אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בהלוואה בעל שליטה), התשמ"ו-1986

תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בהלוואה בעל שליטה), התשמ"ו-1986

תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בהלוואה בעל שליטה), התשמ"ו-1986 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ב לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה) ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ז)
בתקנות אלה -
"בעל שליטה" - כהגדרתו בסעיף 3(ט)(1)(ג) לפקודה;
"קרוב" - כהגדרתו בסעיף 76(ד)(1) לפקודה;
"ריבית" - לרבות הפרשי הצמדה;
"הלוואה שנתן בעל שליטה" - הלוואה שנתמלאו בה כל אלה:
(1) ההלוואה ניתנה על ידי יחיד בעל שליטה, לחברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76 לפקודה, שהוא אחד מבעלי השליטה בה (להלן - החברה);
(2) ההלוואה ניתנה במזומן בסכום שאינו פחות מ-7,000 שקלים חדשים;
(3) פרעון ההלוואה לא יהא לפני תום שנת המס שלאחר שנת המס שבה ניתנה;
(4) הריבית על ההלוואה לא שולמה לפני תום תקופת ההלוואה ולא נזקפה לזכות ההלוואה של בעל השליטה אלא בתום כל שנת מס שבתקופת ההלוואה, ובסכום שלא יעלה על הריבית המתייחסת לאותה שנת מס;
"תקרת סכום הפטור" - סכום השווה לסכום ההלוואה כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת ההלוואה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני סוף תקופת ההלוואה;
"שנת מס" - לרבות תקופת שומה מיוחדת.
2. פטור
הכנסה מהפרשי הצמדה על הלוואה שנתן בעל שליטה, עד לתקרת סכום הפטור, תהא פטורה ממס, בתנאי שלא ארע אחד משני אלה:
(1) פנקסי החברה נמצאו בלתי קבילים בתקופת ההלוואה או בשנת המס שקדמה למועד מתן ההלוואה;
(2) בעל השליטה או קרובו היו חייבים לחברה, במישרין או בעקיפין, בתקופת ההלוואה, סכום העולה על 10% מסכום ההלוואה או 14,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך, אלא אם כן החוב נבע מעסקה מסחרית שנעשתה בין בעל השליטה והחברה במהלך הרגיל של עסקי החברה.
3. הפחתת תקרת סכום הפטור
תקרת סכום הפטור תופחת בכל סכום ששילמה החברה לבעל השליטה או זקפה לזכותו תוך שנים עשר החדשים המסתיימים עם תחילת תקופת ההלוואה, או המתחילים עם סיומה, בשל נכס שרכשה החברה מבעל השליטה, שלא תמורת מניות בלבד.
4. סייג לפטור (תיקון: תשמ"ז)
הפטור לפי תקנה 2 יחול רק אם בעל השליטה המציא, במועד להגשת הדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה, לכל שנת מס שבתקופת ההלוואה, אישור מרואה החשבון של החברה המעיד על כך שכל התנאים שבתקנות אלה לתחולת הפטור על ההלוואה שנתן בעל השליטה, קויימו בכל שנת המס.
5. אי תחולת סעיף 18(ב) לפקודה (תיקון: תשמ"ז)
הוראות סעיף 18(ב) לפקודה לא יחולו בשנת מס פלונית לגבי הפרשי הצמדה שנזקפו באותה שנה בשל הלוואה שנתן בעל שליטה, ובלבד שהחברה המציאה לפקיד השומה העתק מהאישור לפי תקנה 4.
6. עדכון סכומים (תיקון: תשמ"ז)
הסכומים הנקובים בתקנות 1 ו-2 (2), יתואמו בהתאם לאמור בסעיף 120ב לפקודה, כאילו היו תקרות הכנסה ויעוגלו למאה השקלים החדשים הקרובים.
7. תחולה (תיקון: תשמ"ז)
תחולתן של תקנות אלה לגבי הלוואות שניתנו בשנת המס 1985 או אחריה.
8. הוראת מעבר (תיקון: תשמ"ז)
ניתנה הלוואה במזומן לפני תחילת שנת המס 1985, ויתרת ההלוואה בתחילת שנס המס 1985 היתה 7,000 שקלים חדשים או יותר, יראו את היתרה האמורה כהלוואה חדשה שניתנה במזומן ביום הראשון של שנת המס 1985.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ו, 405; תשמ"ז, 965, 1148.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ