אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס קניה (סדרי הדין בערר וערר-ביניים), תשל"א-1971

תקנות מס קניה (סדרי הדין בערר וערר-ביניים), תשל"א-1971

תקנות מס קניה (סדרי הדין בערר וערר-ביניים), תשל"א-1971 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ג לחוק מס-קניה (סחורות ושירותים), תשי"ב-1952, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
תקנות אלה -
"החלטת המנהל" - החלטת המנהל בדבר ערובה לפי סעיף 5א לחוק;
"ועדה" - ועדת-ערר שנתמנתה לפי סעיף 5א לחוק;
"מסירה", לענין מסמכים - מסירה ביד או משלוח בדואר רשום אם לא נקבע אחרת;
"משיב" - המנהל;
"ערר" - ערר שהוגש לועדה על קביעת המנהל;
"ערר-ביניים" - ערר שהוגש ליושב-ראש הועדה על החלטת המנהל;
"קביעה" - הודעה, קביעה או דרישה שנתנה המנהל לפי סעיפים 4, 4א, 14, 16(1), 19 או 22(ב) לחוק.
פרק ראשון: ערר
2. הגשת כתב ערר
(א) ערר יוגש בכתב במקור ובארבעה העתקים לועדה לפי המען שפורסם ברשומות והסמוך למקום עסקו של העורר, אם העורר הוא סוחר, או לפי המען הסמוך למקום מגוריו של העורר, אם איננו סוחר.
(ב) העתק אחד מכתב הערר על צירופיו יימסר מאת הועדה למשיב.
3. פרטי כתב ערר
(א) כתב ערר יכלול פרטים אלה:
(1) שם הועדה שהערר מוגש לה;
(2) שמו ומענו של העורר ומען להמצאת מסמכים;
(3) התאריך שבו נמסרה לעורר הקביעה שעליה הוא עורר;
(4) אם העורר הוא סוחר;
(5) העובדות שעליהן מסתמך העורר;
(6) נימוקי הערר, כל נימוק בנפרד;
(7) הסעד המבוקש.
(ב) כתב ערר ייחתם ביד העורר או בא-כוחו.
4. צירופים לכתב ערר
לכתב ערר יצורפו -
(1) תצהיר לפי פקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971, לאימות העובדות שפורטו בכתב הערר;
(2) העתק הקביעה שעליה מוגש הערר;
(3) העתק מכל מסמך שעליו מסתמך העורר בעררו;
(4) אישור המנהל על הפקדת סכום המס או הסחורה, או על קבלת ערובה או העתק מכתב ערר-ביניים, הכל לפי הענין.
5. אגרה
(א) עם הגשת הערר ישלם העורר אגרה כמפורט להלן:
(1) כשהערר הינו על קביעה לפי סעיף 19 לחוק - 1% מסכום המס המתחייב מן הקביעה והשנוי במחלוקת, או מסכום המס שהחזרתו נתבעה בערר, אך לא פחות מ- 40 לירות;
(2) בכל מקרה אחר - 40 לירות.
(ב) האגרה תשולם במען הועדה שאליה הוגש הערר.
6. המצאת מסמכים
המצאת מסמכים מאת בעלי הדין לועדה ולהיפך ובין בעלי הדין לבין עצמם תיעשה במסירה.
7. תשובת המשיב (תיקון: תשל"ב)
(א) המשיב בערר רשאי להגיש לועדה תשובה מנומקת במקור ובארבעה העתקים תוך שלושים יום מהיום שבו הומצא לו העתק כתב הערר.
(ב) העתק אחד מתשובות המשיב יומצא מאת הועדה לעורר.
(ג) לא הגיש המשיב תשובה רואים אותו כאילו הודה בעובדות שפורטו בכתב הערר.
8. מחיקת ערר
יושב-ראש ועדה רשאי להורות על מחיקת כתב ערר שלא נתקיימו בו הוראות תקנות 2 עד 5.
9. איחוד עררים
ועדה רשאית, בהסכמת בעלי הדין, לאחד עררים התלויים ועומדים בפניה, וכן רשאית היא, בהסכמת בעלי הדין ובהסכמת הועדה האחרת, לאחד עררים אם נתעוררו בהם שאלות זהות, או שאלות דומות, של משפט או של עובדה; אוחדו עררים כאמור, תדון בהם הועדה ורשאית היא ליתן החלטה אחת בכולם.
10. מועד הדיון
יושב-ראש ועדה יקבע מועד לדיון בערר ויודיע על כך בכתב לבעלי הדין לפחות חמישה עשר יום לפני המועד שנקבע לדיון.
11. דחיית הדיון
יושב-ראש ועדה רשאי לדחות את הדיון בערר לכל תאריך שייראה לו אם היה סבור כי למען הצדק מן הראוי לעשות כן, ובלבד שלא יידחה דיון בערר שהוחל בשמיעתו אלא אם ראתה הועדה צורך לדחותו,
מטעמים שיירשמו.
12. אי התייצבות לדיון
בעלי דין שהוזמנו כדין לדיון בערר ולא התייצבו לפני הועדה במועד שנקבע לדיון בערר או במועד שנדחה לפי תקנה 11, יחולו הוראות אלה:
(1) התייצב העורר ולא התייצב המשיב, רשאית הועדה לדחות את הדיון בערר או לשמוע את העורר שלא בפני המשיב;
(2) לא התייצב העורר או לא התייצבו העורר והמשיב, רשאית הועדה לדחות את מועד הדיון בערר או למחוק את הערר; עורר שנמחק עררו ויש לו הצדק סביר לאי התייצבותו רשאי לחזור ולהגיש ערר באותו ענין תוך ארבעה-עשר יום מיום שהודע לו על המחיקה ובלבד שמילא אחר הוראות תקנות 2 עד 5.
13. חקירת מצהיר (תיקון: תשל"ב)
(א) רצה בעל דין בערר לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר תצהיר לאימות העובדות שעליהן הסתמך בעל דין אחר, יודיע על כך בכתב ליושב-ראש הועדה ולאותו בעל דין לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לדיון בערר.
(ב) בעל דין שנמסרה לו הודעה כאמור ידאג להתייצבות המצהיר לפני הועדה במועד שנקבע לשם חקירה שכנגד.
(ג) לא התייצב המצהיר לחקירה שכנגד או סירב, ללא סיבה סבירה, להשיב על שאלה שנשאל בחקירה שכנגד, לא ישמש תצהירו ראיה אלא אם ראתה הועדה כי הדבר דרוש מטעמים שיירשמו.
(ד) אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מהוראות תקנה 14 בדבר הזמנת עד שלא הוגש תצהירו.
14. סדר הטיעון
(א) העורר יפתח בהרצאת טענותיו ויביא ראיותיו; אחריו ירצה המשיב את טענותיו ויביא ראיותיו הוא; לאחר מכן יסכם העורר את טענותיו והמשיב יסכם אחרון.
(ב) ועדה רשאית, לפי שיקול דעתה, להרשות לעורר להשיב לסיכומו של המשיב.
15. נימוקים נוספים
לא תיזקק ועדה לכל נימוק שלא פורש בכתב הערר אלא אם ראתה כי הבאת הנימוק דרושה מטעמים שיירשמו.
16. טענת פגם
(א) לא תיזקק ועדה לכל טענת פגם בכתב הערר אלא אם נמסרה הודעה בכתב על כך לעורר לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לדיון והעורר לא תיקן את הפגם לפני אותו מועד.
(ב) נמסרה לעורר הודעה כאמור בתקנת-משנה (א) והוא לא תיקן את הפגם, רשאית הועדה - מטעמים מיוחדים שיירשמו - להרשות לו לתקן את הפגם בתנאים שייקבעו.
17. פרטים נוספים
(א) רשאית ועדה לדרוש מעורר פרטים נוספים ומפורטים יותר לכל ענין הנזכר בכתב הערר או לנימוק שהובא כאמור בתקנה 15.
(ב) על מסירת פרטים נוספים ומפורטים יותר כאמור יחולו תקנות 2 ו-6, בשינויים המחוייבים, אם לא קבעה הועדה אחרת.
18. החלטה על סמך חומר בכתב
ויתרו העורר והמשיב על הרצאת טענותיהם, רשאית הועדה להחליט בערר על סמך החומר בכתב המצוי בפניה.
19. שינוי בהרכב ועדה
נבצר מחבר ועדה להמשיך ולדון בערר, רשאית הועדה להמשיך ולדון בו בהרכב אחר מן השלב שאליו הגיע הדיון, ויראו את הדיון שנתקיים לפני ההרכב הקודם כאילו נתקיים לפני ההרכב החדש.
20. מתן החלטה והמצאתה
(א) החלטת ועדה תינתן בהקדם ככל האפשר לפי הנסיבות לאחר שסיימו בעלי הדין את סיכומיהם, תיערך בכתב ותיחתם בידי יושב-ראש הועדה וחבריה.
(ב) נחלקו דעות הועדה - תכריע דעת הרוב.
(ג) העתק ההחלטה, מאושר בידי יושב-ראש הועדה, יומצא לעורר ולמשיב; הומצא העתק כאמור, רואים כאילו הומצאה ההחלטה גופה.
21. החזרת אגרה
הגיש עורר לפני הישיבה הראשונה של הועדה בקשה לביטול ערר, יימחק הערר ולעורר תוחזר מחצית האגרה ששולמה.
22. הוצאות
רשאית ועדה, לפי שיקול דעתה, לחייב בעל דין בהוצאותיו של בעל הדין האחר בערר ובהוצאות ערר-ביניים, לרבות שכר טרחת עורך-דין ושכר בטלת עדים.
23. תחולת תקנות סדר הדין האזרחי
הוראות תקנות 188 עד 190 ו-215 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, יחולו על ערר, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
24. שכר (תיקון: תשל"ה)
בעד כל אחת מישיבותיה של הועדה ישולם שכר בשיעור המפורש להלן:
(1) ליושב ראש - 80 לירות והוצאות סבירות;
(2) לכל חבר - 70 לירות והוצאות סבירות.
פרק שני : ערר ביניים
25. אגרה
עם הגשת כתב ערר ביניים ישלם העורר, במען הועדה שאליה הוגש ערר הביניים, אגרה בסך 25 לירות.
26. תשובת המשיב
המשיב בערר ביניים רשאי להגיש ליושב ראש הועדה תשובה מנומקת, במקור ובארבעה העתקים, תוך חמישה ימים מהיום שבו נמסר לו העתק כתב ערר הביניים.
27. מועד הדיון
יושב ראש הועדה יקבע מועד לדיון בערר הביניים, יודיע עליו לבעלי הדין בדרך שיורה, ויחליט בערר הביניים לפני קביעת המועד לדיון בערר.
28. חקירת מצהיר
רצה בעל דין בערר ביניים לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר תצהיר לאימות העובדות שעליהן הסתמך בעל דין אחר, יודיע על כך ליושב ראש הועדה ולאותו בעל דין בכל דרך שהיא, ובלבד שיוכח להנחת דעתו של יושב ראש הועדה כי הודיע לבעל הדין כאמור.
29. תחולת תקנות מסויימות
הוראות תקנות 2, 3, 4, 7(ב), 8, 11, 12, 13(ב) ו-(ג), 14, 15, 19, 20, 21, 22 ו-23 יחולו על ערר ביניים, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
30. הוראות שונות
בענין טענת פגם, פרטים נוספים והחלטה על סמך חומר בכתב, ינהג יושב ראש הועדה ככל שייראה לו לעשות למען הצדק.
31. שכר
בעד כל אחת מישיבות יושב ראש הועדה בערר ביניים ישולם לו שכר בשיעור של 40 לירות והוצאות סבירות.
פרק שלישי: שונות
32. ביטול
תקנות מס-קניה (סחורות ושירותים) (סדרי הדין בפני ועדת הערעורים), תשי"ג-1953 - בטלות.
_________________________________
1 ק"ת תשל"א, 1348; תשל"ג, 36; תשל"ה, 1334.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ