אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מסילות הברזל (מועצת רכבת ישראל), התשמ"ו-1986

תקנות מסילות הברזל (מועצת רכבת ישראל), התשמ"ו-1986

תקנות מסילות הברזל (מועצת רכבת ישראל), התשמ"ו-1986 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 49 ו-56 לפקודת מסילות הברזל (נוסח חדש), תשל"ב - 1972 (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"השר" - שר התחבורה;
"רכבת ישראל" - מסילת ברזל כאמור בסעיף 2 לפקודה;
"המנהל הכללי" - המנהל הכללי של מסילות הברזל.
2. כינון מועצה ומינוי חבריה
תוקם מועצת הרכבת (להלן - המועצה); המועצה תהיה של אחד עשר חברים שימנה השר, ובהם היושב ראש.
3. הודעה על מינויים
הודעה על מינוי חברי המועצה והיושב ראש תפורסם ברשומות.
4. תקופת המינוי
מינוי חבר המועצה והיושב ראש יהיה לתקופה של שנתיים.
5. התפטרות
(א) חבר המועצה רשאי, בהודעה בכתב לשר, להתפטר מחברותו בה.

(ב) יושב ראש המועצה רשאי, בהודעה כאמור, להתפטר מכהונתו.
6. העברת חבר מועצה מכהונתו
השר רשאי להעביר חבר המועצה מכהונתו, אם שוכנע כי החבר איננו משתתף באורח סדיר בעבודת המועצה או כי אינו מסוגל למלא תפקידיו, או אם פשט את הרגל או נתמנה עליו כונס נכסים מטעם בית משפט, או אם הוגש נגדו אישום פלילי בשל עבירה שיש עמה קלון.
7. העברה מכהונה של נציג גוף או מוסד
השר רשאי להעביר מכהונתו חבר מועצה שנתמנה כנציג של גוף או מוסד, אם חדל למלא בגוף או במוסד האמור את התפקיד שמילא בשעת מינויו.
8. מינוי במקום מי שפרש
נפטר חבר המועצה, התפטר או הועבר מכהונתו, רשאי השר למנות חבר אחר תחתיו ליתרת תקופת כהונתו.
9. מינוי ממלא מקום
השר רשאי למנות ממלא מקום לחבר המועצה שנבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו, עד שובו לתפקידו.
10. מקום הישיבות ומועדיהן
ישיבות המועצה יקוימו במקום ובמועדים שקבע היושב ראש.
11. הזמנה לישיבות
היושב ראש יזמין כמשקיפים לכל ישיבת מועצה את המנהל הכללי ואת המנהל הכללי של רשות הנמלים.
12. מנין חוקי
מנין חוקי בישיבות המועצה הוא ששה מחבריה.
13. ניהול הישיבות
יושב ראש המועצה ישב ראש בישיבותיה, ובהעדרו ישב ראש אותו חבר המועצה שהיא בחרה בו לכך באותה ישיבה.
14. סדר יום המועצה וסדר דיוניה
(א) יושב ראש המועצה יקבע את סדר היום לישיבותיה ואת סדר הדיונים.
(ב) חבר מועצה שאת הצעתו לסדר היום או לסדר הדיון לא קיבל היושב ראש, רשאי להביאה בפני המועצה; נתמכה ההצעה בידי חבר מועצה נוסף - יגישה היושב ראש למועצה, להחלטתה.
15. החלטות המועצה
(א) החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות החברים המצביעים בישיבה שיש בה מנין חוקי.
(ב) היו הדעות שקולות, יכריע היושב ראש.
(ג) החלטה בכתב חתומה ביד רוב רגיל של חברי המועצה תהיה תקפה כאילו נתקבלה בישיבת המועצה שכונסה ונתקיימה כדין.
16. הגשת החלטות לשר
יושב ראש המועצה יגיש את החלטותיה לשר תוך ארבעה עשר ימים מקבלתן.
17. מינוי ועדות
המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה או שלא מבין חבריה, לשם דיון בכל ענין או סוג של ענינים שתראה להעבירו לועדה; היושב ראש של ועדה יתמנה בידי המועצה.
18. סמכויות המועצה
(א) המועצה רשאית לדון בכל נושא שבתחום ניהולה ותפעולה של רכבת ישראל והיא תקבע הנחיות ועקרונות לפיקוח כללי על פעולותיה.
(ב) המועצה תגבש עקרונות ותתווה כללים לאופן תפעולה של רכבת ישראל וניהולה, ובכלל זה גם בתחומים אלה:
(1) מינהל תקציבי;
(2) מינהל כספי;
(3) תעריפים, הנחות ועמלות;
(4) מינהל כוח אדם;
(5) רכישות ומלאי;
(6) תכניות פיתוח;
(7) סוגי השירותים, הפעלתם, הרחבתם וצמצומם, לרבות שירותים משולבים.
19. מבנה ארגוני ומינהלי של הרכבת
המועצה תדון במבנה הארגוני והמינהלי של רכבת ישראל ותביא בפני השר הצעות לקידום יעילותה של רכבת ישראל לרווחיותה, לשיפור שירותיה לציבור ולהרחבתם.
20. תקציבים ותכניות פיתוח
(א) המנהל הכללי יכין ויגיש למועצה, לאישורה, עד ה15- בספטמבר של כל שנה, את הצעת תקציבה של רכבת ישראל לפעולות שוטפות וכן עד ה15- באוגוסט של כל שנה - תכנית והצעת תקציב לפיתוחה בשנת העסקים שתחילתה ב-1 באפריל שלאחר מכן.
(ב) המנהל הכללי יגיש למועצה, לפי דרישתה, בנוסף לתכנית והצעת תקציב שנתיים, תכנית והצעת תקציב פיתוח רב-שנתית.
21. דו"חות שנתיים
לא יאוחר מששה חדשים לאחר תום שנת העסקים של רכבת ישראל, יגיש המנהל הכללי למועצה דין וחשבון שיכלול את אלה:
(1) מאזן שנתי וחשבון ריווח והפסד של רכבת ישראל ושל כל סוג שירות משירותיה;
(2) סקירה המשקפת את ביצועם של התקציב השוטף ותקציב הפיתוח של רכבת ישראל באותה שנת עסקים;
(3) סקירה על פעולותיה של רכבת ישראל באותה שנה.
22. דו"חות ונתונים נוספים
בנוסף על הדו"חות השנתיים כאמור, יגיש המנהל הכללי למועצה דו"חות ונתונים נוספים לפי דרישתה.
23. תעריפים
המנהל הכללי יגיש למועצה, לאישורה, הצעות לגבי קביעה ושינוי של כל תעריף מתעריפי רכבת ישראל וכל פטור או הנחה בהם.
24. הצעות חקיקה
המועצה רשאית להביא לפני השר ולפני המנהל הכללי הצעות חקיקה הנראית לה דרושה לניהול ולתפעול יעילים של רכבת ישראל.
25. ביטול או הפסקת שירותים
המנהל הכללי יגיש למועצה לאישורה כל הצעה להפסקתו או לביטולו של שירות משירותי רכבת ישראל.
26. דוחו"ת המועצה
המועצה תגיש לשר עד יום 31 במאי של כל שנה דין וחשבון על פעולותיה בשנה המסתיימת ביום 31 במרס שקדם לו.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ו, 970.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ