקיד בזה בבית המשפט סך לירות בערבון למילוי
התחייבויותי האמורות (במקרה של ערבון)*.

תאריך הנאשם/המערער/המשיב/המבקש
אני הח"מ:

שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות שם האב
או תעודת זיהוי
אחרת ומספרה
מען
הרחוב מספר שם הישוב או המיקוד
הבית מקום הכליאה
ערב לכך שהנאשם/המערער/המשיב*/המבקש הנ"ל ימלא אחר תנאי הערובה שלהלן:
אם יופר תנאי מתנאי הערובה אשלם לאוצר המדינה כל סכום שיצווה בית המשפט עד כדי לירות*.
הנני מפקיד בזה בבית המשפט סך לירות כערבון למילוי
ההתחייבויות האמורות*.

תאריך ערב
תנאי הערובה:
א. שהנאשם/המערער/המשיב/המבקש יתייצב למשפט/לדיון בערעור הנ"ל בכל מועד שייקבע לכך כדין.
ב. שהנאשם/המערער/המשיב/המבקש יתייצב לנשיאת העונש שהוטל במשפט בתיק
ביום או בכל מועד אחר שיורה בית המשפט.
ג.
ד.
נחתם בפני
(שופט) (רשם) (מזכיר ביהמ"ש)
*מחק את המיותר.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ד, 1200; תשל"ה, 588, 1386; תשל"ז, 1820, 1942, 1943, 2077; תשל"ח, 148, 472; תש"ם, 66, 688, 728, 864, 1128; תשמ"א, 884; תשמ"ב, 1622; תשמ"ג, 582, 1060, 1081; תשמ"ד, 737, 1133, 1289, 2064; תשמ"ה, 814, 362, 998; 1180, 1550; תשמ"ו, 56, 402, 1004, 1084, 1513; תשמ"ז, 259, 963, 975; תשמ"ח, 239, 290, 315, 334, 716, 956; תשמ"ט, 215, 304, 523, 654, 694, 710, 1052; תש"ן, 7, 130, 199, 499, 508, 730, 776; תשנ"א, 27, 340, 801, 970, 1006; תשנ"ב, 237, 629, 962; תשנ"ג, 14, 23, 283, 733, 960; תשנ"ד, 39, 326, 826, 1136; תשנ"ה, 253, 302, 495, 1354, 1365, 1495, 1611; תשנ"ו, 44, 385, 514, 799, 1357, 1428; תשנ"ז, 32, 343, 584, 913, 1271; תשנ"ח, 239, 991; תשנ"ט, 6, 30, 232; תש"ס, 22, 263, 685; תשס"א, 34, 907; תשס"ב, 46, 138, 865, 918; תשס"ג, 94, 405, 651; תשס"ד, 42; תשס"ה, 1029; תשס"ו, 246, 333, 645, 1018; תשס"ז, 24, 322; תשס"ח, 81, 182, 835., 1100; תשס"ט, 27, 365, 1110; תש"ע, 47, 467, 600, 603.
י"פ תשמ"א, 1287; תשמ"ב, 334, 803, 1114; תשע"ג, 143; תשע"ב, 617; תשע"ג, 568.
2 תקנה 17 לתקנות סדר הדין הפלילי (תיקון), התשמ"ב-982 ( ק"ת תשמ"ב, 1634) קובעת כי תחילת תיקון התקנות לפי תיקון זה ביום 1.1.1983.
3 תקנה 2 לתקנות סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 4), התשמ"ה-1985 (ק"ת תשמ"ה, 998) קובעת כי על אף האמור בתקנת משנה (ו) יהיה המדד היסודי לענין יום השינוי ב-1 ביולי 1985, המדד שפורסם בחודש מרס 1985.
4 במקור לא מובאת כותרת שוליים לסעיף 30א.
5 תקנה 4 לתקנות סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 3), התשמ"ה-1985 (ק"ת תשמ"ה, 814) קובעת כי תוקף פסקה 44(ב)(3) בתקופת תחילתו של חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מחירים - הוראת שעה), התשמ"ה - 1985.
6 תקנה 4 לתקנות סדר הדין הפלילי (תיקון - הוראת שעה), התשס"א-2000 (ק"ת תשס"א, 38) קובעת תוקפן של תיקון תקנות 20 ו-31א, טפסים 3, 3א, 4, 5א, 7, 8, 8ב, 8ג ו-8ד לתוספת עד יום ד' באלול התשס"ג (1 בספטמבר 2003).
7. תחילה (הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור), התשע"ג-2012)
שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה 4(א) לתקנות אלה כפי שהם מופיעים בהודעה זו יהיו תקפים החל ביום ט"ו בתשרי התשע"ג (1 באוקטובר 2012).
8. תחילה (הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת תשלומים לעדים), התשע"ב-2012)
עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 2011 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2010, נוסח פסקאות (1), (2), (3) ו-(4)(א) בתקנה 10 לתקנות אלה יהיה כפי שהוא מופיע בהודעה זו החל ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).
9. תחילה (תיקון: תשע"ג)
תחילתן של התקנות המתקנות שלושים ימים מיום פרסומן.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ