אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית), תשי"ט-1959

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית), תשי"ט-1959

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית), תשי"ט-1959 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 33(א) ו-37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשכ"ג, תשכ"ט, תשל"ד)
בתקנות אלה -
"יתום" - ילדו של נספה, לרבות ילד חורג וילד מאומץ שטרם מלאו לו 30 שנים;
"יתום-קטין" - יתום שטרם מלאו לו 18 שנה;
"יתום-בגיר" - יתום שמלאו לו 18 שנה;
"הורה" - לרבות אפוטרופוס הממונה כדין על יתום-קטין;
"חינוך" - חינוך לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית הניתן בכל מוסד לחינוך או להשכלה פרט למוסד לחינוך יסודי או להשכלה גבוהה;
"מוסד עירוני" - מוסד-חינוך של רשות מקומית, לרבות כפר, מושבה וישוב אחר;
"מימון" - המצאת מענקים כספיים הדרושים לחינוכו של יתום;
"פנימיה" - מוסד-חינוך המספק כלכלה ולינה לחניכיו;
"ראש אגף" - ראש אגף השיקום במשרד הבטחון;
"מנהל לשכה" - מנהל לשכה מחוזית או אזורית של אגף השיקום שבמשרד הבטחון;
"ממונה" - ממונה על עניני תעסוקה והכשרה מקצועית באגף השיקום במשרד הבטחון;
"שכר-לימוד" - לרבות אגרת-לימוד, דמי-הרשמה לבית-הספר, דמי-בחינות, דמי שימוש בספריות, דמי-השתלמות בחוגים במסגרת בית-הספר, הוצאות בדיקות פסיכוטכניות, הוצאות מסעות גדנ"ע, ותשלומים לועד-הורים, תשלומים לקרן-תרבות, לקרן-בניין וכיוצא באלה.
2. ועדה לחינוך יתומים (תיקון: תשכ"ג, תשכ"ט)
(א) ליד אגף השיקום במשרד הבטחון תוקם ועדה לחינוך יתומים (להלן - הועדה) בהרכב זה:
(1) הממונה, שישמש יושב-ראש;
(2) נציג שר החינוך והתרבות;
(3) נציג ארגון "יד-לבנים".
(ב) רוב חברי הועדה מהווים מנין חוקי בישיבותיה לכל דבר שהועדה רשאית לעשותו לפי תקנות אלה, ובלבד שלדיון באותו ענין הוזמנו כל חבריה על ידי המנהל או הממונה.
(ג) החלטות הועדה יתקבלו פה אחד או ברוב קולותיהם של החברים המשתתפים בישיבה שנוכח בה מנין חוקי; היו הקולות שקולים, יכריע היושב-ראש.
3. בקשה לאישור מימון
(א) הורה המבקש מימון לחינוכו של יתום-קטין יגיש בקשה בכתב למנהל הלשכה שבאזור-מגוריו של היתום, לא יאוחר מחודש לפני התחלת שנת הלימודים שבעדה מתבקש מימון החינוך.
(ב) יתום-בגיר המבקש מימון לחינוכו יגיש בקשה בכתב למנהל הלשכה שבאזור מגוריו.
(ג) בבקשה יצויינו המקצוע או המטרה האחרת שרוצים לרכשם באמצעות מימון החינוך וכן המוסד שבו מבקשים לתת ליתום את החינוך המבוקש.
(ד) בבקשה יינתן תיאור השכלתו ולימודיו של היתום תוך פירוט הציונים או התוצאות שהשיג בשנה האחרונה ללימודיו.
(ה) לבקשה תצורף חוות-דעת של מחנכי היתום, או מנהלי המוסדות שבהם הוא התחנך או השתלם ובה יצויינו התנהגותו של היתום והצעות לעתידו של היתום.
4. טפול בבקשה על ידי מנהל הלשכה
(א) מנהל הלשכה רשאי לחקור הורה או יתום-בגיר, שהגישו בקשה כאמור בתקנה 3, בכל הענינים שלדעתו יש להם נגיעה לאותה בקשה.
(ב) מנהל הלשכה רשאי לדרוש מההורה או מיתום-בגיר שימציאו לו הוכחות לאימות הפרטים הרשומים בבקשה או לאימות התשובות שניתנו לשאלות המנהל שהוצגו בזמן החקירה האמורה בתקנת משנה (א).
(ג) מנהל הלשכה רשאי לבקש ממוסדות, לרבות מוסדות השכלה, מדע, כלכלה, איגודים מקצועיים וכיוצא בהם וכן ממוחים, חוות-דעת בנוגע לבקשה למימון חינוך של יתום שהוגשה לפי תקנות אלה.
(ד) מנהל הלשכה רשאי להורות שהיתום ייבדק בדיקה פסיכוטכנית לשם בירור כל ענין הנתון לבדיקה כאמור והכרוך בבקשה למימון החינוך.
5. העברת הבקשה לועדה
(א) מנהל הלשכה ירשום בכל בקשה למימון חינוך יתום פרטים אלה:
(1) חוות-דעתו בדבר הבקשה;
(2) חוות-דעת מוסדות ומומחים בענין;
(3) הזמן הדרוש לקבלת החינוך המבוקש;
(4) סכום המימון הכרוך בביצוע הבקשה.
(ב) מנהל הלשכה רשאי להמליץ על מוסד לחינוך שבו רצוי, לדעתו, לאפשר ליתום לקבל את חינוכו, בין שהמוסד צויין בבקשה ובין שהוא מוסד אחר.
(ג) קיבל מנהל הלשכה את הפרטים הדרושים, יעביר את הבקשה יחד עם הפרטים והמסמכים שקיבל לועדה בצירוף המלצתו.
6. טיפול בבקשה על ידי הועדה
(א) לועדה יהיו כל הסמכויות שיש למנהל הלשכה לפי תקנה 4.
(ב) מנהל הלשכה ייצג את הלשכה בזמן דיון הועדה בבקשה.
(ג) הועדה רשאית לדחות את הבקשה, לאשר את צורת החינוך ואת המוסד לחינוך שהוצעו בבקשה למימון החינוך או שהומלצו על ידי מנהל הלשכה בתנאים וסייגים שתמצא לנכון, וכן רשאית היא להחליט באותו אופן על חינוך ועל מוסד לחינוך אחרים שבאמצעותם רצוי, לדעתה, להקנות ליתום את החינוך המתאים לו.
7. סייג (תיקון: תשכ"ט)
לא תאשר הועדה מימון חינוך במוסד לחינוך מסויים אלא אם לפניה תעודה מאת אותו מוסד לחינוך המאשרת כי מבחינת רמת חינוכו והשכלתו של היתום אין מניעה לקבלתו לאותו מוסד לחינוך.
8. הודעה על החלטה (תיקון: תשכ"ט)
החלטת הועדה, שהסכים לה ראש האגף, תודע בכתב על ידי מנהל הלשכה, להורה או ליתום-הבגיר, תוך 14 יום מהיום שבו נתקבלה.
9. עיון נוסף (תיקון: תשכ"ט)
(א) נראה להורה או ליתום-בגיר שנפגעו על ידי החלטת הועדה, רשאים הם לבקש, תוך 14 יום מהיום שהודע להם על החלטת הועדה, עיון נוסף על יסוד נימוקים שיביאו בפני הועדה.
(ב) החלטת הועדה לאחר העיון הנוסף שהסכים לה המנהל - היא סופית.
10. סמכות ראש האגף (תיקון: תשכ"ט)
ראש האגף רשאי לבטל או לאשר את החלטת הועדה בתנאים או בסייגים שימצא לנכון, וכן רשאי הוא להחליט על צורת חינוך או על מוסד לחינוך השונים מאלה שנקבעו בהחלטת הועדה, והחלטתו היא סופית.
11. מימון (תיקון: תשכ"א, תשכ"ב, תשכ"ו, תשכ"ט, תשמ"א, תשמ"ו, תשמ"ג, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ז, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ג2, תשס"ח3, תשס"ט4, 5, 6)
(א) מימון החינוך כולל -
(1) במוסד חינוך על יסודי שכר-לימוד, בשיעור שיוסכם בין הממונה לבין המוסד שבו ניתן החינוך שאושר לו (להלן - המוסד שאושר), ובלבד ששיעור זה לא יחרוג מהנחיות ראש האגף בנדון ולא יעלה על הסכום הקטן משניים אלה:
(א) שכר-הלימוד המקובל במוסד שאושר;
(ב) שכר-הלימוד המשתלם במוסד עירוני מסוגו של המוסד שאושר הנמצא במקום מגוריו של היתום או הסמוך לאותו מקום - ואם אין מוסד עירוני כאמור - על שכר הלימוד המשתלם במוסד עירוני להשכלה תיכונית כללית הנמצא במקום-מגוריו של היתום או סמוך לאותו מקום;
(1א) במוסד להכשרה מקצועית - לכל שנת לימודים - שכר הלימוד השנתי המשולם במוסד חינוך מוכר מקביל; הועדה רשאית, אם היתה סבורה שיש הצדקה לכך, לאשר לשנת לימודים מלאה שכר לימוד אשר לא יעלה על שכר הלימוד השנתי המשולם במוסד להשכלה גבוהה מוכר בארץ.
בפסקה זו, "מוסד חינוך מוכר" כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;
"מוסד להשכלה גבוהה מוכר" - כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח -1958.
(2) הוצאות רכישת מכשירי לימוד, ציוד, ספרי לימוד והוצאות נסיעה בשיעור שיאשר הממונה, בהתאם להנחיות ראש האגף שיפורסמו בהוראות אגף השיקום;
(3) (בוטלה)
(4) תשלום למחיית יתום שגילו עולה על 21 שנים, ושאין סעיפים 8, 9, 13, 13א, 13ב, או 30 לחוק חלים עליו- 51.7% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי.
(ב) כל סכום של פרס-לימודים מכל מקור שהוא אשר יתקבל על ידי היתום תוך תקופת-המימון, ינוכה מסך התשלומים המגיעים לו לפי תקנה זו.
12. מימון חינוך בפנימיה
(א) יתום שעבורו משתלם תגמול לפי סעיף 9(א) לחוק לא יאושר לו מימון חינוכו בפנימיה, אלא אם הוצאות חינוכו בפנימיה, לרבות כלכלתו ולינתו, עולים על התגמול המשתלם לפי סעיף 9(א) לחוק, ובלבד שהמימון לא יעלה על הסכומים האמורים בתקנה 11.
(ב) יתום, שעבורו משתלם תגמול להורו לפי סעיפים 8, 13 או 30 לחוק, מותר לאשר לו מימון חינוכו בפנימיה, ובלבד שהמימון לא יעלה על המימון האמור בתקנה 11 בצירוף מענק למחייה שייקבע על ידי הועדה כהפרש בין הוצאות חינוכו של היתום בפנימיה, לרבות כלכלתו ולינתו לבין המימון האמור בתקנה 11, ובתנאי שהמענק למחייה לא יעלה על הפרש בין התגמול המשתלם ליתום לפי סעיף 9(א) לחוק לבין הסכום השווה להפרש בין התגמול המשתלם להורו של היתום לפי סעיף 8 לחוק לבין התגמול שהיה משתלם להורו של אותו היתום אילו מספר ילדיו הסמוכים על שולחנו של אותו הורה היה מופחת באחד, לפי הסכום הקטן.
13. תקופת המימון (תיקון: תשכ"ג, תשנ"ד)
(א) תקופת המימון היא כתקופת הלימוד בפועל ולא תעלה על תקופת הלימוד המקובלת במוסד שאושר והדרושה בכדי לאפשר לחניך המוסד לגשת לבחינת-סיום או לבחינה לקבלת רשיון להתעסק במקצוע ששימש מטרת מימון חינוכו, ובלבד שתקופת המימון של יתום-קטין לא תעלה על ארבע שנים ותקופת המימון של יתום-בגיר לא תעלה על שתי שנים.
(ב) על אף האמור בתקנת-משנה (א) ובתקנה 15, רשאית הועדה לאשר מימון של חינוך יתום לשנת-לימודים אחת נוסף לתקופת-הלימוד האמורה בתקנת-משנה (א) באם נתמלא אחד משני אלה:
(1) היתום קיבל חינוך תיכוני במוסד של קיבוץ או מושב ואשר בו לא נהוג להכשיר בוגריו להיבחן בבחינות-הבגרות ומטרת מימון החינוך, בשנת-הלימודים הנוספת, היא לאפשר ליתום להכשיר את עצמו להיבחן בבחינות האמורות;
(2) היתום חייב לחזור על לימודיו בשנת-לימודים אחת בבית-ספר תיכון שבו אושר לו מימון חינוכו באשר לא עמד בבחינות הדרושות או לא נזקף לו זמן הלימוד שחלף מסיבות, שלדעת הועדה, לא היו תלויות בו.
14. מועדי ביצוע המימון (תיקון: תשכ"ג)
(א) שכר-לימוד ישולם למוסד לחינוך במועדים ובשיעורים שנקבעו בהסכם עם הממונה.
(ב) תשלום הוצאות רכישת-ספרים וכיוצא בהם ישולם להורה או ליתום-בגיר בשיעורים ובמועדים שיקבע הממונה.
(ג) הוצאות חינוכו של יתום בפנימיה ישולמו כפי שיוסכם מראש בין הממונה לבין הפנימיה.
15. חובת יתום
יתום שאושר לו מימון חינוכו חייב -
(1) למלא אחרי כל הוראות המחייבות במוסד שאושר לו ובכלל זה להשתתף בשיעורים ובעבודה המעשית וכן לעמוד בבחינות;
(2) להוכיח למנהל הלשכה הנוגע בדבר בתום כל זמן של לימוד הנהוג במוסד האמור, כי עמד בבחינות הדרושות וכי נזקף לו זמן הלימוד שחלף.
16. סיום המימון (תיקון: תשכ"ט)
(א) מימון החינוך יסתיים -
(1) אם ראש האגף החליט להפסיק את המימון מחמת שהיתום לא מילא אחרי הוראות תקנה 15;
(2) בתום התקופה האמורה בתקנה 13.
(ב) ראש האגף לא ישתמש בסמכותו לפי תקנת-משנה (א)(1) אלא לאחר שנתן להורו של יתום-קטין או ליתום-הבגיר הזדמנות להשמיע את טענותיו נגד ההפסקה האמורה.
(ג) נראה להורה או ליתום-בגיר שנפגעו על ידי החלטת ראש האגף על הפסקת המימון, רשאים הם לבקש, תוך 14 יום מהיום שהודע להם על החלטת ההפסקה, עיון נוסף על יסוד נימוקים שיביאו בפני ראש האגף והחלטתו לאחר העיון הנוסף היא סופית.
17. מסירת הודעת החלטה
הודעת-החלטה שנשלחה להורה או ליתום-בגיר באמצעות דואר רשום לפי המען הידוע לאחרונה למנהל הלשכה הנוגע בדבר, רואים אותה כאילו נמסרה לנמען בתום 14 יום מהיום שההודעה נמסרה למשרד הדואר על מנת לשלחה לנמען, אלא אם יוכח ההיפך.
______________________________
1 ק"ת תשי"ט, 844; תשכ"א, 1794; תשכ"ג, 1302; תשכ"ד, 1706; תשכ"ו, 208; תשכ"ט, 1231; תשל"ד, 212; תשל"ח, 406; תשמ"א, 1036; תשמ"ו, 608; תשמ"ז, 107, 328; תשמ"ח, 202; תשמ"ט, 590, 1181; תש"ן, 86; תשנ"א, 762, 931; תשנ"ב, 685; תשנ"ג, 346; תשנ"ד, 1169; תשנ"ה, 406, 1553; תשנ"ז, 600, 1097; תשנ"ט, 487; תש"ס, 861; תשס"א, 150, 783; תשס"ג, 99; תשס"ח, 1013; תשס"ט, 54, 1028, 1232.
2 תקנה 2 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון), התשס"ג-2002 (ק"ת תשס"ג, 99) קובעת תחילת תיקון תקנה 11(א)(4) לתקנות ביום 1.4.2001.
3 סעיף 2 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (ק"ת תשס"ח, 1014) קובע לגבי תיקון סעיף 11:
"2. תחילה ותוקף
תחילתן של תקנות אלה ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) ותוקפן עד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006)."
4 סעיף 2 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (ק"ת תשס"ט, 54) קובע לגבי תיקון סעיף 11:
"2. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה באדר ב' התשס"ח (1 באפריל 2008)."
5 סעיף 2 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (ק"ת תשס"ט, 1028) קובע לגבי תיקון סעיף 11:
"2. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה באדר ב' התשס"ח (1 באפריל 2008)."
6 תקנות 2, ו-3 לתקנותמשפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית)(תיקון מס' 3), התשס"ט-2009 (ק"ת תשס"ט, 1232) קובעות לגבי תיקון תקנה 11:
"2. קיזוז חד פעמי
על אף האמור בתקנות אלה, מהתגמול המשולם בחודש הראשון שלאחר פרסומן של תקנות אלה יקוזז סכום השווה לתוספת החד פעמית ששולמה ביום כ"ז בסיוון התשס"ח (30 ביוני 2008) לפי ההסכם הקיבוצי מיום י"ב בניסן התשס"ח (17 באפריל 2008) שנחתם בין מדינת ישראל לבין הסתדרות העובדים העובדים הכללית החדשה.
3. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ב' בתשרי התשס"ט (1 באוקטובר 2008)."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ