אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מקרקעי ציבור (סילוק פולשים) (טופס צו ומסירתו), התשס"ה-2005

תקנות מקרקעי ציבור (סילוק פולשים) (טופס צו ומסירתו), התשס"ה-2005

תקנות מקרקעי ציבור (סילוק פולשים) (טופס צו ומסירתו), התשס"ה -2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ג) לחוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), התשמ"א-1981 (להלן - החוק), ובידיעתה המוקדמת של ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מוסר צו" - פקח המוסר צו לתופס מקרקעין;
"צו" - צו לסילוק יד ולפינוי מקרקעין כאמור בסעיף 4(א) לחוק, הערוך לפי הטופס שבתוספת;
"תופס מקרקעין" - תופס מקרקעי ציבור שלא כדין.
2. מסירת צו
(א) צו לתופס מקרקעין יימסר בידי מוסר צו במקרקעין.
(ב) לא נמצא תופס המקרקעין במקרקעין, רשאי מוסר הצו למסור את הצו לאחד מבני משפחתו של תופס המקרקעין או לאדם אחר, ובלבד ושלפי מראית עין מלאו לו שמונה עשרה שנים.
(ג) היו המקרקעין נעולים או שלא היה ניתן למסור את הצו כאמור, ידביק מוסר הצואת הצו בכניסה למקרקעין או יקבע אותו בהם, במקום בולט לעין.
(ד) מוסר הצו יערוך דין וחשבון על פעולתו לפי תקנה זו, ויגיש אותו לממונה.
3. ביטול
תקנות מקרקעי ציבור (סילוק פולשים) (טופס צו ומסירתו), התשמ"א-1981 בטלות.
4. סייג לתחולה
תקנות אלה לא יחולו על ביצוע צו שהוצא מכוח החוק ערב תחילתו של חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים) (תיקון), התשס"ה-2005.
תוספת
(תקנה 1)
לכבוד
.......................................
א.ג.נ,
צו לסילוק יד ולפינוי מקרקעי ציבור לפי חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), התשמ"א -1981
בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), התשמ"א -1981 (להלן - החוק), ולאחר שעיינתי בדין וחשבון בכתב מאת פקח שביקר במקום, ועל סמך מסמכים לענין הזכויות במקרקעי הציבור כהגדרתם להלן, אני קובע:
(1) ( שתפסת/ם שלא כדין את מקרקעי הציבור המתוארים בזה, כמפורט להלן:
( מקרקעי הציבור המתוארים בזה, כמפורט להלן נתפסו בידי מי שלא ניתן לקבוע את זהותו או לאתר אותו:
גוש ........................ חלקה ............................ תת חלקה ........................ מקום ................................... כתובת................................. /נקודות ציון............................./גבולות................................ (להלן - המקרקעין).
(2) אני דורש ממך/מכם לסלק ידך/ידכם מהמקרקעין ולפנות את המקרקעין, לרבות פינוי כל מה שנבנה עליהם שלא כדין ומה שננטע עליהם שלא כדין, בתוך ..................... ימים** מהיום שבו נמסר לך/לכם צו זה; אתה/ם רשאי/ם לפנות לבית משפט השלום שהמקרקעין נמצאים
בתחום שיפוטו, בתוך המועד לסילוק היד ולפינוי המקרקעין הקבוע לעיל, כדי להוכיח שיש לך/לכם זכות להחזיק בהם; פניה לבית המשפט לא תעכב את ביצוע הצו, אלא אם כן החליט בית המשפט אחרת כאמור בסעיף 5ב לחוק.
(3) כמו כן אתה/ם רשאי/ם להעביר לממונה החתום מטה את השגותיך/כם ו/או טענותיך/כם, בכתב, לענין צו זה, זאת לא יאוחר מחמישה עשר ימים מהיום שבו נמסר לך/ כם. פניה לממונה לא תעכב את ביצוע הצו, ולא תהווה טעם לדחיית המועד לפניה לבית המשפט, אלא אם כן החליט הממונה אחרת, לפי הודעתו בכתב.
לא יפונו המקרקעין על ידכם עד למועד הקבוע בצו זה, יבוצע הצו בהתאם להוראות החוק.
(4) החלו לאחר מסירת הצו פעולות במקרקעין שיש בהן כדי לשנותם, לרבות אכלוס, בניה, זריעה או נטיעה, רשאי הממונה להורות על ביצוע הצו אף אם טרם חלף מועד הסילוק והפינוי הקבוע בפסקה (2).
(5) מצורף בזה העתק נסח הרישום של המקרקעין***
............................... .......... ....................
תאריך חתימת הממונה
__________________
* לפי גבולות או כתובת, או נקודות ציון או לפי מספרים שבפנקס מקרקעין או במפה.
** מועד שלא יפחת משלושים ימים מיום מסירת הצו, ואם הוחזקו המקרקעין לאחר מועד סיומו או פקיעתו של החוזה שהתיר את החזקתם - שלא יפחת משישים ימים מיום מסירת הצו.
*** אם המקרקעין אינם רשומים - תימחק פסקה (5).
_________________________________
1 ק"ת תשס"ה, 967.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ