אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות משק הגז הטבעי (דרכים ותנאים למתן רישיון חלוקה), התשס"ח-2008

תקנות משק הגז הטבעי (דרכים ותנאים למתן רישיון חלוקה), התשס"ח-2008

תקנות משק הגז הטבעי (דרכים ותנאים למתן רישיון חלוקה), התשס"ח-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם המועצה לענייני משק הגז הטבעי, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בעל רישיון" - בעל רישיון חלוקה;
"בעל רישיון קיים" - בעל רישיון להפעלת רשת חלוקה לפי סעיף 102 לחוק;
"הון עצמי" - ההון שמחזיק יחיד לפי קביעת ועדת המכרזים או תאגיד, לפי הדוח הכספי המבוקר שלו או כפי שקבעה ועדת המכרזים;
"הון עצמי משוקלל" - מכפלת סכום ההון העצמי של בעלי האחזקות בבעל הרישיון בשיעור האחזקות שלהם בבעל הרישיון;
"ועדת המכרזים" - ועדת המכרזים שמונתה לפי תקנה 8 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993;
"חברה" - כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 .
2. מתן רישיון חלוקה
(א) רישיון חלוקה יוענק לחברה בדרך של מכרז בהתאם לתקנות אלה ולתנאים שיקבעו בו.
(ב) המכרז ייערך בהתאם להוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, בשינויים המחויבים.
(ג) המכרז למתן רישיון חלוקה ייערך לאזור גאוגרפי שתגדיר ועדת המכרזים, בהסכמת המועצה; ובלבד שמספר האזורים בארץ לא יפחת מארבעה.
(ד) ועדת המכרזים רשאית להחליט כי לזוכה במכרז תוענק זכות בלעדית לעסוק בחלוקה באזור הגאוגרפי שנערך לגביו המכרז, בכפוף לתנאים שייקבעו במכרז וברישיון, ובלבד שלא יהיה בבלעדיות כאמור לפגוע בזכות הנתונה לפי כל דין לאחר או למנוע מתן רישיון כאמור בתקנה 6.
(ה) לא יהיה בידי אדם כלשהו, במישרין, או בעקיפין, ולרבות באמצעות תאגידים בשליטתו, יותר משני רישיונות חלוקה ולא יוענק רישיון חלוקה אם כתוצאה ממתן הרישיון יהיה אדם בעלים, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתו, של יותר משני רישיונות חלוקה.
3. ביטול והגבלת רישיון וזכויות על פיו
(א) ניתן רישיון לפי תקנות אלה, המנהל, בהתייעצות עם המועצה ובאישור השר, ולאחר שניתנה לבעל רישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו, רשאי, בכל עת, לבטל את הרישיון לפני תום תקופתו, להגביל את הרישיון, לעניין תקופת תוקפו, המקום, האזור שבו יוכל לפעול, או כל הגבלה אחרת, לרבות הגבלה או ביטול של זכות ברישיון, בשל העילות שנקבעו לכך לפי החוק, ברישיונו או לפיו ובין השאר בשל כך שבעל הרישיון חרג באופן מהותי מלוחות הזמנים להקמת רשת החלוקה או לא החל להזרים גז ברשת לצורך אספקתו לצרכנים, על אף שהתקיימו כל התנאים המאפשרים זאת, ולאחר שעבר המועד לכך לפי לוחות הזמנים שנקבעו ברישיון.
(ב) הפרה נמשכת על ידי בעל הרישיון של כל הוראה מהוראות לפי החוק או הרישיון, על אף הודעה ששלח המנהל או הממונה לחברה, תהווה עילה לביטול הרישיון או להגבלתו, זולת אם ההפרה היתה בגדר זוטי דברים.
4. חוסן כספי
(א) בעל רישיון יהיה חברה שאין אדם המחזיק בה יותר מחמישים אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, בין לבד ובין יחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין.
(ב) ההון העצמי המשוקלל הכולל של מי שמחזיקים במישרין בעשרה אחוזים או יותר מאמצעי שליטה בחברה המבקשת לא יפחת מעשרים מיליון שקלים חדשים ואולם ועדת המכרזים רשאית, מטעמים שיירשמו, לקבוע לגבי מכרז מסוים כי ההון העצמי המשוקלל כאמור לא יפחת מעשרה מיליון שקלים חדשים.
5. ידע וניסיון מקצועיים
(א) בעל הרישיון יהיה בעל ידע וניסיון מקצועיים, של שלוש שנים לפחות, בתכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של רשתות חלוקה, בהיקף שלא יפחת מהיקף התכנון, ההקמה, ההפעלה והתחזוקה הנדרשים בתחום רישיון חלוקה כפי שייקבע בתנאי המכרז וברישיון.
(ב) ועדת המכרזים רשאית, בהסכמת רשות הגז הטבעי, לקבוע כי הידע והניסיון המקצועיים של בעל הרישיון יוכחו באמצעות התקשרויותיו עם גופים בעלי ידע וניסיון מתאימים כאמור, בתנאים ובאופן שקבעה.
6. בעל רישיון קיים
השר, בהתייעצות עם המועצה, רשאי ליתן רישיון חלוקה לבעל רישיון קיים שלא לפי תקנות 2, 4 ו-5 וזאת מטעמים של מניעת פגיעה בצרכנים קיימים או ברציפות השירות לצרכנים הקיימים.
7. תחולה
תקנות אלה יחולו על רישיונות חלוקה שיינתנו בעקבות מכרזים שפורסמו החל ביום
___________________________
1 ק"ת תשס"ח, 1158.
_____________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ