אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הסדר גבייה מרוכזת), תשכ"ח-1968

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הסדר גבייה מרוכזת), תשכ"ח-1968

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הסדר גבייה מרוכזת), תשכ"ח-1968 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20(ג) ו-65 לחוק מס-רכוש וקרן-פיצויים תשכ"א-1961, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מרכז" -
(1) מעביד לגבי עובדיו, וכן מוסד בנקאי;
(2) חברי-בני-אדם, שאושר לענין זה על ידי המנהל, והמרכז לפחות 20 משתתפים;
"משתתף" - בעל מקרקעין שהסכים להיכלל בהסדר והמציא למרכז את בקשתו בטופס 6508;
"הסדר" - הסדר כללי לתשלום המס בגבייה מרוכזת, שאושר על ידי המנהל, לפיו יגבה המרכז מכל משתתף הנכלל עמו בהסדר את המס המגיע ממנו על כל המקרקעין הכלולים בהודעת-תשלום שעליה החליף המשתתף את ההסדר, או רק את המס המגיע ממנו על דירת-מגוריו אף אם כלולים בהודעת התשלום מקרקעין נוספים;
"המס המגיע" - כל המס, לשנת המס, המגיע ממשתתף, לפי הודעת-תשלום, על המקרקעין הכלולים בהסדר;
"הודעת-תשלום" - הודעת-תשלום כמשמעותה בסעיף 20(ב) לחוק;
"מוסד בנקאי" - כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954;
"חבר בני-אדם" - כמשמעותו בפקודת מס-הכנסה.
2. בקשה לאישור הסדר
(א) בקשה לאישור הסדר לשנת-מס מסויימת תוגש למנהל בטופס 6512 על ידי מרכז, במועד שקבע המנהל בהודעה ברשומות, ויצרף אליה -
(1) רשימת משתתפים, בטופס 6510;
(2) כל מסמך שידרוש המנהל;
(ב) על אף האמור בתקנת-משנה (א), אם לא קבע המנהל מועד, תוגש הבקשה עד יום 31 במאי של אותה שנת-מס.
3. תנאים לאישור הסדר
(א) המנהל רשאי לאשר הסדר לשנת מס מסויימת או למספר שנות-מס; לא נקבעה באישור שנת המס או מספר השנים שלגביהן ניתן האישור, יהיה האישור בתוקף החל משנת המס שבה ניתן, עד לביטולו.
(ב) המנהל רשאי להתנות את מתן האישור, או את תקפו, במילוי כל תנאי או עשיית פעולה שמרכז חייב בהם על פי תקנות אלה או שקיומם דרוש לשם ביצוע ההסדר.
4. ביטול הסדר ופרישה ממנו
(א) המנהל רשאי לבטל את אישור ההסדר, או לבטל את השתתפותו של משתתף בהסדר, אם לא מילאו המרכז או המשתתפים אחר הוראות תקנות אלה או אם נשתנו הנסיבות המאפשרות הכללתם בהסדר; תחילתו של הביטול במועד שיקבע המנהל.
(ב) מרכז הרוצה לבטל את אישור ההסדר, יגיש על כך בקשה בכתב למנהל; המנהל רשאי לבטל את האישור מתום שנת המס שבה הוגשה הבקשה, בכפוף לתנאים שהוא יקבע.
(ג) הסדר שהמרכז שלו הוא חבר-בני-אדם כאמור בפיסקה (2) להגדרת מרכז, ופחת מספר המשתתפים הכלולים בו מ-20, בטל החל בתום שנת המס בה פחת מספר המשתתפים כאמור, אלא אם כן עלה מספר המשתתפים הכלולים בו ל-20 לפחות עם תחילת שנת-המס הבאה.
(ד) משתתף הרוצה לבטל הכללתו בהסדר, יודיע על כך בכתב למנהל ולמרכז, והשתתפותו בטלה החל בתום שנת המס שבה הודיע כאמור.
(ה) היה מרכז מעבידו של משתתף, ופסקו יחסי העבודה ביניהם, בטלה השתתפותו של המשתתף בהסדר החל מיום הפסקת יחסי העבודה, זולת אם הסכימו המרכז והמשתתף להמשיך במילוי תנאי ההסדר עד תום שנת המס.
5. דין הסדר שבוטל
בוטל הסדר, בטלים עמו אישורו של המרכז והסכמתם של המשתתפים.
6. הצטרפות להסדר קיים
(א) בעל מקרקעין הרוצה להצטרף להסדר קיים בשנת-מס מסויימת, יודיע על כך בכתב, בטופס 6508, למרכז שעמו הוא מעוניין להיכלל בהסדר, במועד שקבע המנהל בהודעה ברשומות, ואם לא נקבע מועד כאמור - עד יום 20 במאי של שנת המס.
(ב) מסר בעל מקרקעין הודעה כאמור בתקנת-משנה (א), רשאי המרכז לצרפו להסדר החל בשנת המס בה הוגשה הבקשה.
7. הודעה על משתתפים בהסדר
בכל שנת-מס יודיע מרכז למנהל את רשימת המשתתפים בהסדר לאותה שנה; ההודעה תימסר למנהל בטופס 6510 עד יום 31 במאי של שנת המס.
8. גביית המס המגיע
(א) בכל שנת מס יגבה מרכז ממשתתף הכלול עמו בהסדר את המס המגיע מהמשתתף, בהפחתת הנחה של 3% בתשעה תשלומים שווים כמפורט בסעיף 20(ג) לחוק.
(ב) מרכז שהוא מעביד של משתתפים הכלולים עמו בהסדר יגבה את המס, כאמור בתקנת-משנה (א), ממשכורת המשתתף.
(ג) מרכז שגבה מס ממשתתף, יתן לו אישור בכתב על גביית אותו מס.
9. קיזוזו מס שנגבה
מס שגבה מרכז ממשתתף בשנת-המס, יקוזז כנגד המס המגיע מהמשתתף.
10. הפסקת הגבייה ממשתתף תוך שנת מס
הופסקה גביית המס המגיע ממשתתף בהסדר מסיבה כלשהי בתוך שנת המס, יחולו ההוראות הבאות:
(1) המשתתף לא יהיה זכאי להנחה כמפורט בתקנה 8(א) לאותה שנת המס;
(2) חובת התשלום של יתרת המס המגיע תחול על המשתתף במועדים הקבועים בסעיף 20(א) לחוק, ואם חלף מועד מהמועדים האמורים ישלם המשתתף את יתרת המס המגיע, שמועד תשלומו חלף, תוך 15 יום מיום שהופסקה גביית המס על פי ההסדר.
11. תשלום המס על ידי המרכז
מרכז יגיש למנהל עד ה20- של כל אחד מהחדשים יוני עד פברואר של שנת המס דין וחשבון בטופס 6511 על המס שגבה לפי תקנה 8(א) לאותו חודש, וישלם לו באותו מועד את סך כל המס שגבה כאמור.
12. טפסים
טפסים לצורך תקנות אלה ייקבעו על ידי המנהל ואפשר להשיגם בכל אחד ממשרדי הממונים האזוריים לניהול עניני מס רכוש וקרן פיצויים.
13. תחולה
תחולתן של תקנות אלה היא לגבי שנת המס 1968 ואילך.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ח, 1562.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ