אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הבולים על מסמכים (ביול בסימן), תשכ"ח-1967

תקנות מס הבולים על מסמכים (ביול בסימן), תשכ"ח-1967

תקנות מס הבולים על מסמכים (ביול בסימן), תשכ"ח-1967 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשכ"ט)
בתקנות אלה -
"אמצעי" - מכונה או חותמת מכל סוג להדפסת סימן בלבד;
"דגם מאושר" - דגם של אמצעי שאושר לפי תקנות אלה;
"היתר" - אישור בכתב, לפי תקנה 5 לתקנות מס הבולים על מסמכים, תשכ"ה-1965 לביול מסמך בסימן;
"המנהל" - לרבות מי שהוסמך על ידיו לצורך תקנות אלה, כולן או מקצתן;
"חשבון" - מסמך כאמור בסעיף 18 לתוספת א' לחוק;
"כפל" - מסמך כאמור בסעיף 19 לתוספת א' לחוק, לרבות העתק ממסמך חייב-מס, שאינו מאושר על פי דין;
"כרטיס-ערך" - כרטיס נושא-ערך, המשמש להפעלת סוגים מסויימים של מכונות, שניתן לעוסק על ידי המנהל בתנאים שהורה והמשמש ראיה על תשלום המס;
"מכונה" - מכונה שנקבעה בה גלופה להדפסת סימן בלבד;
"סוחר" - אדם המחזיק במכונה לצרכי עסק ושלא לצורך ביול בסימן, שנרשם על פי תקנות אלה;
"סימן" - סימן שפורסם בתקנות 5 או 8 לתקנות מס הבולים על מסמכים (סימנים שונים שישמשו כבולים), תשכ"ז-1967;
"עוסק" - מי שניתן לו היתר.
2. אמצעי ביול (תיקון: תשכ"ט)
המנהל רשאי להורות בכל דבר הנוגע לאמצעי ביול, בין היתר על -
(1) סוגי אמצעים שישמשו לביול בסימן ואישור דגם מאותם סוגים;
(2) החזקת אותם אמצעים לצרכי עסק;
(3) רכישת אותם אמצעים ואופן השימוש בהן;
(4) חובותיו של סוחר או של עוסק וכן חובת ניהול רישומים שיש צורך בהם להבטחת ביצוען התקין של תקנות אלה לענין ביול בסימן.
3. בקשה להירשם כסוחר
בקשה להירשם כסוחר תוגש למנהל כפי שיורה.
4. סייג לרישום כסוחר
לא יירשם אדם כסוחר אלא אם נתקיים בו, בין היתר, אחד מאלה:
(1) הוא יצרן המכונה;
(2) הגיש למנהל אישור מאת יצרן המכונה כי הוא נציגו בכל הקשור למכונה.
5. בקשה לקבלת היתר
(א) בקשה לקבלת היתר תוגש למנהל כפי שיורה.
(ב) המבקש היתר יחתום על התחייבות בנוסח המובא בתוספת ויגישה עם הבקשה.
5א. תנאים לקבלת היתר לביול חשבון (תיקון: תשכ"ט)
לא יינתן היתר לביול חשבון בסימן אלא אם ממלא המבקש, בין היתר, אחר תנאים אלה:
(1) הוא עורך עם החשבון כפל אחד לפחות;
(2) הוא מנהל מערכת ספרים ורישומים אשר, לדעת המנהל, תבטיח ביקורת נאותה על ביול חשבון.
6. שמירת רישומים
רישומים שהורה עליהם המנהל לצורך ביול בסימן יישמרו במקום העסק לפחות שנתיים מתאריך-הרישום האחרון.
7. תוצאות הפסקת ביול בסימן (תיקון: תשכ"ט)
(א) הפסיק עוסק לבייל מסמכים בסימן, לתקופה שאינה סבירה, לדעת המנהל, או בוטל היתר שניתן לו, יוסר הסימן מהאמצעי, לפי דרישת המנהל, במועד ובדרך שהורה.
(ב) הדפיס עוסק סימן על טפסי-חשבונות חלקים ובוטל ההיתר, לא ישתמש באותם טפסים אלא אם ביטל את הסימן המודפס בצורה גלויה לעין ולהנחת-דעתו של המנהל.
8. תנאים לאישור דגם
(א) לא יאושר דגם של מכונה אלא אם נתקיימו, בין היתר, כל אלה:
(1) יש בה מונה המראה, בכל דרך שהיא, את המספר הסודר של כל פעולת הדפסה, לרבות פעולת-הדפסה של סימן ללא-שיעור, או פעולה דומה, אף אם הסימן לא הודפס על מסמך;
(2) יש בה מונה המסכם את סכום המס עם כל פעולת-הדפסה וניתן לראות בכל עת את סכום המס המצטבר או המופחת;
(3) מופעלת המכונה שלא באמצעות כרטיס-ערך - יש בה מונה שניתן להגביל באמצעותו את הדפסות הסימן לסכום מסויים של מס;
(4) יש בה פתח המאפשר גישה סבירה לכל חלק מחלקי המכונה ובלבד שניתן לסתום פתח זה בסתימת-עופרת ובסתימה נוספת, להנחת-דעתו של המנהל, הנושאת ציון מיוחד שהורה עליו;
(5) המספר הסודר האמור בפיסקה (1) מודפס על המסמך כל אימת שמודפס עליו סימן.
(ב) על אף האמור בתקנת-משנה (א) רשאי המנהל, בהתאם לתנאים שיורה, לאשר דגם של מכונה שלא נתקיימה בה הוראת פיסקה (5) ובלבד שהעוסק ידפיס על המסמך את המספר הסודר האמור במכונת-מיספור.
(ג) רשאי המנהל לקבוע תנאים נוספים על אלה שנקבעו בתקנת-משנה (א).
9. שיקול דעת (תיקון: תשכ"ט)
(א) רישומו של אדם כסוחר, מתן היתר לאדם, אישור דגם של אמצעי, ביטול אחד מאלה או קביעת תנאים לו - נתונים לשיקול-דעתו של המנהל בכפוף לתקנות אלו.
(ב) המנהל רשאי לשנות מן התנאים שנקבעו כאמור, וכן להוסיף כל תנאי אם, לדעתו, נשתנו הנסיבות שהיו קיימות בשעת מתן ההיתר.
10. סמכויות עזר לביצוע (תיקון: תשכ"ט)
(א) המנהל רשאי - אם הוא משוכנע שהדבר דרוש כדי להבטיח את ביצוען של תקנות אלה או של הוראות המנהל בדבר חובותיו של עוסק או בדבר ביולם של מסמכים בסימן - להיכנס ככל עת סבירה למקום-עסקו של עוסק, כדי לבדוק כל אמצעי, או כדי לבדוק את המסמכים שבויילו על ידיו בסימן, לרבות כפל של מסמכים אלה וכן פנקסים, רישומים וכל מסמך אחר, הנוגעים לביול כאמור.
(ב) עוסק יעמיד לרשות המנהל, לשם ביקורת, כל דבר מן הדברים האמורים בתקנת-משנה (א).
(ג) המנהל רשאי לעכב בידיו, לתקופה סבירה, מסמך שבוייל בסימן, אשר, לדעתו, לא בוייל כדין, לשם גביית החסר על פי ההתחייבות שנתן העוסק.
(ד) המנהל רשאי, אם הוא משוכנע שהדבר דרוש כדי להבטיח את ביצוען של תקנות אלה, או של הוראות המנהל בדבר החזקתן של מכונות או חובותיו של סוחר להיכנס בכל עת סבירה למקום-עסקו של סוחר, כדי לבדוק כל מכונה או כל רישום המתייחס למכונה.
(ה) סוחר יעמיד לרשות המנהל, לשם ביקורת, כל דבר מן הדברים האמורים בתקנת-משנה (ד).
11. ביטול רישום או היתר
(א) לא קיים סוחר או עוסק הוראה מהוראות תקנות אלה או לא עמד בהתחייבות שניתנה על פי תקנות אלה או הפר תנאי מן התנאים שהורה עליהם המנהל, רשאי המנהל לבטל רישומו של סוחר או לבטל היתר.
(ב) לא ישתמש המנהל בסמכותו לפי תקנת-משנה (א) אלא לאחר שנתן לסוחר או לעוסק הזדמנות להשמיע טענותיו.
12. פרסום ברשומות (תיקון: תשכ"ט)
המנהל יפרסם ברשומות הודעה על כל אחד מאלה:
(1) רישום אדם כסוחר או ביטול רישומו;
(2) (בוטלה);
(3) אישור דגם של מכונה או ביטולו.
13. ביטול אישורים מסויימים
אישור או אישור זמני בדבר ביול מסמך בסימן לפי פיסקה (8) לתקנה 15 לתקנות מס הבולים על מסמכים, תשכ"ה-1965, או אישור או מסמך דומה שניתן לאדם המחזיק במכונה לצרכי עסק ושלא לצורך ביול מסמך, שהוצאו לפני פרסומן של תקנות אלה, בטלים בתום 60 יום מיום פרסום תקנות אלה.
14. קנס
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - קנס 500 לירות.
ת ו ס פ ת
(תקנה 5)
כתב - התחייבות
(יש לפרט תחילה את כל הפרטים שבפיסקאות א' או ב'
______________________________
לבקשה למתן היתר)*.
1. אני מאשר כי תכנם של -
(1) תקנות מס הבולים (ביול בסימן), תשכ"ז-1967;
(2) הודעת המנהל בדבר רישומו של אדם כסוחר או בדבר מתן היתר לעוסק;
(3) התנאים הכלליים באותו ענין, ידועים לי ואני מתחייב למלא אחר הוראותיהם עם קבלת ההיתר.
2. אני מתחייב למלא אחר כל ההוראות שבהיתר אשר יינתן לי.
3. אני מתחייב בזה לאחר קבלת ההיתר לשלם למנהל, לפי דרישתו הראשונה, כל סכום, בין מס ובין דמי-פיגורים -
(1) שנתחייבתי בו עקב ביול מסמך בסימן;
(2) המהווה הפרש בין המס שבו בוייל המסמך למעשה לבין המס שבו יש לבייל את המסמך, לדעת המנהל, אלא אם אגיש ערעור על דרישת המנהל בדרך ובמועד שנקבעו.

תאריך חתימה (וחותמת התאגיד)
* נוסח ההתחייבות יהא בלשון יחיד או רבים, הכל לפי הענין.
______________________________
1 ק"ת תשכ"ח, 62; תשכ"ט, 513, 1031, 1226.
2 במקור מובא "הפק" כפי הנראה מתוך טעות.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ