אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה), התשס"ז-2006

תקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה), התשס"ז-2006

תקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה), התשס"ז-2006 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 25(ה) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מודד מוסמך" - מודד בעל רישיון לפי פקודת המדידות;
"מיתקן ביטחוני" - כהגדרתו בסעיף 159 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - חוק התכנון והבניה);
"מיתקני תשתית" - דרכים ומסילות ברזל לסוגיהן, קווי תשתית ובכלל זה קווי חשמל, קווי גפ"מ, כימיקלים ודלק לסוגיהם, חומרים מסוכנים, קווי תקשורת, קווי מים, קווי ביוב וניקוז ומיתקנים המשרתים אותם;
"מקור הצתה" - פעילות העשויה לגרום להצתת עננת גז טבעי לרבות מיתקני חשמל עיליים, מנועי שריפה ומשטחים שטמפרטורת פניהם עולה על 300 מעלות צלסיוס;
"מתכנן מחוז" - כמשמעו בסעיף 8 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - חוק התכנון והבניה);
"צו הבטיחות" - צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים לחלוקת גז טבעי), התשנ"ט-1999;
"רשות הגז הטבעי" - כמשמעותה בפרק ו' לחוק;
"רשות הרישוי לגז" - רשות הרישוי למיתקני גז טבעי כמשמעותה בסעיף 119ו לחוק התכנון והבניה;
"רשות נחל" - כמשמעותה בסעיף 2 בחוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה-1965;
"רשות ניקוז" - כמשמעותה בחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח-1957;
"תכנית" - כהגדרתה בחוק התכנון והבניה;
"תכנית מקומית" - תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת, או תכנית הכוללת הוראות של תכנית כאמור.
2. הגשת תכנית העבודה
תכנית עבודה תוגש לרשות הרישוי בידי אחד מאלה:
(1) מדינת ישראל או מי שמונה מטעמה לצורך זה;
(2) בעל רישיון;
(3) צרכן גז טבעי, לגבי מיתקן גז לצריכה עצמית.
3. קנה מידה ומפת מדידה
(א) תשריט תכנית עבודה יוגש בקנה מידה שלא יפחת מ-1:250; ואולם רשות הרישוי רשאית לקבוע קנה מידה שונה בהתחשב בתנאים המקומיים וברמת הפירוט הדרושה לדעתה.
(ב) תשריט תכנית העבודה ייערך על גבי מפה מצבית שערך מודד מוסמך; המודד יאשר על גבי התשריט שהנתונים המופיעים בו נבדקו בידו שישה חודשים, לכל המוקדם, לפני הגשתו לרשות הרישוי לגז.
4. תחום תכנית העבודה
תכנית עבודה תחול על שטח שלא יקטן מהתחום שמוטלות עליו מגבלות על השימוש בקרקע כאמור בתקנה 6(2).
5. סימון ייעודי הקרקע ומגבלות
בתכנית עבודה יסומנו ייעודי הקרקע שבתחומה כמפורט להלן:
(1) השטח המיועד לרצועת צינור גז לרשת החלוקה יסומן בצבע צהוב ורוחבו יצוין בתכנית;
(2) השטח שמוטלות עליו מגבלות על שימוש קרקע כאמור בתקנה 6(2) יסומן בקו מרוסק בצבע אדום; כן יסומנו בתכנית העבודה עיגולים מחולקים לארבעה חלקים (רוזטות) שבהן יצוין המרחק מקצה רצועת צינור הגז לקצה השטח שמוטלות עליו מגבלות כאמור.
6. הוראות תכנית העבודה
התשריט והוראות תכנית העבודה יכללו את כל אלה:
(1) השימושים המותרים בשטח המיועד לרצועת צינור גז;
(2) המגבלות לפי כל חוק על שימושי קרקע המוטלות בשל תכנית העבודה על השטחים המסומנים בה לרבות המגבלות המוטלות על מיתקן ביטחוני, והאמצעים הננקטים למזעור המגבלות;
(3) התנאים למתן היתרי בניה להקמת רשת החלוקה, כאמור בתקנה 9;
(4) הוראות בדבר מיגון המערכת כאמור בתקנה 10;
(5) הוראות בנוגע לקביעת נוהלי הפעלה ונהלים לשעת חירום מאושרים על פי דרישות רשות הגז הטבעי כתנאי למתן היתר הבניה או כתנאי בהיתר הבניה;
(6) הוראות בדבר שיקום נופי כאמור בתקנה 11;
(7) הוראות בדבר שילוט וסימון רשת החלוקה;
(8) הוראות הנוגעות לבטיחות ולצמצום המפגעים הסביבתיים והנופיים כתוצאה מהקמתה של רשת החלוקה;
(9) הוראות המפרט כפי שאושר לפי סעיף 24 לחוק.
7. מסמכים נלווים
על גבי התשריט האמור בתקנה 3 או על גבי תשריט נפרד שייערך כחלק מתכנית העבודה, יסומנו כל אלה:
(1) כל מקורות ההצתה בשטח ברדיוס של 10 מטרים מרשת החלוקה; מתכנן המחוז רשאי לדרוש, מנימוקים מיוחדים של בטיחות, כי סימון מקורות הצתה ייעשה לגבי שטח גדול יותר; לא נמצאו מקורות הצתה בשטח כאמור, תוגש לרשות הרישוי לגז חוות דעת של עורך תכנית העבודה, המאשרת שבשטח כאמור אין מקורות הצתה; "רשת החלוקה" - לענין פסקה זו, למעט קווי צינורות להעברה של גז טבעי בלחץ נמוך;
(2) כל שימושי הקרקע הקיימים בשטח ברדיוס של 10 מטרים מרשת החלוקה, והמותרים בתחומו על פי תכניות מקומיות מאושרות; לא היו תכניות מקומיות מאושרות לענין השטח האמור, יצוינו שימושי הקרקע כאמור לפי תכניות מיתאר מחוזיות וארציות מאושרות לגבי אותו שטח; מתכנן המחוז רשאי לדרוש, מנימוקים מיוחדים של בטיחות, תכנון, או הנדסה, כי ציון שימושי הקרקע ייערך לגבי שטח גדול יותר;
(3) סקירת ערכי טבע ונוף בתחום תכנית העבודה;
(4) סימון מיתקני תשתית וקידוחי המים בתחום תכנית העבודה, ובכלל זה מיתקני תשתית אשר הקמת מערכת החלוקה מחייבים העתקתם;
(5) אישור הממונה כמשמעו בסעיף 61 לחוק ולפיו המאפיינים ההנדסיים והבטיחותיים של רשת החלוקה המוצעת בתכנית העבודה עומדים בדרישו צו הבטיחות.
8. אופן ההגשה
(א) נכלל באחד התשריטים האמורים בתקנה 7 נושא מאלה שבטור א' בטבלה שלהלן, תוגש התכנית בצירוף הערותיו של הגוף בטור ב' שלצדו:
טור א'
הנושא הכלול בתכנית
טור ב'
הגוף המעיר

1. מיתקני תשתית קיימים או מתוכננים
הבעלים של מיתקן התשתית והגוף
המופקד על פי דין על מיתקן התשתית

2. התחברות לתחנת גז
בעל הרישיון להפעלת מיתקן הגז לנושא ההתחברות לתחנת הגז, ככל שהתחנה איננה בבעלות מגיש תכנית העבודה

3. חציית נחל
רשות הניקוז ורשות הנחל המוסמכות

4. כל תכנית
רשות הכבאות המוסמכת

5. מיתקן ביטחוני או שטח נתון לשליטה כהגדרתו בתקנה 149 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945
נציג שר הביטחון בוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה כמשמעה בחוק התכנון והבניה, שבמרחבה תכנית העבודה

6. אתרים ארכאולוגיים
רשות העתיקות

7. גן לאומי או שמורת טבע או שמורת נוף לפי תכנית או ערכי טבע מוגנים
הרשות לשמירת הטבע והגנים
הלאומיים

8. יער בהתאם לתכנית מיתאר ארצית
הקרן הקיימת לישראל

9. נמל מוכרז
הגוף המנהל את המקרקעין של הנמל

10. שדה תעופה או מנחת
רשות התעופה האזרחית.


(ב) לא העיר גוף את הערותיו בתוך 30 ימים ממועד קבלת תכנית העבודה, תוגש התכנית לרשות הרישוי לגז אף בלא ההערות.
(ג) העביר מגיש התכנית את התכנית להערותיהם של הגופים כמפורט בתקנת משנה (א), יגיש לרשות הרישוי לגז יחד עם תכנית העבודה, את העתק הפניה לאותם גופים ואת הערותיהם, ככל שהתקבלו.
(ד) החלטת רשות הרישוי תישלח לכל הגופים אשר נדרשו הערותיהם כמפורט בתקנת משנה (א).
9. תנאים למתן היתרי בניה
(א) תכנית העבודה תכלול הוראות ולפיהן הבקשה להיתר להקמת מיתקן הגז כקבוע בתקנות התכנון והבניה (רישוי מיתקני גז טבעי), התשס"ג-2003, (להלן - תקנות רישוי מיתקני גז טבעי) תלווה בנספח עבודה מפורט ובו יצוינו כל אלה:
(1) אתר העבודה;
(2) אופן הקמת מערכת החלוקה;
(3) האמצעים לצמצום מפגעים ופגיעות בערכי טבע ונוף בעת ההקמה;
(4) דרכי הגישה באופן שייעשה שימוש, ככל שניתן, בדרכים קיימות; בהעדר דרכים קיימות כאמור, יוסדרו דרכי עפר כדרכי גישה, באופן שיצמצם, ככל שניתן, את הפגיעה בסביבה ובנוף;
(5) שטח ההתארגנות של הקבלן המבצע;
(6) שטחי האחסנה הזמניים של ציוד וחומרי העבודה;
(7) השטח שתונח בו מערכת החלוקה;
(8) התייחסות לאופן החפירה ועומקה, חומרי הכיסוי לאחר הנחת המערכת ופינוי עודפי החומר החפור.
(ב) נספח עבודה הכולל מקטע שתכנית העבודה לגביו הועברה להערותיו של גוף כלשהו כאמור בתקנה 8, יחייב תיאום עם אותו גוף טרם ביצוע העבודה באותו מקטע.
10. מיגון המערכת
תכנית עבודה תכלול הוראות לענין הבדיקות שיש לבצע בנושא ביסוס מערכת החלוקה, על פי התקנים המפורטים בסעיף 2 לצו הבטיחות, לרבות בדיקות בנושא יציבות הקרקע, כתנאי למתן היתר להנחת מערכת החלוקה.
11. שיקום נופי
תכנית עבודה תכלול הוראות לשיקום נופי של תחום התכנית, לאחר הקמת מערכת החלוקה; הוראות אלה ייקבעו בהתחשב בערכי הטבע והנוף הקיימים בתחום תכנית העבודה ויתייחסו, בין השאר, לנושאים אלה:
(1) ניקוז פני הקרקע למניעת שיטפונות;
(2) ערוצי זרימה בנחלים מעל לפני הקרקע ומתחתיה;
(3) שחזור פני הקרקע והחזרתה, במידת האפשר, למצבה המקורי;
(4) שיקום הצומח, לרבות באמצעות נטיעות המתאימות לסביבה המקומית.
12. מסמכים נוספים
רשות הרישוי לגז רשאית לדרוש ממגיש תכנית העבודה מידע ומסמכים נוספים ככל שהם דרושים לה לצורך בדיקת תכנית העבודה והחלטה בה.
13. שמירת הדינים
אין בהוראות תקנות אלה כדי לפגוע בדינים אחרים לרבות בחובה לקבלת היתר לפי תקנות רישוי מיתקני גז טבעי, וכן בחובה לפעול בהתאם למפרט לפי סעיף 24 לחוק.
______________________________
1 ק"ת תשס"ז, 358.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ