אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס"ח-2008

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס"ח-2008

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס"ח-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35, 36(א) ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1 . הוראת שעה 2
לעניין נזק באזור הכרזה שאירע בתקופה שמיום י' בחשוון התשס"ז (1 בנובמבר 2006) עד יום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008), יראו כאילו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973 (להלן - התקנות העיקריות) -
(1) בתקנה 1 -
(א) במקום ההגדרה "שווי של נזק עקיף" נאמר:
""אזור הכרזה" - האזור המסומן כתום בהודעה בדבר אזור שהוא יישוב ספר 3, המוכרז בזה יישוב ספר מיום י' בחשוון התשס"ז (1 בנובמבר 2006) עד יום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008);
"חוק מס ערך מוסף" - חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;
"מס תשומות" - כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף;
"מחזור עסקאות" - מחזור עסקאות כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, למעט עסקאות שסעיפים 20 או 21 לחוק מס ערך מוסף חלים עליהן, ולמעט פיצוי ששולם לפי התקנות העיקריות, לפי תקנות אלה, לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס"ז-2007, או לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס"ח-2007;
"תקופת הבסיס" -
(1) לגבי המקטע הראשון - התקופה המתחילה ביום כ"ט בתשרי התשס"ו (1 בנובמבר 2005) והמסתיימת ביום ט' בחשוון התשס"ז (31 באוקטובר 2006);
(2) לגבי המקטע השני, השלישי או הרביעי - התקופה המתחילה ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) והמסתיימת ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007);
"תקופת הפיצוי" - כל אחת מאלה, לפי העניין:
(1) התקופה שמיום י' בחשוון התשס"ז (1 בנובמבר 2006 ) עד יום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007) (להלן - המקטע הראשון);
(2) התקופה שמיום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) עד יום כ"ה בניסן התשס"ח (30 באפריל 2008) (להלן - המקטע השני);
(3) התקופה שמיום כ"ו בניסן התשס"ח (1 במאי 2008) עד יום ל' באב התשס"ח (31 באוגוסט 2008) (להלן - המקטע השלישי);
(4) התקופה שמיום א' באלול התשס"ח (1 בספטמבר 2008) עד יום ד' בטבת התשס"ט ( 31 בדצמבר 2008 ) (להלן - המקטע הרביעי);
"תשומות שוטפות" - התשומות ששולם עליהן מס תשומות לפי הוראות חוק מס ערך מוסף למעט תשומות ציוד כהגדרתו בחוק האמור;
"שווי של נזק עקיף" - כשהנזק נגרם כתוצאה מנזק מלחמה, מחמת אי-אפשרות לנצל נכסים או מחמת הפסקת פעילות, אחד מאלה, לפי בחירת הניזוק:
(א) (1) למעט נזק שנגרם בשל תשלום שכר עבודה - הנזק הממשי;
(2) כשהנזק נגרם למעביד בשל תשלום שכר עבודה לעובד - עלות שכר העבודה היומי למעביד, ששולמה בשל כל יום היעדרות של העובד מעבודתו בשל המצב הביטחוני; לא עבד העובד בשל המצב הביטחוני כאמור בחלק מיום העבודה, יהא הנזק החלק היחסי מעלות שכר העבודה היומי, שיחסו לכלל שכר העבודה היומי הוא כיחס מספר השעות שבהן לא עבד העובד כאמור, לסך כל שעות העבודה הרגילות ביום של אותו עובד; לעניין זה ולעניין ההגדרה "ניזוק" -
"יום היעדרות בשל מצב ביטחוני" - יום שנעדר בו העובד מעבודתו אצל ניזוק בשל המצב הביטחוני, למעט יום שנעדר בו בשל מחלה, תאונה, חופשה שנתית, מילואים, או בשבת ובחג וביום שישי - למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלה;
"שכר העבודה היומי" - שכר יום עבודה של העובד אילו היה עובד באותה יממה באופן רגיל, ובלבד שהשכר שולם לו בידי המעביד, אך לא יותר מהשכר המרבי, ובתנאי שבמשך שלושת החודשים שקדמו לחודש שבו אירע הנזק, שילם המעביד תשלומי חובה לפי כל דין בשל שכרו של העובד, ולגבי עובד שהתקבל לעבודה במהלך שלושת החודשים האמורים - בתנאי ששולמו כל תשלומי החובה מיום קבלתו לעבודה;
"שכר יום עבודה של העובד" - שכר עבודה רגיל ליום של העובד, בלא תוספות, לפי הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לחודש קרות הנזק, ולגבי עובד שהחל לעבוד אצל המעביד במהלך אותם שלושת החודשים - השכר כאמור לפי הממוצע בחודש שקדם לחודש קרות הנזק, ולא פחות משכר המינימום ליום לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;
"השכר המרבי" - שכר השווה לשכר הממוצע למשרת שכיר (בלא עובדים מיהודה, שומרון, חבל עזה ודרום לבנון, אך כולל עובדים שמעבידיהם מדווחים עליהם למוסד לביטוח לאומי), כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לאחרונה לפני קרות הנזק, כשהוא מוכפל בשניים וחצי ומחולק ב-22 ומעוגל לסכום הקרוב, שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים;
(ב) מסלול מחזורים בתוספת הפרשי פיצוי; לעניין זה -
"הפרש המחזורים" 2 -
(1) לגבי ניזוק שתובע פיצוי לפי פסקה זו בשל המקטע הראשון - ההפרש החיובי שבין הממוצע החודשי של מחזור עסקאותיו של הניזוק בתקופת הבסיס לבין הממוצע החודשי של מחזור עסקאותיו במקטע הראשון שבשלו נתבע הפיצוי הכל כפי שדווח לרשות המסים בישראל;
(2) לגבי ניזוק שתבע פיצוי לפי פסקה זו בשל המקטע השני, המקטע השלישי או המקטע הרביעי - ההפרש החיובי שבין הממוצע החודשי של מחזור עסקאותיו של הניזוק בתקופת הבסיס לבין הממוצע החודשי בשל מחזור עסקאותיו במקטע המסוים בהגדרה "תקופת הפיצוי" שבשלו נתבע הפיצוי, הכל כפי שדווח לרשות המסים בישראל, ובלבד שלמחזור עסקאותיו של הניזוק בתקופת הבסיס ייווסף הפיצוי ששולם לפי תקנות אלה בשל נזק במקטע הראשון;
"הפרשי פיצוי", לגבי ניזוק שתבע פיצוי לפי פסקה זו במקטע השני, במקטע השלישי ובמקטע הרביעי, ויש לו נזק בכל אחד מהמקטעים האמורים - ההפרש החיובי שבין סכום מסלול המחזורים של כל המקטעים האמורים אילולא היו מוגבלים בסכום התקרה, לבין סכום מסלול המחזורים במקטעים כאמור, ובלבד שסך כל הפיצוי בשל כל המקטעים האמורים לא יעלה על 3,000,000 שקלים חדשים;
"מסלול מחזורים" - סכום הפרש המחזורים כשהוא מוכפל במשלים ההוצאה הנחסכת ומוכפל במספר החודשים הנכללים במקטע המסוים בהגדרה "תקופת הפיצוי" שבשלו נתבע הפיצוי, והכל לא יותר מסכום התקרה;
"סכום התקרה" -
(1) לגבי המקטע הראשון 3,000,000 - שקלים חדשים;
(2) לגבי המקטע השני, השלישי או הרביעי 1,000,000 -
שקלים חדשים בעבור כל מקטע כאמור;
"שיעור ההוצאה הנחסכת" - סך התשומות השוטפות, כפי שדווח לרשות המסים בישראל בשל תקופת הבסיס, מחולק במחזור העסקאות של הניזוק בתקופה האמורה ומוכפל ב-0.8;
"משלים ההוצאה הנחסכת" - התוצאה המתקבלת מהפחתת שיעור ההוצאה הנחסכת מ-1, ובלבד שאם היא נמוכה מאפס היא תיחשב כאפס;
(ג) מסלול הוצאות בתוספת הפרשי פיצוי; לעניין זה -
"הפרשי פיצוי", לגבי ניזוק שתבע פיצוי לפי פסקה זו במקטע השני, במקטע השלישי ובמקטע הרביעי, ויש לו נזק בכל אחד מהמקטעים האמורים - ההפרש החיובי שבין סכום מסלול ההוצאות בכל המקטעים האמורים אילולא היו מוגבלים בסכום התקרה, לבין סכום מסלול ההוצאות במקטעים כאמור, ובלבד שסך כל הפיצוי בשל כל המקטעים האמורים לא יעלה על הנמוך מבין 3,000,000 שקלים חדשים או מחזור עסקאותיו של הניזוק בתקופת הבסיס כמשמעותה בפסקה (2) בהגדרה "תקופת הבסיס";
"השכר המרבי" החודשי - כהגדרתו בפסקה (א)(2), מוכפל ב-22;
"חבר בני אדם" - כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה;
"הכנסה חייבת במקטע" - הכנסתו החייבת של ניזוק שאיננו חבר בני אדם כשהיא מחושבת על פי הדוח השנתי לשנת המס 2005 שהגיש הניזוק לפי סעיף 131 לפקודה, בתוספת הכנסתו הפטורה לפי סעיף 9(5)(א) לפקודה ולפני קיזוז הפסדים, כשהיא מחולקת ב-12, ובלבד שהיא לא עולה על השכר המרבי החודשי, ומוכפלת במספר החודשים הנכללים במקטע המסוים בהגדרה "תקופת הפיצוי" שבשלו נתבע הפיצוי;
"מסלול הוצאות" - ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהכפלת 1.1 בסכום המתקבל מחיבור סך התשומות השוטפות, כפי שדווח לרשות המסים בישראל בשל המקטע המסוים בהגדרה "תקופת הפיצוי" שבשלו נתבע הפיצוי, סך תשלומי שכר עבודה ששולמו בשל המקטע האמור ולגבי ניזוק שאינו חבר בני אדם - בתוספת הכנסתו החייבת של הניזוק באותו מקטע, לבין סך מחזור עסקאותיו של הניזוק באותו מקטע, והכל לא יותר מסכום התקרה;
"סכום התקרה" -
(1) לגבי המקטע הראשון - הנמוך מבין שני אלה:
(א) 3,000,000 שקלים חדשים;
(ב) הממוצע החודשי של מחזור עסקאותיו של הניזוק בתקופת הבסיס, מוכפל ב-14;
(2) לגבי כל אחד מהמקטעים השני, השלישי והרביעי -
הנמוך מבין שני אלה:
(א) 1,000,000 שקלים חדשים;
(ב) הממוצע החודשי של מחזור עסקאותיו של הניזוק בתקופת הבסיס, מוכפל ב-4;
"תשלומי שכר עבודה" - סך תשלומי השכר לכלל העובדים של ניזוק כפי שמדווחים לרשות המסים בישראל, ובלבד שלא יימנו תשלומי שכר לעובד כלשהו שעולים על השכר המרבי החודשי או שהם פיצויי פיטורין;
(ב) בהגדרה "ניזוק", בסופה נאמר "ולעניין פסקה (א)(2) בהגדרה "שווי של נזק עקיף", לרבות מי שעובד שלו מתגורר באזור הכרזה";
(2) בתקנה 5, במקום תקנת משנה (ב) נאמר:
(ב) בשל כל אחד מהמקטעים השני, השלישי והרביעי, תוגש למנהל תביעה לפיצויים בטופס שקבע, בתוך שלושה חודשים מתום אותו מקטע, ולעניין המקטע הראשון - תוגש למנהל תביעה לפיצויים בטופס שקבע, בתוך שלושה חודשים מיום פרסומן של תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה מס' 2), התשס"ח-2008;
(3) בתוספת, בפרט 2, במקום "משווי הנזק" נאמר "משווי של נזק עקיף";
2. תחילה
(א) (1) תחילתן של תקנות אלה ביום י' בחשוון התשס"ז (1 בנובמבר 2006).
(2) על אף האמור בפסקה (1), תחילתה של ההגדרה "ניזוק" בתקנה 1 לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1(1)(ב) לתקנות אלה, ביום כ"א באב התשס"ז (5 באוגוסט 2007).
(ב) תקנות אלה לא יחולו על ניזוק שהוא אחד מאלה:
(1) המדינה;
(2) גוף מתוקצב או תאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;
(3) חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;
(4) קופת חולים.
(ג) פסקאות (ב) ו-(ג) בהגדרה "שווי של נזק עקיף" כנוסחה בתקנה 1 בתקנות אלה לא תחול על ניזוק שמתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא מוסד כספי כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף;
(2) הוא קופת גמל כהגדרתו בפקודה;
(3) הוא קרן נאמנות כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה;
(4) הוא חבר בורסה כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
(5) הוא מוסד להשכלה גבוהה;
(6) בשנת המס 2007 ,2006 ,2005 או 2008 הוא עוסק פטור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף;
(7) הוא קבלן כוח אדם כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;
(8) עסקו מצוי שלא באזור הכרזה;
(9) בשנת המס 2005 ,2006 ,2007 או 2008 חל עליו הפטור לפי סעיף 33 לחוק מס ערך מוסף;
(10) עיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידו;
(11) בשנת המס 2005, 2006,2007 או 2008 חלות בחישוב הכנסתו הוראות סעיף 8א לפקודה;
(12) עיסוקו במסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק;
(13) מחזור עסקאותיו, בתקופת הבסיס או בתקופת הפיצוי, כולה או חלקה, כולל פעילות מכמה סניפים שאינם כלולים באזור הכרזה או שכלולים במחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס עסקאות מענפי עיסוק שונים;
(14) הוא רשום כאחד עם עוסק אחר לפי הוראות סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף;
(15) לגבי מי שתובע פיצוי בשל המקטע הראשון - הוא הודיע לרשות המסים על פתיחת עסקו לאחר יום כ"ט בתשרי התשס"ו (1 בנובמבר 2005); לגבי מי שתובע פיצוי בשל המקטע השני, השלישי או הרביעי - הוא הודיע לרשות המסים על פתיחת עסקו לאחר יום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007);
(16) הוא מוסד ציבורי, כהגדרתו בסעיף 9(2)(ב) לפקודה;
(17) עיסוקו בהפגשה בתמורה בין שני צדדים או יותר, לשם התקשרותם בעסקה;
(18) הוא לא הגיש לרשות המסים בישראל דוח שהיה חייב בהגשתו לפי חוק מס ערך מוסף, בשל המקטע המסוים בהגדרה "תקופת הפיצוי" שבשלו נתבע הפיצוי;
(19) עסקו לא היה פעיל לפני מקטע מסוים בהגדרה "תקופת הפיצוי" שבשלו נתבע הפיצוי או שהפסיק לפעול במהלך מקטע כאמור, לפי העניין; לעניין זה, יראו ניזוק כמי שעסקו לא היה פעיל אם התקיים בו אחד מאלה:
(א) בארבעת הדוחות האחרונים שהיה חייב בהגשתם לפי חוק מס ערך מוסף לפני מקטע מסוים בהגדרה "תקופת הפיצוי" שבשלו נתבע הפיצוי או במהלכו, הוא דיווח על מחזור עסקאות, כמשמעותו בחוק האמור, אפס;
(ב) הוא דיווח לרשות המסים בישראל על סגירת עסקו, לפני תחילת מקטע מסוים בהגדרה "תקופת הפיצוי" שבשלו נתבע הפיצוי או במהלך מקטע כאמור, לפי העניין;
(ד) נוסף על האמור בתקנת משנה (ג), פסקה (ג) בהגדרה "שווי של נזק עקיף" כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה לא תחול גם על ניזוק שהוא אחד מאלה:
(1) עיסוקו בחקלאות;
(2) הוא רכש או שכר נכס במהלך מקטע מסוים בהגדרה "תקופת הפיצוי" שבשלו נתבע הפיצוי, לשם הרחבת פעילותו העסקית; לעניין זה, "נכס" - כהגדרתו בסעיף 35 לחוק.
(ה) נוסף על האמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ד) -
(1) ניזוק שבחר לתבוע פיצוי בשל המקטע השני או השלישי בהגדרה "תקופת פיצוי" לפי מסלול המחזורים - לא יהא זכאי לתבוע פיצוי בשל כל מקטע שלאחר אחד המקטעים האמורים לפי מסלול הנזק הממשי או מסלול ההוצאות;
(2) ניזוק שבחר לתבוע פיצוי בשל המקטע השני או השלישי בהגדרה "תקופת פיצוי" לפי מסלול ההוצאות - לא יהא זכאי לתבוע פיצוי בשל כל מקטע שלאחר אחד המקטעים האמורים לפי מסלול הנזק הממשי או מסלול המחזורים; לעניין זה -
"מסלול הוצאות" - כאמור בפסקה (ג) בהגדרה "שווי של נזק עקיף" בתקנה 1 לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1(1) לתקנות אלה;
"מסלול הנזק הממשי" - כאמור בפסקה (א) בהגדרה "שווי של נזק עקיף" בתקנה 1 לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1(1) לתקנות אלה;
"מסלול מחזורים" - כאמור בפסקה (ב) בהגדרה "שווי של נזק עקיף" כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה.
2. שמירת דינים
אין באמור בתקנות אלה כדי לפגוע בזכאותו של ניזוק באזור הכרזה ערב תחילתן של תקנות אלה, ובלבד שאם בחר בפיצוי לפי התקנות העיקריות, לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס"ז-2007, או לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס"ח-2007, הפיצוי שקיבל לפי התקנות האמורות (להלן - הפיצוי הראשון) יופחת מהפיצוי שהוא זכאי לו לפי תקנות אלה, בשל אותה תקופה שלגביה קיבל את הפיצוי הראשון.
___________________________________
1 ק"ת תשס"ח, 634, 1200.
2 סעיף 2 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (מס' 2) (תיקון), התשס"ח-2008:
"2. תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008), והן יחולו גם על ניזוק שתבע פיצוי לפי פסקה (ב) בהגדרה "שווי של נזק עקיף" כנוסחה בתקנה 1 לתקנות העיקריות." (החוק פורסם ביום 6.8.2008).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ