אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מסילות הברזל (סמכויות המנהל הכללי), 1938

תקנות מסילות הברזל (סמכויות המנהל הכללי), 1938

תקנות מסילות הברזל (סמכויות המנהל הכללי), 1938 1
(עפ"י סעיף 40(1)(ב))
פ ק י ד ו ת
1. השם
תקנות אלה תיקראנה תקנות מסילות-הברזל הממשלתיות (סמכויות המנהל הכללי), 1938.
2. מינויים
(1) המנהל הכללי רשאי למנות את כל האנשים שימלאו בשירות הנמוך מישרות שבא עליהן אישור, ואילו במישרות ממדרגה 0, הוא רשאי למנות אנשים בכל נקודת -הגדלה של משכורת בדרגה המאושרת של אותה מדרגה; וכן רשאי הוא למנות את כל האנשים למישרות בגבול הסכום החפשי הנתון לרשותו מן התקציב המאושר, ואילו אם היו האנשים עובדים בתוקף חוזים שבכתב, חובה לקיים כהלכה את תנאי החוזים.
(2) מקום שנחוץ רשאי המנהל הכללי להעסיק פקידים (שלא נקבעה להם משכורת בתקציב) אם אפשר לחסוך מאותו סעיף-הוצאה כספים לתשלום שכרם של פקידים נוספים אלה.
(3) אולם אם נחוץ לבקש הרשאת-תשלום מיוחדת חייב המנהל הכללי לבקש את אישורו הקודם של שר התחבורה. במקרים יוצאים מן הכלל רשאי המנהל הכללי להעסיק מספר מצומצם של אנשים נוספים כשאי-אפשר לחכות עד לקבלת אישורו הקודם של שר התחבורה, ואפילו יש הכרח בהרשאת-תשלום מיוחדת, בתנאי שבעת ובעונה אחת עם בקשת הרשאת-התשלום תימסר הודעה על המסיבות שהצריכו פעולה זו.
3. העלאות במשרות והגדלות במשכורת
(1) המנהל הכללי רשאי להעלות כל פקיד בגבולות התקציב המאושר לאותן המישרות אשר לגביהן יש לו סמכות המינוי.
(2) המנהל הכללי רשאי גם להרשות מתן הגדלות במשכורת לכל פקידי מסילות-הברזל בהתאם להסכמים שלהם או בהתאם לדרגות-השכר המאושרות.
(3) בכל המקרים שבהם יש למנהל הכללי הסמכות להעלות במישרה, רשאי הוא להפסיק או לדחות הגדלות במשכורת או העלאות במישרות או לצוות להוריד פקידים למדרגות נמוכות יותר.
(4) המנהל הכללי רשאי להטיל על כל פקיד מפקידי מסילות-הברזל קנסות שלא יעלו בסך הכל על שכר שבעה ימים ממשכורתו החדשית של הפקיד הנקנס, באשמת התנהגות רעה, מעשים בלתי-מהוגנים או הזנחת תפקיד.
2.4
5. תנאי השירות 3
(1) השארת הפקידים במישרותיהם במסילות-הברזל תלויה בכשרון-הפעולה שבו הם ממלאים את התפקידים השונים המוטלים עליהם; הואיל והשירות במסילות-הברזל של המדינה בהכרח שהוא שונה לפי טבעו מן השירות במחלקות ממשלתיות אחרות, לפיכך ייבחן כשרון-הפעולה של הפקידים באותם נסיונות-המבחן הנוהגים אצל חברות של מסילות-הברזל העובדות לשם רווחים.
(2) המנהל הכללי רשאי לפטר בלא חקירה ודרישה קודמת כל פקיד שאינו בר-פנסיה אם ימרה במזיד צו חוקי של הפקיד הממונה עליו או אם ייעדר מעבודתו בלא נטילת-רשות או בלי טעם טוב, או אם יתרשל מתוך הרגל או אם ימאן או יתרשל למלא את תפקידו או, מקום שמעסיקים אותו באיזה תפקיד מיוחד, אם יתגלה שאין הוא מוכשר לתפקיד ההוא, בתנאי שאם היו האנשים עובדים בתוקף חוזים שבכתב, חובה לקיים כהלכה את תנאי החוזה.
(3) המנהל הכללי רשאי להפסיק לאלתר את עבודתו של פקיד. על המנהל הכללי להודיע אחר כך בכתב לפקיד את נימוקי הפסקת השירות ולדרוש ממנו למסור לו בכתב עד לתאריך שיפורש (וזמן סביר יינתן לו לשם כך) מהם הנימוקים שהוא מסתמך עליהם כדי לנקות עצמו מן האשמה.
(4) כל פקיד שאינו כלול בשום סוג מסוגי המישרות מותר לפטרו לרגל קיצוצים בפקידות בהימסר לו מודעה חודש ימים מראש; ואילו בפקידים העובדים במשכורת חדשית או בכל פעם שהמנהל הכללי מוצא כי רצוי הדבר, מותר ליתן לפקיד המפוטר שכר חודש ימים תחת ליתן לו הודעת-פיטורין חודש ימים מראש.
6. שכר לילה, שכר עבודה נוספת, שכר פרסאות (מילין) ושכר חילוף משמרות
(1) לעובדים בסניפי המכונות, הקטרים והתנועה מותר לתת שכר מיוחד בעד עבודת-לילה, בעד עבודה מחוץ לשעות-העבודה, בעד מספר הפרסאות (מילין) ובעד עבודה במקרה פקיד תורני, לפי הדרגה ששר התחבורה יאשרנה או יסכים לה; במקרים מיוחדים רשאי המנהל הכללי לתת הענקות ממין זה לאנשים העובדים בסניפים אחרים.
(2) המנהל הכללי רשאי גם ליתן הגדלות זמניות במשכורת למשך תקופות שלא תעלינה על שלושה חדשים ובשיעורים שלא יעלו על 5 לירות לחודש לפקידים מן השירות הנמוך שהושאלו באופן זמני לתפקידים מיוחדים הגוררים עמם אחריות נוספת בקשר לעבודות מיוחדות במסילות-הברזל, או שנתמנו להוציא לפועל תפקידים מיוחדים בקשר לעבודות אלה נוסף על תפקידיהם הרגילים: בתנאי שהגדלות זמניות אלה לא תינתנה אלא אם יש להן כיסוי בחשבון העבודות והשירות היוצאים מן הכלל המובא בסעיף-הוצאה "ו" של תקציב מסילות-הברזל.
7. פגרה3
המנהל הכללי רשאי לתת פגרה מכל סוג שהוא לכל פקידי מסילות-הברזל הישראלית בהתאם לתקנות הפגרה של ממשלת ישראל הנוהגות באותה שעה או בהתאם לתנאי החוזה של כל פקיד ופקיד.
8. העברות
המנהל הכללי רשאי לצוות על פקיד לעבור מתחנה לתחנה או מסניף לסניף.
9. פרסים בעד גילוי עבריינים במשפטים פליליים
המנהל הכללי רשאי להציע ולשלם פרסים בעד גילוי עבריינים במשפטים פליליים חמורים עד לשיעור של עשר לירות כל פרס, והסכום ייזקף על חשבון ההכנסות של מסילות-הברזל.
10. הגנה בהאשמות פליליות שהובאו נגד פקידי מסילות הברזל (תיקון: תשכ"ט)
הובאה נגד פקיד מפקידי מסילות-הברזל האשמה פלילית המתעוררת מתוך המסיבות הקשורות בתפקידו, ואין יסוד לפקפק בצדקת הנאשם, רשאי המנהל הכללי לקבל עליו את ההגנה במקרה זה ולהזדקק לאותה העזרה המשפטית שימצא צורך בה; ואולם אם יש הוכחת לכאורה כי פקיד מפקידי מסילות-הברזל עשה מעשה שלא כהוגן, יניחו לו את ההגנה על עצמו בידיו הוא, והשאלה בדבר השתתפות מסילות-הברזל בהוצאות המשפטיות תובא אחר כך בפני המנהל הכללי למען יתן את הוראותיו.
11. הוצאות על מזון וכו' בשעת דחק
אם אין אפשרות להשיג צרכי-מזון באופן אחר, רשאי המנהל הכללי לאשר כל סכום-הוצאה נאות שצריך להוציאו לשם הספקת צרכי-מזון לעובדי מסילות-הברזל במקרי דחק הגוררים עמם תנאי חיים קשים מחוסר הנוחות ההכרחית, כגון במקרים של תיקוני פרצים שניבעו בגלל שטפון המסילה, ירידה חמורה מעל הפסים, או מפאת כל תאונה אחרת; בנסיבות מעין אלה הרשות בידו להתיר הוצאה דומה לזאת לשם הספקת צרכי-מזון לציבור. דו"ח מפורט על הוצאה ממין זה יישלח למזכיר הראשי בכל פעם שיהא צורך לקבל אישור להוצאה שלא הוקצב בשבילה סכום בתקציב המאושר.
12. תשלום שכר לפועלים מחוץ לישראל
אם יש צורך להביא לארץ פועלים בלתי-מקצועיים לשם כל עבודה במסילות-הברזל, רשאי המנהל הכללי, בקבלו תחילה את אישור שר התחבורה, להכניס לארץ פועלים כאלה, ולהתיר תשלום שכר בעד מספר הימים שיקבלו הפועלים האלה בנסיעתם למקום העבודה וחזרה.
13. שכירת בנינים פרטיים לצורכי משרדים או בתי-דירה לפקידים
בידי המנהל הכללי יהיה הפיקוח על כל הבנינים המוקדשים לצרכי מסילות-הברזל בלבד, והרשות בידו לייחד דירות בבנינים אלה בשביל פקידי מסילות-הברזל; אם לא יהיו בנינים מתאימים למסילות-הברזל או לממשלה, רשאי המנהל הכללי לשכור בנינים פרטיים לצורך בתי-דירה בשביל פקידים שיש להם הזכות לקבל דירה בתוקף תקנות הממשלה או בתוקף חוזה, או לכל צורך אחר הקשור במסילות-הברזל, ובכל רבע שנה עליו להמציא למזכיר הראשי את רשימת הבנינים השכורים על ידו, ולפרש ברשימה את סכום שכר הדירה ואת שמות בעליהם ושמות הפקידים שהבנינים נתייחדו בשבילם.
14. תעודת שירות
המנהל הכללי רשאי ליתן תעודות-שירות בטופס הקבוע לפקידים עם עזבם את השירות: בתנאי כי פקיד שכיהן במישרה שאין למנהל הכללי סמכות המינוי עליה אין נותנים לו תעודה כזאת, אלא לאחר שתיחתם גם ע"י המזכיר הראשי.
15. (בוטלה) (תיקון: 1947)
16. סתירת בנינים
המנהל הכללי רשאי להרשות לסתור כל בנין ארעי או למכור את חמריו של בנין ארעי כזה אשר הוקם בשעת בניית המסילה, כגון דירת-ארעי לעובדים, עד תום בנייתם של בניני-הקבע.
17. עבודה הנעשית בבתי המלאכה של מסילות הברזל בשביל אנשים
אסור לקבל עבודה בבתי-המלאכה של הרכבות בשביל אנשים פרטיים או בשביל פקידי מסילות-הברזל אלא אם כן יש הסכמה בכתב מאת המנהל הכללי; בכל מקרה כזה יש לערוך חשבון של ההוצאות המשוערות ובכללן ההוצאות של המחלקה, ובטרם תחל העבודה צריך להשליש סכום כסף במזומן כדי סכום הערכת ההוצאות: בתנאי שהרשות נתונה למנהל הכללי לקבוע שיעור לעבודות קטנות שבתחומיו מותר לוותר על הכנת הערכה של ההוצאות.
18. מחיקת הפסדים של כספים (תיקון: תשכ"ח)
המנהל הכללי רשאי לאשר מחיקת הפסדים כספיים (שנגרמו ע"י שוד וכו') עד לשיעור של לא יותר ממאתיים לירות בכל מקרה, ועד כדי אלפיים לירות לשנה: בתנאי שהמנהל הכללי יאשר בכל מקרה כזה שההפסד לא נגרם ע"י מעשה-מרמה או ע"י רשלנות מצד פקיד מפקידי מסילות-הברזל.
19. הוצאות על עבודות זהירות (תיקון: תשי"ד)
בשביל העבודות הקטנות החדשות הנזקפות על חשבון ההכנסות של מסילות-הברזל נקבע סעיף-הוצאה בתקציב השנתי, ובאישורו של המנהל הכללי מותר להוציא עפ"י סעיף-הוצאה זה עד לשיעור של אלף לירות לכל מקרה ומקרה בעד עבודות דחופות הקשורות בהחזקת השירות של מסילות-הברזל.
20. קיום חוזים וכו' (תיקון: תשי"ד, תשט"ו, תשי"ט, תשכ"ב)
(1) המנהל הכללי רשאי לבצע בצורה המאושרת שטרות, חוזים וכו' מן הסוגים דלקמן:
(א) חוזים בקשר לביצוע כל מיני עבודות של מסילות-הברזל;
(ב) שטרי-התחייבות למילואן והשלמתן הנכונים של עבודות;
(ג) חכירות של קרקעות ובנינים הדרושים לצרכי מסילות-הברזל;
(ד) מסמכים לשם החזרת רכוש שניתן בתורת בטחון;
(ה) חוזים בקשר לטעינתן ופריקתן של סחורות או בקשר עם ענינים אחרים הדרושים לעבודת התנועה או הכרוכים בה;
(ו) חוזים למכירת גרוטאות, רמץ ושאר חמרים עודפים;
(ז) חוזי-שירות עם פקידים שאינם בני-פנסיה והעובדים בתוקף חוזים חדשיים;
(ח) חוזים בדבר שירותי עמילות וסוכנות ותשלום דמי עמילות וסוכנות;
(ט) חוזים בדבר ביטוח משאות המובלים במסילות-הברזל וגביית דמי-הביטוח;
(י) חוזים בדבר דירות-שירות לעובדי הרכבת.
(2) יכול המנהל הכללי להתקשר בחוזים עם מנהלים אחרים של מפעלי מסילות-ברזל או מפעלי-הובלה לשם סידורי-תנועה הדדיים, בתנאי שיקבל תחילה את אישורו של שר התחבורה לכך.
(3) המנהל הכללי רשאי להתקשר בחוזה -
(א) להובלת טובין בכמות מסויימת ובתקופה מסויימת ולקבוע בו תנאים מיוחדים להובלתם ואת התשלומים המשתלמים בעד הובלה כאמור;
(ב) להובלת טובין בקרונות העשויים לחזור ריקים ממקום יעודם או בקרונות שלא נועדו להובלה אותה שעה ולקבוע בעד הובלה כאמור תשלומים בשיעור שהוא נמוך מהשיעור שנקבע בחוק-עזר שהותקן על פי סעיף 42 לפקודה (להלן - חוק-העזר);
(ג) להסעת נוסעים ברכבת מיוחדת או בחלק מרכבת ולקבוע בעד נסיעה כאמור תשלומים בשיעור שונה מהשיעור שנקבע בחוק-העזר.
(4) החוזה כאמור בתקנת-משנה (3) ניתן לעיון לכל אדם במשרד המנהל הכללי בחיפה.
21. הצעות להספקת פחם, אדני מסילה וכו'
המנהל הכללי רשאי להזמין ולקבל הצעות להספקת פחם, קרשים, אדנים, חמצן, אציטילין, אספלט וחמרים אחרים כיוצא בהם לפני התאריך שבו צריכים לחמרים, בכפוף להגבלה שהזמנות-מראש אלה תצומצמנה בגבול הכמויות שלפי ההערכה הן דרושות בשביל העבודות הנורמליות או לשם חידושי העבודות הרגילים או לשם התאמת החמרים לתפקידם; ובכפוף לעוד הגבלה, דהיינו, שהמנהל הכללי לא יזמין הצעות להספקת סחורות שצריך להזמינן מחו"ל, בלבד (א) עצים לאדנים ולקרשים מקיליקיה, מאנטוליה או מרודוס, (ב) חמצן, אציטילין ואספלט ממצרים ו-(ג), בתור יוצא מן הכלל לשם סיפוק דרישות זמניות, עצים לאדנים ולקרשים וחמצן, אציטילין ואספלט מכל ארץ אחרת.
22. חוזים פעוטים
המנהל הכללי רשאי למסור עבודות שתיעשנה על יסוד חוזים פעוטים ולפי לוח-מחירים מבלי שייכות וקשר אל הסך הכל של התשלומים הכרוכים בכך, ובכפוף לתנאים האלה: -
(א) שהמחירים שישולמו לא יהיו גבוהים מן המחירים הרשומים בלוח המאושר;
(ב) שהחוזים האלה לא יגררו עמם אחריות לשלם משהו יותר מן התשלום בעד העבודה הממשית שבוצעה ובעד החמרים שהובאו למקום-העבודה;
(ג) שהעבודה שעשייתה נמסרה לקבלן יחיד תימדד בכל חודש, וכי שכרה ישולם מדי חודש בחדשו.
23. הצעות לקניות מקומיות
המנהל הכללי רשאי להרשות קניית סחורות מתוצרת המקום ומתוצרת חו"ל, אם תהא זו דרושה במפגיע. בדרך כלל צריך להחזיק במחסן את כל הסחורות המיובאות.
תנועה
24. תשלום ע"י שטרי אשראי
המנהל הכללי רשאי, לפי הכרעת-דעתו, לקבל בטוחה לתשלום שכר-הובלה בשטר-אשראי, לאחר מתן בטוחה כהלכה בטופס הכללי שיאושר מטעם המזכיר הראשי.
25. כרטיס חינם וכרטיסי-הנחה
המנהל הכללי רשאי לתת כרטיסי-חינם לאנשים שאינם עובדים במסילות-הברזל או לעובדים ולפקידים של מסילות הברזל בנסעם לעבודה או לפגרה. כמו כן רשאי הוא לתת כרטיסי-הנחה במחירים מופחתים לעובדים במסילת-הברזל של מדינות סמוכות, ורשאי הוא, לפי הכרעת-דעתו, ליתן כרטיסי-חינם או כרטיסי-הנחה לפקידים גבוהים של מסילות-ברזל אחרות.
26. תביעות פיצויים (תיקון: תשכ"ד, תשכ"ח)
המנהל הכללי רשאי לסלק תביעות לפיצויים בעד טובין שאבדו, ניזוקו או נתעכבו; וכן הוא רשאי להסמיך את מנהל התעשיה והמסחר של מסילות-הברזל לסלק תביעות כאמור עד לסך חמש מאות לירות בכל מקרה בהתאם להוראותיו לגבי מקרה או סוג של מקרים.
27. פיצויים בעד היזקות
המנהל הכללי רשאי לשלם פיצויים עד לסך עשרים וחמש לירות בכל מקרה לאנשים, שלא מעובדי מסילות-הברזל, אשר ניזוקו מתאונה במסילת-הברזל. עליו לקבל קבלה האומרת שהניזוק מקבל את הסכום כסילוק מלא בעד כל התביעות על התאונה, ולהודיע על הענין לממשלה; אם נתעורר איזה ספק בדבר אחריותה של הנהלת מסילות-הברזל תובא השאלה לפני היועצים המשפטיים של הממשלה.
28. מחיקת חובות שאי אפשר לגבותם (תיקון: 1943, תשכ"ח)
(1) המנהל הכללי רשאי, לפי הכרעת-דעתו, לאשר את מחיקת כל הסכומים שאי-אפשר לגבותם, עד לשיעור של אלף לירות בכל מקרה, בתנאי שהמכסימום יהיה עשרת אלפים לירות לשנה, בתנאי שבכל מקרה רשאי המנהל הכללי להעיד כי אי-הגביה לא נגרמה ע"י רשלנות מצד פקיד מפקידי מסילות-הברזל. הוא גם רשאי למחוק הוצאות-הזנה בבית-חולים המגיעות מאת פקידי מסילות-הברזל ואשר אי-אפשר לגבותן.
(2) המנהל הכללי רשאי לאשר את הוויתור על דמי-שכירות, דמי-איחור, דמי-מחסן ודמי-עונשין, בלי להתחשב עם ההגבלות הכספיות המוטלות על ידי האוצר.
(3) המנהל הכללי רשאי להרשות את החשב הכללי למחוק, לפי הכרעת-דעתו, הפסדים שסיבתם טעויות בחשבון בסכומים של לא יותר מעשר לירות בכל מקרה, ובסך הכל לא יותר מחמש מאות לירות לשנה.
29. מסירת סמכויות לפירוש התעריף (תיקון: 1943)
המנהל הכללי רשאי להקנות לחשב הכללי את הסמכות לטפל בכל שאלה הנוגעת לפירוש התעריף כשכרוך בכך סכום לא יותר מלירה אחת או כשאין חילוקי-דעות בין החשב הכללי ובין המפקח על המסילה.
מחסני - סחורה
30. סחורות של הרכבת, מחסנים וחשבונות של סחורות שבמחסנים
המנהל הכללי רשאי להרשות לפתוח מחסני-סחורה חדשים ולקבוע את שוויה של כל כמות סחורה שבמחסנים.
31. מכירת סחורות
המנהל הכללי רשאי להרשות למכור במכירה פומבית או בדרך הצעת-מחירים את הסחורות שלא תצלחנה לשימוש אם מחמת פחת או מחמת שדוגמתם מיושנת; מותר למכור גם סחורות שתצלחנה לשימוש בין לקהל ובין למחלקות ממשלתיות, באישור המנהל הכללי בכל מקרה ומקרה, ויוסיפו על מחיר הסחורה מיכסת-אחוזים למעלה משוויו לפי הרשום בפנקסים, כדי לכסות את ההוצאות הכרוכות בשמירה במחסן ושאר הוצאות מחלקתיות, והמיכסה הזאת תהיה בהתאם לדרגה שתיקבע ע"י המזכיר הראשי.
32. הפחתת אבדן סחורות מחוסנות כלי-עבודה ומיסדר (תיקון: 1947, תשכ"ח)
המנהל הכללי רשאי לאשר, לפי ראות-עיניו, את הפחתת אבדנם של סחורות מוחסנות, כלי-עבודה ומיסדר בנסיבות הבאות ובתחומי הגבולות הבאים, דהיינו: -
(א) במקרה של אבדן או גרעון שמקורן בגניבה או מרמה או רשלנות חמורה של פקיד - עד כדי חמשת אלפים לירות בכל מקרה ומקרה;
(ב) במקרה של אבדן או גרעון שמקורם בסיבות אחרות - עד כדי עשרת אלפים לירות בכל מקרה ומקרה;
(ג) במקרה של אבדן או גרעון שמקורם באלימות מזויינת - עד כדי עשרים אלף לירות בכל מקרה ומקרה.
33. 4
34. כלים ומכונות שבלו משימוש
המנהל הכללי רשאי לצוות למכור או להעביר לאחר כלים ומכונות שנעשו מוקצים מחמת שימוש.
הוראות כלליות
35. חליפת מכתבים עם הממשלה
המנהל הכללי או בהעדרו, מ"מ המנהל הכללי, הוא הממונה היחידי על מסילות-הברזל, ורק הוא יחליף מכתבים עם הממשלה בכל שאלה בנוגע למסילות-הברזל, ויקבל הוראות מאת הממשלה; הממשלה לא תעשה כל פעולה בלתי-אמצעית בנוגע למסילות-הברזל או לחבר העובדים בה אלא באמצעות המנהל הכללי, פרט למקרים דוחקים.
36. חקירות מחלקתיות
המנהל הכללי רשאי לערוך חקירות מחלקתיות בענינים הנוגעים לאופן העבודה וההנהלה של מסילות-הברזל, כאשר ייטב בעיניו.
37. הקצאת קרונות מחודשות (תיקון: 1947)
המנהל הכללי רשאי להקצות בהקצאה מחודשת את הקרנות שהוקצבו בין סעיפי-המשנה והנסחים השונים של הוצאות העבודה באומדנות-התקציב המאושרות של מסילות-הברזל (נסחים א'-ד'), לרבות קרנות נוספות שהוקצבו במיוחד עם הגדלת סעיף-משנה כל שהוא.
38. הוראות לראשי הסניפים
ראשי הסניפים יקבלו את כל הוראותיהם מאת המנהל הכללי ועליהם למלא אחרי הוראותיו בכל הענינים, בין שהם כלולים מבחינה טכנית בעבודת מחלקותיהם ובין לא; המנהל הכללי יניח את האזורים המפורטים של עבודתם, ביחוד בענינים טכניים, לשיקול-דעתם של ראשי הסניפים, ופרט למקרים דוחקים לא יתן הוראות לפקידי הסניפים הנמוכים, אף לא יגמול פרס לפקידים נמוכים כאלה ולא יענישם אלא לאחר שעיין יפה בחוות-דעתו של ראש הסניף.
39. על המנהל הכללי להימלך בראשי הסניפים
כמו כן חייב המנהל הכללי להימלך בראשי הסניפים בטרם יאחוז באיזו פעולה בכל ענין שכרוכות בו שאלות טכניות או עבודה מפורטת של סניפיהם.
40. החלטת המנהל הכללי תהא סופית
החלטת המנהל הכללי תהא סופית ומכרעת בכל השאלות, בין טכניות ובין אחרות.
41. משאלות מאת ראשי הסניפים
אם סבור ראש הסניף כי אם יכנע לפקודות המנהל הכללי, יביא הדבר לידי סכנה לחיים או לרכוש, או שפקודותיו ממריצות אותו לאחוז בפעולה שמבחינה טכנית יש לשלול אותה, או אם ראש הסניף הוא מנהל החשבונות או המחסנאי והוא סבור כי ההיכנעות לפקודות עשויה להביא לידי תרמית חמורה או לגרום לידי אבדן כספי הממשלה או סחורותיה, יהא ראש הסניף הנוגע בדבר בן-חורין לפנות בבקשה למנהל הכללי ולחוות בה את דעתו, ובחוותו את דעתו זאת לא יאשם באי-משמעת למנהלו, או בהנהגה אשר תזיק לו במשהו, ומשעשה כזאת יהא פטור לחלוטין מכל אחריות טכנית או מכל אחריות אחרת בנוגע למילוי הנאות של פקודות המנהל הכללי לפי מיטב יכלתו והשקפתו; והרי אם הביא הדבר לידי תוצאות העשויות להזיק לשמו הטוב של הפקיד ההוא, תשמש הבקשה שהגיש למנהל הכללי כהגנה על מעשיו; מחובת המנהל הכללי להגיש כל בקשה מסוג זה למזכיר הראשי.
42. חובה למסור ידיעות מפורטות למנהל הכללי
חובה על ראשי הסניפים לתת למנהל הכללי בכל עת את כל הידיעות שביכלתם לתת בכל הנקודות אשר להן קשר בעבודה הטכנית או בעבודה אחרת, ואם יתרשלו במילוי התקנה הזאת, תחול עליהם כל תוצאה שתהא נגרמת מתוך כך.
43. סמכותו של מ"מ המנהל הכללי
מ"מ המנהל הכללי משמש בכל הבחינות במישרתו ובסמכויותיו של המנהל הכללי בעצמו, אך לא ינהיג שינויים מינהליים או כל שיטה חדשה אלא כפי הצורך, לשם מקרים דחופים או בלתי-נראים מראש, ואם תתעורר כל שאלה חמורה מחובתו לפנות למזכיר הראשי, אם הזמן מרשה, כדי שתהיה אפשרות לפנות במכתב למנהל הכללי בעצמו ולבקש את דעתו, אם רואים צורך בכך.
44. בגדי שרד
המנהל הכללי רשאי לאשר חלוקת בגדי-שרד לעובדים במסילות-הברזל, והוא יקבע קנה-מידה לחלוקת בגדי-השרד.
45. השמדת מסמכים
(1) המנהל הכללי רשאי לאשר את השמדת אותם המסמכים של מסילות-הברזל אשר ימצאם כמסמכים אין חפץ בהם בהחלט, ואולם בצוותו להשמיד מסמכים כאלה עליו לנהוג זהירות יתירה ולא להשמיד את המסמכים אלא כשהם נטולי כל ערך. את המסמכים דלקמן אסור להשמיד בשום פנים: -
(א) מסמכים הקשורים בהוצאה שהיא בגדר החוק הדן בהתיישנות משפטים;
(ב) מסמכים הקשורים בהוצאה על עבודות שלא הושלמו ואפילו עבר מועד ההתיישנות;
(ג) מסמכים בדבר ניסויים והתבוננויות;
(ד) מסמכים הקשורים בתביעות בעד שירות ונענים אישיים בקשר לאנשים העובדים בשירות;
(ה) ספרי-קופה של פקידי-קופה, אך מותר להשמיד תלושי-שיקים כתום חמש שנים תמימות.
(2) רשימה מאותם מסמכים השייכים בדין לאגף החשבונות של מסילות-הברזל, צריכה להישלח לחשב הכללי לשם אישור, בטרם יינתן צו להשמידם.
46. קרן קנסות
(1) חשבונות קרן הקנסות יתנהלו ע"י החשב הכללי, ואין לשלם שום סכום מתוך הקרן הזאת אלא ברשותו של המנהל הכללי. קנסות שיוטלו בעוון הנהגה רעה או הזנחת-חובה, אין זוקפים אותם לקרן זו אלא אם אין הדבר גורר עמו הפסד ישר למסילות-הברזל. אם נגרם היזק או הפסד למסילת-הברזל ישמש הקנס כתשלום-שכנגד בעד ההיזק או ההפסד.
(2) תשלומים מתוך קרן הקנסות
מותר להוציא כספים מתוך קרן הקנסות למטרות אלה: -
(א) פרסים בעד גנים, מגרשים ודירות בתחנה;
(ב) תרומות למוסדות חבר העובדים במסילות-הברזל ולשאר צרכים המשמשים לנוחותם של חבר העובדים;
(ג) פרסים לפקידי המסילה בעד הצטיינות מיוחדת;
(ד) תרומות לבתי-הספר שמבקרים בהם ילדי העובדים במסילות-הברזל, בכפוף לאישורו של המזכיר הראשי;
(ה) כל מטרה אחרת כיוצא בזה, שנתאשרה ע"י המזכיר הראשי.
(3) החשבונות של קרן הקנסות יבוקרו ע"י מבקר-החשבונות הממשלתי.
(4) על החשב הכללי להכין בכל שנה דו"ח של קרן הקנסות ולפרט בו את ההכנסה הכללית ואת התשלומים לפי הפרטים המפורטים לעיל, ודו"ח זה יפורסם ביחד עם הדו"ח השנתי של מסילות-הברזל.
47. הלוואות זמניות
במקרים מיוחדים רשאי המנהל הכללי לאשר לצרכי השירות הלוואות זמניות עד סך חמישים לירות לפקידים המחוזיים של מסילות-הברזל.
48. הוספה לניד והמרתו
כל ההצעות הגוררות עמהן הוספה לניד המאושר של מסילות-הברזל, טעונות אישור מאת שר התחבורה, ואולם רשאי המנהל הכללי לאשר את המרת קרונות מסילות-הברזל ממחלקה אחת למחלקה אחרת בתוך המספר הכולל של כלי-רכב, בתנאי שתתקבל תחילה ההקצבה הכספית הדרושה; והערה על ההמרה הזאת צריכה לבוא בתחתית חשבון הניד אשר יתפרסם יחד עם הדו"ח השנתי.
49. סמכותו של המנהל הכללי של מסילות-הברזל עפ"י התקנות הכלליות והתקנות האחרות של הממשלה
חוץ אם נקבע אחרת בתקנות האלה, על המנהל הכללי להשתמש בסמכויותיו ולמלא את תפקידיו בהתאמה לתקנות הכלליות, לתקנות הכספיות ולתקנות בנידון סחורות של הממשלה הנוהגות מזמן לזמן.
50. מה ייעשה בניד מיושן וכו'
על פי עצת המהנדס המכונאי הראשי, רשאי המנהל הכללי להוציא מן השירות ולמחוק מן הפנקס את כל הקטרים והניד אשר נתיישנו או ניזוקו עד אי-יכולת לתקנם. בדו"ח השנתי תתפרסם רשימה של כל קטר וכל כלי-רכב שהוחלט לבלי להשתמש בהם.
50א. נזקים לניד ורכוש אחר של מסילות-הברזל מחיקת הפסדים (תיקון: 1943, תשי"ח, תשכ"ח)
רשאי המנהל הכללי, לפי ראות עיניו, למחוק סכומים שאינם ניתנים לגבייה, שחייבים לשלמם מחמת נזק שנגרם לניד ולשאר דברים שהם רכוש ההנהלה, עד כדי אלף לירות בכל מקרה, בתנאי שהמכסימום יהא בסכום כולל של עשרת אלפים לירות בכל שנה: בתנאי כי בכל מקרה רשאי המנהל הכללי להעיד כי אי-הגביה לא נגרמה עקב רשלנות מצד פקיד מסילת-הברזל.
51. סמכותו של המנהל הכללי יפה להעביר את סמכויותיו (תיקון: 1944)
המנהל הכללי רשאי, אם הוא מוצא כי הדבר נחוץ לשם עבודה נאותה ויעילה במסילת-הברזל -
(א) להעביר לכל ראש סניף כל סמכות מסמכויותיו המוגדרות בתקנות אלה, פרט לסמכויות הנוגעות בענינים הבאים:
((I פיטורי פקידים העובדים במשכורת;
((II מתן חופשה לפקידים מינהליים של מסילת-הברזל;
((III מחיקת הפסדים במזומנים;
((IV הוצאות למעלה מן האומדנות;
((V הצעות וחוזים;
((VI אבדן סחורות ומכירתן; או
((VII החזרות-תשלומים מקרן הקנסות.
(ב) להרשות לכל ראש-סניף, שהמנהל הכללי העביר לו כל סמכות מסמכויותיו בתוקף פיסקה (א) של תקנה זו, להעביר בהעברת-משנה את כל הסמכויות או סמכות כל שהיא מסמכויות אלה לכל פקיד-מחוז של מסילת-הברזל או כל פקיד אחר של מסילת-הברזל:
בתנאי שכל העברת סמכות מסמכויותיו של המנהל הכללי בתוקף פיסקה (א) של תקנה זו, וכל העברת-משנה של כל סמכות מן הסמכויות האלה בתוקף פיסקה (ב) של תקנה זו, לא תגרענה בשום פנים מאחריותו האישית של המנהל הכללי לשימוש הנאות בסמכויות אלה.

52. מתן מפרעות מקומיות לפקידים
לפקידים תמידיים שניתנה הוראה להעבירם ממקום למקום או בכל נסיבה מיוחדת, רשאי המנהל הכללי ליתן מפרעה מקומית עד כדי משכורת חודש (מחוץ לדמי-קיצבה) אשר תיפרע חזרה בשיעורים חדשיים שווים במשך לא יותר מחמישה חדשים, אם הלווים הם פקידים המקבלים משכורת של פחות משמונה מאות לירות לשנה ולא יותר משלושה שעורים חדשיים שווים אם הלווים הם פקידים המקבלים משכורת של יותר משמונה מאות לירות לשנה; מפרעות כאלה לא תינתנה לצורך תשלום שכר-דירה.
53. ביטול
תקנות מסילות-הברזל מבוטלות בזה.
_________________________________
1 ע"ר 1938 תוס' 2, (ע) 926, (א) 1113; 1943, תוס' 2, (ע) 636, 814(א) 807, 1028; 1944, תוס' 2, (ע) 783, (א) 1010, 1947, (ע) 243, (א) 298;
ק"ת תשי"ד, 211, 976; תשט"ו, 14; תשי"ח, 1622; תשי"ט, 1499; תשכ"ב, 2242; תשכ"ד, 814; תשכ"ח, 1758; תשכ"ט, 421; תשל"ג, 239.
2 תקנה 4 אינה מובאת כיוון שיש בה הוראות הנוגעות לממשלה הבריטית.
3 בתקנות 5 ו-6 אינן מובאות הוראות הנוגעות למושבות הבריטיות.
4 תקנה 33 שולבה בתקנה 32.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ