אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסויימות וקביעת הכנסתן החייבת), התשמ"ו-1986

תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסויימות וקביעת הכנסתן החייבת), התשמ"ו-1986

תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסויימות וקביעת הכנסתן החייבת), התשמ"ו-1986 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 130א לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ז)
בתקנות אלה -
(1) "דולר" - דולר של ארצות הברית של אמריקה;
(2) "חוק התיאומים" - חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985;
(3) "היום הקובע" - היום האחרון של שנת המס שקדמה לשנת המס שבה הוחל בניהול פנקסי חשבונות לפי הוראות תקנות אלה;
(4) "התחייבויות" - כל ההון וההתחייבויות למעט אלה המפורטים בתוספת א';
(5) "חוק עידוד השקעות הון" - חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959;
(6) "חוק עידוד התעשיה" - חוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ"ט-1969;
(7) "נכסים קבועים" ו"שינויים שליליים" - כמשמעותם בהוראת השעה;
(8) "נכסים שוטפים" - כל הנכסים למעט אלה המפורטים בתוספת ב';
(9) "נכס מוגן" ו"גריעה מההון" - כמשמעותם בחוק מיסוי בתנאי אינפלציה;
(10) "פעולה" - כהגדרתה בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), התשל"ג-1973 (להלן - הוראות לניהול ספרים), לרבות כל רישום אחר שנעשה בפנקסי העסק, אך למעט פעולה של תשלום מס על חשבון המס לשנת המס שמדובר בה, בין בדרך ניכוי במקור ובין בדרך אחרת;
(11) "שנת מס" - לרבות תקופת שומה מיוחדת;
(12) "שער הדולר" למועד פלוני - השער היציג של הדולר שקבע בנק ישראל באותו מועד, ואם לא קבע באותו מועד, השער היציג שקבע כאמור לאחרונה לפני אותו מועד;
(13) "תאגיד" - אחד מאלה שבחר לנהל את פנקסי חשבונותיו לפי הוראות תקנות אלה:
(א) חברה בהשקעת חוץ כהגדרתה בסעיף 53ח לחוק עידוד השקעות הון;
(ב) שותפות שכל שותפיה הם תושבי חוץ וכל השקעותיהם בשותפות והלוואותיהם לשותפות הם במטבע חוץ, והנציב אישר אותה לצורך סעיף 130א לפקודה;
(ג) חברה ש- 90% לפחות מהכנסותיה הן מהפעלת כלי שיט או כלי טיס בהובלה בינלאומית; והכל למעט מוסד כספי כמשמעותו בסעיף 22 לחוק התיאומים;
(14) "תירגום" - רישומה בדולרים של פעולה או יתרה שנרשמה בשקלים חדשים או להיפך;
2. תירגום המאזן ליום הקובע
ערכם של כל הפריטים במאזן של תאגיד, כפי שהם רשומים בשקלים חדשים ליום הקובע, יירשמו גם בדולרים; התירגום ייעשה לפי שער הדולר ביום הקובע.
3. ניהול פנקסים במהלך שנת המס
(א) תאגיד ינהל את פנקסי חשבונותיו בשקלים חדשים לפי ההוראות לניהול ספרים; כל פעולה שנרשמה במהלך שנת המס בפנקסי החשבונות בשקלים חדשים תירשם באותו מועד גם בדולרים; התירגום ייעשה לפי שער הדולר ביום הפעולה.
(ב) תאגיד ינהל את פנקסי חשבונותיו בשקלים חדשים ובדולרים כאמור בתקנת משנה (א), לפי שיטת החשבונאות הכפולה וידווח על הכנסתו על בסיס מצטבר.
4. הוראות כלליות לקביעת ההכנסה החייבת או ההפסד (תיקון: תשמ"ז)
(א) ההכנסה החייבת של תאגיד ייקבעו לפי הוראות הפקודה וכל דין אחר החל עליהם ובכפוף להוראות תקנות אלה, ויחושבו בדולרים לפי הוראות תקנות אלה; התוצאה המתקבלת בדולרים מחישוב ההכנסה החייבת, תתורגם לשקלים חדשים לפי שער הדולר ביום האחרון של שנת המס ואילו הפסד ישמר בערכו בדולרים עד מועד קיזוזו.
(ב) הפסד בשקלים חדשים משנות מס שקדמו ליום הקובע, הניתן לקיזוז לפי כל דין, יתורגם לדולרים לפי שער הדולר ביום הקובע.
(ג) סכום דיבידנד המחולק בשנת המס ומנוכה מההכנסה החייבת באותה שנת מס, כפי שנקבע בערכו בדולרים ביום הפעולה, יתורגם בתום שנת המס לשקלים חדשים, לפי שער הדולר ביום האחרון של שנת המס.
(ד) על אף האמור בתקנות אלה, דיבידנד שלא נוכה בשנת המס שבה חולק, וחלות עליו הוראות סעיף 127(ג) לפקודה לא יתורגם לדולרים, וינוכה מההכנסה החייבת בשנים קודמות כאמור בסעיף 127(ג), לפי ערכו בשקלים חדשים כפי שחולק כאמור.
(ה) יתרת ניכוי לשמירת ההון ויתרת סכום מוסף, כאמור בסעיף 34(1) ו-(2) לחוק מיסוי בתנאי אינפלציה, וכן ניכוי בשל אינפלציה כאמור בסעיף 7(ב) סיפה לחוק התיאומים, שלא נוכו או שלא קוזזו לפני היום הקובע, לא יתואמו כאמור בחוק מיסוי בתנאי אינפלציה ובחוק התיאומים, אלא יתורגמו לפי שער הדולר ביום הקובע, וינוכו מההכנסה או יווספו לה או יקוזזו בדולרים בהתאם להוראות הסעיפים האמורים.
(ו) תאגיד שהיה לו ביום הקובע יתרת הפרשה לייצוב הון שלילית לפי סעיף 53י(ב) לחוק עידוד השקעות הון, יווסף להכנסתו מעסק בשנת המס הראשונה בה הוחל בניהול פנקסים לפי תקנות אלה, סכום היתרה האמורה כשהוא מתורגם לפי שער הדולר ביום הקובע; כן יווסף להכנסתו מעסק סכום לתיאום שיעורי הפרעון של הלוואות לזמן ארוך כהגדרתו בסעיף 53ח לחוק האמור, בשל שיעורי הפרעון של הלוואות לזמן ארוך, בשנת המס שבה יש לפרעם; הוראות תקנת משנה זו, יחולו רק לגבי תאגיד שאלמלא בחר לנהל פנקסי חשבונותיו לפי תקנות אלה, היה זכאי להטבות לפי פרק שביעי 3 לחוק עידוד השקעות הון גם לאחר היום הקובע ורק על הלוואות לזמן ארוך שנתקבלו לפני שהתאגיד ויתר על ההטבות לפי פרק שביעי 3 האמור.
5. רווח והפסד מניירות ערך הנסחרים בבורסה (תיקון: תשמ"ז, תש"ס2)
(א) על הכנסה שהיא רווח ריאלי מניירות ערך ועל הפסד ריאלי מניירות ערך יחול סעיף 6 לחוק התיאומים, בשינויים המחויבים; לענין הוראה זו -
"תמורה" - כמשמעותה בסעיף 6 לחוק התיאומים ואולם במקום הסיפה המתחילה במילים "והכל כשהיא מתואמת" יקראו "כשהיא לפי ערכה בדולרים ביום המכירה לפי שער הדולר באותו יום";
"מחיר מקורי מתואם" - המחיר המקורי של נייר הערך כמשמעותו בחלק ה' לפקודה, כשהוא בערכו בדולרים ביום הרכישה, לפי שער הדולר באותו יום ואולם לגבי נייר ערך שנרכש עד ליום המעבר, למעט נייר ערך חריג - ערכו של נייר הערך בדולרים ביום המעבר או במועד מוקדם יותר, כפי שיקבע הנציב בכללים; לענין זה -

"נייר ערך חריג" -
(1) נייר ערך שנרכש על ידי בעליו קודם שנרשם למסחר בבורסה והרישום היה לאחר יום המעבר;
(2) נייר ערך שאילו נמכר ביום המעבר, במכירתו לא היה חל פטור ממס לפי צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון במכירת מניות), התשמ"ב-1981;
(3) נייר ערך שנרכש בשנת המס 1999;
"יום המעבר" - יום כ"ב בטבת התש"ס (31 בדצמבר 1999).
(ב) (1) תאגיד שהיה ברשותו נייר ערך במועד שבו חדלו לחול עליו תקנות אלה, יראוהו כאילו מכר את נייר הערך לפי ערכו באותו מועד;
(2) הוראות פסקה (1) לא יחולו לגבי תאגיד שבמועד כאמור חל עליו סעיף 6 לחוק התיאומים;
(3) תאגיד שהיה ברשותו נייר ערך במועד שבו החלו לחול עליו תקנות אלה, ייחשב במחיר המקורי של נייר הערך ערכו בתום שנת המס שבה לא חלו עליו התקנות או מועד מוקדם יותר כפי שיקבע הנציב בכללים;
(4) הוראות פסקה (3) לא יחולו לגבי נייר ערך שנרכש על ידי התאגיד קודם לרישומו למסחר בבורסה ולגבי נישום שעד המועד כאמור בפסקה (3) חל עליו סעיף 6 לחוק התיאומים; לענין זה, "נייר ערך" - למעט מניות שבמכירתם חל סעיף 101(א) לפקודה, ובלבד שבשעת מכירתם בחר בעליהן לחזור מהבקשה כאמור באותו סעיף.
6. פחת (תיקון: תשמ"ז)
(א) הפחת שתאגיד זכאי לו לגבי נכס יהא בהתאם לתקנות שהותקנו מכוח סעיף 3(א) לחוק התיאומים; הפחת ייקבע כאמור בדולרים מהמחיר המקורי של הנכס כשהוא מתורגם לדולרים, ובלבד שסך כל הפחת בדולרים שיותר בניכוי לא יעלה על יתרת המחיר המקורי כשהיא מתורגמת לדולרים; התירגום לדולרים ייעשה לפי תקנת משנה (ב).
(ב) תירגום המחיר המקורי של נכס שנרכש לאחר היום הקובע ייעשה לפי שער הדולר במועד הרכישה ותירגום המחיר המקורי ויתרת המחיר המקורי של נכס שנרכש לפני היום הקובע ייעשה כדלקמן:
(1) לגבי נכס שהיה לפני היום הקובע בידי התאגיד נכס מוגן - לפי שער הדולר ביום הראשון של שנת המס 1982, או ביום שבו הסכומים שהוצאו בגינו הובאו בחישוב הגריעה מההון, לפי המאוחר;
(2) לגבי נכס שהיה לפני היום הקובע בידי התאגיד נכס קבוע ולא היה נכס מוגן - לפי שער הדולר ביום הראשון של שנת המס 1985 או ביום שבו הסכומים ששולמו בגינו הובאו בחישוב השינויים השליליים, לפי המאוחר;
(3) לגבי נכס שהיה לפני היום הקובע בידי חברה זכאית כמשמעותה בסעיף 53ט לחוק עידוד השקעות הון, שלא תבעה בשנת מס כל שהיא הטבות חלופות כמשמעותן בסעיף האמור - לפי שער הדולר ביום הראשון של שנת המס 1982 או ביום שהנכס החל לשמש בייצור הכנסה בידי התאגיד, לפי המאוחר;
(4) לגבי כל נכס אחר שנרכש עד ליום הקובע - לפי שער הדולר ביום הקובע.
(ג) נעשו בנכס השבחות, תתורגם כל השבחה לפי שער הדולר ביום גמר ההשבחה או הגריעה או השינוי השלילי, לפי המוקדם, אך לא לפני המועד שנקבע בתקנת משנה (ב) לצורך תרגום המחיר המקורי של הנכס.
7. ריווח הון (תיקון: תשמ"ז)
בחישוב ריווח הון יחולו הוראות אלה:
(1) (א) ההפרש שבין התמורה, מתורגמת לדולרים ביום המכירה, לבין יתרת המחיר המקורי בדולרים, יהא ריווח הון ריאלי או הפסד הון, לפי הענין;
(ב) הסכום בשקלים חדשים שבו עולה יתרת המחיר המקורי בדולרים כשהיא מתורגמת לשקלים חדשים ביום המכירה, לבין יתרת המחיר המקורי בדולרים כשהיא מתורגמת לשקלים חדשים ביום הרכישה, יהא סכום אינפלציוני ויתורגם לדולרים לפי שער הדולר ביום מכירת הנכס;
(ג) לענין זה יתרת המחיר המקורי תתורגם לדולרים כמפורט להלן:
(1) לנכס שנרכש לאחר היום הקובע - המחיר המקורי בדולרים כפי שנקבע בתקנה 6, בניכוי הפחת הניתן לניכוי לפי תקנות אלה בדולרים;
(2) לנכס שנרכש עד ליום הקובע - יתרת המחיר המקורי כפי שנקבעה בשקלים חדשים לפי סעיף 88 לפקודה ביום הקובע, כשהיא מתורגמת לדולרים כאמור בתקנה 6, ובלבד שלגבי נכס שהיה בידי תאגיד נכס כאמור בתקנה 6(ב)(1) או נכס בידי חברה כאמור בתקנה 6(ב)(3), תתורגם יתרת המחיר המקורי כאמור לפי שער הדולר ביום רכישתו והשבחה שנסתיימה בנכס כאמור לפני המועדים שנקבעו בתקנה 6(ב)(1) או (3) לצורך תרגום המחיר המקורי של הנכס, תתורגם לפי שער הדולר ביום גמר ההשבחה והכל בניכוי הפחת הניתן לניכוי לפי תקנות אלה בדולרים.
(2) על אף האמור בתקנת משנה (1), במכירת נכס שהוא מוניטין או זכות חזקה במקרקעין שלא שולם בעד רכישתו - ריווח ההון יחושב כדלקמן:
(א) סכום התמורה בשקלים חדשים כשהוא מוכפל בהפרש שבין שער הדולר ביום המכירה לבין שער הדולר ביום שהוא באמצע התקופה שמתחילת צמיחתם של המוניטין או מתחילת החזקתם של המקרקעין, לפי הענין, ועד יום המכירה ומחולק בשער הדולר ביום המכירה, יהא סכום אינפלציוני בשקלים חדשים ויתורגם לדולרים לפי שער הדולר ביום מכירת הנכס;
(ב) סכום שבו עודף ריווח ההון בדולרים על הסכום האינפלציוני בדולרים כאמור בפסקה (א), יהא ריווח הון ריאלי בדולרים.
8. ערך מלאי סופי
בחישוב ההכנסה החייבת או ההפסד של תאגיד, ערך המלאי שהיה לתאגיד בתום שנת המס יקבע בדולרים; התירגום ייעשה לכל אחד מהפריטים שבמלאי לפי שער הדולר ביום רכישתו או ביום הקובע, לפי המאוחר.
9. תירגום המס
(א) סכומים ששולמו בשנת המס על חשבון המס לאותה שנת מס, על ידי שותפים, בשותפות שהיא תאגיד, בשל הכנסתם שעליה חלות תקנות אלה, ועל ידי חברה, שהיא תאגיד, בדרך של מקדמות, יתורגמו לדולרים לפי שער הדולר ביום התשלום ואילו סכומי מס שנוכו במקור מתשלומים שקיבלו, יתורגמו לדולרים לפי שער הדולר בתום החודש שלאחר החודש שבו נוכו במקור מהתשלומים.
(ב) סכומי המס בדולרים כאמור בתקנת משנה (א) יתורגמו בתום שנת המס לשקלים חדשים לפי שער הדולר ביום האחרון של שנת המס.
10. יתרות לתום שנת מס (תיקון: תשמ"ז)
(א) יתרות של נכסים שוטפים והתחייבויות בשקלים חדשים לתום שנת המס, יתורגמו לדולרים לפי שער הדולר ביום האחרון של שנת המס.
(ב) עודף או גרעון בדולרים הנובע מתירגום כאמור בתקנת משנה (א), ייכלל בדו"ח ריווח והפסד המתייחס לשנת המס, כהכנסה או כהפסד מעסק, לפי הענין. כללה ההכנסה החייבת מעסק הכנסות שנקבעו לגביהן שיעורי מס שונים, יווסף לכל אחד מסוגי ההכנסות או ייגרע ממנו, לפי הענין, חלק יחסי מסכום העודף או הגרעון האמורים כיחס אותו סוג הכנסה לכלל ההכנסה החייבת מעסק.
11. שינוי שיטת ניהול הפנקסים (תיקון: תשמ"ז, תשס"ח)
(א) תאגיד שחזר בו מבחירתו לנהל פנקסי חשבונות לפי תקנות אלה או שחדל להיות חברה או שותפות כאמור בתקנה 1(13) ינהל את פנקסי חשבונותיו לפי תקנות אלה עד תום שנת המס שבה חזר בו או שבה חדל כאמור (להלן בתקנה זו - שנת המס), ובתום שנת המס יחולו לגביו הוראות אלה:
(1) המחיר המקורי ויתרת המחיר המקורי של נכסיו, לצרכי פחת ורווח הון, יתורגמו לפי שער הדולר ששימש לתרגום לפי תקנה 6;
(2) יתרות של נכסים שוטפים והתחיבויות יתורגמו לשקלים חדשים לפי שער הדולר בתום שנת המס;
(3) סכום ששולם לאחר היום הקובע על חשבון נכס, יראוהו, לענין חישוב ניכוי בשל פחת, כאילו הובא בחשבון כשינוי שלילי במועד שבו שולם; לענין זה, "סכום ששולם" ו"שינוי שלילי" - כמשמעותם בחוק התיאומים;
(4) יתרת ניכוי לשמירת ההון ויתרת סכום מוסף כאמור בסעיף 34(1) ו-(2) לחוק מיסוי בתנאי אינפלציה, יתורגמו לפי שער הדולר ביום הקובע ויתואמו בהתאם להוראות הסעיף האמור החל ביום הקובע;
(5) הפסד הניתן לניכוי יתורגם לפי שער הדולר בתום שנת המס;
(6) ערכם של הפריטים המנויים בתוספות א' ו-ב' ייקבע בהתאם לרשום במערכת החשבונות המנוהלת בשקלים חדשים כאמור בתקנה 3(א) (להלן - המאזן בשקלים);
(7) הפרש בין ערכו של פריט 4 בתוספת א' לפי הרשום במאזן בשקלים לתום שנת המס לבין ערכו לפי הרשום במאזן בדולרים לתום שנת המס כשהוא מתורגם לפי שער החליפין בתום שנת המס, יראוהו כהכנסה מעסק בשנת המס;
(8) הפרש בין ערכם של פריטים 11, 12 ו-13 לתוספת ב' לפי הרשום במאזן בשקלים לתום שנת המס, לבין ערכם לפי הרשום במאזן בדולרים לתום שנת המס כשהוא מתורגם לפי שער החליפין בתום שנת המס, יראו כהוצאה בשנת המס.
(ב) תאגיד כאמור בסעיף קטן (א) לא יוכל לשוב ולבחור לנהל את פנקסי חשבונותיו לפי הוראות תקנות אלה לפני שחלפו שלוש שנים מתום שנת המס.
(ג) תאגיד לא יהא רשאי לחזור בו מבחירתו לנהל פנקסי חשבונות לפי תקנות אלה לפני תום שלוש שנים מהיום הקובע.
(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א) ברישה ובתקנת משנה (ג), תאגיד יהיה רשאי לחזור בו מבחירתו לנהל פנקסי חשבונות לפי הוראות תקנות אלה לשנת המס 2007 או לשנת המס 2008, לפי בחירתו; חזר בו כאמור, יודיע על כך לפקיד השומה עד יום כ"ז בסיוון התשס"ח (30 ביוני 2008) ולא יוכל לשוב ולבחור לנהל פנקסי חשבונות לפי הוראות תקנות אלה, החל בשנת המס שלגביה חזר בו כאמור ועד לשנת המס 2011 .
(ה) תאגיד שניהל פנקסי חשבונות לפי תקנות אלה בשנת המס 2007, וחזר בו מבחירתו לנהל פנקסי חשבונות לפיהן, וביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), היה בידיו נכס, שאילולא בחר לנהל פנקסי חשבונות לפי תקנות אלה לשנת המס 2007, היה בידיו נכס קבוע כמשמעותו בחוק התיאומים, יראו אותו נכס כאילו היה "נכס קבוע" בידיו לפי החוק האמור, ביום האמור.
12. תאגיד שבחר בתקנות אלה
על תאגיד לא יחולו הוראות פרק שביעי 3 לחוק עידוד השקעות הון, כל עוד חלות עליו הוראות תקנות אלה.
13. דין תאגיד כחברה תעשייתית
חברה שאילולא הוראות תקנות אלה היתה בגדר חברה תעשייתית כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה, תמשיך להיחשב כחברה תעשייתית, וחברה כאמור בסעיף 49 לחוק עידוד התעשיה שאילולא הוראות תקנות אלה היתה זכאית להטבות על פי חוק עידוד התעשיה, תמשיך להיות זכאית להטבות על פיו.
14. הוראות מעבר (תיקון: תשמ"ז)
(א) חברה או שותפות שבכל שנת המס 1985, ניהלו פנקסי חשבונותיהן בשקלים חדשים וגם בדולרים בהתאם לכל ההוראות הכלולות בתקנות אלה, יוכלו להחיל בקביעת הכנסתן לשנת המס 1985 את הוראות תקנות אלה.
(ב) חברה או שותפות שבכל שנת המס 1985 ניהלו פנקסי חשבונותיהן בשקלים חדשים וגם בדולרים אך לא בהתאם לכל הוראות תקנות אלה, יוכלו להחיל בקביעת הכנסתן לשנת המס 1985 את הוראות תקנות אלה, אם צירפו לדו"ח שהגישו לפי סעיף 131 לפקודה פירוט של הרישומים שעשו בשנת המס אשר אינם תואמים את הוראות תקנות אלה, ואת פירוט ההתאמות שעשו כדי שקביעת ההכנסה החייבת או ההפסד וחישובם בדו"ח שהגישו לפי סעיף 131 לפקודה יתאימו להוראות תקנות אלה ואם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שכל ההתאמות הדרושות נעשו על ידן.
(ג) חברה או שותפות שתקנת משנה (א) או (ב) חלה עליהן, יראו אותן לענין סעיף 27(ב) (2) לחוק התיאומים כאילו ניהלו פנקסי חשבונותיהן בשנת המס 1985 בהתאם להוראות תקנות אלה.
לענין זה -
"חברה או שותפות" - חברה או שותפות כמפורט בתקנה 1(13)(א), (ב) ו-(ג), למעט מוסד כספי כמשמעותו בתקנה האמורה.
14א. תיאומים (תיקון: תשמ"ז)
הנציב רשאי להתיר לתאגיד שניהל את פנקסי חשבונותיו בשקלים חדשים ובדולרים להחיל בקביעת הכנסתו את הוראות תקנות אלה בתיאומים שיורה.
15. תחולה
(א) תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1986 ואילך.
(ב) תחולתן של תקנות אלה לגבי חברה או שותפות, כמשמעותן בתקנה 14, שבחרו כאמור בתקנת משנה (א) או (ב) לתקנה 14 - גם בשנת המס 1985.
תוספת א'
(תקנה 1)
פריטים שאינם התחייבויות:
(1) הון מניות נפרע, קרנות הון ורווחים או עודפים;
(2) מענקים שנתקבלו מהמדינה;
(3) עתודה להשוואת מיסים ועתודות שלא שולמו בפועל ולא הותרו בניכוי כהוצאה לצרכי מס עד תום שנת המס;
(4) מקדמה מלקוח, או חלק ממנה, על חשבון הספקת מלאי שלא סופק כולו או מקצתו עד תום שנת המס;
(5) הפריטים שלהלן ובלבד שאינם תמורה במישרין או בעקיפין בעד נכסים או סחורות שרכש או שירותים שקיבל התאגיד;
(א) סכומים שנתקבלו על חשבון מניות, שאינם צמודים ואינם נושאים ריבית;
(ב) סכומים לזכות השותפים;
(ג) סכומים שנתקבלו על חשבון איגרות חוב ושטרי הון שהונפקו לבעלי מניות שאינם צמודים ואינם נושאים ריבית;
(ד) הלוואה משותפות שהתאגיד שותף בה.
תוספת ב'
(תקנה 1)
בתוספת זו, "בורסה" - כהגדרתה בתקנה 5.
נכסים שאינם נכסים שוטפים:
(1) נכס כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה למעט מזומנים, חייבים, הלוואות ואיגרות חוב ושטרי הון שאינם נסחרים בבורסה;
(2) איגרות חוב ושטרי הון הנסחרים בבורסה;
(3) איגרות חוב ושטרי הון שבידי המנפיק הינם הון כמשמעותו בתוספת א' להוראת השעה, או אינם התחייבות לפי תוספת א', וכן תשלומים על חשבון מניות שהינם הון בידי מקבלים על פי התוספות האמורות;
(4) זכות במקרקעין וזכות באיגוד, כמשמעותם בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963, שעל מכירתם מוטל מס שבח או שהיה עשוי להיות מוטל, אילולא הפטור לפי החוק האמור;
(5) מילוות חובה;
(6) פקדון במטבע חוץ שהפרשי השער עליו פטורים ממס וכן חוב או תביעה שהפרשי ההצמדה כהגדרתם בסעיף 16ב לפקודה שנוספו לו, פטורים ממס;
(7) השקעה בשותפות שהתאגיד שותף בה לרבות חוב של השותפות שמקורו אינו בהספקת סחורה או שירותים;
(8) השקעה של חבר בהון של אגודה שיתופית;
(9) מיסים נדחים והוצאות נדחות שאינן ניתנות לניכוי;
(10) יעודה לפיצויי פרישה;
(11) הוצאות מראש בשנת המס;
(12) פריטים של המלאי בתום שנת המס;
(13) מיקדמה לספק, או חלק ממנה, על חשבון מלאי שלא סופק כולו או מקצתו, עד תום שנת המס;
(14) בתאגיד שהוא שותפות - יתרות לחובת השותפים;
(15) יתרת הפסדים;
(16) תשלום על חשבון הנכסים המפורטים בתוספת זו.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ו, 963; תשמ"ז, 1222; תש"ס, 622; תשס"ח, 930, 1022.
2 תקנות 2 ו-3 לתקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעות חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתם החייבת) (תיקון), התש"ס-2000 (ק"ת תש"ס, 623) קובעות לגבי החלפת תקנה 5:
"2. תחילה
תחילתה של תקנה 1 ביום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) (להלן - יום התחילה).
3. הוראות מעבר
(א) לגבי נייר ערך שנרכש על ידי בעלו לאחר רישומו למסחר בבורסה ולפני יום התחילה (להלן - נייר ערך קיים) -
(1) ייחשב כמחירו המקורי המתואם - ערכו בדולרים בבורסה ביום המעבר, לפי שער הדולר באותו יום;
(2) על אף האמור בתקנה 5 לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, היה הפסד ריאלי מנייר ערך קיים כאשר לנישום היה רווח פטור בשל אותו נייר או היה רווח ריאלי מנייר ערך קיים, כאשר לנישום היה הפסד מחושב מאותו נייר - לא ייכלל נייר כאמור בחישוב הרווח הריאלי מניירות ערך או בחישוב ההפסד הריאלי מניירות ערך, לפי הענין, ויחולו הוראות אלה:
(א) הפסד ריאלי מנייר ערך קיים כאמור, יקוזז תחילה כנגד הרווח הפטור מאותו נייר, ויתרת ההפסד הריאלי מנייר זה תופחת מהרווח הריאלי מניירות ערך או תצורף להפסד הריאלי מניירות ערך, לפי הענין, כפי שחושב לפי סעיף 6 לחוק התיאומים; היה הרווח הריאלי מניירות ערך לאחר הפחתה כאמור סכום שלילי - יראוהו כהפסד ריאלי מניירות ערך לענין סעיף 6(ז)(1) לחוק התיאומים.
(ב) מהרווח הריאלי מנייר ערך קיים כאמור, יקוזז תחילה הפסד מחושב מאותו נייר עד לסכום הרווח הריאלי ממנו, ויתרת הרווח הריאלי מנייר כאמור לאחר הקיזוז, תצורף לרווח הריאלי מניירות ערך או תופחת מההפסד הריאלי מניירות ערך, לפי הענין, כפי שחושב לפי סעיף 6 לחוק התיאומים; היה ההפסד הריאלי מניירות ערך לאחר ההפחתה כאמור סכום שלילי - יראוהו כרווח ריאלי מניירות ערך לענין סעיף 6(ז)(1) לחוק התיאומים; לענין פסקה זו -
"רווח ריאלי מנייר ערך קיים" או "הפסד ריאלי מנייר ערך קיים" - ההפרש שבין התמורה מנייר הערך הקיים לבין מחירו המקורי המתואם, כשהוא חיובי או שלילי, לפי הענין;
"הרווח הפטור" או "ההפסד המחושב" - ההפרש שבין ערכו בבורסה של נייר הערך הקיים בדולרים ביום המעבר לבין ערכו בדולרים בתום שנת המס שבה נרכש ולגבי נייר ערך שהוא מניית שליטה - לבין ערכו בדולרים ביום שנחשבה למניית שליטה, לפי שער הדולר בכל אחד מן הימים כשהוא חיובי או שלילי, לפי הענין.
(ב) לגבי מניה שנרכשה על ידי בעליה לפני רישומה למסחר בבורסה ולפני יום התחילה, יקראו את סעיף 6(ז)(2) לחוק התיאומים כך שבמקום "מועד הבסיס" יבוא "יום המעבר".
(ג) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על -
(1) נישום שבשנת המס 1999 חל עליו סעיף 6 לחוק התיאומים;
(2) נייר ערךכהגדרתו בפסקאות (2) או (3) להגדרה "נייר ערך חריג" שבתקנה 5(א) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנות אלה."
___________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ