אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הכנסה (הוראות לענין פירוקים מסוימים), התשס"ד-2004

תקנות מס הכנסה (הוראות לענין פירוקים מסוימים), התשס"ד-2004

תקנות מס הכנסה (הוראות לענין פירוקים מסוימים), התשס"ד-2004 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 93א(ד) ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה, "חלק יחסי" - חלק יחסי בהתאם לשיעור חלקו של בעל המניות בזכות ליתרת נכסי החברה לאחר סילוק חובותיה בעת פירוקה.
2. סייג להחלת סעיף 93א
הוראות סעיף 93א לפקודה לא יחולו בפירוק מרצון של חברה שהתקיים בה אחד מאלה:
(1) היא איגוד מקרקעין, כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין;
(2) היא תושבת חוץ;
(3) היא חברה משפחתית, כמשמעותה בסעיף 64א לפקודה;
(4) פנקסיה אינם קבילים;
(5) לא הגישה דוח לפקיד השומה על הכנסותיה.
3. קביעת עודפים
לענין סעיף 93א(א)(6) לפקודה, יראו כעודפים את הסכום של כל אלה:
(1) הכנסתה החייבת של החברה, בכל שנות המס מאז הקמתה, כפי שהיתה לפני ניכוי ההוצאה בשל חלוקת העודפים, בניכוי דיבידנד ורווחים שחולקו לבעלי המניות וחויבו במס לפי הוראות הפקודה;
(2) השבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין;
(3) רווחים, ובלבד שלא יבואו במנין רווחים כאמור שחלה עליהם פסקה (1) או (2);
(4) יתרת חובה של בעל המניות בחברה שלא סולקה עד לתום הליכי הפירוק של החברה, אלא אם כן חויבה במס כהכנסתו של בעל המניות לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה או שחלות עליה הוראות פסקה (1),
והכל כפי שהצטברו בחברה עד לתום הליכי הפירוק.
4. חישוב המס החל על העודפים
העודפים לפי סעיף 93א(א)(6) שעליהם יחויב בעל מניות בחברה במס בשנת המס 2003 הם הסכומים כפי שנקבעו בתקנה 3(1) עד (3), כשהם מוכפלים בחלקו היחסי של בעל המניות במועד הפירוק, בתוספת יתרת החובה שלו, כאמור בתקנה 3(4).
5. העברת התחייבויות החברה
לענין סעיף 93א יראו את העברת פעילות החברה ככוללת גם את התחייבויותיה, ולא יראו את העברת ההתחייבויות כתמורה.
6. זיכוי מיוחד
היה לחברה הפסד שניתן להעבירו לשנת המס 2004 שמקורו בעודפים, יינתן לבעל המניות זיכוי כנגד המס החל על העודפים שקיבל, בגובה חלקו היחסי במס החברות ששילמה החברה על ההכנסה שממנה חולקו העודפים, ובלבד שלא יינתן זיכוי בשל מס החברות ששולם על הכנסה שממנה חולק לבעלי המניות דיבידנד, ושהזיכוי לא יעלה על סכום המס שאותו בעל מניות חייב בו לפי סעיף 93א לפקודה.
7. תנאים מיוחדים לענין העודפים
בחישוב המס החל על העודפים לא יחולו הוראות סעיף 8(ג) ו-9 (7א) לפקודה.
8. הוראות לענין חישוב רווח ההון
לענין נכס שהועבר לבעל מניות בפטור ממס כאמור בסעיף 93א, יחולו לענין הפקודה וחוק תיאומים בשל אינפלציה הוראות אלה:
(1) נכס שנרכש על ידי החברה יראו את המחיר המקורי, יתרת המחיר המקורי ויום הרכישה, כפי שהיו אילו נמכרו בידי החברה;
(2) בנכס שהועבר לחברה בפטור ממס, יראו את המחיר המקורי, יתרת המחיר המקורי ויום הרכישה, כפי שהיו אילו נמכרו בידי האדם שממנו התקבלו בפטור ממס.
9. התרת הוצאה
סכום העודפים ששולם לבעל המניות בהתאם לתקנות אלה יותר לחברה כהוצאה בייצור הכנסה בשנת המס 2003.
10. הוראות לענין הפסדים
הוראות הפקודה וחוק תיאומים בשל אינפלציה, לפי הענין, יחולו על הפסדים שנותרו בחברה במועד סיום הליכי הפירוק, ויראו אותם הפסדים כהפסד של כל אחד מבעלי המניות, לפי חלקו היחסי במועד הפירוק; ההפסד יסווג כפי שהיה מסווג אילו היה נשאר הפסד של החברה; לענין תקנה זו, "הפסד" - למעט הפסד שמקורו בתשלום העודפים לבעלי המניות.
11. אי התרת הפסד הון
לא יותר הפסד הון בשל ההשקעה במניות החברה.
12. דין הכנסה, שבח או החזר מס שנתקבלו לאחר סיום הליכי הפירוק
(א) היו לחברה הכנסה או שבח מקרקעין, כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, לאחר שהסתיימו הליכי הפירוק, יראו אותם כהכנסת בעלי המניות, לפי סעיף 2(1) או 2(2) לפקודה, בהתאם לחלקם היחסי במועד הפירוק.
(ב) היה לחברה החזר מס יראו אותו כהחזר מס של בעלי המניות, בהתאם לחלקם היחסי.
13. קביעת מקדמות
בקביעת מקדמות של בעל המניות, כאמור בסעיף 175 לפקודה, לשנת המס שלאחר שנת המס שהסתיימו בה הליכי הפירוק, יצורף למחזור המהווה בסיס למקדמותיו גם חלקו היחסי במחזור העסקאות של החברה.
14. הוראות לענין פיטורים
על אף האמור בכל דין, לענין הוראות הפקודה לא יראו את הפסקת העבודה במסגרת החברה בשל פירוקה לפי הוראות תקנות אלה כפיטורים או כהתפטרות.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ד, 154.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ