אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), תשל"ג-1973

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), תשל"ג-1973

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), תשל"ג-1973 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46ד ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשנ"א)2
בתקנות אלה -
"בעל" -
(1) אזרח ישראלי או תושב ישראל שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי הוא בעלם של חפצים ביתיים;
(2) אדם אחר שהוכיח כאמור כי הוא בעלם של חפצים ביתיים המצויים בישראל - לענין אותם חפצים.
לענין זה, חפצים ביתיים שהם בבעלותם של בני זוג או של בני ביתם הגרים איתם - יראו כאילו היו בבעלות של אחד מהם;
"חפצים ביתיים" - רהיטים, ביגוד, כלים, מכשירים לשימוש ביתי, ספרים ותקליטים, המצויים בבית מגוריו של אדם ואינם נכס כהגדרתו בחוק, למעט תכשיטים חפצי אמנות ועתיקות;
"נזק" - נזק שנגרם לגופו של חפץ ביתי עקב פעולות מלחמה על ידי הצבאות הסדירים של האויב או עקב פעולות איבה אחרות נגד ישראל או עקב פעולות מלחמה על יד צבא-הגנה-לישראל;
"שיקום הנזק" - החזרת החפץ הביתי למצבו שלפני הנזק, ואם לדעת המנהל אינו ניתן לשיקום כאמור - רכישתו של חפץ ביתי דומה חדש במקומו;
"קיבוץ" ו"שנת מס" - כמשמעותם בחוק.
"הורה יחיד" - הורה שאינו חי עם בן זוג, ושיש לו ילדים החיים עמו שבשנת המס טרם מלאו להם שמונה עשרה שנים.
2. זכות לפיצויים ללא תשלום (תיקון: תשנ"ו)3
בעלם של חפצים ביתיים שהם לשימושו האישי, זכאי, ללא תשלום, לפיצויים בעד נזק שאירע לחפצים אלה בגובה הוצאות שיקום הנזק, ובלבד שהפיצויים בשל כל החפצים הביתיים מאותו הסוג, כמפורט בתוספת הראשונה, שניזוקו לא יעלו על הסכום שנקבע לאותו סוג בתוספת הראשונה.
3. ביטוח ברשות, הצהרה ותשלום (תיקון: תשל"ג, תשל"ו, תשל"ח, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ו)
(א) בעל של חפצים ביתיים או מחזיק בהם שברצונו לבטח סוג חפצים ביתיים בערך גבוה מהערך הנקוב לאותו סוג בתוספת הראשונה, יגיש לגבי אותו סוג חפצים הצהרה לכל שנת מס בטופס שקיבל מהמנהל, ובלבד ששווי החפצים הביתיים שברצונו לבטחם לפי תקנה זו לא עולה, בסך הכל, על 727,854 שקלים חדשים; לענין זה,
"מחזיק" - אזרח ישראלי או תושב ישראל המחזיק בחפצים ביתיים, וכן אדם אחר המחזיק בחפצים ביתיים המצויים בישראל - לענין אותם חפצים.
(ב) מי שהגיש הצהרה לפי תקנת משנה (א), ישלם לכל שנת מס, לגבי החפצים הביתיים הכלולים בהצהרתו, 0.3% מההפרש שבין השווי של כל החפצים הביתיים מאותו הסוג לבין השווי הקבוע לאותו סוג חפצים ביתיים בתוספת הראשונה.
(ג) לעניין התשלום לפי תקנת משנה (ב), שוויו של כל אחד מהחפצים הביתיים מאותו הסוג הוא המחיר ביום ההצהרה בעד רכישת חפץ ביתי חדש, כדוגמת החפץ הכלול בהצהרה.
4. זכות לפיצויים (תיקון: תשנ"א, תשנ"ו)3,2
(א) מי שהגיש הצהרה לשנת מס פלונית לפי תקנה 3(א) במועד כלשהו בשנת המס ושילם את התשלום הכולל המגיע ממנו לפי תקנה 3(ב) לשנת המס כולה, יהא זכאי לפיצויים בעד נזק שאירע לאחר מכן באותה שנת מס, לחפצים הביתיים הכלולים בהצהרתו; סכום הפיצויים יהא שווה למחיר שיש לשלם ביום קרות הנזק לרכישת חפץ ביתי חדש כדוגמת החפץ הניזוק, ובלבד שלא יובא בחשבון סכום העולה על השווי לעניין תשלום דמי הביטוח.
(ב) לא ישולמו פיצויים בעד נזק לחפצים ביתיים לפי תקנה 2 אם ישולמו בעד אותו סוג של חפצים פיצויים לפי תקנה זו.
5. דין חפצים ביתיים בקיבוץ
לעניין תקנות אלה, יראו חפצים ביתיים שבקיבוץ המצויים בחדרי המגורים של החברים וחפצים ביתיים המשמשים את כלל החברים - כחפצים ביתיים של זוגות נשואים שמספרם הוא כמחצית מספר חברי הקיבוץ.
5א. דין חפצים ביתיים שבבעלות עולה (תיקון: תשל"ה)
לענין תקנות אלה, יראו חפצים ביתיים שבבעלותו של עולה המצויים בהחסנה בישראל מחוץ לבית מגוריו או במשלוח בדרך לישראל כחפצים ביתיים המצויים בבית מגוריו; לעניין זה, "עולה" - כמשמעותו בסעיף 41ב לחוק, לרבות אדם בתקופה של שלושים יום לפני היותו לעולה.
6. תחולת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף)
על תשלום פיצויים בעד נזק לפי תקנות אלה, יחולו הוראות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), תשכ"ז-1967, בשינויים המחוייבים, זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה.
7. עדכון סכומים (תיקון: תשמ"ו, תשנ"ו, תשנ"ז)3
(א) הסכום שנקבע בתקנה 3(א) יתואם ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום העדכון) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לענין זה -
"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד הבסיסי" - 127.0 נקודות לפי בסיס ממוצע 1993;
"המדד החדש" - המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.
(ב) כל סכום שנקבע לסוג חפצים ביתיים בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות יתואם בכל יום עדכון לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לענין זה -
"המדד" - המדד שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המפורט בתוספת השלישית בטור א' לצדו של סוג החפצים הביתיים;
"המדד הבסיסי" - מספר הנקודות הנקוב בתוספת השלישית בטור ב' לצדו של סוג החפצים הביתיים;
"המדד החדש" - המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.
(ג) סכום שהותאם כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של שקל חדש אחד.
(ד) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את הסכום שנקבע לסוג החפצים הביתיים כפי שהוא מעודכן עקב עליית המדד כאמור.
8. תחילה
תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 3 ו-4 ביום י"ז בניסן תשל"ב (1
באפריל 1972).
תוספת ראשונה (תקנות 2 ו-3)
(תיקון: תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ו)
(חפצים ביתיים)
(הערך בשקלים חדשים)

הפריט
ליחיד
מיום 1.1.2006
לזוג נשוי או
להורה יחיד
מיום 1.1.2006
לכל ילד
מיום 1.1.2006
למבוגר הגר עם
זוג או עם יחיד
מיום 1.1.2006

רהיטים
16,796
29,046
5,872
8,588

בגדים
4,124
8,249
1,237
4,124

מכשירי חשמל
ואלקטרוניקה

32,964

39,957

670

5,244

חפץ ביתי אחר
7,279
17,468
1,601
3,202

התוספת השניה (בוטלה) (תיקון: תשנ"א)2
תוספת שלישית (תיקון: תשמ"ו, תשנ"ו)3
(תקנה 7(ב))
המדד הבסיסי לעדכון סכומי התוספת הראשונה
טור ב'
המדד הבסיסי
טור א' (מדד אוקטובר 1995)
הסוג המדד (ממוצע 1993 - 100.00
(א) רהיטים מדד הריהוט מקבוצה ראשית
של ריהוט וציוד לבית 122
(ב) בגדים מדד הלבשה והנעלה מקבוצה
ראשית של הלבשה והנעלה 114.8
(ג) מוצרי חשמל מדד ציוד לבית ולמטבח
ואלקטרוניקה מקבוצה ראשית של ריהוט וציוד לבית 110.5
(ד) חפץ ביתי אחר מדד המחירים לצרכן 127.0
__________________________
1 ק"ת תשל"ג, 1757, 1953; תשל"ד, 580; תשל"ה, 589, 2088; תשל"ו, 2070; תשל"ח, 4, 326, 1308; תשל"ט, 688, 1777; תש"ם, 366, 1808; תשמ"א, 791, 1242; תשמ"ב, 154, 1130, 1379; תשמ"ג, 1504; תשמ"ד, 753, 858, 1500, 1959; תשמ"ה, 846; תשמ"ו, 186, 287, 295, 522, 975; תשמ"ז, 483, 175, 1175; תשמ"ח, 67, 423, 694; תשמ"ט, 678, 271, 148, 1056, 1116; תש"ן, 674, 923; תשנ"א, 548, 688, 760; תשנ"ב, 517, 912, 1161; תשנ"ג, 46, 107, 761, 1006; תשנ"ד, 299; תשנ"ה, 348, 683, 1911; תשנ"ו, 46, 423, 522; תשנ"ז, 410, 915; תשנ"ח, 503; תש"ס, 22, 408; תשס"א, 196, 802, 1041; תשס"ב, 580; תשס"ג, 79, 459, 946; תשס"ד, 332, 965; תשס"ו, 831.
2 תקנה 5 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים) (תיקון), התשנ"א-1991 (ק"ת תשנ"א, 688) קובעת:
(א) תחולת תיקון תקנות 1, 3, 4, והתוספת השניה לגבי נזק שאירע ביום א' בשבט התשנ"א (16 בינואר 1991) (להלן - יום התחילה) או לאחר מכן.
(ב) מי ששילם דמי ביטוח לפי תקנה 3 לתקנות העיקריות עד יום י"ד באדר התשנ"א (28 בפברואר 1991) יראו אותו כאילו שילם אותם ביום התחילה.
3 תקנה 7 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים) (תיקון), התשנ"ו-1996 (ק"ת תשנ"ו 524) קובעת לגבי תיקון תקנות 2, 3, 4, 7 והתוספות הראשונה והשלישית:
"7. תחולה והוראת מעבר
(א) תקנות אלה יחולו על חפצים ביתיים שניזוקו לאחר יום ד' בכסלו התשנ"ו (27 בנובמבר 1995).
(ב) על אף האמור בתקנה 4(1) לתקנות אלה, יתואמו הסכום הקבוע בתקנה 3(א) לתקנות העיקריות והסכומים הקבועים לסוגי החפצים הביתיים בתוספת הראשונה בשנת המס 1996, ביום י"ד בתמוז התשנ"ו (1 ביולי 1996) בלבד.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ