אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005

תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005

תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בעל יחידה" "בעל מניות מהותי", "מועד קובע", "קרן נאמנות", "קרן נאמנות פטורה" ו"קרן נאמנות חייבת" - כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה;
"היום הקובע" - יום ג' באייר התש"ס (8 במאי 2000);
"זכאי" - יחיד הזכאי להטבת מס על הכנסה מריבית לפי סעיף 9(5)(ב), 125ד או 125ה לפקודה;
"חייב" - אדם המשלם דיבידנד או ריבית, בין על חשבונו הוא ובין מטעמו או על חשבונו של אדם אחר, לרבות מוסד כספי כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף שבאמצעותו משתלמים הדיבידנד או הריבית, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, למעט קרן נאמנות, ולמעט יחיד שהעסיק פחות מ-10 עובדים בשנת המס הקודמת ושלא היה חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה בשנת המס הקודמת;
"יום התחילה" - תחילתן של תקנות אלה כאמור בתקנה 20(א);
"מילווה מדינה" - איגרת חוב של מדינת ישראל, מילווה מכוח חוק מילווה המדינה, התשל"ט-1979, וכן מילווה שהוצא לפי חוק מילווה קצר מועד, התשמ"ד-1984;
"מקבל" - אדם המקבל ריבית, למעט כמפורט בתוספת;
"נכס שאינו צמוד למדד" - לרבות נכס שצמוד בחלקו לשיעור עליית המדד, כולו או חלקו, או שאינו צמוד למדד עד לפדיון או עד להחזר; לענין זה "מדד" - כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה;
"פוליסה משתתפת ברווחים" - תכנית חיסכון בפוליסת ביטוח חיים שאישר המפקח על הביטוח כפוליסה משתתפת ברווחים, או המצורפת לפוליסה כאמור;
"צווי הפטור" - כל אחד מאלה:
(1) צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ של תושבי ישראל), התשכ"ג-1963;
(2) צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ג-2002;
(3) צו מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון של תושב חוץ), התשס"ג-2002;
(4) צו מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ד-2003;
"קופת גמל" - קופת גמל, למעט קרן השתלמות, שחלות לגבי הכספים שהיא משלמת הוראות סעיף 125ג לפקודה;
"ריבית" - ריבית, הפרשי הצמדה שאינם פטורים ממס על פי כל דין, לרבות הפרשי הצמדה חלקיים כהגדרתם לפי סעיף 9(13) לפקודה, ודמי ניכיון;
"רווחים" - תשלומים ורווחים כאמור בצו מס הכנסה (קביעת תשלומים ששולמו לבעל יחידה בקרן נאמנות כהכנסה), התשס"ג-2002;
"שיעור המס המרבי" - אחד מאלה, לפי הענין:
(1) לגבי יחיד - שיעור המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 121 לפקודה;
(2) לגבי חבר-בני-אדם - שיעור המס הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה.
2. ניכוי מס מדיבידנד
(א) חבר-בני-אדם תושב ישראל המשלם ליחיד תושב ישראל דיבידנד על מניות, ינכה ממנו מס בשיעורים אלה לפי הענין:
(1) שולם הדיבידנד ליחיד שהיה בעל מניות מהותי באותו חבר-בני-אדם במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו בשנים עשר החודשים שקדמו לתשלום - 25%;
(2) שולם הדיבידנד ליחיד שאינו כמפורט בפסקה (1) - 20%;
(3) שולם דיבידנד שנקבע לגביו שיעור מס מוגבל לפי כל דין, למעט השיעור שנקבע לפי סעיף 125ב לפקודה - לפי השיעור שנקבע.
(ב) חבר-בני-אדם תושב ישראל המשלם לתושב חוץ או לזכותו דיבידנד על מניות, ינכה ממנו מס בשיעורים אלה:
(1) שולם הדיבדנד לתושב חוץ שהיה בעל מניות מהותי באותו חבר-בני-אדם במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו בשנים עשר החודשים שקדמו לתשלום - 25%;
(2) שולם הדיבידנד לתושב חוץ שאינו כמפורט בפסקה (1) - 20%.
(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א)(1) ו-(ב)(1), חבר-בני-אדם תושב ישראל שמניותיו רשומות למסחר בבורסה, ינכה מס מדיבידנד ששולם לבעל מניות מהותי באותו חבר-בני-אדם - בשיעור של 20%.
(ד) המקבל מתושב חוץ דיבידנד על מניות בשל תושב ישראל או לזכותו, ינכה ממנו מס בשיעורים אלה:
(1) שולם הדיבידנד ליחיד - 20%;
(2) שולם הדיבידנד לחבר-בני-אדם - 25%.
3. ניכוי מס מריבית שמשלמת קופת גמל
(א) קופת גמל המשלמת ליחיד ריבית, תנכה ממנה מס בשיעור של 20%, ואולם על ריבית המשולמת בשל סכומים שהופקדו לקופת גמל לפני יום התחילה, תנכה מס בשיעור של 15%.
(ב) תקנת משנה (א) לא תחול על תשלום ריבית שחל לגביה פטור ממס לפי סעיף 9(18א) לפקודה, אם הגיש המקבל לקופת הגמל הצהרה לפי טופס 2401 על זכאותו לפטור כאמור.
4. ניכוי מס מריבית שמשלם תאגיד בנקאי
תאגיד בנקאי המשלם ליחיד ריבית ינכה ממנה מס בשיעור של 20%, ואולם תאגיד בנקאי המשלם ליחיד ריבית על נכס שאינו צמוד למדד, ינכה מס בשיעור של 15%; הוראות תקנה זו לא יחולו בתשלום ריבית שחלות עליה הוראות צו מצווי הפטור, אם הגיש המקבל לתאגיד הבנקאי, עד לתחילת שנת המס, או בתוך 14 ימים מיום פתיחת החשבון, לפי המאוחר,
הצהרה לפי טופס 2402, על היותו יחיד הזכאי להטבת מס על ריבית על פי צו מצווי הפטור.
5. ניכוי מס מריבית אחרת
(א) חייב המשלם ליחיד ריבית ינכה ממנה מס בשיעור של 20%; ואולם אם שילם ליחיד ריבית על נכס שאינו צמוד למדד, למעט על תכנית חיסכון בפוליסה משתתפת ברווחים, ינכה ממנה מס בשיעור של 15%.
(ב) חייב המשלם ליחיד שאינו בעל מניות מהותי ריבית על איגרת חוב או על מילווה מדינה שהוצאו או שהונפקו לפני היום הקובע, והריבית המשולמת חייבת במס, ינכה מס בשיעור של 35%.
(ג) תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על ריבית ששילם חייב ושחלו עליה תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מילווה מדינה), התשס"ה-2004, או הוראות צו מס הכנסה (פטור כללי ממס על מילווה במטבע חוץ שמקבלת המדינה), התשנ"א-1991.
6. ניכוי מס מריבית במקרים מיוחדים
על אף האמור בתקנה 5, חבר-בני-אדם המשלם ריבית לאחד מאלה, ינכה ממנה מס בשיעור המס המרבי:
(1) לבעל מניות מהותי באותו חבר-בני-אדם;
(2) ליחיד העובד בחבר-בני-האדם משלם הריבית, או למי שנותן שירותים או מוכר מוצרים לחבר-בני-האדם המשלם את הריבית.
7. ניכוי מס בתשלום למקבל שהוא חבר-בני-אדם
חייב המשלם ריבית למקבל שהוא חבר-בני-אדם שאינו תושב חוץ, ינכה ממנה מס בשיעור המס המרבי.
8. ניכוי מס על ידי חבר בורסה
חבר בורסה שקיבל מתאגיד בנקאי ריבית בעבור לקוחותיו, ינכה, ביום קבלת הריבית, מס לפי תקנה 4 או 7, לפי הענין, והתאגיד הבנקאי לא ינכה מס מריבית זו.
9. חלקו של שותף
שולמה ריבית כאמור בתקנות 4 עד 8, לשותפים בחשבון במוסד כספי (להלן - השותפים), כולם או חלקם, יראו את הריבית לענין תקנות אלה כמשתלמת באופן שווה לכל אחד מהשותפים כולם, זולת אם הוכח, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי חלקם של השותפים בריבית אינו שווה; במקרה זה רשאי הוא להורות בכתב מה יראו כשיעור חלקו של כל שותף.
10. ניכוי מס מרווחים ששילמה קרן נאמנות
(א) מנהל קרן נאמנות המשלם רווחים לבעל יחידה שהוא חבר-בני-אדם, ינכה מהם מס בשיעור המס המרבי.
(ב) מנהל קרן נאמנות פטורה המשלם רווחים לבעל יחידה שהוא יחיד, ינכה מהם מס בשיעור של 20%.
(ג) תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על מנהל קרן נאמנות להשקעות חוץ, כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה), התשס"ג-2003, ששילם רווחים לתושב חוץ.
11. תיאום ניכוי המס
פקיד השומה רשאי להתיר בכתב, כי ניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן, אם היה סבור שעלול להתהוות עודף מניכוי המס לפי השיעורים האמורים.
12. סמכות לתיקון הניכוי
(א) מצא המנהל כי התהווה עודף מניכוי המס שניכה תאגיד בנקאי או חבר בורסה, מריבית המשתלמת על פיקדון או על תכנית חיסכון בשל הוראות סעיף 9(5)(ב), 34 עד 37, 40(ב), 40א, 45, 66(ג)(2), 125ד או 125ה לפקודה, רשאי הוא להשיב לזכאי את המס שנוכה, כולו או חלקו, בהתאם.
(ב) לצורך ביצוע האמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל למסור לתאגיד בנקאי או לחבר בורסה רשימה של זכאים, וכן רשאי הוא לקבוע את אופן ומועד מסירת הרשימה, דרך ביצוע ההשבה וכל הוראה אחרת הנדרשת לצורך השבת המס; ביקש זכאי, בטופס 2405, ששמו לא ייכלל ברשימה - לא יכלול המנהל את שמו ברשימת הזכאים.
(ג) לא יראו את השבת המס בהתאם לתקנה זו כשומה או כקביעת הכנסה או כקביעת סכום המס שאדם חייב בו, ולא יהיה בה כדי לפגוע בסמכות פקיד השומה לקבוע את הכנסתו החייבת של הזכאי או לחשב את המס שהוא חייב בו בהתאם להוראות הפקודה.
13. תשלום המס שנוכה
(א) חייב שאינו מוסד כספי ישלם לפקיד השומה, עד היום ה15- בכל חודש, את סכום המס שניכה לפי תקנות אלה, בחודש הקודם.
(ב) חייב שהוא מוסד כספי ישלם לפקיד השומה, ב-1 בכל חודש וב-15 בכל חודש, את סכום המס לפי תקנות אלה, שניכה החל מיום התשלום הקודם לפקיד השומה.
14. הגשת דוח מיידי ודוח חודשי
(א) חייב שאינו מוסד כספי יגיש לפקיד השומה עד ה15- בכל חודש, יחד עם תשלום סכום המס שניכה כאמור בתקנה 13(א), דוח לפי טופס 0102 על סכום המס שניכה כאמור וכן על הדיבידנד או הריבית והפרשי ההצמדה ששילם, בין אם נוכה מהם מס ובין אם לאו, ויפרט את סכום הדיבידנד או הריבית והפרשי ההצמדה החייבים במס ואת סכום הדיבידנד, או הריבית והפרשי ההצמדה הפטורים ממס.
(ב) חייב שהוא מוסד כספי יגיש לפקיד השומה דוח לפי טופס 0107, על סכום הדיבידנד או הריבית והפרשי ההצמדה ששילם וכן על סכום המס שנוכה מהתשלום; הדוח יועבר לפקיד השומה יחד עם סכום המס שנוכה כאמור בתקנה 13(ב); ואולם לגבי זכאי הכלול ברשימה כאמור בתקנה 11(ב), יוגש הדוח מדי שלושה ימים לפי טופס /0804א.
15. דוח שנתי וטפסים
(א) חייב ירשום בטופס 0801 את כל הפרטים המפורטים בו, בתוך שבוע מיום התשלום, ויגיש את הטופס לפקיד השומה, יחד עם טופס 0866, כשהוא מסוכם לכל פרטיו, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, והכל לגבי הדיבידנד, הריבית והפרשי ההצמדה ששילם בשנת המס הקודמת, בין אם ניכה מהם מס ובין אם לאו; בטופס 0866 ירוכזו גם סכומי הרישומים בטופסי 0801 ו-0107 או /0804א, לפי הענין.
(ב) תקנת משנה (א) לא תחול על חייב שהוא תאגיד בנקאי לענין ריבית ששילם שהיא אחת מאלה:
(1) ריבית ששילם על פיקדון או על תכנית חיסכון, אם סכום הריבית נמוך מ-12,000 שקלים חדשים בשנה;
(2) ריבית ששילם לתושב חוץ;
(3) ריבית ששילם ליחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה וחל עליו צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ג-2002;
(ג) בהגשת הטפסים האמורים בתקנת משנה (א), באמצעות מערכת מיכון, כפי שיורה המנהל, חייב משלם -
(1) שחלה עליו חובה לנהל מערכת חשבונות כפולה;
(2) המעסיק 10 עובדים או יותר;
(3) העורך את חישוב הדיבידנד, הריבית, הפרשי ההצמדה והרווחים ואת הניכויים מהם באמצעות מערכת מיכון.
16. אישורים אחרים
חייב שניכה מס כאמור בתקנות אלה, ייתן לכל מי ששילם לו דיבידנד או ריבית והפרשי הצמדה, על פי בקשתו, לא יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה, לגבי שנת המס הקודמת, אישור לפי טופס 0867 על הדיבידנד או הריבית והפרשי ההצמדה ששילם לו, וכן על שיעור המס ועל המס שניכה, ולגבי זכאי - יקזז מהסכום שניכה את הסכום שהושב, כאמור בתקנה 12.
17. קיזוז הניכוי
מס שנוכה לפי תקנות אלה יקוזז בהתאם להוראות סעיף 165 לפקודה, רק אם ימציא המקבל לפקיד השומה אישור כאמור בתקנה 16 כשכל הפרטים שצוינו בו נרשמו כהלכה, לרבות שם המקבל, ואם החייב הוא מוסד כספי - כשהאישור מוחתם בחותמו.
18. טפסים
המנהל יקבע טפסים לצורך תקנות אלה.
19. מסירת מידע
לצורך קביעת סכום הריבית הפטור ממס לפי סעיף 9(18א) לפקודה, ולצורך ניכוי המס כאמור בתקנה 3, תהיה קופת גמל רשאית להעביר מידע לקופת גמל אחרת, במהלך שנת המס שבה הופקדו כספים לקופת הגמל או לאחריה.
20. תחילה ותחולה
(א) תחילתן של תקנות אלה ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) והן יחולו לפי הוראות אלה:
(1) בקופת גמל - על ריבית ורווחים שמקורם בהפקדות לקופות הגמל כאמור במועד הקובע ואילך;
(2) בפיקדונות או בתכניות חיסכון שאינם פוליסות ביטוח חיים, אשר נפתחו ביום הקובע ואילך - על ריבית שהופקה או שנצמחה במועד הקובע ואילך, ויחולו הוראות אלה:
(א) תאגיד בנקאי המשלם ליחיד ריבית בשל פיקדון או תכניות חיסכון שנפתחו לפני יום ה' באב התשס"ה (10 באוגוסט 2005), ינכה ממנה, על אף האמור בתקנה 4, מס בשיעור של 15%, ואם שולמה הריבית על פיקדון או תכנית חיסכון שאינם צמודים למדד, ינכה ממנה מס בשיעור של 10%; הוראה זו תחול על ריבית שהופקה או שנצמחה עד לתחנת היציאה הראשונה;
(ב) תאגיד בנקאי המשלם ליחיד ריבית בשל פיקדון או תכנית חיסכון שנפתחו ביום ה' באב התשס"ה (10 באוגוסט 2005) ואילך ינכה על אף הוראות תקנה 4, על חלק הריבית מס בשיעור של 15%, ואם שולמה הריבית על פיקדון או תכנית חיסכון שאינם צמודים למדד, ינכה מחלק הריבית האמור מס בשיעור של 10%;
(3) בפיקדונות או בתכניות חיסכון כאמור בפסקה (2), אשר אושרו או נפתחו לפני היום הקובע - על ריבית שהופקה או שנצמחה לאחר תחנת היציאה הראשונה;
(4) בתכניות חיסכון בפוליסת ביטוח חיים - על ריבית ורווחים שמקורם בהפקדות לתכניות חיסכון כאמור ביום כ"ו בכסלו התשס"ג (1 בדצמבר 2002) ואילך; על אף האמור בתקנה 5, חייב המשלם ריבית על תכנית חיסכון כאמור, ינכה בשל חלק הריבית מס בשיעור של 15%;
(5) בנכס שאינו קופת גמל, תכנית חיסכון, פיקדון או איגרת חוב שמועד התשלום הראשון בו קדם ליום התחילה - על הריבית והרווחים המשולמים, ואולם על אף האמור בתקנה 5, על חלק הריבית שהופק או שנצמח לפני יום התחילה, ינכה החייב מס בשיעור המס המרבי;
(6) באיגרת חוב שאינה נסחרת בבורסה - על הריבית המשולמת; ואולם על חלק הריבית ינכה מס בשיעור המס המרבי;
(7) במילווה מדינה ובאיגרת חוב הנסחרים בבורסה - על הריבית המשולמת, ולענין ריבית המשולמת ליחיד שאינו בעל מניות מהותי במילווה מדינה או באיגרת חוב שיום רכישתם לפני יום התחילה ינכה החייב מס בשיעורים אלה:
(א) במילווה מדינה ובאיגרת חוב הנסחרים בבורסה, אשר הונפקו או הוצאו לפני היום הקובע - 35%;
(ב) במילווה מדינה ובאיגרת חוב הנסחרים בבורסה, אשר הונפקו או הוצאו ביום הקובע ואילך - באחד משיעורים אלה:
(1) על הריבית שהופקה, שנצמחה או שנצברה עד היום שקדם למועד הקובע - 35%;
(2) על הריבית שהופקה, שנצמחה, או שנצברה מהמועד הקובע עד היום שקדם ליום התחילה - 15%;
(3) על הריבית שהופקה, שנצמחה או שנצברה ביום התחילה ואילך - 20%;
(ג) במילווה מדינה שהוא נכס שאינו צמוד למדד, אשר הונפק או הוצא לפני היום הקובע - לא ינכה החייב מס;
(ד) במילווה מדינה שהוא נכס שאינו צמוד למדד, אשר הונפק או הוצא ביום הקובע ואילך, באחד משיעורים אלה, לפי הענין:
(1) על הריבית שהופקה, שנצמחה או שנצברה עד המועד הקובע - לא ינכה מס;
(2) על הריבית שהופקה, שנצמחה או שנצברה מהיום הקובע עד היום שקדם ליום התחילה - 10%;
(3) על הריבית שהופקה, שנצמחה או שנצברה ביום התחילה ואילך - 15%;
(ה) באיגרת חוב שהיתה לפני יום התחילה נייר ערך זר, כאמור בסעיף 105יג(ד) לפקודה, כנוסחו טרם תיקונו בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס 147), התשס"ה-2005, אם הונפק או הוצא לפני היום הקובע - בשיעור של 35%; אם הונפק נייר הערך או הוצא ביום הקובע או לאחריו, באחד משיעורים אלה, לפי הענין:
(1) על הריבית שהופקה, שנצמחה או שנצברה עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) - 35%;
(2) על הריבית שהופקה, שנצמחה או שנצברה החל ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) ועד היום שקדם ליום התחילה - 15%;
(3) על הריבית שהופקה, שנצמחה או שנצברה ביום התחילה ואילך - 20%.
(ב) לענין תקנה זו תחושב הריבית שהופקה, שנצמחה או שנצברה בתקופה מסוימת, על ידי חלוקת הריבית על פי היחס שבין התקופות שבשלהן שולמה לבין התקופה שבה הופקה, נצמחה או נצברה.
(ג) בתקנה זו -
"חלק הריבית" - הריבית כשהיא מוכפלת ביחס שבין התקופה שמהיום שבו החלה צבירת הריבית עד יום התחילה, לבין התקופה שמיום שבו החלה צבירת הריבית עד יום סיום התקופה שבשלה נצברה;
"תחנת יציאה ראשונה" - המועד שבו ניתן היה למשוך סכום מהתכנית או מהפיקדון, בלי שהמשיכה תהיה כרוכה בהרעת תנאי החיסכון כפי שהוגדרו בתנאי התכנית או הפיקדון; לענין זה, "הרעת תנאי החיסכון" - הפחתת הריבית המשולמת בתחנת היציאה בשל סיום תקופת החיסכון, מהשיעור שהיה נקבע לה אילו היתה תקופת החיסכון ממשיכה אחרי אותה תחנת יציאה.
תוספת
+(תקנה - 1 ההגדרה "מקבל")
1. המדינה, וכל גוף ציבורי שהוקם על פי דין שדינו כדין המדינה לענין תשלום מסים;
2. רשות מקומית, למעט אגודה שיתופית וכל גוף אחר הממלאים באותה שעה את תפקידיה של רשות מקומית;
3. הסוכנות היהודית לארץ ישראל וההסתדרות הציונית העולמית כמשמען בחוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל, התשי"ג-1952;
4. הקרן הקיימת לישראל - כמשמעותה בחוק קרן קיימת לישראל, התשי"ד-1953;
5. קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל - כמשמעותה בחוק קרן היסוד, התשט"ז-1956;
6. מוסד ציבורי - כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה, שאישר המנהל לענין זה;
7. קופת גמל;
8. תאגיד בנקאי;
9. חברת ביטוח;
10. איגוד ערים, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק איגוד ערים, התשט"ו-1955;
11. מועצה דתית, כמשמעותה בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971;
12. קרן נאמנות, כהגדרתה בסעיף 88 לפקודה;
13. כל אדם אחר שאושר לענין זה בידי פקיד השומה לאותה שנת מס.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ו, 287.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ