אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד המשמש בפעילות מזכה) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד המשמש בפעילות מזכה) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד המשמש בפעילות מזכה) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. בתקנות אלה -
"בית מלון" - בית מלון או חניון, כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976;
"בניה" - הקמת מבנים, לרבות עבודות חפירה, הריסה, ביוב וניקוז, הנחת צינורות, סלילת כבישים ודרכים ועבודות עפר, ולמעט עבודות שיפוץ ותיקון בבניינים;
"פעילות מזכה" - כל פעילות מן המפורטות בפסקה (1) או (2), למעט פעילות נלווית לה:
(1) פעילות ייצור בישראל בכל אחד מתחומי התעשיה, לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח, חקלאות ובניה, ולמעט -
(א) אריזה;
(ב) מסחר;
(ג) תחבורה;
(ד) החסנה;
(ה) מתן שירותים בתחום התקשורת, בתחום הסניטרי ובתחום האישי;
(2) הפעלת בית מלון בישראל;
"ציוד" - לרבות מכונות ורכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאינו משאית, ובלבד שהתקיימו בו שני אלה:
(1) יום רכישתו הוא בתקופה הקובעת;
(2) הוא החל לשמש בישראל בייצור הכנסה בתוך שישה חודשים מיום רכישתו או עד ליום ח' בסיוון התשס"ט (31 במאי 2009), לפי המאוחר מביניהם;
"נכס", "קרוב" - כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה;
"התקופה הקובעת" - התקופה שמיום כ"ז באייר התשס"ח (1 ביוני 2008) עד יום ח' בסיוון התשס"ט (31 במאי 2009);
"תקנות הפחת" - כל אחת מאלה:
(1) תקנות מס הכנסה (פחת), 1941;
(2) תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעור פחת), התשמ"ו-1986 .
2. פחת מואץ בתקופה הקובעת
נישום שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות מזכה, ועיקר הכנסתו שאינה הכנסה ממכירת נכס או ממכירת זכות במקרקעין או ממכירת זכות באיגוד מקרקעין, היא הכנסה מפעילות מזכה, ואשר רכש ציוד המשמש במישרין בפעילותו המזכה, והוא זכאי בשלו לניכוי בעד פחת, רשאי לבקש בעד אותו ציוד פחת, במקום הפחת שהוא זכאי לו לפי כל דין, בשיעור של 50% ממחירו המקורי של הציוד, ובלבד שסך כל הפחת שיינתן לציוד, לפי הוראות כל דין, לא יעלה על מחירו המקורי.
3. בחירת הדין החל
בחר הנישום בניכוי בעד פחת כאמור בתקנה 2, תחול בחירתו על כל הציוד שנרכש בתקופה הקובעת שבעדו רשאי הוא לתבוע כאמור, והוא לא יהיה זכאי בעד אותו ציוד לפחת לפי חוק לעידוד השקעות הון או לפי תקנות הפחת, או להפחתה לפי הוראות הפקודה.
4. סייג לתחולה
הוראות תקנות אלה לא יחולו על ציוד שרכש הנישום באחת מאלה:
(1) רכישה מקרוב;
(2) רכישה בלא תמורה;
(3) רכישה לפי סעיף 85 לפקודה;
(4) רכישה שחלו עליה הוראות חלק ה 2 לפקודה.
5. סייג לעניין שימוש
האמור בתקנה 2 יחול רק אם הציוד שימש בייצור הכנסה בידי הנישום בפעילות המזכה בכל התקופה שתחילתה במועד שבו החל השימוש בציוד וסיומה בתום שנת המס שבשלה נתבע פחת לפי תקנה 2, לפחות, והנישום הציג אישור מאת מייצג כמשמעותו בסעיף 236 לפקודה, על התקיימות התנאים המזכים בפחת כאמור בתקנות אלה.
6. סייג לעניין נישום מסוים
האמור בתקנות אלה לא יחול על נישום שקיבל זיכיון או זיכיון משנה מהמדינה ועל נישום שהמדינה משתתפת, במישרין או בעקיפין, ב-20% או יותר מתקציבו בשנות המס 2008, 2009 או 2010; לעניין תקנה זו, לא יראו מענקים לפי חוק לעידוד השקעות הון כהשתתפות המדינה.
7. הוראה לעניין המחיר המקורי
נמכר ציוד לקרוב לאחר שנתבע בעדו פחת לפי תקנה 2 בתוך ארבע שנים מיום רכישתו, יראו את המחיר המקורי של הציוד בידי הרוכש הקרוב כאפס.
____________________________________
1 ק"ת תשס"ח, 1138.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ