אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987

תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987

תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(2)(ב) ו-243 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשנ"ה3)
"רכב" - כהגדרתו בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995.
2. שווי השימוש ברכב (תיקון: תשנ"ז, תשנ"ט6)
השווי לכל חודש של השימוש ברכב שהועמד לרשות העובד יהיה כנקוב בתוספת, לפי קבוצת המחיר שנקבעה לרכב בתוספת לתקנות התעבורה, ואם לא נקבעה לו כאמור לפי קבוצת המחיר הראשונה; לענין תקנה זו -
"התוספת לתקנות התעבורה" - התוספת הראשונה לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961;
"קבוצת מחיר שנקבעה לרכב" - קבוצת המחיר, כמשמעותה בפרט 2 בחלק ג' לתוספת לתקנות התעבורה, שנקבעה ברשיון של אותו רכב ואם לא נקבעה קבוצת מחיר ברשיון כאמור, לפי קבוצת המחיר שנקבעה לרכב מסוגו ומאותה שנת ייצור כמצוין בטור ב' בנספח ב'6 ובנספח ג'6 של התוספת לתקנות התעבורה.
3. הצמדה ועיגול סכומים (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ז, תשס"ד7)3,2
(א) הסכומים שבתוספת יתואמו ב-1 בינואר בכל שנת מס.
(ב) מסתכם שווי השימוש הנזקף להכנסת העובד בכל חודש בשתי הספרות האחרונות בסכום של 5 שקלים חדשים או פחות, לא יובא הסכום בחשבון; מסתכם השווי בשתי הספרות האחרונות בסכום העולה על 5 שקלים חדשים, יראו סכום זה כ10- שקלים חדשים.
4. ביטול
תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התש"ם-1980 - בטלות.
5. תחולה
תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1987.
תוספת (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ז, תשס"ד7, תשס"ה)5,4,3,2
(תקנה 2)
קבוצת מחיר בשקלים חדשים
1 1,140
2 1,290
3 1,690
4 2,090
5 2,940
6 3,730
7 4,700
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ו 336; תשנ"ד, 885; תשנ"ה, 588; תשנ"ז, 408, 859; תשנ"ט, 111; תשס"ד, 171; תשס"ה, 568.
2 סעיפים 2 ו-3 לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התשנ"ד-1994 (ק"ת תשנ"ד, 885) קובעים:
"2. תיאום סכומים
לענין תקנה 3 לתקנות העיקריות, יובא בחשבון לצורך עדכון הסכומים הנקובים בתקנה 1, המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ' בשבט התשנ"ד (1 בפברואר 1994), במקום המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ל' בכסלו התשמ"ז (1 בינואר 1987).
3. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בשבט התשנ"ד (1 בפברואר 1994)".
3 תקנה 4 לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התשנ"ה-1995 (ק"ת תשנ"ה, 588) קובעת תחולת תיקוני תקנות 1, 3 והתוספת לגבי רכב שהועמד לרשות העובד בשנת המס 1995 ואילך.
4 ראה תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה), התשנ"ו-1996 בסמוך.
5 תקנות 2 ו-3 מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון מס' 2), התשנ"ז-1997 (ק"ת תשנ"ז, 859) קובעות:
2. תחילה
(א) תחילתה של תקנה 1 ביום ג' בטבת התשנ"ח (1 בינואר 1998), אולם יראו את הסכומים הנקובים בה כאילו תואמו לאחרונה ביום כ"ג באדר ב' התשנ"ז (1 באפריל 1997) והם יתואמו גם ביום כ"ו בסיון התשנ"ז (1 ביולי 1997) וביום כ"ט באלול התשנ"ז (1 באוקטובר 1997)."
3. הוראת שעה
על אף האמור בתקנה 2 לתקנות העיקריות, בתקופה שמיום כ"ג באדר ב' התשנ"ז (1 באפריל 1997) עד יום ב' בטבת התשנ"ח (31 בדצמבר 1997), יהיה שווי השימוש ברכב מסחרי - 750 שקלים חדשים. את הסכום הנקוב בתקנה זו יראו כאילו תואם לאחרונה ביום כ"ג באדר ב' התשנ"ז (1 באפריל 1997) והוא יתואם ביום כ"ו בסיון התשנ"ז (1 ביולי 1997) וביום כ"ט באלול התשנ"ז (1 באוקטובר 1997). לענין זה, "רכב מסחרי" - רכב מסחרי אחוד ורכב מסחרי בלתי אחוד, כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן - פקודת התעבורה), למעט רכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה (נוסח חדש), ובלבד שמשקלו הכולל המותר פחות מ-3,500 ק"ג.
6 תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התשנ"ט-1998 (ק"ת תשנ"ט, 112) קובעת תחילת תיקון תקנה 2 לגבי נספח ב' בתוספת לתקנות התעבורה, ביום 1 באפריל 1997 ולגבי נספח ג' בתוספת לתקנות התעבורה, ביום 1 בפברואר 1998).
7 תקנות 3 ו-4 לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התשס"ד-2004 (ק"ת תשס"ד, 172; תשס"ה, 568) קובעות לגבי תיקון תקנה 3 והתוספת:
"3. תחילה
(א) תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה (ב), ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004), אולם יראו את הסכומים הנקובים בתקנה 2 בהן כאילו תואמו לאחרונה ביום א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003) (להלן - העדכון האחרון).
(ב) לגבי רכב ששנת ייצורו עד 2004 (בתקנות אלה - רכב ותיק), שברישיון הרכב רשום כי הוא שייך לקבוצת מחיר 3, תהיה תחילתן של תקנות אלה ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006).
4. הוראת מעבר לשנים 2004 ו-2005
לגבי רכב ותיק, כאמור בתקנה 3(ב), יראו כשווי השימוש בו 1,890 שקלים חדשים."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ