אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שינטוע), התשמ"ד-1984

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שינטוע), התשמ"ד-1984

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שינטוע), התשמ"ד-1984 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(א)(3) לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ז)
בתקנות אלה -
"נטיעה" - עץ פרי שפרק הזמן העובר מנטיעתו או מהרכבתו ועד שהוא נותן פרי לראשונה הוא שתי שנים לפחות;
"שינטוע" - עקירת נטיעות קיימות ונטיעת נטיעות חדשות במקומן, לרבות נטיעה שלא בשטח העקירה גופו, וכן החלפת זן בדרך של הרכבה על נטיעות קיימות, והכל כשהם בבעלות הנישום, ובלבד שהשטח הכולל של הנטיעות שבבעלות הנישום לא הוגדל עקב ביצוע הנטיעה וההרכבה האמורים;
"תקופת השינטוע", לגבי כל סוג נטיעה - התקופה שמתחילת ביצוע השינטוע ועד לתום שנת המס שבה הניבו הנטיעות לראשונה פרי, כולן או חלקן;
"הוצאות שינטוע" - הוצאות הון שהוציא הנישום במישרין בשל שינטוע, בתקופת השינטוע, לרבות הוצאות בשל עקירת הנטיעות הקיימות, הכנת הקרקע לנטיעה, רכישה ונטיעה של שתילים, ייחורים וכנות, רכישת חמרי הרכבה והרכבתם, מים, עיבוד קרקע, טיפול בנטיעות החדשות והתקנת הדליה, למעט -
(1) הוצאות בשל רכישה, השבחה, התקנה או הקמה, לפי הענין, של זכויות במקרקעין, זכויות מים, מכונות, כלים וציוד מכני, רשת השקיה, מבנים וסככות;
(2) סכומי מס ערך מוסף ששולמו בשל הוצאות שינטוע לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; והכל בניכוי סכומים שנתקבלו ממכירת נטיעות שנעקרו או נכרתו במסגרת השינטוע;
"שטח השינטוע" - השטח שעליו נטעו או הורכבו הנטיעות החדשות, או שטח העקירה, לפי הקטן שביניהם, הכלול בהצהרה שהגיש הנישום לפי תקנה 7(1);
"בעלות" - לרבות חכירה לתקופה של יותר מ-25 שנים;
"תאגיד זכאי" -
(1) חברה שבמהלך כל שנת המס היו בבעלותה 500 דונם של נטיעות;
(2) קיבוץ;
(3) אגודה שיתופית חקלאית.
2. ניכוי הוצאות שינטוע (תיקון: תשמ"ז)
(א) הוצאות שינטוע יותרו בניכוי בשנת מס פלונית בסכום שלא יעלה על הכנסות הנישום מחקלאות באותה שנה ובלבד שהוצאות שינטוע לגבי שינטוע מסויים כפי שהוצהר עליו לפי תקנה 7(1), שהוצאו לפני שנת המס שבה נסתיימה הנטיעה או ההרכבה של כל הנטיעות בשטח השינטוע שהוצהר עליו כאמור, יותרו בניכוי בשנת המס שבה נסתיימה כאמור, והכל בכפוף לאמור בתקנות אלה.
(ב) יתרת הוצאות שינטוע שלא הותרה בניכוי על פי תקנת משנה (א) תועבר לשנים הבאות ותותר לניכוי על פי תקנת המשנה האמורה.
3. תקרת ניכוי למי שאינו תאגיד זכאי או שותפות (תיקון: תשמ"ז, תשנ"א)3
על אף האמור בתקנה 2, הוצאות השינטוע שיותרו בניכוי לנישום שאינו תאגיד זכאי או שותפות, לא יעלו על המפורט להלן:
(1) בשל שטח שינטוע שהוצאות שינטוע הוצאו לגביו לראשונה בשנת המס (להלן - שטח שינטוע חדש) -
(א) אם סך כל שטח השינטוע החדש אינו עולה על 8 דונם - סך כל הוצאות השינטוע שהוצאו בשל שטח השינטוע החדש;
(ב) אם סך כל שטח השינטוע החדש עולה על 8 דונם - הוצאות שינטוע בשל חלק משטח השינטוע החדש שאינו עולה על 25% מהשטח הכולל של הנטיעות שהיו בבעלות הנישום במרבית שנת המס או על 25 דונם, לפי הנמוך, ובלבד שסכום הוצאות השינטוע שיותר בניכוי לפי פסקה זו לא יפחת מהוצאות שינטוע ל-8 דונם;
(2) בשל שטח שינטוע שהוצאות שינטוע לגביו הוצאו לראשונה לפני שנת המס (להלן - שטח שינטוע ישן) -
(א) אם סך כל שטח השינטוע הישן אינו עולה על 8 דונם - סך כל הוצאות השינטוע שהוצאו בשל שטח השינטוע הישן;
(ב) אם סך כל שטח השינטוע הישן עולה על 8 דונם - הוצאות שינטוע בשל חלק משטח השינטוע הישן שאינו עולה על 25% מהשטח הכולל של הנטיעות שהיו בבעלות הנישום במרבית שנת המס או על 25 דונם, לפי הנמוך, ובלבד שסכום הוצאות השינטוע שיותר בניכוי לפי פסקה זו לא יפחת מהוצאות שינטוע ל-8 דונם.
4. תקרת ניכוי לתאגיד זכאי (תיקון: תשמ"ז, תשנ"א)3
על אף האמור בתקנה 2, הוצאות שינטוע שיותרו בניכוי לתאגיד זכאי, לא יעלו על הוצאות השינטוע בשל חלק משטח השינטוע שאינו עולה על 16% מהשטח הכולל של הנטיעות שהיו בבעלות התאגיד הזכאי במרבית שנת המס, או על 400 דונם, לפי הנמוך.
5. תקרת ניכוי לשותפות (תיקון: תשמ"ז, תשנ"א)3
על אף האמור בתקנה 2, הוצאות שינטוע שיותרו בניכוי לשותפות, לא יעלו על הוצאות השינטוע בשל חלק משטח השינטוע שאינו עולה על 20% מהשטח הכולל של הנטיעות שהיו בבעלות השותפות במרבית שנת המס או על 400 דונם, לפי הנמוך, ובלבד שהוצאות השינטוע שיותרו לכל שותף לפי תקנה זו, בתוספת הוצאות השינטוע המותרות לו לפי תקנות 3 או 4 לפי הענין, לא יעלו על הוצאות שינטוע בשל שטח שינטוע כדלקמן:
(1) לגבי שותף שאינו תאגיד זכאי - 15 דונם של שטח שינטוע בין אם הוא חדש ובין אם הוא ישן;
(2) לגבי שותף שהוא תאגיד זכאי - 400 דונם.
6. חישוב פחת ורווח הון
הוצאות שינטוע שהותרו על פי תקנות אלה, לא יוספו למחיר המקורי של הנטיעות לצורך חישוב פחת ורווח הון.
7. מילוי הצהרה
על אף האמור בתקנות 3 עד 5, לא יותר ניכוי הוצאות שינטוע אלא אם נתקיימו כל אלה:
(1) הנישום חתם בתחילת ביצוע השינטוע ובסיומו על הצהרה, כמפורט בתוספת א, ו-ב', והגישם לפקיד השומה לא יאוחר מ-90 ימים מתחילת ביצוע השינטוע או מסיומו, לפי הענין;
(2) פנקסי חשבונותיו של הנישום בתקופת השינטוע היו קבילים;
(3) הנישום המציא לפקיד השומה אישור מאת משרד החקלאות על ביצוע השינטוע.
8. תחולה
תחולתן של תקנות אלה לגבי שינטוע שהוחל בו לאחר כ"ז באדר ב' התשמ"ד (31 במרס 1984).
תוספת א' - ב' 2
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ד, 1291; תשמ"ז, 406; תשנ"א, 523.
2 נוסח התוספות אינו מובא.
3 תקנה 4 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שינטוע) (תיקון), התשנ"א-1991 (ק"ת תשנ"א, 523) קובעת תחולת תיקון תקנות 3, 4, 5 לתקנות העיקריות החל בשנת המס 1990 או לאחריה.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ