אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ניירות ערך (חיתום), התשנ"ג-1993

תקנות ניירות ערך (חיתום), התשנ"ג-1993

תקנות ניירות ערך (חיתום), התשנ"ג-1993 1
14. חובת דיווח (תיקון: תשס"ג)
חתם יגיש לרשות ולבורסה דו"ח שנתי כל עוד לא חלפו ארבע שנים מתאריך התשקיף האחרון שעליו חתם; ההגשה תיעשה לא יאוחר מארבעה חודשים לאחר סיום שנת החשבון שלו; הדו"ח יכלול שני חלקים כמפורט בתקנות 15 ו-16.
15. פרטי חלק א של דו"ח שנתי
בחלק א' של דו"ח שנתי יובאו הפרטים שלהלן:
(1) שם החתם ומספר החברה אצל רשם החברות;
(2) המשרד הרשום, מספרי טלפון ופקסימיליה;
(3) תיאור עיסוקיו הנוספים של החתם;
(4) שמו של מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החתם או מכוח ההצבעה בו, בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת, לפי מיטב ידיעתו של החתם וכן מספר תעודת הזהות של מחזיק כאמור או מספר דרכונו וציון המדינה שהוציאה אותו, מענו להמצאת כתבי בי דין ושיעור החזקתו בהון ובכוח ההצבעה; היה המחזיק חברה, יצויין מספר החברה אצל רשם החברות בארץ או במדינה שבה רשומה החברה תוך ציון שם המדינה; היה המחזיק דירקטור, יימסרו רק פרטים לפי הנדרש בפסקה (5); היה המחזיק תאגיד החייב בדיווח לפי סעיף 36 לחוק, פטור החתם מציון שמות המחזיקים באותו תאגיד;
(5) שמו של כל אחד מהדירקטורים והדירקטורים החליפים של החתם, מענו להמצאת כתבי בית דין, מספר תעודת הזהות שלו או מספר דרכונו וציון המדינה שהוציאה אותו, כן יצוין אם הוא תושב ישראל, האם יש לו זיקה כלכלית לחתם או לתאגיד קשור לו ואם יש לו קשר מהותי להנהלה העסקית של החתם או של תאגיד קשור לו, מה היו עיסוקיו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור או נושא משרה;
(6) שמו של כל נושא משרה שאינו דירקטור, תפקידו בחתם ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור או נושא משרה.
16. פרטי חלק ב' של דו"ח שנתי
בחלק ב' של דו"ח שנתי יובאו הפרטים שלהלן:
(1) ההון העצמי המותאם של החתם לפי הדו"חות הכספיים השנתיים לתאריך שבו נסתיימה שנת החשבון של החתם (להלן - תאריך הדו"ח השנתי);
(2) הסכום המופקד בבנק לפי תקנה 6 בתאריך הדו"ח השנתי, ואם נמשכו הכספים מהפקדון - מועד משיכתם;
(3) שווי ניירות הערך המופקדים לפי תקנה 6 למשמרת בבנק או אצל חבר בורסה בתאריך הדו"ח השנתי;
(4) פרטים לגבי עסקיו של החתם בתחום החיתום ובהם;
(א) מספר ההתחייבויות החיתומיות שבהן התחייב בשנת החשבון ושיעורן בכלל ההתחייבויות בשל הצעת אותם ניירות ערך;
(ב) ההיקף הכספי של סך ההתחייבויות החיתומיות שבהן התחייב בשנת החשבון;
(ג) פירוט ניירות הערך שרכש, כמויותיהם והסכומים ששילם לקיום התחייבויותיו החיתומיות בשנת החשבון;
(ד) פירוט ניירות ערך שלהצעתם שימש חתם ושהזמין אותם לעצמו, בציון הכמות שהזמין והכמות שרכש בפועל בהנפקה;
(ה) פירוט ניירות הערך שלהצעתם שימש חתם ורכש עבור לקוחותיו שלהם נתן ייעוץ, בציון מספר הלקוחות, הכמות שהוזמנה בהנפקה והכמות שרכש עבורם בפועל בהנפקה;
(ו) לגבי כל התחייבות חיתומית שקויימה בשנת החשבון יובאו הפרטים הבאים:
(1) שמות המציע והמנפיק ותאריך התשקיף שבו התחייב החתם בהתחייבות חיתומית שקויימה;
(2) מספר ניירות הערך שמכר מחוץ לבורסה ללקוחותיו שלהם נתן ייעוץ או למי שהם, לפי מיטב ידיעתו, לקוחות של חברה-בת שלו, חברה השולטת בו או חברה-בת של החברה השולטת בו, שלהם ניתן ייעוץ, בציון שם נותן הייעוץ, מספר לקוחותיו, תאריכי המכירה והמחירים שבהם נמכרו ניירות הערך;
(3) מספר ניירות הערך שנמכרו מחוץ לבורסה ואינם כלולים בפרט (2);
(4) מספר ניירות הערך שנמכרו בבורסה.
17. אישור רואה חשבון ופוליסת ביטוח
(א) חלק ב' של דו"ח שנתי יהיה מבוקר בידי רואה חשבון.
(ב) לדו"ח השנתי יצורפו:
(1) אישור רואה חשבון כי חלק ב' של הדו"ח השנתי בוקר בידו וכי הוא ערוך לפי הוראות תקנות אלה; האישור ישא את תאריך חתימתו ביד רואה החשבון.
(2) עותק מפוליסת הביטוח כאמור בתקנה 5.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ג, 986; תשס"ג, 678; תשס"ז, 674.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ