אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הבולים על מסמכים, תשכ"ה-1965

תקנות מס הבולים על מסמכים, תשכ"ה-1965

תקנות מס הבולים על מסמכים, תשכ"ה-1965 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 1, 8, 12, 14 ו-20 לחוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961, אני מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור:
1. הגדרות (תיקון: תשכ"ז, תשל"ט)
בתקנות אלה -
"בול-דבק" - בול הכנסה דבק;
"בול מוטבע" - בול מוטבע או מודפס על ידי המנהל על המסמכים המוגשים לביול;
"מנהל" - מנהל המכס והבלו או מי שהוסמך על ידיו;
"סימן" - בול מודפס או מוטבע על מסמך על ידי מי שהורשה לכך לפי תקנות אלה;
"סימן מיוחד" - בול נושא ערך מודפס על ידי המנהל על מסמך תורף;
"שטר" - שטר-חליפין או שטר-חוב כמשמעותם בפקודת השטרות, למעט שיק.
2. ביול מסמכים כללי (תיקון: תשל"ג, תשל"ט)
(א) מסמך מן המסמכים המפורטים בתוספת א' לחוק, למעט מסמך שחלים עליו דמי פיגורים, יבוייל כאמור בתוספת הראשונה:
(1) מסמך שנחתם מחוץ לישראל;
(2) מסמך שחלים עליו דמי-פיגורים.
(ב) מסמך שחלים עליו דמי-פיגורים יבוייל בבול מוטבע.
(ג) על אף האמור בתוספת הראשונה, מותר לבייל שטר בבול דבק אם הנפרע או הנמשך, הנקובים בו, הכל לפי הענין, הם אדם מחוץ לישראל, ובלבד שהמדינה חתמה על השטר כערבה לפרעונו.
2א. התרה למוסד בנקאי או כספי (תיקון: תשכ"ז)
על אף האמור בתקנות אלה רשאי המנהל, בהודעה שתפורסם ברשומות, ובתנאים שיורה, להתיר למוסד בנקאי או מוסד כספי כמשמעותם בחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954, ביול שטר-חיוב שחלים עליו דמי-פיגורים, לשם ציון הפרש המס, בסימן או בול דבק.
3. ביול כפל או העתק מאושר (תיקון: תשכ"ו, תשכ"ז, תשכ"ט, תשמ"א)
(א) על אף האמור בתוספת הראשונה אין לראות כפל או העתק מאושר על פי דין (להלן - העתק מאושר) מבויילים כדין אם הם נושאים בול דבק או סימן בסכום הנמוך מסכום המס החל על המסמך המקורי, כאשר המסמך המקורי חייב במס העולה על 1 שקל אם מבוייל יחד עמהם גם המסמך המקורי, ובלבד אם לא צויינו עליהם על ידי אחד מן המנויים להלן, כל הפרטים שבתוספת השניה ובנוסח המובא בה:
(1) המנהל;
(2) נוטריון ציבורי;
(3) מזכיר ראשי של בית-משפט;
(4) רשות של המדינה אליה מוגש מסמך לרישום על פי דין;
(5) עורך-דין;
(6) רואה-חשבון;
(7) מורשה לחתום חתימת-היסב על שטר-חוב בשם מוסד בנקאי או מוסד כספי, כמשמעותם בחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954, ואף אם תוקף חתימתו מותנה בחתימת מורשה אחר, ובלבד שנתקיים אחד מאלה:
(א) המסמך המקורי בוייל בסימן ובמכונה של אותו מוסד בהתאם לתקנות מס הבולים על מסמכים (ביול בסימן), תשכ"ו-1967;
(ב) המסמך המקורי בוייל כדין רק בבול דבק ואותו מוסד חתום כצד על המסמך או קיבל את המסמך מלקוחו במהלך-העסקים הרגיל.
(ב) מותר לבייל כפל או העתק מאושר בבול מוטבע, בסכום הנמוך מסכום המס החל על המסמך המקורי, אם מבוייל יחד עמהם המסמך המקורי, ובלבד שצויינו עליהם על ידי המנהל כל הפרטים שבתוספת השניה.
(ג) לענין התוספת השניה "העתק" - העתק מאושר או כפל.
4. ביול שטר חוב (תיקון: תשכ"ז, תשל"ג, תשל"ט, תשמ"א, תשמ"ג, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ט, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד)
(א) על אף האמור בתוספת הראשונה לגבי שטר-חוב שסכום המס החל עליו אינו עולה על 500 שקלים חדשים מותר לבייל שטר-חוב זה בבול דבק לשם ציון הפרש המס, אם סכום המס החל על השטר עולה על הסכום הנקוב בסימן המיוחד, ובלבד שסכום-הפרש זה אינו עולה על סכום המס הנקוב בסימן המיוחד או על 250 שקלים חדשים הכל לפי הסכום הנמוך יותר.
(ב) הבול הדבק שעל שטר-חוב, שבוייל לפי תקנת-משנה (א), יבוטל בחתימתו של עושה השטר בתוספת התאריך, הכל לפי שנקבע בתקנה 8(א).
5. ביול מסמך בסימן (תיקון: תשכ"ז, תשכ"ט, תשל"ג)
(א) על אף האמור בתקנות אלה מותר לבייל מסמך מן המסמכים המפורטים בתוספת הראשונה בסימן, למעט אלה המפורטים להלן -
(1) מסמך נוסף;
(2) מסמך אשר חלים עליו דמי-פיגורים, ובלבד שהמנהל נתן לכך את אישורו המוקדם וביול בסימן ייעשה בהתאם לתנאים שיורה המנהל באותו אישור.
(ב) על אף האמור בתקנת-משנה (א) רשאי המנהל, במקרים ובתנאים שייראו לו, להתיר לאדם מסויים או לסוג מסויים של בני-אדם שיבוייל סימן גם אחד או יותר מן המסמכים המנויים בפיסקאות (1) ו-(2) לאותה תקנת-משנה.
(ג) רשימה מעודכנת של אישורים או היתרים כאמור תימצא בכל אחד מן המקומות המפורטים בתוספת השלישית - בכל מקום לגבי תחום-אזורו - לעיונו של כל דורש.
6-.6ד. (בוטלו) (תיקון: תשל"ט)
7. מועד הביול (תיקון: תשכ"ז)
(א) מסמך שיש לביילו בבול מוטבע יוגש לביול תוך 30 יום מתאריך חתימתו.
(ב) מסמך שיש לביילו או שמותר לביילו בבול דבק, בסימן או בסימן
מיוחד יבוייל לא יאוחר מעת חתימתו ויראוהו כחתום לענין תקנת-משנה זו בשעה שמצויה עליו חתימה אחת לפחות.
(ג) מסמך שנחתם מחוץ לישראל יבוייל תוך 30 יום מיום קבלתו לראשונה בישראל.
8. ביטול בולים דבקים (תיקון: תשכ"ז, תשל"ג)
(א) (1) מסמך, למעט שטר-חוב והסכם-ביטוח, אשר בוייל בבול דבק, הבול עליו יבוטל לפחות על ידי יחיד מכל צד למסמך שיחתום בדיו את שמו על הבול בשעה שהוא חותם על המסמך ויציין תאריך חתימה זו ליד החתימה;
(2) החתימה תשתרע על פני הבול לארכו או לרחבו, ובלבד שקצוותיה יירשמו על גוף המסמך, משני צדיו של הבול;
(3) הבול על שטר-חוב כאמור בתקנה 2א יבוטל על ידי חותמת של אותו מוסד בנקאי או אותו מוסד כספי.
(4) מסמך שנחתם מחוץ לישראל ובוייל בבול דבק, הבול עליו יבוטל בידי מי שבייל אותו מיד עם הביול, על ידי כך שירשום את המלה "מבוטל" ויציין תאריך הביטול ליד הרישום; הרישום ישתרע על פני הבול, לארכו או לרחבו, ובלבד שקצותיו יירשמו על גוף המסמך, משני צדיו של הבול.
(ב) בוייל המסמך בכמה בולים דבקים יראו לצורך תקנה זו את כל הבולים כבול אחד, ובלבד שכל הבולים יבוטלו על ידי חתימות הצדדים כאמור.
9. שומת מסמך לפי סעיף 12 לחוק
(א) בקשה לשומת המס החל על מסמך תוגש למנהל בכתב בצירוף המסמך והעתק ממנו תוך 30 יום מיום חתימתו; ההעתק יישאר בידי המנהל.
(ב) שומת המנהל תצויין על גבי המסמך בחותמת ותימסר למבקש ביד או תישלח אליו בדואר רשום.
(ג) המבקש לערער על שומת המנהל, יקבל, לפי בקשתו, החלטה מנומקת בדבר השומה, ובלבד שהבקשה תוגש תוך 14 יום מיום מסירת השומה לידי המבקש.
(ד) מסמך שנישום כאמור, למעט מסמך שעל שומתו מבקשים לערער, יבוייל תוך 14 יום מתאריך מסירת השומה לידי המבקש.
(ה) מסמך שעל שומתו מבקשים לערער יבוייל תוך 30 יום מיום מסירת השומה לידי מבקש אלא אם שולם הסכום שאינו שנוי במחלוקת והוגש הערעור תוך התקופה האמורה.
(ו) הוגשה בקשה לקבל החלטה מנומקת, יראו לצורך תקנת-משנה (ה) את יום מסירת ההחלטה המבוקשת כיום מסירת השומה לידיו.
(ז) החליט בית-המשפט בערעור שיש לשלם מס או להוסיף על סכום המס ששולם לפני הגשת הערעור יבוייל המסמך כאמור תוך 14 יום מיום מתן ההחלטה.
(ח) החלטת המנהל לפי סעיף 12(ד) לחוק תצויין על גבי המסמך בחותמת.
(ט) המבקש אישור שהמסמך אינו חייב במס או פטור ממס יגיש למנהל את המסמך בצירוף העתק; האישור יינתן על גבי המסמך בחותמת והעתק המסמך יישאר בידי המנהל.
9א. כללים לחישוב ערך מסמך הנקוב במטבע חוץ (תיקון: תשמ"א)
מקום שערכו של מסמך נקוב במטבע חוץ יחושב הערך לצורך המס בשקלים לפי השער היציג האחרון לאותו מטבע שפורסם בידי בנק ישראל לפני ביול המסמך; לענין זה, סכום השער היציג יעוגל עד לאלפית השקל.
10. ביול מסמך בתוספת דמי פיגורים (תיקון: תשכ"ז)
מסמך, למעט שטר-חוב כאמור בתקנה 2א, שמבקשים לביילו לפי הוראות סעיף 144(ג) לחוק, יוגש למנהל בצירוף מכתב בו תפורש הסיבה לאי-ביולו כדין.
11. הדפסה, שמירה והספקה של בולים (תיקון: תשכ"ז, תש"ל)
(א) בולים יודפסו בהתאם להוראות המנהל: המנהל רשאי להורות על גדלם של בולים, בין בדרך כלל ובין לגבי בול מסויים.
(ב) מלאי הבולים יהיה מופקד בידי המנהל ויסופק למי שיורה ובתנאים שיורה.
(ג) ראה המנהל כי מלאי הבולים של בול דבק או סימן מיוחד מחייב זאת, רשאי הוא להורות, בין בדרך כלל ובין לגבי בול מסויים או ערך מסויים, כי הערך הנקוב של בול יבוטל באופן ניכר לעין, ויודפס לצדו ערך אחר שהורה עליו.
(ד) הוראה לפי תקנת-משנה (ג) תינתן בהודעה ברשומות ומשפורסמה ההודעה יהיה הערך האחר שהודפס בהתאם להוראה ערכו הנקוב של הבול.
12. שמירת אמצעי ביול והשימוש בהם
מכונות, מכשירים, חותמות וכן אמצעים אחרים המשמשים לביול יהיו שמורים במקומות אשר ייקבעו על ידי המנהל, בידי מי שאושר לצורך זה על ידיו, ובהתאם לתנאים שיקבע באישור.
13. הוראות בדבר מכירת בולים (תיקון: תשכ"ז)
(א) המורשה למכור בולי-דואר רשאי למכור בולים דבקים וסימנים מיוחדים.
(ב) המנהל רשאי בכל עת לאסור או להגביל מכירת בולים לפי תקנה זו.
(ג) המורשה למכור בולים כאמור בתקנת-משנה (א) יימכרו לו אותם בולים בהנחה של שלושה אחוזים מערכם הנקוב.
14. החזרת תמורתם של בולים (תיקון: תשכ"ו, תשכ"ט, תשל"ט)
(א) תמורתם של בולים תוחזר למחזיק בהם, בניכוי שלושה אחוזים, לאחר הגשת הבולים למנהל אם הוכח, להנחת-דעתו של המנהל, אחד מאלה:
(1) מסמך שאינו חייב במס או פטור ממס, בוייל בטעות;
(2) מסמך בוייל ביתר;
(3) בול דבק או סימן מיוחד לא שימש לשום מטרה או נפגע בשגגה;
(4) מסמך בוייל ולא נחתם כלל;
(5) מסמך בוייל ולא קיבל תוקף או שהוא בטל מעיקרו;
(6) מסמך בוייל ולא שומש לשום מטרה ואם המסמך הוא שטר לא עבר זמן פרעונו;
(7) (בוטלה).
(ב) על אף האמור בתקנת-משנה (א) לא ינוכו שלושה אחוזים, במקרים המפורטים בפיסקאות (1) ו-(2) לאותה תקנת-משנה, אם הביול נעשה באמצעות מכונות הטבעה או הדפסה.
(ג) על אף האמור בתקנה זו לא תוחזר תמורתם של בולים אם -
(1) סכום המס שיש להחזיר הוא פחות מ-50 אגורות;
(2) הוגשו למנהל המסמכים הנקובים בתקנת-משנה (א), למעט פיסקה (3), לאחר עבור שנתיים מיום ביול המסמך;
(3) (בוטלה).
(ד) בקשה להחזרת תמורתם של בולים תוגש למנהל בכתב מנומק בצירוף המסמך שבוייל, אולם בול כאמור בתקנת-משנה (א)(3) מותר להגיש למנהל ללא בקשה.
15. הצמדה ועיגול סכומים (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ט)
(א) הסכומים שבתקנה 4 ובתוספת הראשונה, יתואמו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - מועד התיאום) לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התיאום לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התיאום הקודם;
לענין זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב) הסכומים המתואמים יעוגלו כך:
(1) סכום מתואם שהוא יותר מאלף שקלים, יעוגל לסכום הקרוב שתוצאת חלוקתו ב-1000 הינה מספר שלם;
(2) סכום מתואם שהוא פחות מ-1000 שקלים, יעוגל לסכום הקרוב שתוצאת חלוקתו ב-100 הינה מספר שלם.
(ג) הסכומים שבתקנה 4 ובתוספת הראשונה, לאחר תיאומם כאמור בתקנת משנה (א), יפורסמו בהודעה ברשומות.
16. עונשין (תיקון: תשל"ט)
העובר על הוראה מהוראות תקנות 5, 8, 11, 12 ו-13 דינו - קנס 500 לירות.
17. ביטולים
תקנות מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961 - בטלות.
18. תחולה
הוראות תקנה 3 לא יחולו על מסמכים שבויילו לפני תחילתן של תקנות אלה.
19. תחילה
(א) תחילתן של תקנות משנה (ג) עד (ה) לתקנה 6 היא ביום ט"ו בניסן תשכ"א (11 באפריל 1961).
(ב) תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בפיסקה (1), היא 30 יום לאחר פרסומן ברשומות.
התוספת הראשונה
(תיקון: תשכ"ח, תשכ"ט, תש"ל, תשל"א, תשל"ג, תשל"ז, תשל"ח, תשל"ט, תשמ"א, תשמ"ג, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ט, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד)

המסמך
הסעיף בתוספת א'
לחוק
אם סכום המס אינו עולה על 500
שקלים חדשים
אם סכום המס
עולה על 500
שקלים חדשים

הוראות מיוחדות

הסכם
2
בול דבק
בול מוטבע


שטר חוב
3
סימן מיוחד
סימן מיוחד
אם סכום המס עולה על 500 שקלים חדשים יבוייל שטר החוב בבול מוטבעשטר חליפין
3
בול מוטבע
בול מוטבע


איגרת חוב
5(א)(1)(2),(ב)
בול דבק
בול מוטבע


איגרת חוב
5(א)(3)
בול מוטבע
בול מוטבע


מסמך שיש בו הסכם
שעבוד או הודעות

מישכון
6
בול דבק
בול מוטבע


התחייבות או ערבות
7
בול דבק
בול מוטבע


מסמך נוסף
9
בול מוטבע
בול מוטבע


שטר נאמנות
10
בול דבק
בול מוטבע


דו"ח על הקצאת מניות
תזכיר של התאגדות של
חברה שיש לה הון
11
בול דבק
בול מוטבע


מניות
11
בול דבק
בול מוטבע


שטר מניה למוכ"ז
11
בול דבק
בול מוטבע
ובלבד שאם לגבי אותה מניה נעשה
דו"ח שבוייל לפי סעיף 11(א)
לתוספת א' יבוייל גם שטר מניה
למוכ"ז, שסכום המס החל עליו אינו עולה על 500 שקלים חדשים בבול מוטבע

הסכם ביטוח
12
בול דבק
בול מוטבע


כפל או העתק מאושר
19
בול דבק
בול מוטבע


מסמך שנערך ונחתם
במקום מסמך אחר
20
בול מוטבע
בול מוטבעהתוספת השניה
(תקנה 3)
אני* מ*
שם מען
מספר תעודת זהות* הממלא תפקיד/מקצוע של* מאשר בזה כי ביום הוצג בפני המסמך המקורי של העתק זה וכי סכום המס אשר בוייל בו הוא
כן הנני מאשר את הפרטים הבאים:
1. המסמך המקורי בוייל בבול דבק/מוטבע/סימן**
2. המסמך המקורי בוייל על-ידי האוצר*** והמספר הסידורי
המופיע לצד הבול הוא
3. המסמך המקורי בוייל על-ידי
שם המוסד
אשר בעיר בתאריך והמספר הסידורי המופיע לצד הבול, או בפנים הבול, הוא
תאריך חתימה
חותמת המשרד
______________________________
* אם האישור ניתן על-ידי האוצר אין למלא פרטים אלה.
** למחוק המיותר וכן אין למלא את יתר הפרטים אם הביול הוא בבול דבק.
*** אם הבול הוטבע על-ידי האוצר יש לציין במקום זה את המספר הנקוב בפינה
השמאלית של הבול בצדו התחתון.
התוספת השלישית
(תיקון: תשכ"ט)
(תקנה 5)
1. ממונה אזורי בלו - תל-אביב, רחוב אחד העם 9 (בנין שלום)
2. ממונה אזורי מס-קניה - חיפה, שער הנמל 3
3. תחנת המכס והבלו - ירושלים, רחוב קרן היסוד 20
4. תחנת המכס והבלו - צפת, רחוב א' 51
5. תחנת המכס והבלו - עכו, רחוב טרומפלדור 37
6. תחנת המכס והבלו - חדרה, רחוב הנשיא ויצמן 61
7. תחנת המכס והבלו - נתניה, רחוב הרצל 41
8. תחנת המכס והבלו - נצרת, רחוב 720/18
9. תחנת המכס והבלו - פתח-תקוה, רחוב ההסתדרות
10. תחנת המכס והבלו - רחובות, רחוב הרצל 159
11. תחנת המכס והבלו - באר-שבע, רחוב האבות 55
12. תחנת המכס והבלו - אילת, נמל אילת
13. בית המכס - אשדוד, נמל אשדוד.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ה, 1380; תשכ"ו, 715, 2868; תשכ"ז, 2230, תשכ"ח, 752; תשכ"ט, 512, 880, 1214, 1417; תש"ל, 1239, 1301, 2058; תשל"א, 120, 1607; תשל"ג, 153, 1395; תשל"ז, 1886; תשל"ח, 1476; תשל"ט, 78, 1584; תשמ"א, 631, 1149; תשמ"ג, 1406; תשמ"ה, 1711; תשמ"ט, 1179; תשנ"א, 1168; תשנ"ב, 881, 1424; תשנ"ג, 331; תשנ"ד, 39, 627, 1187; תשנ"ה, 660, 1683; תשנ"ו, 620, 1433; תשנ"ז, 369, 1092; תשנ"ח, 325, 1078; תשנ"ט, 530; תש"ס, 275; תשס"ב, 554; תשס"ג, 78, 650; תשס"ד, 501.
י"פ תשמ"ו, 2853.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ