אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מסויימים ובהיאחזויות נח"ל), תשל"ח-1978

תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מסויימים ובהיאחזויות נח"ל), תשל"ח-1978

תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מסויימים ובהיאחזויות נח"ל), תשל"ח-1978 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו-243 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ישוב חוץ" - אחד הישובים הנקובים בתוספת הראשונה;
"תושב היאחזות נח"ל" - יחיד שעיקר התעסקותו הוא שירות הציבור ומקום מגוריו הקבוע הוא באחד הישובים הנקובים בתוספת השניה;
"תושב", במקום פלוני - יחיד שמגוריו הקבועים הם באותו מקום;
"מפעל" - מפעל תעשייתי של קבע הכולל בנין ומכונות שאינן נדות, ולרבות בית מלון.
2. הנחה ממס (תיקון: תשל"ח, תשל"ט, תשמ"ב, תשנ"ה, תשנ"ז)
(א) יחיד תושב אחד הישובים הנקובים בתוספת השלישית שהיה תושב כאמור במשך שנים עשר חדשים רצופים לפחות, מהם ששה חדשים לפחות, בתוך שנת המס, זכאי להנחה ממס בשיעור הנקוב בתוספת האמורה על הכנסתה כמפורט להלן:
(1) תושב אחד הישובים שבפסקה (1) לתוספת האמורה - על הכנסה עד לסכום הכנסה הנקוב בסעיף 121 (א) (1) לפקודה;2
(2) תושב אחד הישובים שבפסקאות (2) או (3) לתוספת האמורה - על הכנסה עד לסכום הכנסה שחל לגביה מס בשיעור של 15% לגבי שנות המס 1995 ו-1996 ומס בשיעור של 10% או 20% בשנת המס 1997 ואילך בתוספת מחצית ההפרש שבין סכום ההכנסה הנקוב בסעיף 121(א)(1) לפקודה ובין סכום ההכנסה שחל לגביה מס בשיעור של 15% לגבי שנות המס 1995 ו-1996 ומס בשיעור של 10% או 20% בשנת המס 1997 ואילך.
(3) תושב אחד הישובים שבפיסקה (4) לתוספת האמורה על הכנסתו.
(ב) קיבוץ או מושב שיתופי בתחום אחד הישובים הנקובים בתוספת השלישית זכאי להנחה לה זכאי יחיד, בשל כל יחידת משק כמשמעותה בסעיף 57 לפקודה ולענין זה רואים כאילו כל הכנסתו החייבת של הקיבוץ היתה מתחלקת בין יחידות המשק בחלקים שווים; לענין זה; "מושב שיתופי" - מושב שהנציב הורה כי הוראות סימן א' לפרק שני, חלק ד' לפקודה יחולו לגבי שומותיו.
3. הנחה לעובדים מסויימים
(א) עובד הוראה או עובד רפואה אשר רוב הכנסתו ממשלח יד או מהכנסת עבודה היא הכנסה שהופקה בבית שאן, בקרית שמונה או בישוב חוץ, זכאי, על אף האמור בתקנה 2, להנחה ממס כאמור בה, אף אם אינו תושב המקומות האמורים.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו גם על עובד הדרכה מקצועית או חברתית לגבי הכנסה שהפיק בישוב חוץ.
4. ניכוי מהכנסה לבעלי מפעלים (תיקון: תשל"ח)
(א) אדם שהוא בעל מפעל בתחום אחד הישובים הנקובים בתוספת השלישית, למעט בהיאחזות נח"ל, ולמעט באזור הנמצא בתחום המועצה האזורית תמר מחוץ לתחום ישוב מסוים, והוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה, כי בשנת מס פלונית הוא השתמש במפעלו כנכס שבשלו הוא זכאי לפחת לפי סעיף 21 לפקודה, זכאי לנכות מהכנסתו באותה שנה סכום השווה לרבע מסכום הניכוי לפי סעיף 21 ואם הוא תבע בשל הנכס פחת לפי סעיף 4א לחוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ"ט-1969, יהא זכאי לנכות מהכנסתו בכל שנת מס החל מהשנה בה רכש את הנכס 5% ממחירו המקורי, ובלבד שסך כל הניכויים בשל הנכס לפי תקנה זו לא יעלה על 25% ממחירו המקורי.
(ב) הניכוי כאמור בתקנת משנה (א) ינתן גם לבעל מפעל באזור פיתוח א' כמשמעותו כחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, אשר 75% לפחות מהמועסקים בו הם תושבי אחד הישובים הנקובים בתוספת השלישית, למעט היאחזות נח"ל ולמעט האזור הנמצא בתחום המועצה האזורית תמר מחוץ לתחום ישוב מסוים.
5. הוראות בדבר ניכוי במקור
הוראות תקנות אלה אינן גורעות מהחובה לנכות מס על פי הוראות סעיפים 161 ו-164 עד 169 לפקודה, אולם -
(1) פקיד השומה רשאי, על פי בקשת הזכאי להנחה לפי תקנות אלה, הורות לאדם המשלם לו הכנסה, להימנע מניכוי כאמור, כולו או מקצתו;
(2) אם נוכה למעלה מסכום המס שמקבל ההכנסה חייב בו, יוחזר העודף, לפי בקשתו, תוך 30 יום מיום שביקש.
6. פטור מתשלום מקדמה
אדם שהוכיח, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי הוא זכאי להנחה לפי תקנות אלה, יפטור אותו פקיד השומה מתשלום מקדמה לפי סעיפים 174 עד 181 לפקודה, כולה או מקצתה.
7. ביטול תקנות
תקנות מס הכנסה (פטור והנחות בישובים מסויימים ובהיאחזויות נח"ל), תשל"ד-1974, ותקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מסויימים ובהיאחזויות נח"ל), תשל"ו-1975 בטלות.
8. תחולה (תיקון: תשל"ח, תשל"ט, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א)4
תחולתן של תקנות אלה עד יום י"ד בטבת התש"ן (31 בדצמבר 1990).
תוספת ראשונה3
(תקנה 1)
(תיקון: תשל"ח, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ה, תשמ"ז, תשמ"ח)
אבני איתן (תל זית), אגוז (ק"ת תשמ"ה, 348, 1984); אדורה (ק"ת תשמ"ז, 138, 1984); אוגדה, אופירה - לרבות אזור שדה הנפט, "עלמה" בדרום סיני (ק"ת תשמ"א, 194, 22.8.78); אורטל, אלון מורה (קדומים), אלון שבות (מרכז), אלוני הבשן (ק"ת תשמ"ז, 946, 1981); אליעד, אלמוג (ק"ת תשמ"ג, 1962, 1981); אלעזר, אלפי מנשה (ק"ת תשמ"ז, 138, 1983); אלקנה, אלרום, אניעם, אפיק, ארגוב, ארגמן, אריאל, (חרס) בדולח (ק"ת תשמ"ט, 44, 1985); ברקן (ק"ת תשמ"ה, (348, 1981); ברכה (ק"ת תשמ"ה, 348, 1983); בית אל, בית חורון, בית ספר שדה גילה, בית"ר (ק"ת תשמ"ט, 44, 1985); בני יהודה (מרכז), בקעות, גבעון, גבעת יואב, גדיד (ק"ת תשמ"ז, 138, 1982); גיתית, גלגל, גמלא, גנים (ק"ת תשמ"ה, 348, 1983); גשור, דולב (ק"ת תשמ"ה, 348, 1983); דותן, די זהב, דקלה, הר אדום, הרדוף (ק"ת תשמ"ז, 946, 1982); הר חלוץ (ק"ת תשמ"ט, 44, 1985); ורד יריחו (ק"ת תשמ"ב, 488, 1980); חג"י (ק"ת תשמ"ז, 138, 1984); חולית, חדשה (מצפה גבעון) (ק"ת תשמ"ג, 1362, 1981); חספית (מרכז), חמדה, חמש (מעלה נח"ל) (ק"ת תשמ"ג, (1362, 1981); חננית (ק"ת תשמ"ב, 488, 1981); חרובית, חריש (ק"ת תשמ"ז, 946, 1982); חרמש (ק"ת תשמ"ה, 348, 1983); טנא (ק"ת תשמ"ז, 910, 1984); יונתן, יועזר (ק"ת תשמ"ה, 348, 1982); ייטב, ימית, יקיר (ק"ת תשמ"ב, 488, 1981); כדים (ק"ת תשמ"ז, 138, 1984); כוכב השחר (ק"ת תשמ"ב, 488, 1980); כפר אדומים (ק"ת תשמ"ה, 348, 1981); כפר דרום, כפר חרוב, כפר עציון, כרמי צור (ק"ת תשמ"ז, 138, 1984); כרמים (ק"ת תשמ"ז, 946, 1980); לבון (ק"ת תשמ"ז, 946, 1982); ליבנה (ק"ת תשמ"ז, 138, 1982); לבונה, (בית אריה) (ק"ת תשמ"ג, 1562, 1981); לבנים (ק"ת תשמ"ז, 910, 1983); מבוא דותן (ק"ת תשמ"ה, 348, 1983); מבוא חורון, מבוא חמה, מגדל עוז, מגדלים (ק"ת תשמ"ט, 44, 1985); מגשם, מורג (ק"ת תשמ"ז, 138, 1982); מחולה, מכורה, מכמש (ק"ת תשמ"ב, 168א; 1981); מסד (ק"ת תשמ"ז, 910, 1983); מעלה אדומים, מעלה אפרים, מעלה לבונה (ק"ת תשמ"ז, 138, 1984); מעלה עמוס (ק"ת תשמ"ה, 348); מעלה שומרון (ק"ת תשמ"א, 1226, 1980); מצדות יהודה (ק"ת תשמ"ה, 348, 1983); מצפה הושעיה (ק"ת תשמ"ז, 138, 1984); מצפה יריחו (ק"ת תשמ"א, 1226, 1978); מצפה שלם, מרום גולן, משואה, מתתיהו (ק"ת תשמ"ז, 946, 1981); נאוה (גרעין נחליאלי) (ק"ת תשמ"ז, 138, 1984); נאות גולן, נביעות, נוב, נוה אטיב, נוה דניאל (ק"ת תשמ"ה, 348, 1982); נוה צוף (ק"ת תשמ"א, 1226, 1978); נוקדים (ק"ת תשמ"ה, 348, 1982); נילי (ק"ת תשמ"ג, 1563, 1981); ניסנית (ק"ת תשמ"ז, 138, 1984); נחל סיני, ניר אברהם, נערן, נצר חזני, נצרים (ק"ת תשמ"ז, 946, 1984); נתיב הגדוד, נתיב העשרה, סוסיא (ק"ת תשמ"ה, 348, 1983); סופה, סלעית, עין זיוון, עלמון (ק"ת תשמ"ה, 348, 1983); עמנואל (ק"ת תשמ"ה, 348, 1983); עטרת (ק"ת תשמ"ג, 1563, 1982); עינב (ק"ת תשמ"ג, 1563, 1982); פסגות (ק"ת תשמ"ה, 348, 1981); עפרה, פדואל (ק"ת תשמ"ז, 910, 1984); פצאל, קטיף (ק"ת תשמ"ג, 1562, 1981); קליה, קרית ארבע, קרית נטפים (ק"ת תשמ"ה, 348, 1983); קרני שומרון, קשת, רועי, ראש צורים, ריחן (ק"ת תשמ"ג, 1562, 1981); רימונים (ק"ת תשמ"ב, 480, 1980); רמות, רמת מגשימים, רפיח-ים (ק"ת תשמ"ז, 139, 1984); שא-נור (ק"ת תשמ"ז, 139, 1984); שבי שומרון, שדות שזפון (לוטן) (ק"ת תשמ"ז, 910, 1984); שילה, שעל, שקד (ק"ת תשמ"ג, 1562, 1981); תומר, תלמי אברהם, תפוח, תקוע
תוספת שניה
(תקנה 1)
אזור ניצנה
באר אורה
באר מנוחה
פקועה
תוספת שלישית3
(תיקון: תשל"ח, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט)
(תקנה 2)
(1) ישובים ששיעור ההנחה בהם 7%
אביבים מטולה
אבן מנחם מירון - לרבות שכונת
אדם (ק"ת תשמ"ו, 1088; 1984) בר יוחאי (ק"ת
אדמית תשמ"ב, 488; 1980)
אלי סיני (ק"ת תשמ"ו, 1088; מלכיה
1984) מנחמיה
אלקוש מנרה
אפרתה (ק"ת תשמ"ו, 1088; מעון (ק"ת תשמ"ו 1088; 1981)
1983)
בית הלל מעונה
בית יוסף מעין ברוך
בית שאן מעלות - לרבות חלק
בן עמי מאזור תפן התחום
בצת בנקודות ציון אלה:
ברעם 17500 - 26400
גבעת זאב (ק"ת תשמ"ו, 1088; 17495 - 26542
1984) 17685 - 26510
גניטל 17650 - 26400 (ק"ת
גורן תשמ"א, 3, 1980)
געתון מצפה אבירים (ק"ת
גרנות (ק"ת תשמ"ב, תשמ"ג, 1563; 1982)
1268א; 1981) מצפה הילה (ק"ת תשמ"ב, 486;
גשר הזיו 1980)
דובב (לרבות בית ספר מצפה מתת (ק"ת תשמ"ו,
השדה הר מירון) 1088; 1980)
דישון מצפה קציר (ק"ת תשמ"ו,
דלתון 1088; 1982)
הגושרים מצפה רמון
מרגליות
חצור הגלילית משגב עם
יחיעם (ק"ת תשמ"א, 1226; נחושה (ק"ת תשמ"ו, 1088; 1983)
1978)
יערה נטועה
יפתח סאסא
יצהר (ק"ת תשמ"ו, 1088; 1985)
ספסופה
יראון עבדון
ירדנה עין יעקב
חלק מאזור רמת חובב עלי (ק"ת תשמ"ו, 1088; 1985)
התחום בנקודות
ציון אלה: עלמה
13170 - 05955 עמוקה (ק"ת תשמ"א, 1226; 1980)
13130 - 05900
13130 - 05865 עתניאל (ק"ת תשמ"ו, 1088; 1984)
12715 - 06075
12800 - 06155 פני חבר (ק"ת תשמ"ו, 1088; 1983)
13135 - 16160
13600 - 060400 צה"ל (לימן)
13120 - 060400 צוריאל
13120 - 060270 קיבוץ נטור (ק"ת תשמ"ו, 1088;
13600 - 060270 1981)
13130 - 059170 קדש ברנע - ניצנה (ק"ת
13600 - 059400 תשמ"ו, 1088; 1982)
ישוב חוץ
כברי קצרין (ק"ת תשמ"א, 955; 1977)
כליל (ק"ת תשמ"ו, 9
1088, 1980) קרית שמונה
כפר יובל ראש הנקרה
כפר רוזנוולט (זרעית) רמות נפתלי
כפר רות (ק"ת תשמ"ו, שאר ישוב
1088, 1981) שדה אליעזר
כרמל (ק"ת תשמ"ו, 1088; שדה בוקר
1981) שומרה
כרם בן זמרה שלומי
לפידות שערי תקוה (ק"ת תשמ"ו,
מורשת (ק"ת תשמ"ו, 1088, 1983)
1088, 1981) שתולה
תלם (ק"ת תשמ"ו, 1088; 1982)
(2) ישובים ששיעור ההנחה בהם 5%
אופקים ירכא (ק"ת תשמ"ח, עדי (ק"ת תשמ"ג,
(1.6.88;904 (1981;1562
בית ג'אן ג'וליס עין גדי
ג'ת הגלילית כפר סמיע (ק"ת ערד
(ק"ת תשמ"ח, תשמ"ח, (1.6.88;904 פקיעין (ק"ת תשמ"ח,
(1.6.88;904 כרמיאל (1.6.88;904
דימונה נתיבות צפת
היאחזות נח"ל שדרות
טבריה
יאנוח,
כורזים (ק"ת תשמ"ז,
(1983;139
כיסרא (ק"ת תשמ"ח,
(1.6.88;904
האזור הנמצא בתחום המועצה האזורית תמר מחוץ לתחום ישוב מסוים.
(3) ישובים ששיעור ההנחה בהם 3%
מגדל העמק
(4) ישובים ששיעור ההנחה בהם 10%
ירוחם.
______________________________
1 ק"ת תשל"ח, 1454, 2140; תשל"ט, 542, 886, 915, 1650; תש"ם, 935; תשמ"א, 3, 194, 354, 955, 1226; תשמ"ב, 488, 1268א, 1392; תשמ"ג, 1390, 1562, 1563; תשמ"ד, 972; תשמ"ה, 348, 496, 1254; תשמ"ו 160, 1088; תשמ"ז, 138, 214, 318, 741, 910, 946; תשמ"ח, 372, 903; תשמ"ט, 44, 767, 1098, 1391; תש"ן, 378, 1261; תשנ"ה, 1195; תשנ"ז, 410.
ס"ח תשנ"א, 74; תשס"א, 241; תשס"ב, 205, 436; תשס"ג, 143.
2 בתקנה 4(א) לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מסויימים ובהיאחזויות נח"ל) (תיקון), התשמ"ב-1982 (ק"ת תשמ"ב, 488), נקבע שתחולת התיקון משנת המס 1979.
3 הסוגריים בסמוך לשמות הישובים מציינים:
א. איזכור החיקוק המחיל את התקנות על הישוב.
ב. מועד תחולת התקנות על הישוב כולל התאריך או שנת המס.
4 (א) ראה תקנות מס הכנסה (ישובי פיתוח) (הארכת מועדים), התש"ן-1990 (ק"ת תש"ן, 378) המובא להלן.
(ב) סעיפים 1, 3, תוספת שניה ותוספת שלישית לחוק הסדרים במשק המדינה (הנחות ממס הכנסה) (הוראת שעה), התשס"א-2001 (ס"ח תשס"א, 241; תשס"ב, 205, 436; תשס"ג, 143) קובעים:
"1. קיום תוקף תקנות
תקנות לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), שתוקפן פקע ביום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר 2002) יעמדו בתוקפן, כאילו לא פקע, עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003), ואין לגרוע מהן או להוסיף עליהן יישובים".
3. הנחות ממס ליישובים מסוימים
(א) בסעיף זה, "תושב" במקום פלוני, יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא באותו מקום.
(ב) על אף האמור לפי סעיף 11 לפקודה, לענין הנחות ממס -
(1) דין תושב אחד היישובים המפורטים בתוספת הראשונה כדין תושב אחד היישובים המפורטים בתקנות גבול הצפון, למעט קרית שמונה;
(2) דין תושב אחד היישובים המפורטים בתוספת השניה כדין תושב אחד היישובים המפורטים בפסקה (1) בתוספת השלישית לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס ביישובים מסוימים ובהאחזויות נח"ל), התשל"ח-1978 (להלן - תקנות יישובים מסוימים).
(3) דין תושב אחד היישובים המפורטים בתוספת השלישית כדין תושב אחד היישובים המפורטים בפסקה (2) בתוספת השלישית לתקנות יישובים מסוימים.
(ג) (בוטל)
תוספת שניה (תיקון: תשס"ב)
(סעיף 3(ב)(2))
אבשלום, בטחה, בית הגדי, בית הערבה, בלדד צוקים, בני עצמון, גן אור, דקל, חד-נס, חולית, חמרת, טלמון, יבול, יפית, יתד, כוכב יעקב לרבות שכונת תל ציון, כמהין, כנף, כרם שלום, מיצד, מיצר, נאות הכיכר, נווה דקלים, נווה זוהר, נחליאל, ניר יצחק, נעמה, עזה, עין חצבה, עין תמר, פאת שדה, פדויים, פריגן, מודיעין עילית, שדה אברהם, שדמות מחולה, קלע-אלון, תלמי יוסף, אבני חפץ, אשכולות, ברוכין, בת-עין, דוגית, נחל נגוהות, נופים, נעלה, סנסנה, עופרים, עץ אפרים, קידר, רבבה, רחלים, שמעה, צופים, חשמונאים.
תוספת שלישית
(סעיף 3(ב)(3))
ביריה."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ