אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (הגדלת מקדמות), התשמ"ו-1986

תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (הגדלת מקדמות), התשמ"ו-1986

תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (הגדלת מקדמות), התשמ"ו-1986 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה), התשמ"ה-1985 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
(1) "ענף עיקרי" ו"ענף ראשי" - כמשמעותם בסיווג האחיד של ענפי הכלכלה שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
(2) "ענף התעשיה" - ענף עיקרי: תעשיה, חשמל ומים;
(3) "ענף המסחר" - ענף עיקרי: מסחר, שירותי אוכל והארחה, למעט הענפים הראשיים: שירותי אוכל ושירותי הארחה;
(4) "ענף השירותים" - ענף עיקרי: שירותים אישיים ואחרים, וענפים ראשיים אלה: שירותי אוכל, שירותי הארחה, שירותי חינוך, שירותי תברואה, נכסי דלא ניידי ושירותים עסקיים ומשפטיים.
(5) "ענף בניה ותחבורה" - ענף עיקרי: בינוי וענף עיקרי: תחבורה, אחסנה ותקשורת;
(6) "ענף החקלאות" - ענף עיקרי: חקלאות, ייעור ודייג;
(7) "שנת הבסיס" - שנת המס האחרונה שלגביה נישומה הכנסת הנישום לפני מועד הגדלת המקדמות לפי תקנות אלה, בין אם הוגשה השגה ובין אם לאו;
(8) "שנת המס" - שנת המס 1986;
(9) "בסיס ההגדלה" -
(א) לגבי נישום החייב לשלם מקדמות לפי סעיף 175(א) לפקודה - סכום המקדמות לשנת המס שהנישום היה חייב בו לאחרונה לפני פרסום תקנות אלה, ובלבד שלענין זה לא תובא בחשבון הגדלת מקדמות לפי סעיף 180(ב) (2) לפקודה;
(ב) לגבי נישום החייב לשלם מקדמות לפי סעיף 175(ב) לפקודה - השיעור ממחזור העסקאות כפי שנקבע לענין הסעיף האמור לאחרונה לפני פרסום תקנות אלה, ובלבד שלענין זה לא תובא בחשבון הגדלת השיעור לפי סעיף 180(ב) (2) לפקודה;
(10) "הכנסה" - למעט הכנסת עבודה.
2. הגדלת מקדמות לנישום שהוראות פרק ב' חלות בקביעת עיקר הכנסתו
(א) למקדמות שחייב בהן נישום שעיקר הכנסתו בשנת המס הוא מהענפים שלהלן ושהוראות פרק ב' לחוק חלות לענין קביעת עיקר הכנסתו האמורה, יווסף סכום או שיעור ממחזור העיסקאות, לפי הענין, המתקבל מהכפלת בסיס ההגדלה, בשיעורים כמפורט להלן:
(1) נישום שעיקר הכנסתו מענף התעשיה -
אם שנת הבסיס היא 100% - 1982;
אם שנת הבסיס היא אחרת - 150%;
(2) נישום שעיקר הכנסתו מענף המסחר -
אם שנת הבסיס היא 50% - 1982;
אם שנת הבסיס היא אחרת - 150%;
(3) נישום שעיקר הכנסתו מענפי השירותים, החקלאות או הבניה והתחבורה -
אם שנת הבסיס היא 25% - 1982;
אם שנת הבסיס היא אחרת - 50%;
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לגבי נישום החייב לשלם מקדמותיו לפי סעיף 175(ב) לפקודה לא יעלה השיעור ממחזור העסקאות על השיעורים שלהלן:
(1) לגבי נישום שעיקר הכנסתו בשנת המס היא מענפי התעשיה, המסחר, החקלאות או הבניה והתחבורה - 40%;
(2) לגבי נישום שעיקר הכנסתו בשנת המס היא מענף השירותים - 50%.
(ג) המקדמות שחייב בהן נישום שהוראות פרק ב' לחוק חלות בקביעת עיקר הכנסתו, ועיקר הכנסתו אינה מהענפים המפורטים בתקנת משנה (א) - יוגדלו כפי שיקבע פקיד השומה, בהתאם למתחייב מהוראות החוק.
3. הגדלת מקדמות לנישום שהוראות פרק ג' חלות בקביעת עיקר הכנסתו
למקדמות שחייב בהן נישום שהוראות פרק ג' לחוק חלות בקביעת עיקר הכנסתו ועיקר הכנסתו בשנת המס הוא מענפי החקלאות, התעשיה, או הבניה והתחבורה, יווסף סכום או שיעור ממחזור העסקאות, לפי הענין, המתקבל מהכפלת בסיס ההגדלה ב-25%, ובלבד שלגבי נישום החייב לשלם מקדמותיו לפי סעיף 175(ב) לפקודה, לא יעלה השיעור ממחזור העסקאות על 40%.
4. מקדמות למי שלא היה חייב במס בשנה הקובעת
על אף האמור בתקנות 2 ו-3 נישום שהוראות פרקים ב' או ג' לחוק חלות בקביעת עיקר הכנסותיו ושאינו חייב בתשלום מקדמות בשנת המס משום שלא היה חייב במס בשנה הקובעת, כהגדרתה בסעיף 174 לפקודה, יהיה חייב לשלם מקדמות בשיעור ממחזור עסקאותיו בשנת המס שיקבע פקיד השומה, בהתאם למתחייב מהוראות החוק.
5. נישום שמקדמותיו הוגדלו לפי סעיף 180(ב) (2) לפקודה
נישום שלפני פרסום תקנות אלה הוגדלו מקדמותיו לשנת המס, לפי סעיף 180(ב) (2) לפקודה והוא לא נדרש לתת ערובה לפי סעיף 194 לפקודה לגבי ההגדלה האמורה, תבוטל אותה הגדלת מקדמות, ומקדמותיו לשנת המס, כפי שמתחייב לפי צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשמ"ו-1986, יוגדלו לפי תקנות אלה.
6. תשלום המקדמה המוגדלת
(א) דין הגדלת מקדמות לפי תקנות אלה לגבי מקדמותיו של נישום שחייב בתשלום מקדמה לפי סעיף 175(א) לפקודה יהא כדין תיקון מקדמה לענין סעיף 2 לצו מס הכנסה (קביעת שיעור תשלומי מקדמות בשנת מס), התשמ"א-1981.
(ב) נישום החייב בתשלום מקדמות לפי סעיף 175ב) לפקודה ישלם את הסכום המתקבל מהכפלת סכום מחזור עסקאותיו בחדשים שמתחילת שנת המס עד חודש אוגוסט 1986, בשיעור שבו הוגדל השיעור ממחזור עסקאותיו; התשלום יבוצע לא יאוחר מיום כ"ו באלול התשמ"ו (30 בספטמבר 1986); את המקדמות לגבי החדשים שלאחר חודש אוגוסט 1986 ישלם לפי השיעור המוגדל שנקבע בתקנות אלה.
7. סייג לתחולה
תקנות אלה לא יחולו על -
(1) נישום שחייב לשלם מקדמות לפי סעיף 175(ב) לפקודה והשיעור ממחזור העסקאות שנקבע לו לשנת המס, לפי ההגדלה לפי תקנות אלה, עולה על השיעורים שלהלן:
(א) אם הוראות פרק ב' לחוק חלות בקביעת עיקר הכנסתו - השיעורים כאמור בתקנה 2(ב) (1) או (2), לפי הענין;
(ב) אם הוראות פרק ג' לחוק חלות בקביעת עיקר הכנסתו - 40%;
(2) נישום שנקבעה לו תקופת שומה מיוחדת לגבי שנת המס והיא הסתיימה לפני כ"ו אלול התשמ"ו (30 בספטמבר 1986).
(3) נישום ששנת הבסיס שלו היא שנת המס 1985.
8. דין המקדמות
דין מקדמות לפי תקנות אלה יהא כדין מקדמות לפי סעיף 175 לפקודה.
9. תחולה
תקנות אלה יחולו לגבי מקדמות לשנת המס.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ו, 1424.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ