אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס-הכנסה (יועצי-מס) (סדרי הדין בפני ועדת-ערר), תשכ"ט-1969

תקנות מס-הכנסה (יועצי-מס) (סדרי הדין בפני ועדת-ערר), תשכ"ט-1969

תקנות מס-הכנסה (יועצי-מס) (סדרי הדין בפני ועדת-ערר), תשכ"ט-1969 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 236ז לפקודת מס הכנסה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה, "ערר" - ערר המוגש לפי סעיף 236ו לפקודה.
2. תוכן הערר
(א) בערר יפורטו -
(1) שמו ומענו של העורר ומען להמצאת מסמכים;
(2) התאריך שבו נמסרה לו ההחלטה שעליה מוגש ערר;
(3) העובדות שעליהן מסתמך העורר;
(4) הנימוקים שעליהם מבוסס הערר;
(5) הסעד המבוקש.
(ב) כתב ערר ייחתם ביד העורר או בא-כוחו.
3. אגרה (תיקון: תשל"ז)
עם הגשת הערר ישלם העורר אגרה בסכום הנקוב בחלק ב.א. (1) לתוספת הראשונה לתקנות בית משפט (אגרות), תשל"ו-1976.
4. צירופים
לכתב ערר יצורפו -
(1) תצהיר כמשמעותו בתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, לאימות העובדות שפורטו בכתב הערר;
(2) העתק ההחלטה שעליה מוגש ערר;
(3) העתק מכל מסמך שעליו מסתמך העורר בערר.
5. המשיב
נציב מס הכנסה יהיה המשיב.
6. מספר עתקים
הערר על נספחיו יוגש בחמישה העתקים למזכירות בית-משפט השלום, ירושלים; אחד מהם יומצא למשיב.
7. המצאת מסמכים
המצאת מסמכים על-ידי בעלי-הדין לועדה ולהיפך, ובין בעלי-הדין לבין עצמם, תהיה במסירה אישית או במשלוח בדואר רשום.
8. מועד השמיעה
יושב-ראש הועדה יקבע מועד לשמיעת הערר ויודיע על כך בכתב לעורר ולמשיב לפחות חמישה-עשר יום לפני המועד שנקבע.
9. מחיקת הערר
ערר שלא נתקיימו בו הוראות תקנות 2 עד 4 רשאי יושב-ראש הועדה להורות על מחיקתו.
10. דחיית השמיעה
הועדה רשאית לדחות את שמיעת הערר, או המשך הדיון בו לכל תאריך שייראה לה.
11. חקירת מצהיר
(א) בעל-דין הרוצה לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך בעל-דין אחר, יודיע על כך בכתב ליושב-ראש הועדה ולאותו בעל-דין לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת הערר.
(ב) בעל-דין שנמסרה לו הודעה כאמור, יביא לפני הועדה במועד שנקבע לשמיעת הערר את האדם שנדרש לחקירה שכנגד.
(ג) לא הביא בעל-הדין את האדם לחקירה שכנגד או סירב האדם שהובא, ללא סיבה סבירה, להשיב על שאלות שנשאל בחקירה שכנגד, לא ישמש תצהירו ראיה אלא אם ראתה הועדה שקבלת התצהיר דרושה מטעמים שיירשמו.
12. סדר הדיון
(א) הועדה תשמע תחילה את טענות העורר ואחרי כן את טענות המשיב; לאחר מכן יסכם העורר את טענותיו והמשיב יסכם אחרון.
(ב) הועדה רשאית ככל שהדבר ייראה לה, להתיר לעורר להשיב לטענות המשיב.
13. אי התייצבות
בעלי-דין שהוזמנו כדין ולא התייצבו לפני הועדה במועד שנקבע לשמיעת הערר או במועד שנדחה לפי תקנה 10, יחולו הוראות אלה:
(1) התייצב העורר ולא התייצב המשיב, רשאית הועדה לדחות את שמיעת הערר או לשמוע את העורר שלא בפני המשיב;
(2) לא התייצב העורר או לא התייצבו שניהם, רשאית הועדה לדחות מועד שמיעת הערר או למחוק את הערר; עורר שנמחק עררו רשאי לחזור ולהגיש ערר באותו ענין תוך שלושים יום מן התאריך שהודע לו על המחיקה.
14. החלטה על יסוד חומר בכתב
ויתרו העורר והמשיב על השמעת טענותיהם לפני הועדה, רשאית הועדה לתת את החלטתה על יסוד החומר בכתב שהובא בפניה.
15. נימוקים נוספים
לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בערר, אלא אם ראתה ששמיעת הנימוק הנוסף דרושה מטעמים שיירשמו.
16. פרטים נוספים
(א) הועדה רשאית, בכל שלב, לדרוש מהעורר מסירת פרטים נוספים ומפורשים יותר לעובדות או לנימוקים שפורשו בערר או לנימוקים הנוספים לפי תקנה 15.
(ב) דרשה הועדה מסירת פרטים נוספים, יחולו הוראות תקנות 6 ו-7, בשינויים המחוייבים לפי הענין, אם לא הורתה הועדה הוראה אחרת.
17. שינוי בהרכב
נבצר מחבר הועדה להמשיך בשמיעת הערר, רשאית הועדה להמשיך בהרכב אחר מן השלב שאליו הגיע הדיון, ורואים את הדיון שקויים בהרכב הקודם כאילו היה בהרכב החדש.
18. החזרת אגרה
הגיש העורר לפני הישיבה הראשונה בקשה לבטל את הערר, יימחק הערר ולעורר תוחזר מחצית האגרה ששולמה.
19. החלטה
(א) החלטת הועדה תינתן בהקדם ככל האפשר לפי הנסיבות, לאחר שסיימו בעלי-הדין את סיכומיהם, תיערך בכתב ותיחתם בידי היושב-ראש ושני החברים.
(ב) העתק ההחלטה, מאושר ביד יושב-ראש הועדה, יימסר לעורר ולמשיב.
20. הוצאות ערר
ועדת הערר רשאית לפסוק, לפי ראות עיניה, אם לחייב בעל-דין בהוצאות הערר, לרבות שכר טרחת עורך דין.
21. שכר חברי הועדה
בעד כל אחת מישיבותיה של הועדה ישולם לחברי הועדה, למעט היושב-ראש, שכר של 80 לירות והוצאות סבירות.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ט, 1966, 1766; תשל"ז, 402.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ