אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית), התשמ"ט-1989

תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית), התשמ"ט-1989

תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית), התשמ"ט-1989 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 55א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק) ולפי סעיף 130א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: (תיקון: תשס"ב)
1. הגדרות (תיקון: תשנ"ז, תשס"ה, תשס"ו)
בתקנות אלה -
"דרגה" - אחת מארבע דרגות של תאגיד או של קרן, כמפורט בתוספת הראשונה ובתוספת השניה;
"קרן", "מנהל קרן", "שווי נקי של נכסי קרן", ו"יום מסחר" - כמשמעותם בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"דוחות כספיים" - דוחות כספיים ביניים כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן - תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים), ודוח תקופתי כמשמעו בפרק ב' לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, לפי הענין;
"מועד הסיום" -
(א) בתאגיד מדווח - כאמור בתקנה 2(ד) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים.
(ב) בתאגיד שפרק ה3 לחוק חל עליו - המועד שבו חדל להיות תאגיד חוץ או המועד שבו ניירות הערך שלו נמחקו ממסחר בבורסה;
(ג) בקרן - מועד תחילת פירוק הקרן כמשמעותו בסעיף 107 לחוק השקעות משותפות, מועד מיזוגה עם קרן אחרת או מועד פיצולה לשתי קרנות חדשות כמשמעות שני מועדים אלה בסעיף 100 לחוק השקעות משותפות;
"מועד התחילה" - בתאגיד מדווח - המועד שבו היו לראשונה ניירות ערך שלו בידי הציבור או שנרשמו למסחר בבורסה, בתאגיד שפרק ה3 לחוק חל עליו - המועד שבו הגיש את מסמך הרישום או המועד שקבעה הרשות על פי סעיף 35לג(1) לחוק, לפי הענין; בקרן - המועד שבו נרכשו לראשונה יחידות שלה על פי תשקיף.
2. אגרה שנתית (תיקון: תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ט) ראה להלן הוראת שעה
(א) תאגיד ומנהל קרן ישלמו ב-1 באוגוסט של כל שנה אגרה שנתית על פי תקנות אלה בעבור כל שנת כספים.
(ב) תאגיד מדווח ישלם אגרה שנתית בסכום הקבוע בתוספת הראשונה לפי הדרגה שבה הוא מסווג.
(ג) תאגיד שחלות עליו הוראות פרק ה3 לחוק, ישלם אגרה שנתית בשיעור מחצית הסכום הקבוע בתוספת הראשונה לפי הדרגה שבה הוא מסווג.
(ד) בעבור שנת כספים שבה חל מועד התחילה או מועד הסיום שלו, ישלם תאגיד חלק יחסי של האגרה השנתית החלה עליו, השווה לסכום האגרה השנתית כשהוא מחולק ב-365 ימים ומוכפל באחד מאלה, לפי הענין: במספר הימים שממועד התחילה עד תום אותה שנת כספים, במספר הימים שמתחילת אותה שנת כספים עד מועד הסיום או במספר הימים שממועד התחילה ועד מועד הסיום.
(ה) חל מועד התחילה של תאגיד אחרי 30 ביוני, ישלם את האגרה לאותה שנה ב 31 בינואר בשנת הכספים העוקבת; חל מועד הסיום של תאגיד, ישלם את האגרה לאותה שנת כספים תוך שלושים ימים ממועד הסיום.
(ו) מנהל קרן ישלם לרשות, בשל כל קרן שבניהולו אגרה שנתית בסכום הקבוע בתוספת השניה, לפי הדרגה שבה הקרן מסווגת.
(ז) נוהלה קרן רק בחלק משנת כספים ישלם מנהל הקרן בשל אותה קרן חלק יחסי של האגרה השנתית החלה על הקרן, השווה לסכום האגרה כשהוא מחולק ב-365 ימים ומוכפל במספר הימים באותה שנת כספים שבהם הקרן בניהולו. ואולם אם הועברה קרן לניהול של מנהל קרן אחר במהלך שנת כספים, ישלם מנהל הקרן שהקרן בניהולו ביום תשלום האגרה כאמור בתקנת משנה (א) או (ח), את האגרה בעד כל התקופה בשנת הכספים שבה נוהלה הקרן.
(ח) חל מועד התחילה של קרן אחרי 30 ביוני ישלם מנהל הקרן את האגרה השנתית בשל אותה קרן ב-31 בינואר של שנת הכספים העוקבת; חל מועד הסיום של הקרן עד 30 ביוני, ישלם מנהל הקרן את האגרה בשל אותה קרן בעד אותה שנה, ב-31 בינואר של שנת הכספים העוקבת.
(ט) לא שולמה אגרה שנתית במועד, ייתוספו עליה הפרשי הצמדה לפי שיעור עליית המדד מן המדד האחרון שפורסם לפני מועד התשלום עד המדד האחרון שפורסם לפני המועד שבו שולמה האגרה בפועל, וכן קנס בשיעור של 1% מסכום האגרה השנתית לכל חודש של איחור או חלק ממנו.
(י) על אף האמור בתקנת משנה (ט), פחת משך האיחור בתשלום מחודש ימים, ייתוסף על סכום האגרה השנתית שטרם שולם קנס השווה לסכום של 1% מסכום האגרה כשהוא מחולק ב-30 ימים ומוכפל במספר ימי האיחור בתשלום.
(יא) שולמה אגרה שנתית בסכום העולה על סכום האגרה השנתית לאותה שנה, תחזיר הרשות את סכום האגרה ששולם ביתר בתוספת הפרשי הצמדה לפי שיעור עליית המדד מן המדד האחרון שפורסם לפני מועד התשלום עד המדד האחרון שפורסם לפני מועד ההחזר ובתוספת ריבית ממועד התשלום עד מועד ההחזר, בתוך שלושים ימים מהמועד שבו התברר כי התשלום היה ביתר.
הוראת שעה
בשנת הכספים-2009
(1) יקראו את התקנות העיקריות כאילו -
(א) בתקנה 2(א), במקום "ב-1 באוגוסט" נאמר "ב-1 בספטמבר";
(2) יהיה סכום האגרה השנתית לפי תקנות 2(ב) ו-(ו) ו-3א, בשיעור 90% מן הסכום הקבוע בהן, כפי שהשתנה לפי תקנה 4 ביום העדכון בשנת 2009, מעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים."
3. קביעת דרגה של תאגיד וקרן (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ז, תשס"ה3, תשס"ו, תשס"ט)
(א) דרגתו השנתית של תאגיד תיקבע בכל שנה לפי ההון העצמי בדוחותיו הכספיים לשנה הקודמת, ואילו דרגתו השנתית של תאגיד החייב בהגשת דוחות כספיים מאוחדים תיקבע לפי ההון העצמי שלו בדוחותיו הכספיים המאוחדים לשנה הקודמת; לענין תקנה זו - "דוחות כספיים מאוחדים" - כמשמעותם בתקנה 5 לתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים), התשנ"ג-1993.
(ב) תאגיד שהתאגד בסמוך לפני מועד התחילה ואין לו דוחות כספיים לשנה הקודמת למועד התחילה, תיקבע דרגתו לשנה שבה חל מועד התחילה, לפי ההון העצמי בדוחות הכספיים שנכללו בתשקיף שעל פיו הוצעו לראשונה ניירות ערך שלו לציבור.
(ג) חל מועד הסיום של תאגיד במועד מוקדם למועד הגשת הדוחות הכספיים לשנה הקודמת למועד הסיום, תיקבע דרגתו לפי ההון העצמי בדוחות הכספיים האחרונים שהגיש.
(ד) דרגתה של קרן תיקבע ב-1 ביולי של כל שנה (להלן - מועד קביעת הדרגה) לפי השווי הנקי הממוצע של נכסיה בחודשים ינואר עד יוני של אותה שנה; לענין תקנה זו, "שווי נקי ממוצע של נכסיה" - ממוצע השווי הנקי של נכסי הקרן בימי המסחר בחודשים האמורים.
(ה) חלו מועד התחילה של קרן ומועד קביעת דרגתה באותה שנת כספים ומועד התחילה קדם למועד קביעת הדרגה, תיקבע דרגתה לאותה שנה לפי השווי הנקי הממוצע של נכסיה ממועד התחילה עד 30 ביוני; חל מועד התחילה של קרן במועד מאוחר למועד קביעת הדרגה, תיקבע דרגתה לאותה שנה ב-1 בינואר של השנה העוקבת לפי השווי הנקי הממוצע של נכסיה ממועד התחילה ועד 31 בדצמבר של השנה שבה חל מועד התחילה; קדם מועד הסיום של קרן למועד קביעת הדרגה, תיקבע דרגתה במועד הסיום לפי השווי הנקי הממוצע של נכסיה מ-1 בינואר של השנה שבה חל מועד הסיום עד מועד הסיום.
(ו) מנהל קרן יודיע לרשות את דרגת הקרן לא יאוחר מ-10 ימים ממועד קביעת הדרגה של הקרן; לא הודיע מנהל קרן את דרגתה במועד, תהיה הרשות רשאית לקבוע את הדרגה על פי המידע המצוי בידיה.
(ז)בתקנה זו, "הון עצמי" - בניכוי חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה.
3א. אגרת מסחר שנתית (תיקון: תשס"ב2, תשס"ו, תשס"ט5)
(א) בורסה תשלם לרשות בעד כל שנה אגרה שנתית בסכום של שמונה מיליון שקלים חדשים, כמפורט להלן בתקנה זו. הסכום האמור ישתנה ב-1 בינואר של כל שנה (להלן יום העדכון) לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; לעניו זה -
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם.
(ב) האגרה לכל שנה תשולם בארבעה תשלומים של שני מיליון שקלים חדשים כל אחד, שמועדם לא יאוחר מהיום האחרון של כל אחד מן החודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר של אותה שנה;
(ג) סכום כל תשלום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של אלף שקלים חדשים.
הוראת שעה
בשנת הכספים-2009
(1) יקראו את התקנות העיקריות כאילו -
(ב) בתקנה 3א(ב), בסופה נאמר "לעניין תקנת משנה זו, יהיה על הבורסה לשלם ביום האחרון בחודש אוקטובר של שנת 2009, את הסכום הקבוע בתקנת משנה זו, בניכוי 10% מסכום התשלום השנתי שעל הבורסה לשלם בעד שנת 2009 כאמור בתקנת משנה (א), מעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של אלף שקלים חדשים";
(2) יהיה סכום האגרה השנתית לפי תקנות 2(ב) ו-(ו) ו-3א, בשיעור 90% מן הסכום הקבוע בהן, כפי שהשתנה לפי תקנה 4 ביום העדכון בשנת 2009, מעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים."
4. הצמדה (תיקון: תש"ן, תשנ"ג, תשנ"ה, תשנ"ז, תשס"ג)
(א) ההון העצמי וסכומי האגרות, המפורטים בתוספת הראשונה וכן השווי הנקי הממוצע של נכסי קרן וסכומי האגרות המפורטים בתוספת השניה, ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי;
לענין זה -
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.
(ב) סכומי ההון העצמי הקבועים בתוספת הראשונה, וסכומי השווי הנקי הממוצע של נכסי קרן הקבועים בתוספת השניה, ששונו כאמור יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של אלף שקלים חדשים; סכומי האגרות הקבועים בתוספת הראשונה ובתוספת השניה ששונו כאמור יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים.
(ג) יושב ראש הרשות יפרסם, בהודעה ברשומות, את הסכומים כפי שהשתנו על פי האמור בתקנה זו.
5. גבייה
על גביית אגרות, הפרשי הצמדה וקנס לפי תקנות אלה תחול פקודת המסים (גביה) כאילו היו מס כמשמעותו בפקודה האמורה.
6. ביטול
תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית), התשמ"ד-1984 - בטלות.
תוספת ראשונה (תיקון: תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
(תקנות 1, 2(ב) ו-(ג) ו-4)

הון עצמי דרגה סכום האגרה השנתית
(באלפי שקלים חדשים) (בשקלים חדשים)
עד 39,962 א' 36,325
מ-39,962 עד 79,927 ב' 45,410
מ-79,927 עד 250,679 ג' 69,040
מעל 250,679 ד' 905, 119
תוספת שניה (תיקון: תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
(תקנות 1, 2(ו) ו4)
שווי נקי ממוצע
של נכסי קרן האגרה השנתית
(בשקלים חדשים) דרגה (בשקלים חדשים)
עד 6,871,000 א' 17,315
מעל 6,871,000 עד 27,906,000 ב' 24,845
מעל 27,906,000 עד 111,624,000 ג' 38,080
מעל 111,624,000 ד' 55,395
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ט, 782; תש"ן, 878; תשנ"א, 1007; תשנ"ב, 1228; תשנ"ג, 992, 1007; תשנ"ד, 1164; תשנ"ה, 1410, 1620; תשנ"ו, 1344; תשנ"ז, 890, 980; תשנ"ח, 990; תשנ"ט, 1021; תש"ס, 687; תשס"א, 898; תשס"ב, 24, 905; תשס"ג, 2, 809; תשס"ה, 170; תשס"ו, 929, 989, 1152; תשס"ז, 413; תשס"ח, 273; תשס"ט, 276, 1346; תש"ע, 383.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ