אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות משק החשמל (כללים, תנאים ומקרים להפסקת אספקת חשמל), התשס"ג-2003

תקנות משק החשמל (כללים, תנאים ומקרים להפסקת אספקת חשמל), התשס"ג-2003

תקנות משק החשמל (כללים, תנאים ומקרים להפסקת אספקת חשמל), התשס"ג-2003 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(ד) ו-63 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ו-1977, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אמות המידה" - אמות המידה שקבעה הרשות לפי סעיפים 30(2) ו-33 לחוק;
"בנין" - כהגדרתו בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;
"גודל חיבור" - גודל מפסק ראשי שמותקן בכניסה למיתקן חשמל;
"הפסקת אספקת חשמל" - הפסקה, הגבלה, הפחתה או ניתוק מתוכנן של אספקת החשמל לבנין או לחצרים;
"התאמת חיבור" - לרבות הסרת קו חיבור, התקנתו מחדש באותו מקום או במקום אחר;
"חיבור" - חיבור בנין או חצרים לרשת החשמל לרבות הגדלתו או התאמת חיבור והכל ברשת עילית או תת-קרקעית ובכל מתח;
"מיתקן הצרכן" - מיתקן חשמל החל בהדקי המונה לכיוון חצרי הצרכן;
"מנהל עניני חשמל" - המנהל על פי חוק החשמל, התשי"ד-1954;
"ספק" - בעל רישיון ספק שירות חיוני;
"קו חיבור" - קו המשמש להעברת חשמל מרשת החשמל ועד להדקי מיתקן הצרכן.
2. הפסקת אספקת חשמל מטעמי בטיחות
ספק רשאי לבצע אספקת חשמל בהתקיים אחת מאלה:
(1) מיתקן הצרכן או חלק ממנו או שינוי שייעשה בחצרי הצרכן גורם או עלול לגרום לנזקים לרכוש או לנפש;
(2) הצרכן הפר הוראת חיקוק או כל הוראת בטיחות, שאישר השר או מנהל עניני חשמל, הנוגעת לאחזקה או לטיפול בציוד חשמלי;
(3) הצרכן חרג מגודל החיבור שאושר לחצרים, או צרך חשמל באופן המפריע או העלול להפריע לאספקת חשמל תקינה לצרכנים אחרים;
(4) הפסקת החשמל נדרשת לצורך ביצוע פעולות הנחוצות למילוי תנאי רישיון הספק, כמפורט בסעיף 46(א) לחוק;
(5) לדעת הספק עולה או עשוי לעלות הביקוש לחשמל על יכולת האספקה של מיתקניו, באופן העלול לפגוע בהם;
(6) בהתאם להוראת כל דין או רשות מוסמכת, נדרש הספק לבצע הפסקת חשמל.
3. הפסקת חשמל עקב הפרות של צרכן (תיקון: תשס"ג)
נוסף על האמור בתקנה 2, רשאי ספק לבצע הפסקת אספקת חשמל, בהתקיים אחת מאלה:
(1) הצרכן לא פרע במועד חשבון או שלא כובדו שטר, המחאה או התחייבות אחרת שנתן הצרכן לפירעון חשבון כאמור, והכל בהתאם לאמות המידה ובפרט להוראות בדבר חשבונות ותשלומים כפי שנקבעו באמות המידה;
(2) שימוש בחשמל שלא כדין.
4. הודעה מוקדמת (תיקון: תשס"ג)
(א) הפסקת אספקת חשמל כאמור בתקנות 2 ו-3, תתבצע רק לאחר שהודיע הספק על הפסקת החשמל לכל הצרכנים אשר אספקת החשמל אליהם צפויה להיפסק, במועד, בדרך ובאופן שנקבעו באמות המידה, למעט במקרים שקיימת, או עלולה להתקיים, סכנה לנפש או לרכוש.
(ב) ניתנה לצרכן הודעה מוקדמת כאמור בתקנת משנה (א), לא יבצע הספק הפסקת אספקת חשמל, אם במהלך תקופת ההודעה חדלה להתקיים העילה לנתינתה או אם קיים הצרכן את הוראת הספק שנשלחה לו.
5. סיום העילה להפסקת אספקת חשמל (תיקון: תשס"ג)
(א) עם סיום העילה להפסקת אספקת החשמל לפי תקנות 2(1) עד (5) ו-3 ינהג הספק בהתאם לאמת מידה בדבר הפסקות חשמל יזומות.
(ב) הפסקת החשמל לפי תקנה 2(6) לא תימשך מעבר לתקופה המותרת על פי אותו דין או הוראת הרשות המוסמכת.
6. ניתוק אספקה מחוץ לחצרים (תיקון: תשס"ג)
(א) לא ניתן לעובדי הספק המוסמכים להיכנס לחצרים לביצוע הפסקת אספקת חשמל וכל הקשור בכך, לאחר מתן הודעה כדין, יהיה הספק רשאי לבצע את הפסקת אספקת החשמל בנקודה הנמצאת מחוץ להם, או ברשת החשמל של הספק.
(ב) נדרש הספק לנתק אספקת חשמל לצרכן מחוץ לחצרים כאמור בתקנת משנה (א), וכתוצאה מכך נגרמו נזקים לאחר, יישאו בנזקים הצרכן או כל אחד אחר, לרבות הספק, בהתאם לקביעת הרשות ובכפוף לכל דין.
7. חיבור אספקת החשמל מחדש לאחר ניתוקה (תיקון: תשס"ג)
(א) המשיכה עילת ניתוק מן המפורטות בתקנות 2 או 3 להתקיים במשך יותר משנתיים מיום הניתוק, רשאי הספק לפרק את הרשת.
(ב) ביקש צרכן לחבר מחדש את אספקה החשמל שהופסקה, שנתיים או יותר לאחר הניתוק, יגיש הצרכן בקשה לחיבור לחצרים שאינם מחוברים לרשת החשמל, בהתאם להוראות אמות המידה וכל דין.
8. תחילה2 (תיקון: תשס"ג)
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ג, 546, 612.
2 התקנות פורסמו ביום 20.2.2003.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ