אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (תיאומים לגבי שנת המס 1986 ותיקונים שונים), התשמ"ז-1986

תקנות מס הכנסה (תיאומים לגבי שנת המס 1986 ותיקונים שונים), התשמ"ז-1986

תקנות מס הכנסה (תיאומים לגבי שנת המס 1986 ותיקונים שונים), התשמ"ז-1986 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 34(א) לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 71), התשמ"ז-1986 (להלן - החוק העיקרי), וסעיפים 20ב, 47ב, 134א, 164 ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:
1. פרשנות
בתקנות אלה ובכל הוראת דין שבהן -
(1) "שנת מס 1986" - לרבות תקופת שומה מיוחדת המתייחסת אליה;
(2) "שיעור התאמה" - מספר החדשים שבשנת המס 1986 מחולק בשנים-עשר.
2. תיאומים בתקנות שונות (תיקון: תשמ"ז)
לגבי שנת המס 1986, יראו כאילו -
(1) בתוספת לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התש"ם-1980, אחרי כל אחד מסכומי העלויות הנקובים בה נאמר "מוכפל בשיעור התאמה";
(2) בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובי גבול הצפון), התשמ"ו-1985, במקום "בתוך שנת המס" נאמר "בתקופה שמתחילה שנת המס 1986 עד 31 במרס 1987";
(3) בתקנה 2(א) לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת וישובי הערבה), התשל"ו-1975, אחרי "121(א)(1) לפקודה" נאמר "לאחר הכפלתו בשיעור התאמה כאמור בחוק העיקרי", ובמקום "בתוך שנת המס" נאמר "בתקופה שמתחילת שנת המס 1986 עד 31 במרס 1987";
(4) בתקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התישבות חדשה ובשטחי פיתוח), התשל"ו-1975 -
(א) בתקנה 1, בהגדרת "תושב", במקום "פלוני", במקום "בתוך שנת המס" נאמר "בתקופה שמתחילת שנת המס 1986 עד 31 במרס 1987";
(ב) בתקנה 2(א) עד (ג), בסופן נאמר "לאחר הכפלתו בשיעור התאמה כאמור בחוק העיקרי";
(5) בתקנה 2(א) לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מסויימים ובהיאחזויות נח"ל), התשל"ח-1978 -
(א) ברישה, במקום "בתוך שנת המס" נאמר "בתקופה שמתחילת שנת המס 1986 עד 31 במרס 1987";
(ב) בפסקאות (1) ו-(2), בסופן נאמר "לאחר הכפלתו בשיעור התאמה כאמור בחוק העיקרי";
(6) בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות לפועלים במערכת הבטחון), התשמ"ג-1983, בסופה נאמר "לאחר הכפלתו בשיעור התאמה כאמור בחוק העיקרי";
(7) בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשל"ה-1975 -
(א) בתקנה 2, אחרי כל אחד מסכומי הק"מ הקבועים בה נאמר "מוכפל בשיעור התאמה";
(ב) בתקנה 3, אחרי כל אחד מסכומי הק"מ הקבועים בה נאמר "מוכפל בשיעור התאמה";
(8) בסעיף 9 לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982, במקום "מ-12" נאמר "מ-9", ואחרי "לפי סעיף 3" נאמר "לאחר הכפלתם בשיעור התאמה כאמור בחוק העיקרי";
(9) בתקנה 1(א) לתקנות מס הכנסה (התאמת הסכומים), התשמ"א-1981, במקום "ארבע פעמים בשנה" נאמר "מספר פעמים כמספר הרבעונים השלמים שבשנת המס 1986";
(10) בתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מס מעסיקים), התש"ם - 1980 -
(א) בתקנה 4(א), במקום "ב-12" נאמר "ב-9", ובמקום "החלק השנים עשר" נאמר "החלק התשיעי";
(ב) בתוספת, במקום "ב-12" נאמר בכל מקום "ב-9",
(11) בתוספת לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי משכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התש"ם-1980, במקום "ב-300" נאמר "ב-225";
(12) בתקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור), התשמ"א-1982 -
(א) בתקנה 2, במקום הרישה המסתיימת במלים "לחודש שלאחריו" נאמר "נישום חייב לשלם מקדמה חדשית ב-15 לכל אחד מחדשי שנת המס 1986";
(ב) בתקנה 3, במקום "החלק ה12- ממחזור" נאמר "סך כל המחזור", ובסופה נאמר "ומחולק במספר החדשים שבשנת המס 1986";
(13) בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (קביעת סכום לאי התרת זיכוי בעד הוצאות רפואיות מיוחדות), התשמ"ו-1986, בסופה נאמר "מוכפל בשיעור התאמה";
(14) בתקנות מס הכנסה (פחת), 1941, אחרי תקנה 4 נאמר:
"4א. שיעורי פחת בשנת המס 1986
על אף האמור בתקנה 4, לגבי שנת המס 1986 יראו כמכסת האחוזים שנקבעה לגבי נכס פלוני את המכסה המפורטת לצידו בתוספת ב' מוכפל בשיעור התאמה, וסכום הפחת שנישום זכאי לו בשל אותו נכס יחושב בהתאם";
(15) בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (שיעורי פחת), התשמ"ו-1986, אחרי כל אחד משיעורי הפחת הקבועים בה נאמר "מוכפל בשיעור התאמה";
(16) בתקנה 2(ב)(2) לתקנות לעידוד השקעות הון (זכאות מפעלים להטבות במס הכנסה), התשל"ט-1978, בסופה נאמר "מוכפל בשיעור התאמה";
(17) בתקנה 2 לתקנות לעידוד השקעות הון (תנאים למתן הטבות חלופות לחברה בהשקעת חוץ גדולה), התש"ם-1979 -
(א) בהגדרת "ערך ממוצע של השקעה בניירות ערך", במקום "מרבעי השנה מחולק ב-4" נאמר "מרבעי השנה השלמים שבתוך שנת המס 1986 מחולק במספר הרבעים כאמור";
(ב) בהגדרת "ערך ממוצע של הלוואות לא עסקיות", במקום "מרבעי השנה מחולק ב-4" נאמר "מרבעי השנה השלמים שבתוך שנת המס 1986 מחולק במספר הרבעים כאמור";
(ג) בתקנת משנה (ב)(3), במקום "מחולק ב-12" נאמר "מחולק במספר החדשים שבשנת המס 1986";
(18) נישום הזכאי לפחת לפי שיעורי הפחת הקבועים בפסקאות (3) ו-(4) שבסעיף 27(ב) לחוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ"ב-1982, זכאי לפחת לפי השיעורים האמורים שהם מוכפלים בשיעור התאמה;
(19) בסעיף 35(א) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, אחרי הסכום הקבוע בו נאמר "מוכפל בשיעור התאמה";
(20) בתקנה 4(ג) לתקנות מס ערך מוסף ומס קניה (מוסדות כספיים ומלכ"רים), התשל"ו-1976, אחרי הסכום הקבוע בה נאמר "מוכפל בשיעור התאמה".
(21) בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (ניכוי לימאים), התשל"ח-1978, במקום הגדרת "ימאי" נאמר:
"ימאי" - יחיד המועסק בכלי שיט במסע בינלאומי לפחות שלושים ושבעה ימים בשנת המס 1986 או חמישים ימים ברציפות בשתי שנות מס";
(22) בסעיף 8(1) לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982, במקום 31 במרס של אותה שנת מס נאמר: "31 בדצמבר 1986";
(23) בסעיף 24ב(ג) לחוק הסדרים בשעת חירום במשק המדינה, התשמ"ו-1986, אחרי "שקלים חדשים לשנה" נאמר "מוכפל בשיעור התאמה";
(24) בתקנה 2(ב) לתקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז-1986, אחרי שקלים חדשים לשנה" נאמר "מוכפל בשיעור התאמה".
3. הוראת מעבר לגבי תקנות לעידוד השקעות הון (זכאות מפעלים להטבות במס הכנסה)
על אף האמור בתקנה 2(ב)(2) לתקנות לעידוד השקעות הון (זכאות מפעלים להטבות במס הכנסה), התשל"ט-1978, אם השנה שקדמה לשנה בה הופעלה ההרחבה היא שנת המס 1986, במקום האמור בתקנה האמורה קרי "ערך הייצוע שהיה למפעל בשנת המס 1986 מחולק בשיעור התאמה".
4. (שולב בתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשל"ט-1978.
5. (שולב בתקנות מס הכנסה (ניכוי בעד ביטוח רפואת שיניים), התש"ם-1980).
6. (שולב בצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), התשל"ז - 1977).
7. הוראת מעבר לגבי תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד מזונות לתושב חוץ)
על אף האמור בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ"ב-1982, הסכומים הנקובים בתקנה 1 לתקנות האמורות יתואמו, לגבי שנת המס 1987, לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני 1 באוקטובר 1986 ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני 1 ביולי 1987.
8. תחילה
תחילתה של תקנה 6 מיום ל' בכסלו התשמ"ז (1 בינואר 1987).
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ז, 911, 214.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ