אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס הבולים, 1927

תקנות מס הבולים, 1927

תקנות מס הבולים, 1927 1
1. השם בקיצור
תקנות אלו תיקראנה תקנות מס הבולים.
2. מקום משרדי הממונים (תיקון: תש"ך)
מקום משרדי הממונים ייקבע על ידי מנהל אגף המכס והבלו (להלן - המנהל) בהודעה שתפורסם ברשומות.
3. שמירה והספקה של בולים (תיקון: תש"ך)
מלאי בולים יהא מופקד בידי המנהל ויסופק למי שיורה המנהל ובהתאם לתנאים שיקבע.
4. שמירת חותמות והשימוש בהן (תיקון: תש"ך)
(1) חותמות הבולים יהיו שמורות -
(א) להטבעת בולים - במשרדי הממונים ובכל מקום אחר שיורה המנהל;
(ב) להדפסת סימן המשמש בול - בידי מי שאושר לצורך זה על ידי המנהל ובהתאם לתנאים שנקבעו באישור.
(2) בולים יוטבעו על מסמכים עם תשלום המס החל עליהם במקומות המפורטים בתקנת-משנה (1) (א).
(3) הדפסת סימן המשמש בול תיעשה באופן ובתנאים שיקבע המנהל באישור שניתן לצורך זה.
5. הערכה והטבעה של מסמכים, החלטת הממונים (תיקון: תש"ך)
(1) הערכת המסמכים והטבעתם בהתאם לפקודה תיעשה במקומות שנקבעו להטבעת בולים בהתאם לתקנה 4.
(2) נדרשה מהממונים הבעת-דעתם ביחס לאיזה מסמך מקויים לפי סעיף 13 לפקודה, יוגש אליהם המסמך תוך שלושים יום מיום קיומו לראשונה.
(3) החלטת הממונים תיערך בכתב והודעה עליה תימסר לדורש, ביד או בדואר רשום לפי הוראותיהם.
6. סימון המס (תיקון: תש"ך)
כל מסמך, למעט חשבונות וקבלות, שנקבע לגביו בפקודה כי המס יסומן עליו בבול דבק, מותר לסמנו בבולים מוטבעים, תוך שלושים יום מתאריך קיומו של המסמך לראשונה.
7. החזרת תמורתם של בולים שנתקלקלו (תיקון: 1941, תש"ך)
במקרים המתוארים לקמן יחזיר המנהל או מי שהוסמך על ידיו את תמורתם של בולים שנתקלקלו לאחר שתוגשנה לו ההוכחות דלקמן, אם בצורת הצהרה ואם באופן אחר: -
(א) הבול שעל חומר כל-שהוא, אשר בשגגה ושלא בכוונה נתקלקל, נמחק, או נפסל באופן אחר לתכלית שהוא משמש לה, לפני שהחומר נחתם בחתימת אדם או לפני שהמסמך הכתוב בגוף החומר קויים ע"י אחד מן הצדדים;
(ב) כל בול דבק אשר בשגגה או שלא בכוונה נתקלקל או נפסל לשימוש ואשר לדעתו של שר האוצר לא הודבק בשום חומר;
(ג) הבול שעל איזה שטר-חליפין החתום על ידי המושך או בשמו ושלא קיבל או לא נמסר מידו של המושך לאיזו מטרה שהיא אלא בדרך של הצעה לקבלה;
(ד) הבול שעל כל שטר-חוב חתום ע"י חותם השטר או בשמו ואשר לא שומש באופן מן האופנים או שלא נמסר מידו של חותמו;
(ה) הבול על איזה שטר-חליפין או שטר-חוב אשר מחמת השמטה או טעות נתקלקל או נפסל לשימוש, הגם שהשטר כשטר-חליפין, היה מתקבל או מועבר לאחר בחתימת-העברה, או היה נמסר למקבל התשלום, כשהוא שטר-חוב:
בתנאי שייכתב וייערך שטר-חליפין או שטר-חוב אחר, שלם ונושא-בולים כחוק, שיהא דומה בכל הפרטים, פרט לתיקון הטעות או ההשמטה, לשטר-החליפין או לשטר-החוב שנתקלקל;
(ו) בול ששימש לאחד המסמכים דלקמן, היינו: -
((I מסמך שקויים ע"י אחד הצדדים אלא שנמצא אחר כך בטל מעיקרא;
((II מסמך שקויים ע"י אחד הצדדים אלא שנמצא אחר כך פסול לתכלית שאליה נתכוונו מעיקרא מחמת שגיאה או טעות שבתוכו;
((III מסמך שקויים ע"י אחד הצדדים שלא שומש לשום מטרה ואשר מחמת אי יכולתו או מיאונו של אחד הצדדים שצריכים לחתימתו לחתום על המסמך או להשלים את הטרנסאקציה לפי המסמך, פגום ובלתי-מספיק לתכלית שנועד לה;
((IV מסמך שקויים ע"י אחד הצדדים, אשר מחמת מיאונו של אדם לפעול על פיו או משום שלא נרשם בתוך הזמן הדרוש לכך עפ"י החוק אינו ראוי לתכלית המכוונת או שהוא נעשה בטל;
((V מסמך שקויים ע"י אחד הצדדים, שנתקלקל בשגגה ושלא בכוונה ואשר במקומו נערך מסמך אחר בין אותם הצדדים ולאותה מטרה ממש קויים ונטבע בבולים כחוק, או שנפסל לשימוש מחמת שהפעולה שנתכוונו לעשותה על פי המסמך הזה נעשתה עפ"י מסמך אחר נושא בולים כחוק;
(ז) הבול שעל כל נייר למוכ"ז (בין שאותו נייר-ערך נושא עליו ובין שאינו נושא עליו את חתימתו של כל אדם) שהושמט או שנעשה באיזה אופן שהוא לבלתי ראוי לשימוש בהסכמתו בכתב של מנהל-החשבונות הכללי:
בתנאי -
שהבקשה להחלפת-בולים נעשית בתוך שנתיים ימים למיום שהבול נתקלקל או נפסל לשימוש, או כמסמך מקויים - למן תאריך המסמך - ע"י האיש שהיה ראשון או יחיד לקיימו; מקום שהמסמך הוא מקויים שלא התחילו בשום משא-ומתן משפטי שבו היה אפשר להציע את המסמך כעדות, או אשר בו הוגש המסמך למעשה כעדות וכי המסמך נמסר כדי לבטלו; מקום שלא נרשם מסמך בתוך הזמן הדרוש לכך עפ"י החוק ונעשה מתוך כך בטל, שאי-רישומו של המסמך לא נגרם בעקב רשלנות של האדם שעפ"י תקנות אלה היה ראוי בדרך כלל לקבלת תמורה חלף בולים:
בתנאי שלא תוחזר שום תמורה אם שוויו של הבול המקולקל הוא פחות ממאה פרוטה.
8. החזרת תמורתם של בולים שלא שומשו כשורה (תיקון: תש"ך)
כשהשתמש אדם בשגגה בבולים יותר מכפי הערך במסמך החייב במס-בולים, או שם בולים בשגגה על המסמך הפטור מכל מס-בולים, רשאי המנהל או מי שהוסמך על ידיו - עפ"י בקשה שתוגש בתוך שנתיים ימים למן תאריך המסמך, או אם המסמך מחוסר תאריך, בתוך שנתיים ימים למיום קיום המסמך ע"י האיש שהיה ראשון או יחיד לקיימו, ולאחר שטבעו במסמך את מס-הבול הנכון, אם הוא חייב במס-בולים - לבטל את הבולים שלא כדין ולהחזיר תמורתם מחמת היותם מקולקלים:
בתנאי שלא יוחזר כל כסף אם שוויו של הבול הוא פחות ממאה פרוטה.
9. כיצד מחזירים תמורה (תיקון: 1941, תש"ך)
המנהל או מי שהוסמך על ידיו רשאי עפ"י הכרעת-דעתו להחזיר תמורתם של בולים נפסדים או משומשים שלא כשורה אם בצורה של מתן כסף בניכוי שלושה למאה מסכום הבולים:
בתנאי שכל הפחתה כזו לא תיעשה ביחס לניירות-ערך למוכ"ז שהושמדו או שנפסלו לשימוש עפ"י פיסקה (ז) מתקנה 7.
10. תמורת בולים שלא שומשו (תיקון: תש"ך)
כל שיש ברשותו בול שהוצא עפ"י פקודה זו והבול איננו מקולקל או שלא שומש שלא כשורה, ישלם לו המנהל או מי שהוסמך על ידיו את ערך הבול בכסף, בנכיון שלושה למאה, לאחר שימסור את הבול ויוכיח למנהל או מי שהוסמך על ידיו, כדי הנחת-דעתו, שהוא קנה את הבול מאת אדם שנתמנה כחוק למכור בולים או שהורשה כחוק לעסוק בבולים, בתוך תקופה של שנתיים ימים קודם להגשת בקשתו, ושהיתה כוונתו באמת ובתמים להשתמש בבול:
בתנאי שאין מחזירין כל כסף אם השווי הרשום על הבול הוא פחות ממאה פרוטה.
11. החזרת שווי בולים בגמר מועד הרשיון (תיקון: תש"ך)
(1) אם תם מועד רשיונו של אדם לעסוק בבולים או בוטל הרשיון או אם האדם שקיבל רשיון לעסוק בבולים מת או הוכרז פושט-רגל והיו בולים לאותו אדם בכלות מועד רשיונו או בהתבטל רשיונו או בשעת מיתתו או פשיטת-הרגל, הרי אותו אדם או יורשיו או הנאמן בפשיטת-הרגל יוכלו בתוך ששה חדשים למיום כלות מועד הרשיון או למיום ביטולו או למיום מותו של בעל הרשיון או למיום שהוכרז פושט-רגל, הכל לפי הענין, להביא או לשלוח את הבולים למנהל או למי שהוסמך על ידיו.
(2) בכל אחד מן המקרים האלה יפרע המנהל או מי שהוסמך על ידיו לאיש המביא או השולח את הבולים את סכום המס הנקוב על הבולים, בנכותו ממנו נכיון של שלושה אחוזים למאה, אם יתברר לו שככלות מועד הרשיון או בעת ביטולו או בשעת המיתה או פשיטת-הרגל של בעל הבולים היו הבולים באמת ברשותו של האדם שתם מועד רשיונו או שבוטל רשיונו או שמת או הוכרז כפושט-רגל, לשם מכירה, ושהבולים נקנו או הושגו ע"י אדם כנ"ל מאת אדם שנתמנה כחוק למכור בולים או שקיבל רשיון כחוק לעסוק בבולים.
_________________________________
1 חא"י ג', (ע) 2284, (א) 2185; ע"ר 1940, תוס' 2, (ע) 686, (א)800; 1941, תוס' 2, (ע) 207, 778, (א) 238, 939; ק"ת תש"ך, 96.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ