אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית, סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים), התשס"ה-2004

תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית, סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים), התשס"ה-2004

תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית, סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים), התשס"ה-2004 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ח, תשס"ט)
בתקנות אלה -
"דירוג אנרגטי" - רמת היעילות האנרגטית של מזגן לעומת היעילות האנרגטית המזערית כאמור בתקנה 2(א), המבוטאת באותיות הלטיניות G, הנמוכה ביותר, עד A, הגבוהה ביותר;
"התקן" - תקן ישראלי ת"י 994, חלק 1 - מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה, המופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42, תל-אביב, ובמשרדי האגף לניהול משאבי תשתית, משרד התשתיות הלאומיות, רח' יפו 234, ירושלים;
"מזגן" - מזגן אוויר כמשמעותו בתקן, מסוג חלון או מסוג מפוצל או מסוג מתועל;
"מזגן מסוג חלון" - מזגן המורכב כיחידה אחת, המיועד להתקנה בחלון או בקיר, או מזגן נייד שפיזור האוויר ממנו נעשה ישירות לאזור הממוזג או המחומם;
"מזגן מסוג מתועל" - מזגן המורכב מיחידה אחת או יותר שפיזור האוויר לאזורים המקוררים או המחוממים נעשה באמצעות תעלות;
"מזגן מסוג רצפתי" - כל מזגן מסוג מפוצל שאינו עילי;
"מעבדה מאושרת" - כמשמעותה בסעיף 12 לחוק התקנים, התשי"ג-1953;
"מקדם היעילות (COP)" - כמשמעותו בתקן;
"שיווק מרחוק" - כהגדרתו בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
2. חובת יעילות אנרגטית מזערית
(א) לא ייבא אדם, לא ימכור, לא ישווק מזגן ולא יציגו, או אמצעי המדמה אותו, לראווה בחנויות, בתצוגות, בתערוכות ובמקומות כיוצא באלה, אלא אם כן המזגן עומד בדרישות ליעילות אנרגטית, כמפורט בתוספת הראשונה, ובתקופות כאמור בה.
(ב) בדיקת לקביעת עמידת מזגן בתנאי היעילות האנרגטית, כמפורט בתקנת משנה (א), תיעשה במעבדה מאושרת בלבד, במועדים שנקבעו על פי התקן לביצוע בדיקות, ועל פי כל דין.
(ג) יצרן או יבואן של המזגן יגיש לממונה את התוצאות של כל בדיקה כאמור בתקנת משנה (ב), בתוך 30 ימים מיום ביצועה, ואם תוצאות הבדיקה מחייבות שינוי בתווית האמורה בתקנה 3, לפי פרטיה שבתקנה 4, יצרף את הצעתו לשינוי.
3. חובת סימון אנרגטי
לא יציג אדם מזגן או תמונה של מזגן, ציור או אמצעי המדמה מזגן, בחנות, בתצוגה, בתערוכה או במקום כיוצא באלה, באינטרנט או בכל אמצעי שיווק אחר, למעט שיווק מרחוק, אלא אם כן הודבקה עליו או הוצגה בסמוך אליו או פרסם לידו, במקום בולט לעין, תווית אנרגיה לפי הדוגמה והמפרט שבתוספת השניה (להלן - התווית), התואמת את האישור האחרון שנתן הממונה לאותו מזגן על פי תקנה 6, ובשיווק מרחוק, למעט באינטרנט - פורסמו ליד תמונת המזגן או תיאורו נתוני הCOP- והדירוג האנרגטי.
4. פרטי התווית
הפרטים שיופיעו על התווית לפי תקנה 3 יהיו:
(1) שם היצרן המקורי;
(2) שם היבואן;
(3) דגם המזגן וסוגו;
(4) דירוג המזגן לפי תקנה 5, על בסיס מקדם היעילות COP שנמדד בקירור;
(5) צריכת החשמל בשעת עבודה רצופה, בקירור וחימום (בקילו-ווט-שעה);
(6) מקדם היעילות COP בקירור;
(7) תפוקת הקור והחום בקילו-ווט;
(8) סימן תנאי אקלים (T) שהמזגן מיועד לפעול בהם, כמפורט בתקן;
(9) מקדם היעילות COP המזערי לפי תקנה 2;
(10) שנת הפקת התווית בתוך הסימן שבפינה הימנית התחתונה של התווית, כפי שצוין בתוספת הראשונה;
(11) המילים "בתוקף עד " תוך ציון תאריך התוקף לפי התוספת השלישית.
5. דירוג אנרגטי A-G של המזגן
(א) הממונה יקבע דירוג אנרגטי של מזגן על סמך תוצאות שהוגשו לו לפי תקנה 2(ג), בהתאם לטבלה שבתוספת השלישית.
(ב) הממונה יעדכן את הדירוג, לפי הטבלה שבתוספת השלישית, או לפי תוצאות של בדיקות נוספות שנערכו על פי תקנה 2(ב).
(ג) על הצורך לבצע עדכון התוויות יודיע הממונה בשני עיתונים יומיים, לא יאוחר מ-60 ימים לפני מועד כניסת העדכון לתוקף.
6. אישור התווית
הממונה יאשר את התווית, לאחר שביצע את הבדיקה האמורה בתקנה 5, בתוך 15 ימים מיום הגשת המסמכים לפי תקנה 2(ג); ראה הממונה, על סמך תוצאות הבדיקה האמורה בתקנה 5, שאין לאשר את התווית, ישלח הודעה על כך בתוך המועד האמור לעיל, ליצרן או ליבואן אשר הגיש את התווית, בצירוף נימוקיו.
7. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005).
8. ביטול
תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית וסימון אנרגטי במזגנים), התשס"א-2000 (להלן - התקנות המקוריות) - בטלות.
9. הוראות מעבר
על אף האמור בתקנה 7 לעיל, יהיה מותר, עד לא יאוחר מיום 30.4.2005, לשווק ולמכור מזגן אשר אינו עומד בהוראות תקנה 2 לעיל, וזאת בהתקיים שני התנאים המצטברים כדלקמן:
(1) המזגן עומד בדרישות היעילות המינימלית שבתקנות המקוריות ערב כניסתן של תקנות אלה לתוקף;
(2) המזגן יוצר או שוחרר מהמכס לא יאוחר מיום 31.12.2004.
והוכחת העמידה בתנאים המפורטים לעיל תהיה על המשווק או על המוכר, לפי הענין.
תוספת ראשונה (תיקון: תשס"ט) 2
(תקנה 2(א))
דרישות ליעילות אנרגטית - תקופות תוקפן
כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) עד כ"ד בטבת התשע"א (31בדצמבר 2010)
מפוצל 3.5 > KW
3.30

כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) עד ח' בתמוז התשס"ט (30 ביוני 2009)
חלון
2.80

כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) עד ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008)
מפוצל 7 > KW 3.5
3.10


מפוצלים עיליים 18 > KW 7
2.90


מפוצלים רצפתים 18 > KW 7
2.80


מזגנים מתועלים 7 > KW 7
2.90


מתועלים 7 < KW < 12
2.80


מתועלים 12 < KW < 18
2.70

ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) עד כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010)
מפוצל 3.5 < KW 3.5
3.20


מתועל
3.00

מיום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011)
מפוצל
3.50


מתועל
3.20


חלון
3.50


תוספת שניה
(תקנה 3)
חלק א': דוגמת התווית

חלק ב': מפרט התווית
יש להשתמש במפתח הצבעים הזה:
CMYK - cyan, magenta, yellow, black
דוגמה - cyan, 70% magenta, 100% yellow, 0% black0% = 0X07
תמהיל צבעי החצים מבוטא במונחי CMYK כמפורט לעיל:
A: X0X0
B: 70X0
C: 30X0
D: 00X0
E: 03X0
F: 07X0
G: 0XX0
ממדי התווית
(כל הגדלים הם במילימטרים)

תוספת שלישית (תיקון: תשס"ח) 2
(תקנות 4(11) ו-5)
דירוג אנרגטי A עד G של המזגן
(יש לעגל את תוצאת הבדיקה לערך הקרוב ביותר)
כ"ג בטבת התשס"ח
(1 בינואר 2008) עד כ"ד
בטבת התשע"א (31
בדצמבר 2010)

מפוצל 3.5 > KW

3.30

3.70

3.65

3.60

3.55

3.50

3.40

3.30


חלון

2.80

3.20

3.15

3.10

3.05

3.00

2.90

2.80

כ"ג בטבת התשס"ח
(1 בינואר 2008) עד ח'
בתמוז התשס"ט (30
ביוני 2009)


מפוצל
KW<=7 > 3.5
3.10
3.50
3.45
3.40
3.35
3.30
3.20
3.10


מפוצלים עיליים
KW<18 >7
2.90
3.30
3.25
3.20
3.15
3.10
3.00
2.90


מפוצלים רצפתים
KW<18 >7
2.80
3.20
3.15
3.10
3.05
3.00
2.90
2.80


מזגנים מתועלים
KW<7
2.90
3.30
3.25
3.20
3.15
3.10
3.00
2.90


מתועלים
7< KW < 12
2.80
3.20
3.15
3.10
3.05
3.00
2.90
2.80


מתועלים
12< KW < 18
2.70
3.10
3.05
3.00
2.95
2.90
2.80
2.70

ט' בתמוז התשס"ט
(1 ביולי 2009) עד כ"ד
בטבת התשע"א (31
בדצמבר 2010)
מפוצל KW > 3.5
3.20
3.60
3.55
3.50
3.45
3.4
3.30
3.20


מתועל
3.00
3.30
3.25
3.20
3.15
3.10
3.05
3.00

מיום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011)
מפוצל
3.50
3.80
3.75
3.70
3.65
3.60
3.55
3.50


מתועל
3.20
3.60
3.55
3.50
3.45
3.4
3.30
3.20


חלון
3.50
3.80
3.75
3.70
3.65
3.60
3.55
3.50

_______________________________
1 ק"ת תשס"ה, 133; תשס"ח, 853; תשס"ט, 371.
2 תקנה 4 לתקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית, סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים) (תיקון), התשס"ח-2008 קובעת לגבי תיקון התוספת הראשונה:
"4. הוראת מעבר
על אף האמור בתקנה 2 לתקנות העיקריות, יהיה מותר, עד לא יאוחר מיום כ"ד באדר ב' התשס"ח (31 במרס 2008), לשווק ולמכור מזגן אשר לא מתקיימות בו הוראות התוספת הראשונה תקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה, וזאת בהתקיים שני תנאים מצטברים אלה:
(1) במזגן מתקיימות דרישות היעילות המינימלית שבתוספת הראשונה לתקנות העיקריות ערב תחילתן של תקנות אלה;
(2) המזגן יוצר או שוחרר מהמכס לא יאוחר מיום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007); הוכחת התקיימות התנאים האמורים תהיה על המשווק או על המוכר, לפי העניין."
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ