אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית), תשי"ט-1959

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית), תשי"ט-1959

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית), תשי"ט-1959 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 33 (א) ו-37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים), תש"י-1950, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשכ"ג, תשכ"ט, תשל"ד)
בתקנות אלה -
"יתום" - ילדו של הנספה, לרבות ילד חורג וילד מאומץ שטרם מלאו לו שלושים שנה;
"הורה" - לרבות אפוטרופוס הממונה כדין על יתום;
"מימון" - המצאת אמצעים כספיים, לרבות מענקים הדרושים ליתום לרכישת השכלה על-תיכונית;
"ראש אגף" - מנהל אגף השיקום במשרד הבטחון;
"מנהל לשכה" - מנהל לשכה מחוזית או אזורית של אגף השיקום שבמשרד הבטחון;
"יתום בגיר" - יתום שמלאו לו 18 שנה;
"ממונה" - ממונה על עניני תעסוקה והכשרה מקצועית באגף השיקום;
"שכר-לימוד" - לרבות אגרת-לימוד, דמי-הרשמה לבית-הספר, דמי-בחינות, דמי שימוש בספריות, דמי-השתלמות בחוגים במסגרת בית-הספר, הוצאות בדיקות פסיכוטכניות ותשלומים לביטוח רפואי, תשלום לקרן-תרבות ולקרן בניין וכיוצא באלה.
2. ועדה להשכלה על-תיכונית (תיקון: תשכ"ג, תשכ"ט)
(א) ליד אגף השיקום במשרד הבטחון תוקם ועדה להשכלה על-תיכונית (להלן - הועדה) בהרכב זה:
(1) הממונה, שישמש יושב-ראש;
(2) נציג משרד החינוך והתרבות;
(3) נציג ארגון "יד-לבנים".
(ב) רוב חברי הועדה הם מנין חוקי לכל דבר שהועדה הוסמכה לו בתקנות אלה ובלבד שלדיון הוזמנו כל חבריה על ידי הממונה.
(ג) החלטות מתקבלות ברוב דעות; היו הדעות שקולות, יכריע היושב-ראש.
3. בקשה למימון השכלה על-תיכונית (תיקון: תשכ"ט)
(א) יתום המבקש מימון לרכישת השכלה על-תיכונית יגיש בקשה בכתב למנהל הלשכה שבאזור-מגוריו, יצרף לה תעודת-בגרות ויוכיח שהמוסד להשכלה על-תיכונית, בו הוא רוצה להשתלם, מוכן לקבלו.
(ב) בבקשה יציין היתום את המקצוע שברצונו לרכוש על ידי השתלמות, את הזמן הדרוש להשתלמות, ואת המוסד להשכלה על-תיכונית שבו הוא רוצה להשתלם.
(ג) ליתום שלא צירף לבקשתו תעודת-בגרות אולם הוכיח שמוסד להשכלה על-תיכונית מוכן לקבלו כתלמיד שלא מן המנין רשאית הועדה לאשר מימון לימודיו במוסד בשנה הראשונה אם שוכנעה כי קיים סיכוי סביר שבשנת-לימודיו הראשונה ימלא את תנאי המוסד לקבלתו כתלמיד מן המנין; המימון יינתן כהלוואה ואם בתום השנה הראשונה יתקבל כתלמיד מן המנין יחולו עליו הוראות תקנה 10 מיום תחילת לימודיו.
4. טיפול בבקשה על-ידי מנהל הלשכה
(א) מנהל הלשכה רשאי לחקור יתום, שהגיש בקשה למימון רכישת השכלה על תיכונית, או הורו, בכל הענינים שלדעתו יש להם נגיעה לאותה בקשה.
(ב) מנהל הלשכה רשאי לדרוש מההורה או מהיתום שימציאו לו הוכחות לאימות הפרטים הרשומים בבקשה או לאימות התשובות שניתנו לשאלות המנהל שהוצגו בזמן החקירה כאמור בתקנת-משנה (א).
(ג) מנהל הלשכה רשאי להורות שהיתום ייבדק בדיקה פסיכוטכנית לשם בירור כל ענין הנתון לבדיקה והכרוך בבקשה כאמור.
5. העברת הבקשה לועדה
(א) מנהל הלשכה ירשום בכל בקשה למימון רכישת השכלה על-תיכונית ליתום פרטים אלה:
(1) חוות-דעתו בדבר הבקשה;
(2) הזמן הדרוש להשתלמות המבוקשת;
(3) סכום המימון הכרוך בביצוע הבקשה.
(ב) קיבל מנהל הלשכה את הפרטים הדרושים, יעביר את הבקשה יחד עם הפרטים והמסמכים שיקבל לועדה בצירוף המלצתו.
6. טיפול בבקשה על ידי הועדה
(א) לועדה יהיו כל הסמכויות שיש למנהל הלשכה לפי תקנה 4.
(ב) מנהל הלשכה ייצג את הלשכה בזמן דיון הועדה בבקשה.
(ג) הועדה רשאית לדחות את הבקשה, לאשר את צורת ההשתלמות במוסד להשכלה על תיכונית כפי שהוצעה על ידי היתום בבקשתו, בתנאים וסייגים שתמצא לנכון וכן רשאית היא להחליט באותו אופן על מוסד להשכלה על-תיכונית אחר שבו אפשר, לדעתה, לקבל את ההשתלמות המבוקשת על ידי היתום.
7. הודעה על החלטה (תיקון: תשכ"ט)
החלטת הועדה תודע בכתב על ידי מנהל הלשכה ליתום או להורו תוך 14 יום מהיום שבו נתקבלה.
8. עיון נוסף (תיקון: תשכ"ט)
(א) נראה ליתום או להורו שנפגע על ידי החלטת הועדה, רשאים הם לבקש, תוך 14 יום מהיום שהודע להם על החלטת הועדה, עיון נוסף על יסוד נימוקים שיביאו לפני הועדה.
(ב) החלטת הועדה לאחר העיון הנוסף, שהסכים לה ראש האגף, היא סופית.
9. סמכות ראש האגף (תיקון: תשכ"ט)
ראש האגף רשאי לבטל או לאשר את החלטת הועדה בתנאים או בסייגים שימצא לנכון, וכן רשאי הוא להחליט על צורת השתלמות או על מוסד לרכישת השכלה על-תיכונית השונים מאלה שנקבעו בהחלטת הועדה, והחלטתו היא סופית.
10. מימון (תיקון: תשכ"א, תשכ"ג, תשכ"ט, תשמ"א, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ז, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ג, תשס"ח2, תשס"ט), 3, 4, 5
(א) המימון לרכישת השכלה על-תיכונית כולל -
(1) שכר-לימוד בשיעור המקובל במוסד להשכלה על-תיכונית בארץ בהתאם לאישור המוסד;
(2) הוצאות רכישת ספרי לימוד, מכשירי לימוד וציוד בשיעור שיאשר הממונה, בהתאם להנחיות ראש האגף שיפורסמו בהוראות אגף השיקום;
(3) תשלום למחיית יתום שגילו עולה על 21 שנים, ושאין סעיפים 8, 9, 13, 13א, 13ב או 30 לחוק חלים עליו 51.7% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי.
(ב) התשלומים לפי תקנת משנה (א) יינתנו כהענקה.
(ג) במידה והיתום ייהנה בזמן-לימודיו מפרס-לימודים מכל מקור שהוא, תנוכה מחצית סכום הפרס מסך כל התשלומים שאושרו לו באותה שנת-לימודים.
(ד) יתום בגיר שגילו עד 21 שנים והוא לומד במוסד להשכלה על תיכונית יהיה זכאי לתשלום מחיה בשיעור ההפרש שבין התשלום לפי תקנת משנה (א)(3) לבין חלקו האישי בתגמולים.
11. תקופת המימון (תיקון: תשל"ד, תשנ"ד)
תקופת המימון היא כתקופת הלימוד בפועל ולא תעלה על תקופת הלימוד הרגילה המקובלת במוסד להשכלה על-תיכונית שבו אושרה ליתום ההשתלמות האמורה והדרושה בכדי לאפשר לתלמיד במוסד האמור לגשת לבחינת-סיום או לבחינת לקבלת תואר אקדמאי מדרגה נמוכה שתזכהו להתחיל בהתעסקות או בהתמחות במקצוע ששימש מטרת השתלמותו, ובלבד שעם הגיעו של היתום לגיל 30, ייפסק המימון.
12. מועד ביצוע המימון (תיקון: תשכ"ג, תשכ"ט)
מועדי ביצוע המימון יהיו -
(1) לגבי הוצאות לפי תקנה 10(א)(1) - כפי שהוסכם בין ראש האגף או הממונה ובין המוסד שבו תינתן ליתום ההשתלמות שאושרה לו;
(2) לגבי הוצאות לפי תקנה 10(א)(2) - כפי שייקבע על ידי הממונה;
(3) לגבי הוצאות לפי תקנה 10(א)(3) - בסופו של כל חודש.
13. פרעון המילווה וריבית (תיקון: תשכ"ג)
(א) המילווה לפי תקנות אלה ייפרע על ידי היתום במשך תקופה השווה לתקופת המימון בשיעורים חדשיים שווים החל מתום שנה מסיום תקופת הלימודים האמורה בתקנה 11.
(ב) מפגר יתום בפרעון המילווה במועדים שנקבעו לפי תקנות אלה, רשאים מנהל הלשכה להורות כי היתום ישלם ריבית כדין בעד סכום המילווה שבפיגור.
14. סיום המימון (תיקון: תשכ"ט)
(א) מימון לרכישת השכלה על-תיכונית יסתיים -
(1) אם ראש האגף החליט להפסיק את המימון מחמת שהיתום לא מילא אחרי הוראות תקנה 15(1) ו-(2);
(2) כתום התקופה האמורה בתקנה 11.
(ב) נראה להורה או ליתום שנפגעו על ידי החלטת ראש האגף בדבר הפסקת המימון, רשאים הם לערער על ההחלטה האמורה בפני הועדה, תוך 14 יום מהיום שהודע להם על החלטת ההפסקה, וההחלטה היא סופית.
15. חובת היתום
יתום שאושר לו מימון לרכישת השכלה על-תיכונית חייב -
(1) למלא אחרי הוראות המחייבות במוסד שבו הוא מקבל השתלמות שאושרה לו ובכלל זה להשתתף בשיעורים ובעבודה המעשית וכן לעמוד בבחינות;
(2) להוכיח למנהל הלשכה הנוגע בדבר בתום זמן לימוד הנהוג במוסד האמור, כי עמד בבחינות הדרושות וכי נזקף לו זמן הלימוד שחלף;
(3) לפרוע במועד את המילוות שקיבל למימון רכישת השכלתו העל-תיכונית;
(4) לשלם בעד סכומי המילווה שפיגר בתשלומם את הריבית הקבועה על פי תקנה 13(ב).
16. מסירת הודעת החלטה
הודעה על החלטה על פי תקנות אלה שנשלחה ליתום באמצעות דואר רשום לפי המען הידוע לאחרונה למנהל הלשכה הנוגע בדבר, רואים אותה כאילו נמסרה ליתום כתום 14 יום מיום מסירתה למשרד הדואר על מנת לשלחה ליתום, אלא אם הוכח ההיפך.
______________________________
1 ק"ת תשי"ט, 848; תשכ"א, 1794; תשכ"ג, 1530; תשכ"ד, 1706; תשכ"ט, 1230; תשל"ד, 211; תשמ"א, 1036, 1346; תשמ"ה, 1900; תשמ"ו, 608; תשמ"ז, 328, 1075; תשמ"ח, 202; תשמ"ט, 605, 1181; תשנ"א, 761, 762, 930; תשנ"ב, 685; תשנ"ג, 346; תשנ"ד, 1168; תשנ"ה, 274, 406, 1553; תשנ"ז, 601, 1098; תשנ"ט, 487; תש"ס, 862; תשס"א, 150, 784; תשס"ג, 100; תשס"ח, 1014; תשס"ט, 54, 1028, 1233.
2 תקנה 2 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית) (תיקון), התשס"ח-2008 (ק"ת תשס"ח, 1015) קובעת תחילת תיקון תקנה 10(א)(3) לתקנות ביום 1.1.2007.
3 סעיף 2 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית), התשי"ט-1959, (ק"ת תשס"ט, 55) קובע לגבי תיקון סעיף 10:
"2. תחילה ותוקף
תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בתשרי התשס"ח (1 באוקטובר 2007) ותוקפן עד יום כ"ד באדר ב' התשס"ח (31 במרס 2008)."
4 סעיף 2 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית) (תיקון) (התשס"ט-2008) (ק"ת תשס"ט, 55, 1028) קובע לגבי תיקון סעיף 10:
"2. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה באדר ב' התשס"ח (1 ב אפריל 2008)."
5 תקנות 2, ו-3 לתקנותמשפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית)(תיקון מס' 3), התשס"ט-2009 (ק"ת תשס"ט, 1233) קובעות לגבי תיקון תקנה 10:
"2. קיזוז חד פעמי
על אף האמור בתקנות אלה, מהתגמול המשולם בחודש הראשון שלאחר פרסומן של תקנות אלה יקוזז סכום השווה לתוספת החד פעמית ששולמה ביום כ"ז בסיוון התשס"ח (30 ביוני 2008) לפי ההסכם הקיבוצי מיום י"ב בניסן התשס"ח (17 באפריל 2008) שנחתם בין מדינת ישראל לבין הסתדרות העובדים העובדים הכללית החדשה.
3. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ב' בתשרי התשס"ט (1 באוקטובר 2008)."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ