אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ניירות ערך (מועדי הגשת הודעה של בעל ענין או נושא משרה בכירה), התשס"ג-2003

תקנות ניירות ערך (מועדי הגשת הודעה של בעל ענין או נושא משרה בכירה), התשס"ג-2003

תקנות ניירות ערך (מועדי הגשת הודעה של בעל ענין או נושא משרה בכירה), התשס"ג-2003 1
(תיקון: תשס"ח)
בתוקף סמכותי לפי סעיף 37(ג) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ח)
בתקנות אלה -
"הודעה" - הודעה שיש להגיש לתאגיד לפי סעיף 37 לחוק;
"חשבון נוסטרו", "קבוצת דיווח בנקאית" ו"קבוצת דיווח ביטוחית" - כמשמעותם בתקנה 33 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים;
"יום מסחר" - כהגדרתו בתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים;
"נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק;
"תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים" - תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל-1970.
2. המועד להגשת ההודעה
המועד להגשת ההודעה, אם לא נקבע אחרת בתקנות אלה, הוא לא יאוחר מיום מסחר אחד לאחר מועד האירוע או הענין אשר בקשר אליהם יש להגיש את ההודעה.
3. שינוי בהחזקות בניירות ערך (תיקון: תשס"ח)
המועד להגשת ההודעה כאשר חל שינוי במספר ניירות הערך שבידי בעל ענין או נושא משרה בכירה הוא בסמוך לאחר שנודע לבעל העניין או לנושא המשרה הבכירה, לפי העניין, על השינוי, ובכל מקרה לא יאוחר מיום מסחר אחד ממועד השינוי.
4. שינוי בהחזקות קבוצת דיווח בנקאית או קבוצת דיווח ביטוחית
(א) התקיים בבעל הענין האמור בתקנה 33(ב) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, המועד להגשת ההודעה בשם קבוצת הדיווח הבנקאית או קבוצת הדיווח הביטוחית, לפי הענין, על אף האמור בתקנה 3, יהיה ביום המסחר הראשון בשבוע שלאחר השבוע שבו חל השינוי במספר ניירות הערך שבידי בעל הענין; אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מהוראת תקנה 3 ביחס למועד הגשת ההודעה על שינויים בהחזקות חשבון נוסטרו.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), התקיים האמור בתקנה 33(ד) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, המועד להגשת ההודעה בשם קבוצת הדיווח הבנקאית או קבוצת הדיווח הביטוחית, לפי הענין, יהיה בסמוך לאחר שנודע לבעל הענין כי השינוי המצטבר בהחזקותיו הגיע ל-1% מההון המונפק והנפרע של התאגיד, ובכל מקרה לא יאוחר מיום מסחר אחר ממועד השינוי המצטבר כאמור.
(ג) אין בהגשת הודעה בידי מי שהוחלט למנותו לדירקטור או למנהל כללי, בקשר למינויו, הוא לא יאוחר מיום ההחלטה על המינוי.
5. מינוי נושא משרה בכירה (תיקון: תשס"ח)
המועד להגשת הודעה בידי מי שמונה לנושא משרה בכירה, בקשר למינויו הוא לא יאוחר מיום המינוי.
6. הפסקת כהונה של נושא משרה בכירה (תיקון: תשס"ח)
המועד להגשת הודעה בידי נושא משרה בכירה בקשר לנסיבות הפסקת כהונתו, הוא המועד שבו הודיע נושא המשרה הבכירה לתאגיד על כוונתו להפסיק את כהונתו.
6. פרישת דירקטור או מנהל כללי
המועד להגשת הודעה בידי דירקטור או מנהל כללי, בקשר לפרישתו, הוא במועד מסירת ההודעה על ההתפטרות או הפרישה.
7. תחילה2
(א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 4, שלושים ימים מיום פרסומן.
(ב) תחילתה של תקנה 4 ביום תחילתו של סעיף 44ב לחוק.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ג, 675; תשס"ח, 995.
2 התקנות פורסמו ביום 7.4.2003.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ