אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים), התשמ"ד-1984

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים), התשמ"ד-1984

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים), התשמ"ד-1984 1
מכוח סמכותי לפי סעיפים 8ב ו-37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. שיעור התוספת לתגמול חדשי (תיקון: תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תשנ"א, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ג2, תשס"ח, תשס"ט4, 5, 6)
לאלמנה וליתום שגילו אינו עולה על 18 שנים, תשולם תוספת לתגמול החדשי, למימון צרכיהם המיוחדים, בשיעור הנקוב לצד הסעיף בחוק שלפיו משולם התגמול:
(א) הסעיף - תוספת בשקלים חדשים
(1) סעיף 7 299.23
(2) סעיף 8(ב) 574.02
(3) סעיף 8(ג) 574.02 בתוספת 367.58 בעד
כל יתום שלאחר הראשון
(4) סעיף 8(ד) 299.23
(5) סעיף 9(א) 367.58
(6) סעיף 13(1) 367.58
(7) סעיף 13(2) 367.58 בתוספת 367.58 בעד
כל יתום שלאחר הראשון
(8) סעיף 13ב(1) 367.58
(9) סעיף 13ב(2) 367.58 בתוספת 367.58 בעד
כל יתום שלאחר הראשון
(ב) לאלמנה של נספה הזכאית
לתגמול לפי סעיף 8(ב) או 8(ג)
והיא אם ליתום של הנספה שמלאו
לו 18 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים 367.58
(ג) לאלמנה של נספה הזכאית 909.10 בתוספת 609.04 בעד
לתגמול לפי סעיף 8(ד) והיא אם כל יתום שלאחר הראשון
ליתום של נספה שמלאו לו 21 שנים
וטרם מלאו לו 24 שנים
(ד) לאלמנה של נספה שטרם מלאו לה
60 שנה, הזכאית לתגמול לפי סעיף 8(ד)
והיא אם ליתום או ליתומים של הנספה
שמלאו להם 24 שנים ויותר 958.67
1א. תוספת תגמול לשכול מחוסר הכנסה (תיקון: תשס"ו3, תשס"ט5, 6)
(א) לשכול מחוסר הכנסה מכל מקור שהוא הזכאי לתגמול לפי סעיף 10 לחוק, תשולם תוספת לתגמול חודשי למימון צרכים מיוחדים (להלן התוספת לתגמול החודשי) של 558 שקלים חדשים.
(ב) לשכול מחוסר הכנסה מכל מקור שהוא הזכאי לתגמול לפי סעיף 10 (ב) עד (ו) לחוק, תשולם התוספת לתגמול החודשי על פי הוראות הסעיף האמור, לפי הענין.
(ג) לענין תקנת משנה (א), "מחוסר הכנסה מכל מקור שהוא" - מחוסר הכנסה למעט -
(1) מקצבת זקנה המשתלמת לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן - חוק הביטוח הלאומי);
(2) מקצבת שאירים בגיל קצבת זקנה לפי סעיף 261 לחוק הביטוח הלאומי - עד לגובה קצבת זקנה;
(3) מקצבת נכות המשתלמת על פי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי;
(4) מקצבת ילדים המשתלמת על פי פרק ד' לחוק הביטוח הלאומי;
(5) מתגמולים המשתלמים לפי החוק;
(6) מתגמולים המשתלמים לפי סעיף 5 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב];
(7) מתשלומים תקופתיים המתקבלים כפיצוי על נזקי בריאות שנגרמו מחמת רדיפות הנאצים;
(8) מכל מקור שהוא שאינה עולה על 541.75 שקלים חדשים לזוג ו-433.40 שקלים חדשים לבודד.
1ב. מענק לשכול שנולד לו ילד (תיקון: תשס"ו-3, תשס"ט5, 6)
נולד לשכול ילד לאחר פטירת הנספה, יהיה השכול זכאי למענק לצרכים מיוחדים בסכום של 16,251 שקלים חדשים; בתקנה זו
"לידה" - בין לידת ילד יחיד ובין לידה רב עוברית;
"שכול" - בין יחיד ובין זוג שכולים.
2. שינוי סכומים (תיקון: תשס"ו-3)
הסכומים הקבועים בתקנות 1, 1א ו1ב ישתנו במועד השינויים שיחולו בתגמול, ולפי שיעור השינויים בו.
3. ביטול
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים), התשמ"ב-1981 - בטלות.
4. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח בשבט התשמ"ד (1 בפברואר 1984).
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ד, 1394; תשמ"ו, 607; תשמ"ז, 435, 1075; תשמ"ח, 204; תשמ"ט, 590, 1239; תשנ"א, 761, 930; תשנ"ה, 407, 1563, 1578; תשנ"ו, 956; תשנ"ז, 602, 1098; תשנ"ח, 946; תשנ"ט, 486; תש"ס, 860; תשס"ג, 98; תשס"ה, 65; תשס"ו, 64; תשס"ח, 1011, 1012; תשס"ט, 53, 1231.
2 תקנה 2 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשס"ח-2008 (ק"ת תשס"ח, 1012) קובעת תחילת תיקון תקנה 1 לתקנות ביום 1.1.2007.
3 תקנות 3 ו-4 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשס"ו-2005 (ק"ת תשס"ו, 64) קובעות לגבי הוספת תקנות 1א, 1ב והחלפת תקנה 2:
"3. תחילה
תחילתן של תקנות אלה למעט תקנה 4, ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004) (להלן - יום התחילה).
4. הוראות מעבר
(א) בתקופה שמיום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) עד יום התחילה, תהיה התוספת לתגמול החודשי, על אף האמור בתקנה 1א לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, סכום של 300 שקלים חדשים.
(ב) קיבל שכול ערב יום התחילה, תשלומים שהוא זכאי להם לפי תקנות אלה, ייזקפו תשלומים אלה על חשבון התשלומים לפי תקנות אלה."
4 סעיף 2 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשס"ט-2008 (ק"ת תשס"ט, 53) קובע לגבי תיקון 1:
"2. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה באדר ב' התשס"ח (1 באפריל 2008)."
5 סעיף 4 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשס"ט-2009 (ק"ת תשס"ט, 1027) קובע לגבי תיקון 1, 1א, 1ב:
"2. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה באדר ב' התשס"ח (1 באפריל 2008)."
6.תקנות 4, 5 לתקנןת משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(תשלום למימון צרכים מיוחדים)(תיקון מס' 3), התשס"ט-2009 (ק"ת תשס"ט, 1232) קובעות לגבי תיקון תקנות1, 1א, 1ב,:
"4.קיזוז חד פעמי
על אף האמור בתקנות אלה, מהתוספת לתגמול לפי תקנות 1 ו- 2 לתקנות אלה המשולמת בחודש הראשון שלאחר פרסומן של תקנות אלה יקוזז סכום השווה לחלק מן התוספת החד-פעמית ששולם בעבור התוספת לתגמול לפי התקנות העיקריות ביום כ"ז בסיוון התשס"ח ( 30 ביוני 2008 ) לפי ההסכם הקיבוצי מיום י"ב בניסן התשס"ח (17 באפריל 2008) שנחתם בין מדינת ישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה.
5.תחילה
5. תחילתן של תקנות אלה ביום ב' בתשרי התשס"ט ( 1 באוקטובר 2008 )."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ