אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ו-1976

תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ו-1976

תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ו-1976 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 47, 48, 49, 51, 66, 140 ו-145 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. חובת ניהול פנקסי-חשבונות (תיקון: תשל"ח)
עוסק למעט עוסק שרישומו לפי תקנה 15א לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, חייב לנהל לצורך מס ערך מוסף אותם פנקסי חשבונות ותעוד הנילווה אליהם שנדרש לנהל לענין מס הכנסה ויחולו עליו הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ג-1973 (להלן - ההוראות) וכן כל הוראה אחרת לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה, כתקפם מעת לעת, בשינויים המחוייבים ובשינויים המפורטים בתקנות אלה.
2. שינויים כלליים
(א) בכל מקום בהוראות -
(1) במקום "נישום" קרי "עוסק";
(2) במקום "נציב" או "פקיד שומה" קרי "המנהל";
(3) במקום "חשבונית" קרי "חשבונית עסקה".
(ב) הקלה שנתן נציב מס הכנסה בהתאם לסעיף 3 להוראות יראו אותה כאילו ניתנה מאת המנהל.
3. (בוטלה) (תיקון: תשנ"א)
4. תיקון סעיף 3
בסעיף 3(ד) להוראות, במקום "הכנסתו של הנישום" קרי "המס שבו חב העוסק".
6-5. (בוטלו) (תיקון: תשנ"א)
7. הוספת סעיף 9א (תיקון: תשל"ט, תשמ"ד, תשנ"א, תשנ"ט, תש"ס, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ח, תש"ע)
אחרי סעיף 9 להוראות יבוא לענין מס ערך מוסף:
"9א. חשבונית מס
(א) תיעוד פנים שהוא חשבונית מס יכלול -
(1) שם העוסק המורשה, מענו, הכותרת "חשבונית מס", המלים "עוסק מורשה", ומספר הרישום במשרד מס ערך מוסף - הכל בדפוס;
(2) המלה "מקור" בדפוס על מקור חשבונית המס בלבד;
(3) הפרטים שבפסקאות (2) עד (7) לסעיף 9(א) להוראות;
(4) מחיר ליחידה ללא מס ערך מוסף, אולם אם הוא כולל מס ערך מוסף - תוך ציון עובדה זו;
(5) סכום חשבונית המס ללא מס ערך מוסף;
(6) סכום מס ערך מוסף ושיעורו בציון המלים "מס ערך מוסף"; אם כללה חשבונית המס גם עסקאות ששיעור המס עליהן הוא אפס או הפטורות ממס - יצויין בנפרד כל סוג של עסקאות;
(7) סכום חשבונית המס כולל מס ערך מוסף.
(ב) שובר קבלה שהוצא לגבי עסקה כמפורט בסעיף 29 לחוק, ייחשב כחשבונית מס אם כלולים בו הכותרת "חשבונית מס" וכל יתר הפרטים שבתקנת משנה (א).
(ג) (1) תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק שסעיף 4 לתוספת י"א להוראות חל עליו, ייחשב כחשבונית מס לענין שירות שמחירו אינו עולה על 247 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף; לענין זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" - כמשמעותו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות.
(2) הסכום שנקבע בפסקה (1) יתואם ב-1 בינואר של כל שנה לעליית המדד שפורסם ביום ה15- בדצמבר שקדם לו, ויעוגל לשקל החדש הקרוב; לענין זה, "מדד" - כמשמעותו בסעיף 126 (א) לחוק.
8. הוספת סעיף 15א (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ה, תשנ"א)
אחרי סעיף 15 להוראות יבוא לענין מס ערך מוסף:
"15א. חשבון מע"מ על עסקאות ועל תשומות
(א) עוסק, למעט עוסק שחלות עליו הוראות סעיף 31(3) לחוק, ינהל חשבון מס ערך מוסף על עסקאות וחשבון מס ערך מוסף על תשומות, הכל כמפורט להלן, לפי הענין.
(ב) בחשבון מס ערך מוסף על עסקאות יירשם סכום המס על העסקאות בהתאם לכל חשבונית עסקה או חשבונית מס או הודעת חיוב או הודעת זיכוי או בהתאם לריכוז התיעוד האמור, הכל לפי הענין.
(ג) (1) בחשבון מס ערך מוסף על תשומות יירשם סכום המס על תשומות בהתאם לכל חשבונית מס שנתקבלה או הודעת חיוב או רשימון יבוא, או בהתאם לריכוז תיעוד כאמור, הכל לפי הענין;
(2) חשבון מס ערך מוסף על תשומות ינוהל בנפרד לתשומות קבועות ולתשומות אחרות;
לענין זה -
"תשומות קבועות" - ציוד כהגדרתו בסעיף 1 לחוק;
"תשומות אחרות" - שירותים וכן נכסים שאינם תשומות קבועות.
(ד) חשבון מס ערך מוסף על עסקאות וחשבון מס ערך מוסף על תשומות יהיו אחד מאלה:
(1) חשבון במסגרת מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה;
(2) אם העוסק אינו חייב בניהול פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה - ריכוז תיעוד כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), לפי הענין, ובלבד שריכוז תיעוד זה יישמר כחלק ממערכת החשבונות של העוסק.
9. תיקון סעיף 18 (תיקון: תשנ"א)
בסעיף 18 להוראות, בסעיף קטן (א)(2), אחרי "חשבוניות" קרי "חשבוניות מס".
10. תיקון סעיף 21
בסעיף 21 להוראות, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא לענין מס ערך מוסף:
"(ג) עוסק שעסקאותיו חייבות בשיעורי מס שונים או שחלקן פטורות ממס, ירשום את עסקאותיו כך שיהיה ניתן לסכם את העסקאות בנפרד לכל שיעור מס ולחלק הפטור".
11. תיקון סעיף 25 (תיקון: תשמ"ג)
בסעיף 25 להוראות, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא לענין מס ערך מוסף:
(ה) העתקי דו"חות תקופתיים של מס ערך מוסף או ספח של דו"ח תקופתי כאמור, לפי הענין, יישמרו יחד עם מערכת החשבונות לאותה תקופה לפי סדר התקופות.
12. (בוטלה) (תיקון: תשנ"א)
13. תיקון תוספת ג' 2 (תיקון: תשל"ט, תשמ"א, תשנ"א)
(א) בהוראות, בסעיף 1 לתוספת ג', בהגדרת "עוסק יחיד" אחרי "עוסק יחיד" יבוא לענין מס ערך מוסף "עוסק יחיד שהוא - "
(ב) בוטלה) (תיקון: תשנ"א)
13א. תיקון תוספת י"ב (תיקון: תשנ"א)
בסעיף 2 לתוספת י"ב להוראות, אחרי סעיף קטן (י) יבוא לענין מס ערך מוסף:
"(יא) (1) משווק תוצרת חקלאית שמנהל המכס ומע"מ אישר אותו לענין תקנה זו, רשאי, בהסכמתו של עוסק המוכר לו תוצרת חקלאית, להוציא במקום העוסק חשבונית מס בשל התוצרת החקלאית שמכר לו;
(2) המשווק ימסור לעוסק העתק מחשבונית המס שהוצאה כאמור;
(3) משווק שהוציא חשבונית מס לפי סעיף קטן זה יחולו עליו כל הוראות החוק והתקנות שהותקנו על פיו, הנוגעות להוצאת חשבונית, כאילו היה המוכר;
(4) משווק ינהל רישום של חשבוניות המס שהוצאו על פי סעיף קטן זה לגבי כל עוסק שבמקומו הוצאו החשבוניות בנפרד.
14. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק לגבי סוג כלשהו של חייבי מס לפי סעיף 147 לחוק.
15. (בוטלה) (תיקון: תשנ"א)
______________________________
1 ק"ת תשל"ו, 1599, 2391, 2392; תשל"ז, 1161, 1292; תשל"ח, 78, 847, 1543; תשל"ט, 1647; תשמ"א, 23, 423, 644, 1068; תשמ"ג, 198, 361, 1792; תשמ"ד, 1869; תשמ"ה, 58; תשנ"א, 404, 518; תשנ"ט, 336; תש"ס, 295; תשס"ב, 450; תשס"ג, 401; תשס"ו, 348; תשס"ח, 410; תשס"ט, 374; תש"ע, 620.
2 במקור מובא תיקון תוספת י"ג, כפי הנראה מתוך טעות.
___________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ