אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מרשם האוכלוסין (מסירת פרטי רישום לגוף הפועל מכוח חיקוק), התשס"ט-2009

תקנות מרשם האוכלוסין (מסירת פרטי רישום לגוף הפועל מכוח חיקוק), התשס"ט-2009

תקנות מרשם האוכלוסין (מסירת פרטי רישום לגוף הפועל מכוח חיקוק), התשס"ט-2009 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 29א(ז) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בקשה" - בקשה של גוף לקבלת פרטי רישום;
"גוף" - גוף הפועל מכוח חיקוק כמפורט בסעיף 29 א(א) לחוק;
"מאגר המידע" - מאגר המידע של גוף שבו מתקבלים פרטי הרישום על פי חוק;
"מנהל מאגר מידע" - כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981;
"המנהל" - המנהל כהגדרתו בסעיף 29 א לחוק או עובד בכיר הכפוף לו במישרין שהוסמך על ידו לעניין תקנות אלה.
2. הגשת בקשה
בקשה תוגש על גבי טופס המופיע בתוספת הראשונה לאחר שאושרה בידי מנהל מאגר המידע והיועץ המשפטי של הגוף המבקש, ותכלול, בין השאר, את הפרטים האלה:
(1) פרטי הרישום שמבקשים לקבלם;
(2) הסבר לצורך בכל פרט רישום מבוקש וציון האסמכתה החוקית לכך;
(3) בעלי התפקידים של הגוף המבקש שתינתן להם גישה לפרטי הרישום הנמסרים;
(4) אופן קבלת המידע ושמירתו;
(5) פירוט מערכות הניטור והבקרה של שימוש לא מורשה במידע;
(6) כללי האבטחה במאגר המידע;
(7) חתימה על ההצהרה המופיעה בתוספת הראשונה.
3. החלטת המנהל
(א) המנהל יחליט בבקשה, לאחר שאושרה בידי מנהל מערך המחשוב במינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים ובידי יועץ משפטי של מינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים.
(ב) במקום שהוגשה בו בקשה לקבלת פרטי רישום באופן קבוע או לתקופה מסוימת, לאחר קבלת האישורים לפי תקנת משנה (א), תמליץ הוועדה להעברת מידע כמשמעותה בתקנה 3א לתקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986, אם ובאיזו מידה לאשר את הבקשה ותעביר את המלצתה למנהל.
(ג) החלטת המנהל תינתן על גבי טופס המופיע בתוספת השניה ותישלח לגוף בתוך פרק זמן כמפורט להלן:
(1) החלטה בבקשה חדשה תינתן בתוך 60 ימים;
(2) החלטה בבקשה לחידוש היתר לקבלת מידע באותם תנאים תינתן בתוך 90 ימים; היה ולא ניתנה ההחלטה בתוך 90 הימים, יהיה רשאי הגוף להמשיך לקבל את המידע עד להחלטת המנהל.
(ד) אישור בקשה יכול שיינתן לתקופה שלא תעלה על חמש שנים.
4. שיקולים בקבלת ההחלטה
בקבלת החלטה בבקשה, ייתן המנהל את דעתו, בין השאר, לדברים האלה:
(1) הצורך של הגוף במידע;
(2) האפשרות של הגוף לקבל את המידע בדרכים חלופיות;
(3) התדירות וההיקף של הפרטים שעליהם מתבקש המידע;
(4) אמצעי אבטחת המידע ומערכות הניטור והבקרה המצויים בידי הגוף;
(5) מספר העובדים בגוף שצפויים להיחשף למידע.
5. תנאי למסירת פריט רישום
(א) מסירת פרטי רישום מאת מרשם האוכלוסין תהיה מותנית בציון מספר הזהות של האדם שמתבקש לגביו המידע ובציון של שני פרטי רישום נוספים לפחות, למעט אם נתבקש רק שמו ומענו של אדם, שאז די בציון מספר הזהות.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל, לפי בקשה מנומקת של גוף ומטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר מסירת פרטי רישום אף אם צוין פרט רישום אחד בלבד נוסף על מספר הזהות.
6. בקשת אדם למידע על מסירת פרטי רישום לגביו
(א) כל אדם רשאי להגיש בקשה למינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים כדי לברר אם מידע עליו נמסר בהתאם לתקנות אלה.
(ב) הוגשה בקשה כאמור בתקנת משנה (א), יחולו עליה הוראות סעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 .
7. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 180 ימים מיום פרסומן; גוף הרשאי לקבל פרטי רישום מכוח הוראות המעבר שבסעיף 2 לחוק מרשם האוכלוסין (תיקון מס' 11 ), התשס"ז-2007, יוכל להגיש בקשה בהתאם לתקנות לפני כניסתן לתוקף ולקבל את האישור לפי התקנות במועד כניסתן לתוקף.
תוספת ראשונה
(תקנה 2)
תאריך __ / __/ __
בקשה לקבלת פרטי רישום ממרשם האוכלוסין לפי תקנות מרשם האוכלוסין (מסירת פרטי רישום לגוף הפועל מכוח חיקוק), התשס"ח-2007
א. זיהוי הגופים
הגוף המבקש
שם:
הגוף הציבורי המחזיק במידע
שם: מינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים
פרויקט אביב
לידי: מנהל מערך המחשוב
מען: משרד הפנים,
מערך המחשוב
ת"ד
ירושלים
טל':
פקס':

מען:


טלפון:


מען הגוף המספק את שירותי המחשב:


שם אחראי המחשוב:


שם היועץ המשפטי:


שם מנהל המאגר:


פרטי איש קשר מטעם הגוף המבקש:
שם ומשפחה: .................. טלפון: .................... נייד: .........................
כתובת דואר אלקטרוני: ..............................................................
ב. תיאור המידע המבוקש
1. המידע המבוקש:
1.1 . קבוצות בני האדם שלגביהם מבוקש המידע (חתך האוכלוסיה):
.......................................................................................................
1.2 . פרטי הרישום המבוקשים: ....................................................
.......................................................................................................
2. אופן העברת המידע:
סמן ב - X את האפשרות המבוקשת:
(2.1 תדפיס
( 2.2 מדיה 2.2.1 תדירות העברת המידע במלואו: .......................
מגנטית 2.2.2 תדירות העברת השלמות ושינויים:
2.2.3 נימוקים להעברת המידע בדרך זו דווקא:
( . 2.3 קובץ בעזרת תקשורת נל"ן (נקודה לנקודה) באצווה.
( 2.4 תקשורת מקוונת בין מסוף לבין בסיס המידע.
( 2.5 תקשורת מקוונת קבועה בין מחשב מקבל המידע למחשב מוסר המידע (API).
( 2.6 בדרך אחרת .......................................................................
3. התקופה המבוקשת להעברת המידע:
מיום ..../ ..../ .... עד יום ..../ ..../ .... (לא יותר מ-5 שנים)
4. אמצעי אבטחת המידע אצל הגוף המבקש:
4.1 . סוג המחשב (תוצרת/דגם): ........................................................
מערכת הפעלה (סוג/מהדורה): ..........................................................
4.2 . מערכת רישום והגבלת תשאול (אבטחת מידע) מקוון:
תוצרת: ....................................... דגם: .........................................
4.3 . תיאורי התפקידים שבעליהם יורשו לקבל את המידע:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
4.4 . הממונה על אבטחת המידע של הגוף המבקש:
שם: .................................................... מען: ..................................
פקס': ................................................... טל': .................................
דואר אלקטרוני: .............................................................................
4.5 פירוט אמצעי ההגנה על מאגר המידע שיתקבלו בו פרטי הרישום (הגנה פיזית, הגנה ממוחשבת) ופירוט מערכות הניטור והבקרה של שימוש לא מורשה במידע:
.......................................................................................................
4.6 . רמת הסיווג של המידע הרגיש ביותר במערכת: שמור/סודי/סודי
ביותר/אחר .....................................................................................
5. התחייבות הגוף המקבל
הצהרת מקבל פרטי הרישום מאת מרשם האוכלוסין
5.1 . אנו החתומים מטה רשאים לקבל מידע/פרטי רישום לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ותקנותיו.
5.2 . מקור הסמכות לקבלת המידע:
5.2.1 בקשה על פי סעיף 29א(א)(1) לחוק מרשם האוכלוסין
לכל פריט רישום מבוקש יש לציין את האסמכתה החוקית לדרישתו, לפרט מהו השימוש המתוכנן במידע ומי בעלי התפקיד שהם מורשי הגישה אליו.
פריט הרישום
בעלי התפקיד מורשי הגישה
מס' בעלי התפקיד
מקור הסמכות

השימוש

5.2.2 . בקשה על פי סעיף 29א(א)(2) לחוק מרשם האוכלוסין לכל פריט רישום מבוקש יש לציין את הפרמטרים האלה נוסף על הטבלה בסעיף 5.2.1:
התפקיד החוקי שהוטל על הגוף המבקש בצירוף אסמכתה כתובה לכך: .......................................................................................................
.......................................................................................................
הסבר לגבי הצורך בפריט המידע: ......................................................
.......................................................................................................
ציון הסעיף הרלוונטי בחוק המצריך את אימות פרטי הרישום (יש
לצרף צילום של הסעיף): ...................................................................
.......................................................................................................
האם קיימת חלופה לביצוע התפקיד בלא קבלת המידע מהמרשם:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
5.3 . אנו מתחייבים:
לנקוט את כל האמצעים הדרושים לשמירת מידע זה וכי המידע יהיה בשימוש של בעלי תפקידים מוגדרים כמפורט בסעיף 5.2 בלבד, למטרות המפורטות בו בלבד.
להגן על המידע בפני חשיפה לפגיעה, שיבוש, מחיקה וכיו"ב, בשוגג או בזדון ומתחייבים כי אחראי אבטחת המידע יערוך בדיקות כדי לוודא את כל האמור לעיל ולמנוע שימוש לרעה בנתוני המרשם.
להפעיל אצלנו אמצעי ניטור, בקרה ואבטחת מידע באופן המבטיח מניעת גישה של מי שאינם מורשי הגישה למידע ממרשם האוכלוסין ובאופן הממזער שימוש שחורג מן ההרשאה ובכלל זה ביצוע בדיקות מדגמיות, מתמשכות, לפעולתן של המערכות.
לבצע בדיקה מדגמית, לכל הפחות אחת בשנה, לפי רשימה או קובץ, אשר יועברו ממינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים, ושיכללו פירוט של מספרי הזהות שבוצעו בעבורם שאילתות במהלך התקופה הנבדקת;
בבדיקה תיבחן קיומה של חריגה בתפעול המערכת וקיומה של פגיעה בסדרי אבטחת הרשומות; תוצאות הבדיקות יתועדו בנספח בקרה ויועברו למינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים בחתימת הממונה על אבטחת המידע ומנהל מאגר המידע.
להודיע מיידית למינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים ולרשם מאגרי המידע על כל פגיעה בסדרי אבטחת הרשומות, כמו גם על כל שימוש במידע תוך חריגה מהרשאה.
5.4 . ידוע לנו, כי בסמכותנו לשלב מידע זה בקובץ כללי שברשותנו או בבסיס הנתונים הכללי שלנו, במסגרת ההרשאה בלבד ואך ורק למטרה לשמה נמסר המידע, כי אין בסמכותנו להעביר מידע זה בכל צורה שהיא לידיעת כל גוף אחר, וכי עלינו למנוע העברת מידע זה מהקובץ/ בסיס הנתונים שלנו לגוף שלישי גם כמידע עודף כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 .
5.5 . ידוע לנו כי לא מוטלת כל חובה למסור לנו את המידע המבוקש בבקשה זו וכי שר הפנים רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו ובהתאם להוראות החוק להודיע לנו על ביטול בקשה זו ולהפסיק את מתן המידע, בין השאר אם נודע לו כי הופר תנאי מתנאי התחייבות זו ולאחר שניתנה לנו הזדמנות השמיע את טענותינו; אנו מתחייבים להפסיק מיד את השימוש ולהחזיר את כל המידע, לרבות כל עותק וכל אמצעי טכני אחר הניתן להפעלה באמצעות מאגר מידע הקשור למידע שקיבלנו ממינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים, בתוך שבוע מיום שנידרש לכך.
5.6 . על פי דין, משרד הפנים אינו נושא באחריות לתוכנו של המידע במקום שבו המידע אינו מדויק אך בשל מעשה או מחדל של גורם שלישי שאינו בשליטתו של משרד הפנים.
6. אישור מנהל מאגר המידע מטעם הגוף המבקש:
____________ _____________ ______________
שם תואר/תפקיד חתימה/חותמת
אישור היועץ המשפטי של הגוף המבקש:
אני הח"מ מאשר כי למיטב ידיעתי המידע המבוקש הוא מידע שהגוף האמור נדרש לקבלו על פי חוק ........................................ בהתאם לסעיפים המפורטים בסעיף 5.2 לעיל.
____________ _____________ ______________
שם חתימה חותמת
____________________________________
חתימת הגוף המבקש על ידי מורשה חתימה מטעמו
תוספת שניה
(תקנה 3)
מ ש ר ד ה פ נ י ם
מינהל האוכלוסין
מס' בקשה: ..................
תאריך ...... / ....../ ......
החלטת מנהל מינהל האוכלוסין בבקשה למסירת פרטי רישום לפי תקנות מרשם האוכלוסין (מסירת פרטי רישום לגוף הפועל מכוח חיקוק), התשס"ח-2007
א. זיהוי גופים
הגוף המבקש
שם:
הגוף הציבורי המחזיק במידע
שם: מינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים
פרויקט אביב
לידי: מינהל האוכלוסין
מען: משרד הפנים,
מערך המחשוב
ת"ד
ירושלים
טל':
פקס':

מען:


טלפון:


מען יחידת מחשב:


שם היועץ המשפטי:


שם מנהל המאגר:


ב. אישור/דחייה/אישור מותנה של בקשה להעברת מידע שהעתקה רצוף בזה
( הבקשה מאושרת בלא שינוי.
( הבקשה נדחית מהסיבות דלהלן:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
( הבקשה מאושרת בכפוף לתנאים האלה:
1. קובץ מקור מאגר אוכלוסין ישראל.
סוגי הרשומות שייכללו במידע הנמסר:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
2. רשומת המידע הנמסר תכלול מידע עודף כלהלן:
.......................................................................................................
3. רשומת המידע הנמסר תהיה חסרה את הפרטים האלה:
.......................................................................................................
4. אופן העברת המידע:
.......................................................................................................
5. תדירות העברת המידע:
.......................................................................................................
6. האישור להעברת המידע בתוקף עד: ........../........../..........
7. תנאי נוסף: .................................................................................
ג. פירוט הנתונים המאושרים
.......................................................................................................
.......................................................................................................
ד. הוראות אבטחת מידע
1. הבקשה מאושרת במסגרת הסדרי האבטחה המפורטים בבקשה.
2. הבקשה מאושרת על תנאי שהמבקש יפעיל את הסידורים הנוספים האלה: .....................................................
- יש לדאוג לאבטחת מידע כמקובל בענף התקשוב וכמתחייב מחוק הגנת
הפרטיות, התשמ"א-1981 , על תקנותיו.
- מורשי הגישה:
תפקיד
הערות- האישור מותנה באיסור להעביר את המידע או מקצתו לכל גורם אחר ו/או מטרה אחרת וכן יש להתייחס לנתונים בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ולהנחיות רשם מאגרי המידע כפי שיינתנו מזמן לזמן.
- האישור מותנה במילוי הנחיות רשם מאגרי המידע כפי שיפורסמו מעת לעת.
- יש לדאוג לביטול פיזי של מידע עודף.
אישור מנהל מערך המחשוב במינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים:
__________ ____________ ___________
שם תואר/תפקיד חתימה
אישור יועץ משפטי של מינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים:
( למיטב ידיעתי אין מניעה חוקית להעברת המידע
ל: .............................................................
שם הגוף המבקש
____________ __________ _________ ____/____/____
שם חתימה וחותמת תאריך עברי תאריך לועזי
המלצת הוועדה להעברת מידע לפי תקנה 3(ב) לתקנות הנ"ל:
( אנו ממליצים לאשר את הבקשה בלא שינוי.
( אנו ממליצים לדחות את הבקשה מן הנימוקים: ...............................
( אנו ממליצים לאשר את הבקשה בתנאים אלה:
.......................................................................................................
____________ __________ _________ ____/____/____
שם יושב ראש תואר/תפקיד חתימה תאריך
הוועדה
אישור המנהל:
תאריך: ............................................... חתימה: ..............................
בדבר סדרי קבלת השירות, עלות ביצוע (על פי מחירון מאושר), לוח זמנים, מפרטים
טכניים, נא לפנות ל ..........................................................................
____________________________
1 ק"ת תשס"ט, 804.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ