אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (תנאים להעברת נכס בפטור ממס בין חברות אחיות), התשנ"ד-1994

תקנות מס הכנסה (תנאים להעברת נכס בפטור ממס בין חברות אחיות), התשנ"ד-1994

תקנות מס הכנסה (תנאים להעברת נכס בפטור ממס בין חברות אחיות), התשנ"ד-1994 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 104ב(ו) לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:
1. תנאים להעברת נכס בין חברות אחיות
הוראות סעיף 104ב(ו) לפקודה יחולו אם מתקיימים כל התנאים האלה:
(1) העברת הנכס מהחברה האחת (להלן - החברה המעבירה) לחברה האחרת (להלן - חברת האחות) נעשתה לתכלית עסקית וכלכלית, כשמטרתה העיקרית של ההעברה הינה הפעלת עיקר הנכס במסגרת העסקים הקיימים של החברה ולא הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות;
(2) הנכס המועבר יישאר בחברת האחות במשך שנתיים לפחות מיום ההעברה וייעשה בו שימוש מקובל, בנסיבות הענין, במהלך עסקי חברת האחות;
(3) לא ניתנה תמורה בשל הנכס המועבר בין במישרין ובין בעקיפין;
(4) במשך שנתיים מיום ההעברה לא חל שינוי בזכויותיהם של בעלי המניות בחברה המעבירה ובחברת האחות, למעט שינוי כאמור בסעיף 104ד(1) לפקודה, שיכול שיחול גם לגבי זכויותיהם של בעלי המניות בחברה המעבירה;
(5) החברה המעבירה וחברת האחות לא היו איגודי מקרקעין במשך שנתיים לפחות לפני מועד ההעברה ובמשך שנתיים לפחות לאחריו;
(6) שווי השוק של הנכסים הנותרים בחברה המעבירה במועד ההעברה, לא יפחת משווי ההתחייבות בה;
(7) היתה העברת הנכס כרוכה בהפחתת הון של החברה המעבירה, ניתן צו של בית משפט מוסמך, לפי פקודת החברות, אם היה בו צורך;
(8) ניתן אישור הנציב מראש להעברה; אישור כאמור יכול שיותנה במתן ערבויות ובתנאים אחרים שיקבע הנציב;
(9) חלק יחסי של הרווחים הראויים לחלוקה כמשמעותם בסעיף 94ב לפקודה של החברה המעבירה, יועבר לחברת האחות בהתאם לשווי היחסי של הנכס המועבר כהגדרתו בתקנה 2(א)(1);
(10) החברה המעבירה וחברת האחות לא תהיינה רשאיות לקזז במשך שתי שנות מס, החל מתום שנת המס שבה הועבר הנכס (להלן - תקופת איסור הקיזוז), הפסדים לפי סעיפים 28 או 92 לפקודה, שנוצרו בשנת ההעברה או בשנים שקדמו לה, עד לסכום שווי השוק של הנכס המועבר. תקופת איסור הקיזוז לא תבוא במנין ההגבלה הקבועה בסעיף 91 לפקודה לגבי תקופת הקיזוז לגבי הפסד כאמור.
2. התנאים במכירת מניות
(א) במכירה הראשונה שלא בפטור ממס של מניות החברה המעבירה שהיו קיימות במועד העברת הנכס יחולו תנאים אלה:
(1) יראו את המחיר המקורי של המניות כשהוא מוכפל בהפרש שבין 1 לשווי היחסי של הנכס המועבר (להלן - חלק המחיר המקורי), וכשהוא מתואם מיום רכישת המניות ועד ליום ההעברה של הנכס (להלן - חלק המחיר המקורי המתואם) כמחיר המקורי שלהן; לענין זה, "השווי היחסי" - שווי השוק של הנכס המועבר ביחס לשווי השוק של החברה המעבירה לפני ההעברה.
(2) ההפרש בין חלק המחיר המקורי המתואם של המניות לבין חלק המחיר המקורי שלהן, יווסף לתמורה ממכירת המניות ויראו בו סכום אינפלציוני נוסף;
(3) כמועד הרכישה של המניות יראו את מועד ההעברה של הנכס;
(ב) במכירה הראשונה שלא בפטור ממס של מניות חברת האחות שהיו קיימות במועד העברת הנכס יחולו תנאים אלה:
(1) יראו את המחיר המקורי של המניות כשהוא מתואם מיום רכישתן ועד יום ההעברה של הנכס (להלן - המחיר המתואם) בתוספת המחיר המקורי של מניות החברה המעבירה לאחר שנוכה חלק המחיר המקורי, כשתוספת זו מתואמת ממועד רכישת מניות החברה המעבירה בידי בעלי מניותיה ועד ליום ההעברה של הנכס (התוספת האמורה תיקרא להלן - החלק היחסי המועבר).
(2) ההפרש בין המחיר המתואם לבין המחיר המקורי של מניות חברת האחות ייווסף לתמורה ממכירת המניות ויראו בו סכום אינפלציוני נוסף;
(3) ההפרש בין החלק היחסי המועבר לבין המחיר המקורי של מניות החברה המעבירה, לאחר שנוכה ממנו חלק המחיר המקורי, ייווסף לתמורה ממכירת המניות ויראו בו סכום אינפלציוני נוסף;
(4) כמועד הרכישה של המניות יראו את מועד ההעברה של הנכס.
3. העברת נכסים לחברה תעשייתית
היתה חברת האחות חברה שרשמה מניותיה למסחר בבורסה בעת שהיתה חברה תעשייתית כמשמעותה בחוק לעידוד התעשיה (מסים), התשכ"ט-1969, לא יחול הפטור שבסעיף 104ב(ו) על הנכס שהועבר לחברת האחות, וישולם המס על ההעברה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כמשמעותם בסעיף 159א, ממועד ההעברה.
3א. בקשה לאישור הנציב להעברה (תיקון: תשנ"ז)
בקשה לאישור הנציב להעברה לפי תקנה 1(8), תוגש לפי טופס 1513 שבתוספת.
תוספת2
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ד, 1176; תשנ"ז, 524.
2 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ