אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953

תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953

תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 6 ו-31 לחוק מס מסוייג ומס מותרות, תשי"ב-1952, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון: דין סוחר
1. מתן הצהרה (תיקון: תשכ"ב)
(א) מי שעוסק כסוחר ביום פרסום תקנות אלה ברשומות (להלן - יום הפרסום) ימסור למנהל, תוך 14 יום מיום הפרסום, הצהרה בכתב חתומה בידו ויציין בה את -
(1) שמו וכתובתו;
(2) מקום עסקו, לרבות כל מקום שבו הוא מחזיק טובין טעוני מס כמלאי לצורך עסקו;
(3) תיאור סוגי הטובין הטעונים מס שבמכירתם או בייצורם הוא עוסק;
(4) פרטים נוספים שיידרשו על-ידי המנהל.
(ב) היה הסוחר גוף מאוגד יצויינו בהצהרה האמורה -
(1) שמות השותפים או המנהלים וכתובותיהם;
(2) פרטים בנוגע לפרסום הודעה על רישום הגוף המואגד ועל הרכב מינהלתו.
(ג) מי שהתחיל לעסוק כסוחר אחרי יום הפרסום, ימסור את ההצהרה האמורה תוך 14 יום מהיום שבו התחיל לעסוק כאמור.
(ד) ניתן צו לפי סעיף 3 לחוק המטיל את המס על טובין שבמכירתם או בייצורם עוסק סוחר, חייב אותו סוחר למסור את ההצהרה האמורה תוך 14 יום מהיום שבו ניתן הצו.
(ה) חלו שינויים בפרטים שנמסרו לפי תקנה זו, או שחדל סוחר לעסוק במכירת טובין טעוני-מס או בייצורם לאחר שנמסרה הצהרה כאמור, יודיע הסוחר על כך בכתב למנהל תוך 14 יום מהיום שבו חלו השינויים או מהיום שבו חדל לעסוק כאמור.
2. הודעה על מלאי (תיקון: תשכ"ד)
הוטל המס על החזקת מלאי של טובין טעוני-מס כשהוא מוחזק בידי סוחר לצרכי עסקו, הסוחר המחזיק מלאי כאמור יודיע על כך למנהל בכתב תוך 14 יום מיום הטלת המס ויפרט בהודעתו פרטים אלה:
(1) תיאור הטובין;
(2) כמות הטובין;
(3) המחיר שבו הוא מוכן למכור את הטובין;
(4) המקום שבו הוא מחזיק את הטובין;
(5) (בוטל).
3. חובת ניהול פנקסי חשבונות (תיקון: תשל"ו)
עוסק חייב לנהל לצורך מס קניה אותם פנקסי חשבונות ותעוד הנלווה אליהם שנדרש לנהל לענין מס הכנסה ויחולו עליו הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ג-1973, כתקפם מעת לעת, בשינויים המחוייבים ובשינויים המפורטים בתקנות אלה.
4. חשבון-מס (תיקון: תשל"ו)
נוסף על הוראות תקנת משנה (א), ינהל עוסק במסגרת ספרי החייבים והזכאים, חשבון של מס שאליו יועברו סכומי המס מכל חשבונית או מסיכום חשבוניות שהוצאו במשך החודש, או מריכוזים סטטיסטיים המפרטים את המס לפי כל חשבונית, וכן כל תשלום או זיכוי על חשבון המס.
5. חשבונות (תיקון: תשכ"א, תשכ"ב, תשכ"ד, תשכ"ט, תש"ס)
(א) נתחייב סוחר במס עקב מכירת טובין טעוני מס, יתן לקונה יחד עם הטובין חשבון חתום בידו ויציין בו פרטים אלה:
(1) שם המוכר וכתבתו;
(2) שם הקונה וכתבתו;
(3) תיאור וכמות הטובין וסוגם שנמסרו לקונה;
(4) מחיר הטובין ושיעור המס או סכום המס החל על אותם טובין שיצויין על-יד המחיר של כל סוג;
(5) תאריך המסירה;
(6) תיאור סימן הזיהוי שבו מסומנים הטובין או ציון השימוש בתעודת משלוח;
(7) סכום המס החל על המכירה;
(7א) תאריך מתן החשבון;
(8) כל פרט נוסף שיקבע המנהל.
(ב) סוחר שקיבל חשבון כאמור ישמור עליו, במקום עסקו, לפחות 5 שנים מתום שנת המאזן אליה מתייחס החשבון.
(ג) (בוטלה) (תיקון: תש"ס)
(ד) (בוטלה) (תיקון: תשכ"ט)
6. (בוטלה) (תיקון: תשכ"ב)
7. תקופת הדיווח (תיקון: תשל"ו, תשל"ח, תשל"ט, תש"ם)
(א) תקופת הדו"ח לענין סעיף 5א לחוק תהא חודש ימים.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) תהא תקופת הדיווח של עוסק שעיסוקו ייצור סיגריות ומכירתן, מחצית החודש. בכל חודש מה1- לחודש ועד ה15- בו ומה16- לחודש ועד סוף החודש.
7א. הדו"ח התקופתי (תיקון: תשל"ו)
(א) הדו"ח התקופתי יוגש על גבי טופס דו"ח תקופתי שיומצא לו, ובאם לא הומצא לו טופס כאמור עד לתום תקופת הדו"ח, בטופס שיימסר לו על פי בקשתו, במשרד מס קניה שבו מתנהל תיקו.
(ב) הדו"ח התקופתי יוגש, בצירוף התשלום הנובע ממנו, לאחד מסניפי הבנקים האמורים בתוספת הראשונה, בשעות הבנק המקובלות. הגשת הדו"ח תהא בחתימת הקופאי וחותמת הבנק על קבלת התשלום.
(ג) דו"ח תקופתי שעל פיו אין על העוסק לשלם מס, יישלח בדואר לפי המען המצויין בו.
(ד) דו"ח תקופתי שבו משלם העוסק את המס שלא במזומנים או בשיק יוגש בהנהלת המכס והבלו, בירושלים, לידי חשב האגף או במשרד מס קניה שבו מתנהל תיקו, לידי הקופאי; הגשת הדו"ח תהא בחתימת הקופאי וחותמת המשרד על קבלת התשלום.
פרק שני : חישוב מחיר
8. חישוב מחיר סיטוני (תיקון: תשכ"ב, תשכ"ד, תשמ"א, תשנ"א)
(א) מחירם הסיטוני של טובין טעונים מס הוא המחיר המהווה את תמורתם המלאה והיחידה של אותם טובין, כשהוא מחושב לפי כמותם, משקלם, מידתם או לפי תכונה אחרת - הכל כמקובל באותו ענף.
(ב) לצורך חישוב מחירם הסיטוני של טובין טעוני-מס מסוג הנמכר בישראל בסיטונות יראו כאילו נמכרו אותם טובין לקמעונאי לצרכי עסק; הבסיס לחישוב מחיר זה יהיה הסכום שמשלם סיטונאי ליצרן או לסוכן בעד אותם טובין בתוספת מכסת-אחוזים המהווה את ההפרש המקובל באותו ענף, לגבי אותם טובין או לגבי אותו סוג מסויים של טובין, שבין הסכום האמור לבין מחירם במכירה בסיטונות.
(ג)-(ד) (בוטלו)
8א. (בוטלה) (תיקון: תשנ"א)
8ב. חישוב מחיר של טובין(תיקון: תשס"ח)
(א) הבסיס לחישוב המחיר של טובין יהיה -
(1) לטובין הנמכרים לסיטונאי - הסכום שמשלם הסיטונאי ליצרן בעד אותם טובין;
(2) לטובין הנמכרים לקמעונאי - הסכום שמשלם הקמעונאי ליצרן בהפחתת מכסת אחוזים המהווה את ההפרש לגבי אותם טובין שבין הסכום האמור לבין מחירם לו היו נמכרים במכירה לסיטונאי;
(3) לטובין הנמכרים לצרכן - הסכום שמשלם הצרכן ליצרן בהפחתת מכסת אחוזים המהווה את ההפרש לגבי אותם טובין שבין הסכום האמור לבין מחירם לו היו נמכרים במכירה לסיטונאי.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), המחיר של טובין לא יפחת מעלות הייצור של הטובין בתוספת שיעור הרווח כמקובל באותו ענף.
(ג) בתקנה זו, "טובין" - טובין שהמחיר הסיטוני יהיה המחיר המשתלם בעדם ליצרן - המפורטים בצו מס קניה (טובין ושירותים) (סוגי טובין שהמחיר הסיטוני יהיה המחיר המשתלם בעדם ליצרן), התשס"ח -2007.
8ג. מחירם הסיטוני של סיגריות (תיקון: תשס"ט)
(א) מחירם הסיטוני של סיגריות שסיווגם בפרטים 24.02.2000, 24.02.9020 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשס"ז-2007 (בתקנה זו - סיגריות), יהיה כאמור בסעיפים 4 ו-4א לחוק והוא יחושב לפי המחיר הסיטוני השכיח ביותר מבין המחירים של הסיגריות, מאותו הסוג, שמוכר החייב במס (בתקנה זו - המחיר הסיטוני השכיח), ובסיגריות מיובאות - המחיר הסיטוני השכיח הידוע במועד השחרור מפיקוח המכס.
(ב) החייב במס ידווח על המחיר הסיטוני של סיגריות על גבי טופס ההצהרה שבתוספת החמישית; היה החייב במס יבואן, יצרף את טופס ההצהרה לכל רשימון יבוא שיגיש; חייב במס שאינו יבואן, יגיש את טופס ההצהרה במועד הדיווח.
9. (בוטלה) (תיקון: תשכ"ב)
10. (בוטלה) (תיקון: תשנ"א)
11. (בוטלה) (תיקון: תשכ"ב)
12. טובין שנמכרו במכירה פומבית (תיקון: תשכ"ב)
נמכרו טובין טעוני-מס במכירה פומבית, יהיה הבסיס לחישוב מחירם הסיטוני המחיר ששולם בעדם למעשה בניכוי ההוצאה הכרוכה בעריכת המכירה הפומבית.
12א. הודעה על מחיר סיטוני (תיקון: תשכ"ב, תשל"ו)
סוחר יודיע למנהל על מחיר סיטוני, שחושב לטובין טעוני-מס, למעט טובין שנקבעו לגביהם שיעורי תוספת או ניכוי בייצור מקומי בצו מס קניה (קביעת שיעורי תוספת), תשל"ו-1976, או על שינויים שהוא חייב בהודעה עליהם לפי סעיף 17 לחוק, לפי הנוסח שבטופס שנקבע בתוספת השנייה וישלחנו בדואר רשום.
פרק שלישי: דין סוחר מורשה
13. סוחר מורשה (תיקון: תשכ"ב)
הגיש סוחר בקשה לפי סעיף 6 לחוק והוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי הרישום יקל על גביית המס או כי בהתחשב עם התנאים באותו ענף מן הראוי לעשות כן, רשאי המנהל לרשום אותו סוחר כסוחר מורשה ובלבד שהיקף עסקיו של סוחר באותם טובין, לגביהם הוגשה בקשה כאמור, מצדיק זאת ושהוא מנהל ספרים מסחריים המשקפים, להנחת דעתו של המנהל, את עסקיו ואת מצבו הכספי.
14. רישום סוחר מורשה (תיקון: תשכ"ב)
(א) המבקש רישום כסוחר מורשה יגיש למנהל בקשה חתומה בידו ויציין בה פרטים אלה:
(1) שמו וכתבתו;
(2) מקום עסקו;
(3) תיאור עסקיו;
(4) סוג הטובין שלגביהם מבוקש הרישום;
(5) פרטים הנוגעים להיקף עסקיו בטובין שלגביהם מבוקש הרישום.
(ב) אושרה הבקשה על-ידי המנהל, ירשום המנהל את המבקש כסוחר מורשה ויתן לו תעודה על כך.
(ג) לענין פרק זה דין תעודה כדין רישום כאמור בסעיף 6 לחוק.
15. מתן בטחונות על-ידי סוחר מורשה
סוחר מורשה יפקיד בידי המנהל בכל זמן שיידרש לכך על ידיו בטחונות או יתן ערבויות למילוי חובותיו.
16. יבוא על-ידי סוחר מורשה
(א) סוחר המביא מחוץ-לארץ, כמלאי לצורך עסקיו, טובין שהוא מורשה להם, ימציא למנהל, עם הוצאת הטובין מהמכס, הצהרה חתומה בידו שהטובין הובאו כמלאי לצורך עסקיו בהתאם לתנאי התעודה שניתנה לו לפי תקנה 14.
(ב) לא המציא הסוחר למנהל הצהרה כאמור, ישלם את המס החל על יבוא הטובין.
17. מכירה לידי סוחר מורשה (תיקון: תשל"א)
(א) נמכרו טובין טעוני-מס לסוחר המורשה לה, ימציא אותו סוחר למנהל, עם רכישת הטובין, הצהרה חתומה בידו שרכש את הטובין כמלאי לצורך עסקיו בהתאם לתנאי התעודה שניתנה לו לפי תקנה 14 ויתן העתק ממנה למוכר.
(ב) הוחזרו טובין הטעונים מס במכירה, על-ידי סוחר מורשה להם, יודיע על כך למנהל ויפרט בהודעתו את תיאור הטובין שהוחזרו, כמותם, שם הסוחר שאליו הוחזרו ותאריך ההחזרה.
18. תוקף תעודת סוחר מורשה (תיקון: תשכ"ב)
(א) תקפה של תעודה שניתנה לפי תקנה 14 יפוג -
(1) ב-31 בדצמבר של השנה בה ניתנה, אם לא נקוב בה תאריך אחר;
(2) ביום בו חדל הסוחר לעסוק במכירת טובין שלגביהם נרשם;
(3) ביום ביטול התעודה לפי תקנה 19, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.
(ב) פקעה התעודה, יגיש הסוחר למנהל, תוך 14 יום מיום פקיעתה, רשימה של הטובין הטעונים מס שיובאו או נרכשו כאמור בתקנות 16 או 17, הכל לפי הענין, בציון הכמויות שהוחזקו במלאי בתאריך פקיעת התעודה - למעט טובין שלגביהם שולם המס החל על יבואם או מכירתם - וכן של הטובין המוחזקים בידיו לצרכי עסקו שלא שולם המס על החזקתם כמלאי.
(ג) עם הגשת הרשימה כאמור ישלם הסוחר את סכום המס שהיה משתלם אילו נמכרו הטובין שברשימה ביום הגשתה.
19. ביטול תעודת סוחר מורשה (תיקון: תשכ"ב)
המנהל רשאי לבטל תעודה שניתנה לפי תקנה 14 -
(1) אם הסוחר לא הפקיד בטחונות או לא נתן ערבויות לפי תקנה 15.
(2) אם הסוחר לא הגיש למנהל או לשליחיו, במועד שנקבע, ידיעות, דינים-וחשבונות או מסמכים שהיה חייב להגיש על פי החוק או על פי תקנות אלה;
(3) אם הסוחר לא שילם את המס המגיע ממנו במועד שנועד לתשלומו;
(4) אם היקף עסקיו בטובין שהוא מורשה להם אינו מצדיק עוד את הרישום לפי תקנה 14;
(5) אם הסוחר לא ניהל ספרים או פנקסים שהוא חייב לנהלם לפי תקנות אלה או שהוא נדרש לנהלם על-ידי המנהל;
(6) אם הסוחר השתמש בתעודה שניתנה לו לפי תקנה 14 שלא בהתאם לתנאיה או שלא בהתאם להוראות תקנות אלה;
(7) אם הסוחר עבר על הוראות כל חוק שהוא הנוגעות לניהול עסקו;
(8) אם חל שינוי בתנאים, שהיו קיימים במועד רישומו של סוחר מורשה, או שהביאו לרישומו כאמור.
20. החזרת תעודת סוחר מורשה (תיקון: תשכ"ב)
(א) פג תקפה של התעודה שניתנה לסוחר מורשה לפי תקנה 14, יחזירה הסוחר מיד למנהל.
(ב) חלו שינויים בפרטי תעודה שניתנה כאמור או חדל סוחר מורשה לעסוק בטובין שלגביהם נרשם, ימסור מיד על כך למנהל הודעה בכתב ויצרף לה את התעודה.
פרק רביעי: יבואן בהסדר (תיקון: תשנ"א)
20א. אישור יבואן בהסדר (תיקון: תשנ"א)
יבואן המבקש אישור כיבואן בהסדר לפי סעיף 6א לחוק יגיש בקשה למנהל לפי טופס שנקבע בתוספת השלישית.
20ב. דיווח על המחיר הסיטוני (תיקון: תשנ"א)
יבואן בהסדר ידווח על המחיר הסיטוני על גבי טופס הצהרה שנקבע בתוספת הרביעית ושיצורף לכל רשימון יבוא שיגיש.
פרק חמישי: הוראות כלליות (תיקון: תשנ"א)
21. תעודת משלוח (תיקון: תשכ"ד, תשכ"ז, תשכ"ט)
(א) המנהל רשאי, בתנאים שיורה, לאשר לסוחר, לגבי טובין מסויימים או סוג מסויים של טובין, הוצאת תעודת משלוח במקום סימן-זיהוי שנקבע לטובין, או כאשר לא נקבע לטובין סימן-זיהוי.
(ב) אישר המנהל הוצאת תעודת-משלוח כאמור לגבי טובין פלונים או לגבי טובין המיוצרים על-ידי סוחר שניחן לו פטור מחובת סימון לפי סעיף 15(ד) לחוק, לא יועברו הטובין אל מחוץ למקום הייצור, לא יימכרו ולא יימסרו לאחר בלי שיוציא הסוחר תעודת-משלוח הנושאת מספר סידורי ומוחתמת או מנוקבת על-ידי המנהל (בתקנות אלה - תעודת-משלוח) ויציין בה פרטים אלה:
(1) שם המקבל ומענו;
(2) תיאור הטובין וכמותם במספרים ובמלים;
(3) תאריך ושעה של הוצאת הטובין;
(4) חתימת הסוחר וחותמת של מפעלו;
(5) תיאור כלי ההובלה ומספרו.
(ג) תעודת המשלוח תיערך במקור ובשני העתקים. המקור ילווה את הטובין ויימסר למקבל.
(ד) סופקו טובין במספר משלוחים, תלווה תעודת-משלוח נפרדת כל משלוח ומשלוח.
(ה) בתעודת המשלוח יירשמו הפרטים במכונת כתיבה או בכתב-יד, בדיו או בעט כדורי, אגב שימוש בנייר-פחם, ללא כל תיקונים ומחיקות; היו טעויות ברישום, תבוטל התעודה על-ידי רישום המלה "מבוטל" במקור ובשני העתקים; את המקור של תעודות מבוטלות כאמור וההעתק הראשון יש לצרף לרשימת המכירות.
(ו) סוחר יצרף את ההעתק הראשון של תעודת המשלוח שנתן כאמור בתקנה זו לרשימת המכירות המוגשת למנהל בהתאם לתקנה 7. את ההעתק השני של תעודת המשלוח שנתן כאמור ישמור הסוחר במקום עסקו לפחות 5 שנים מיום תום שנת המאזן אליה מתייחסת תעודת המשלוח.
(ז) סוחר שקיבל תעודת-משלוח כאמור בתקנה זו ישמור עליה במקום עסקו לפחות 5 שנים מתום שנת המאזן אליה מתייחסת תעודת המשלוח.
(ח) המנהל רשאי, בתנאים שיורה, לאשר לסוחר הנוהג להשתמש בחשבונות-מכירה במקום תעודות-משלוח, כי דינו של חשבון המכירה יהיה כדין תעודת-משלוח; בחשבון-מכירה כאמור יתמלאו כל התנאים המפורטים בתקנה זו ויופיעו בו כל הפרטים הנדרשים בתקנה 5 לגבי חשבון ובתקנת משנה (ב) לגבי תעודת-משלוח.
21א. תעודת העברה (תיקון: תשכ"ד, תשכ"ט)
(א) רשאי המנהל, בתנאים שיורה, לאשר לסוחר לגבי טובין מסויימים הוצאת תעודת-העברה במקום סימן-זיהוי שנקבע לטובין או כאשר לא נקבע להם סימן-זיהוי, ובלבד שבתעודת-ההעברה, יצויין מקום ייעוד הטובין נוסף על הפרטים הקבועים בתקנה 21(ב), וכל פרט אחר שיורה המנהל.
(ב) תעודת-העברה תשא מספר סידורי ותהיה מוחתמת או מנוקבת על-ידי המנהל, ויחולו עליה הוראות תקנה 21(ב) עד (ז).
(ג) אם מועברים טובין על-ידי סוחר ממקום הייעוד כאמור אל כל מקום אחר ולא נקבע לטובין סימן-זיהוי או יוצרו הטובין על-ידי סוחר שניתן לו פטור מחובת-סימון, יוציא הסוחר עם העברת הטובין תעודת-משלוח כאמור בתקנה 21.
22. מתן אישורים (תיקון: תשכ"ב)
לכל בקשה למתן רשיון להחזקת טובין טעוני-מס יצורף אישור בכתב מאת המנהל שלפיו המס שולם או לא מגיע.
23. אגרות (תיקון: תשט"ו, תשכ"ב, תש"ל, תשל"ו, תשל"ז, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ז, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ח, תשס"ט)
(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 98 שקלים חדשים.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) אינן חלות על תעודות הבאות לאשר שיבוא טובין טעוני מס או מכירתם פטורים מתשלום המס, על תעודות עוסק רשום ועל תעודות הניתנות לצורך תקנה 22.
(ג) האגרה לפי תקנת משנה (א) תותאם ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שיעור העלייה של המדד ייקבע לפי העלייה שבין המדד האחרון שהתפרסם לפני תחילתה של האגרה שבתוקף לבין המדד האחרון שהתפרסם לפני יום התאמתה כאמור לעיל. האגרה המותאמת תעוגל ל- 10 שקלים הקרובים.
24. טפסים
(א) המנהל רשאי לקבוע טפסים לפנקסים שיש לנהלם לפי תקנות אלה וכן לחשבונות, להצהרות, לבקשות, לתעודות, לרשימות או להודעות שיש למסרם לפי תקנות אלה וכן מספר ההעתקים שיש להמציאם.
(ב) משנקבע טופס או מספר ההעתקים לפי תקנת משנה (א), לא ישתמש אדם אלא בטופס זה וימסרו במספר ההעתקים שנקבע כאמור.
25. פטור (תיקון: תשכ"א, תשכ"ב, תשכ"ד, תשל"ו)
המנהל רשאי לשחרר אדם או סוג של אנשים מחובת מילוי אחרי הוראות תקנות 3, 4, 5א, 7, 21 או 24, כולן או מקצתן.
26. הוראות מעבר
סוחר רשום לפי סעיף 9 לפקודת מס מותרות, תש"ט-1949, יראו אותו כאילו נרשם כסוחר מורשה לפי תקנות אלה, ובלבד שהתעודה שניתנה לו לפי תקנה 4 לתקנות מס מותרות, תש"ט-1949, בטלה כעבור חדשיים מיום הפרסום.
27. ביטול תקנות
תקנות מס מותרות, תש"ט-1949 - בטלות.
תוספת ראשונה
תיקון: תשל"ו)
(תקנה 7א)
בנק הדואר בנק קונטיננטל לישראל בע"מ
בנק לאומי לישראל בע"מ בנק ברקליס דיסקונט בע"מ
בנק איגוד לישראל בע"מ בנק מרכנטיל לישראל בע"מ
בנק קופת עם לישראל בע"מ בנק המזרחי המאוחד בע"מ
בנק הפועלים בע"מ הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ
בנק אמריקאי ישראלי בע"מ בנק ישראלי לתעשיה בע"מ
בנק דיסקונט לישראל בע"מ בנק ערבי ישראלי בע"מ
תוספת שניה2
תוספת שלישית (תיקון: תשנ"א)
(תקנה 20א)
מדינת ישראל/אגף המכס ומע"מ
טופס מב
בקשת אישור כיבואן בהסדר
(לפי סעיף 6א לחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952)
שם היבואן ______ מס' היבואן _______
מס' עוסק במע"מ _______
מען העוסק _______
לכבוד
גובה המכס
הריני מבקש לקבל אישור כיבואן בהסדר לפי הפרטים המופיעים לעיל, לצורך תשלום מס קניה ביבוא לפי סעיף 6א לחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952, והתקנות שלפיו.
לצורך זה הריני מצהיר כי:
א. ערך היבוא פו"ב שבצענו בשנת המס 1990 הגיע לסכום בשקלים חדשים השווה ל - ___ דולר של ארה"ב.
ב. אנו מנהלים מערכת חשבונות על פי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), התשל"ג-1973, ותקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו-1976, ומגישים במועד דו"חות מלאים ונכונים לרשויות המס.
ג. בחמש השנים שקדמו למועד הגשת בקשה זו לא הורשענו בעבירת מס * וכן לא הוטל עלינו כופר כסף או קנס מינהלי בשל עבירה כאמור.
ד. כל הפרטים המפורטים בטופס זה נכונים וידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים מהווה עבירה פלילית.
_________ __________________
תאריך חתימה וחותמת היבואן
שם החותם _______
מס' ת"ז________
תפקיד________
* עבירת מס - עבירה לפי כל חוק הדן במס עקיף כגון: מכס, מס קניה וכד', וכן עבירה על פי חוק מס ערך מוסף ופקודת מס הכנסה.
תוספת רביעית (תיקון: תשנ"א)2
(תקנה 20ב)
תוספת חמישית
(תקנה 8ג(ב))
מדינת ישראל/רשות המסים שם החייב במס:
הצהרה על מחיר סיטוני שכיח מס' זהות/מס' ח"פ:
לפי סעיף 4ב(א) לחוק מס קניה מס' עוסק במס ערך מוסף:
(טובין ושירותים), התשי"ב-1952 כתובת:


סוג הסיגריות לרבות השם המסחרי


מס רשימון שחרור/תאריך מכירת סיגריות בייצור מקומי


כמות חפיסות הסיגריות ברשימון/ הנמכרותמחיר סיטוני שכיח בלא מס קניה


מס הקנייה המוטל על חפיסת סיגריות
מכפלת מס הקנייה המוטל על חפיסת סיגריות בכמות חפיסות הסיגריות
1. אני מצהיר כי כל הפרטים המופיעים בטופס זה הם נכונים ומשקפים נאמנה את המחיר הסיטוני השכיח של הסיגריות הנמכרות על ידי.
2. ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים או לא מדויקים וכן הימנעות מעדכון המחיר הסיטוני השכיח מהווה עבירה פלילית.
______ __________ ______________ ____________ __________
תאריך שם החייב במס שם החותם ותפקידו מס' זהות של החותם חתימה וחותמה
וחותמת של
החייב במס ותפקידו
_________________________________
1 ק"ת תשי"ג, 1364; תשט"ו, 504; תשכ"א, 648; תשכ"ב, 2655; תשכ"ד, 976; תשכ"ו, 1597; תשכ"ז, 1190; תשכ"ט, 1212, 1414, 1416, 2119; תש"ל, 401, 1298; תשל"א, 890; תשל"ו, 1986; תשל"ז, 907; תשל"ח, 488; תשל"ט, 1606; תש"ם, 2199; תשמ"א, 379, 630; תשמ"ג, 808; תשמ"ז, 965; תשנ"א, 349; תשנ"ז, 981; תש"ס, 255; תשס"ח, 173; תשס"ט, 886.
י"פ תשמ"א, 2617; תשמ"ב, 995, 2583; תשמ"ג, 880, 2632; תשמ"ד, 1363, 2880; תשמ"ט, 1764, 3507; תש"ן, 1406, 3373; תשנ"א, 1050, 3195; תשנ"ב, 1422, 4060; תשנ"ג, 1320, 3818; תשנ"ד, 2036, 4197; תשנ"ה, 1743, 4085; תשנ"ו, 1094, 4094; תשנ"ז, 1333, 4655; תשנ"ח, 1592, 4539; תשנ"ט, 1662; תש"ס, 2312, 4113; תשס"א, 3278; תשס"ב, 1199, 3229; תשס"ג, 1112; תשס"ו, 1110, 4293. תשס"ח, 1318, 3808; תשס"ט, 1782.
2 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ