אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), תש"ם-1979

תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), תש"ם-1979

תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), תש"ם-1979 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(5)(ב) לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"המוסד" - כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח-1968;
"רופא מוסמך", "פוסק רפואי" ו"מזכיר" - כמשמעותם בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956 (להלן - תקנות הביטוח).
2. קביעת אחוז נכות על-ידי ועדה
(א) נכה שאחוז נכותו לא נקבע על פי אחד החוקים המנויים בסעיף 9(5)(א)(א) לפקודה ייקבע אחוז נכותו על ידי ועדה אשר תיבחר על ידי רופא מוסמך (להלן - הועדה).
(ב) הועדה תהיה של פוסק רפואי אחד אך רשאי הרופא המוסמך - אם לדעתו רצוי שקביעת אחוז נכות תיעשה על ידי מומחים בשני ענפי רפואה - לבחור בועדה של שני פוסקים רפואיים.
3. ההליכים לקביעת אחוז נכות
בקשה לקביעת אחוז נכות כאמור בתקנה 2 תוגש למזכיר באמצעות הנציב והנכה ישלם למוסד את הוצאותיו כפי שייקבעו על ידי המוסד.
4. יועצים רפואיים
רופא מוסמך רשאי, מיזמתו הוא או לפי בקשת הועדה, למנות יועצים רפואיים אשר יגישו לועדה את חוות דעתם על סמך בדיקות הנכה שהם ביצעו, או על סמך מסמכים רפואיים ותוצאות בדיקות שהובאו בפניהם.
5. מועד ומקום התיצבות הנכה
משבחר הרופא המוסמך את הועדה לקביעת אחוז נכותו של נכה, יזמין המזכיר את הנכה להתייצב בפני הועדה במועד ובמקום הנקוב בהזמנה. ההזמנה תישלח לפחות חמישה עשר ימים לפני המועד כאמור.
6. קביעת דרגת נכות על-פי מסמכים
הועדה רשאית בהסכמת הנכה לקבוע את אחוז נכותו של הנכה על סמך מסמכים רפואיים בלבד, מבלי לבדוק את הנכה.
7. בדיקה במקום הימצא הנכה
אישר רופא מוסמך כי נבצר מהנכה, בגלל מצב בריאותו, להתייצב בפני הועדה במקום הנקוב בהזמנה, תבדוק הועדה את הנכה במקום הימצאו.
8. אי-התיצבות לבדיקה או אי מילוי אחרי הוראות הועדה
(א) לא התייצב הנכה בפני הועדה במועד הנקוב בהזמנה לפי תקנה 5 או במועד אחר שקבעה, מבלי שהודיע למזכיר על כך בכתב לפני המועד כאמור או מבלי שנתן סיבה מתקבלת על הדעת לאי התייצבותו, או לא מילא את הוראות הועדה שניתנו לענין קביעת אחוז הנכות, רואים את הבקשה כאילו לא הוגשה.
(ב) הגיש הנכה בקשה מחדש לקביעת אחוז נכותו, ייקבע אחוז הנכות לאחר שהנכה שילם למוסד לפי דרישתו, את הוצאותיו אשר נגרמו לו עקב אי-מילוי אחר הוראות תקנת משנה (א) וכפי שנקבע בידי המוסד.
9. נוכחות זרים בשעת הבדיקה
הועדה תבדוק את הנכה ביחידות, אך רשאית היא להתיר לזולת להיות נוכח בשעת הבדיקה.
10. בדיקות נוספות
הועדה רשאית לדרוש מהנכה להיבדק גם בידי יועץ רפואי, אשר נתמנה לפי תקנה 4 או בידי מומחה אחר ולעבור בדיקות נוספות אחרות הדרושות, לדעתה, לקביעת אחוז הנכות; הנכה חייב למלא אחר הדרישות האמורות.
11. אחוז נכות (תיקון: תשס"א2)
(א) אחוז הנכות של נכה ייקבע באחוז הנקוב לצד כל אחד מהליקויים או הפגימות אשר במבחנים שבחלקים א', ב', ו-ד' לתוספת לתקנות הביטוח (להלן - התוספת), ובהתאם לכללים שבחלק ג' לתוספת, ובלבד שאחוז הנכות של נכה לא יעלה על 100%.
(ב) נקבעה נכות לצמיתות בשיעור של יותר מ-89% כתוצאה מחישוב מיוחד של ליקוי ואחוז הנכות המחושב כאמור מסתיים כשבר אחרי השלם - יעוגל השבר כלפי מעלה לאחוז שלם.
12. קביעת אחוז נכות מחוץ למבחנים
הועדה רשאית להחליט שאין מקום להזדקק למבחנים שבתוספת, ומשהחליטה כך יעמוד הנכה בפני ועדה אחרת בהרכב של שלושה פוסקים רפואיים שיבחר אותם הרופא המוסמך, ובסמכותם יהיה לקבוע את אחוז הנכות לפי שיקול דעתם, בהתחשב במבחנים שבתוספת; דין הועדה האחרת כדין הועדה לענין תקנות אלה.
13. תחולת הקביעה
אחוז הנכות שנקבע בידי הועדה הוא מתאריך הגשת הבקשה, אך רשאית הועדה לקבוע את אחוז הנכות מתאריך מוקדם מזה.
14. מועד לדיון מחדש
עם קביעת אחוז נכותו של נכה, תחליט הועדה אם קביעתה זו היא לתקופה בלתי מסויימת או שיש לדון מחדש בקביעת האחוז, ובמקרה זה תציין בהחלטה את המועד לדיון מחדש.
15. חילוקי דעות בין חברי הועדה
(א) בועדה שבה שני פוסקים רפואיים תינתן ההחלטה פה אחד; נחלקו הדעות, ייבחר רופא מוסמך חבר שלישי לועדה מבין הרופאים אשר שמותיהם כלולים ברשימת הפוסקים הרפואיים כאמור בתקנה 1, וההחלטה תתקבל ברוב דעות, ובאין רוב דעות תכריע דעתו של החבר השלישי.
(ב) בחירת חבר שלישי אינה מחייבת בדיקות מחדש, אלא אם ידרוש החבר השלישי בדיקות נוספות של הנכה.
16. החלטות הועדה ורישומן
(א) דיוני הועדה יירשמו בפרוטוקול שייחתם בידי חברי הועדה.
(ב) החלטת הועדה הקובעת אחוז הנכות תהיה בכתב ויצורפו אליה הממצאים והנימוקים.
(ג) ההחלטה תימסר למזכיר.
17. הודעה לנכה ולנציב
המזכיר ימסור לנכה העתק החלטת הועדה, ולפי בקשת הנכה גם העתק הממצאים והנימוקים; העתק מההחלטה בצירוף הממצאים והנימוקים ימסור המזכיר לנציב.
18. הרכב ועדת עררים ומועד הגשת הערר
(א) הנכה או הנציב רשאים לערור על החלטת הועדה בדבר אחוז נכותו של הנכה בפני ועדה רפואית לעררים (להלן - ועדה לעררים), תוך 45 יום מהתאריך שבו נמסרה להם ההחלטה; העורר ישלם למוסד את הוצאותיו כפי שייקבעו בידי המוסד.
(ב) ועדה לעררים תורכב משלושה רופאים אשר ייבחרו על ידי רופא מוסמך מבין הרופאים אשר שמותיהם כלולים ברשימת חברי ועדות רפואיות לעררים שנקבעה בידי שר העבודה ופורסמה ברשומות, על פי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח-1968; חברי הועדה לעררים הדנה בערר יבחרו מביניהם יושב ראש.
(ג) החלטת הועדה לעררים תהא סופית.
19. אופן הערר
(א) נכה המבקש לערור על החלטת הועדה יגיש את הערר לנציב ויציין בו את נימוקי הערר.
(ב) הנציב יעביר את הערר למזכיר.
(ג) מבקש הנציב לערור על החלטת הועדה יגיש את הערר על כל נימוקיו ישירות למזכיר.
(ד) המזכיר ימציא העתק מהערר לנכה.
20. סמכות ועדת העררים
ועדה לעררים רשאית לאשר החלטת הועדה, לבטלה או לשנותה.
21. תחולה
(א) תקנות 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16 ו-17 יחולו על ערר בפני ועדה לעררים בשינויים המחוייבים, לפי הענין.
(ב) הועדה לעררים רשאית לקבוע את אחוז הנכות לפי שיקול דעתה, בהתחשב במבחנים שבתוספת.
22. החלטת הועדה לעררים
החלטת הועדה לעררים תינתן פה אחד או ברוב דעות, ובאין רוב דעות יכריע היושב ראש.
23. אי התייצבות הנכה בערר
עורר הנכה ולא התייצב לפני הועדה לעררים במועד ובמקום שנקבעו בהזמנה, רשאית הועדה לדון ולהחליט בערר שלא בפניו לפי החומר שברשותה; אולם, אם נבצר ממנה להחליט ולא הופיע העורר בפני הועדה לעררים לאחר הזמנה נוספת יידחה הערר; אולם, אם הודיע העורר לפני המועד שנקבע לדיון בערר או לאחריו שאינו יכול להתייצב מסיבה סבירה שתפורט בידו, רשאי יושב ראש הועדה לקבוע מועד אחר לדיון.
24. אי התייצבות בערר מטעם הנציב
(א) עורר הנציב ובא כוחו לא הופיע בפני הועדה לעררים במועד ובמקום שנקבעו בהזמנה, ולא נתן סיבה סבירה לאי התייצבות, רשאית הועדה לדון ולהחליט בהעדרו.
(ב) עורר הנציב, רשאית הועדה לעררים להזמין את הנכה להתייצב בפניה; לא התייצב הנכה בפני הועדה במועד הנקוב בהזמנה מבלי שהודיע למזכיר על כך בכתב לפני המועד האמור או בלי שנתן סיבה מתקבלת על הדעת לאי-התייצבותו רשאית הועדה לדון בערר בהעדרו.
25. דיון מחדש לפי בקשת הנכה
עברו ששה חדשים מאז נקבע לאחרונה אחוז נכותו של נכה על פי תקנות אלה או תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), תשל"א-1971, רשאי הנכה לבקש קביעת אחוז נכות מחדש אם הביא אישור מרופא כי מצבו הרפואי הוחמר; הוראות תקנות אלה יחולו, בשינויים המחוייבים, לרבות תשלום למוסד בשל הוצאותיו כפי שיקבע.
26. דיון מחדש לפי בקשת הנציב
עברה שנה מאז נקבע לאחרונה אחוז נכותו של נכה, רשאי הנציב לבקש קביעה מחדש של אחוז הנכות והוראות תקנות אלה יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
27. אי התייצבות לבדיקה מחדש
לא התייצב הנכה לבדיקה מחדש בהתאם לתקנה 26 ולא נתן סיבה סבירה לאי-התייצבותו יחולו עליו הוראות תקנה 8.
28. סודיות הדיונים
המסמכים הרפואיים אשר בידי ועדה או בידי ועדה לעררים הם סודיים אך מותר להביאם לידיעת אדם אשר לעזרתו או לשירותו נזקקות ועדות כאמור בקשר לקביעת אחוז נכות וכן לידיעת הנציב.
29. ביטול
תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), תשל"א-1971 - בטלות.
______________________________
1 ק"ת תש"ם, 470; תשס"א, 232.
2 תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות) (תיקון), התשס"א-2001 (ק"ת תשס"א, 233) קובעת לענין תיקון תקנה 11 כי היא תחול לענין קביעת אחוז נכות לגבי הכנסה שהופקה בשנת המס 1997 ואילך.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ