אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן (ביצוע האמנה), התשמ"ז-1987

תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן (ביצוע האמנה), התשמ"ז-1987

תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן (ביצוע האמנה), התשמ"ז1-1987
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 35 לפקודת מניעת זיהום מי הים בשמן (נוסח חדש), התש"ם-1980 (להלן - פקודת מניעת זיהום מי הים), ולענין פרקים ד', ה' ו-ו' בתוקף סמכותו של שר התחבורה לפי סעיף 60 לפקודת הנמלים (נוסח חדש), התשל"א-1971, אנו מתקינים תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשנ"ט)
בתקנות אלה -
"אניה" - כלי שיט מכל סוג שהוא הפועל בסביבה הימית, לרבות סנפיריות, רחפות, כלי שיט לצלילה, כלי שיט צפים ופלטפורמות קבועות או צפות;
"אזור מיוחד" - אזור ים כמפורט בתוספת הראשונה, שמחמת סיבות טכניות הנובעות ממצבו האוקיאנוגרפי והאקולוגי ואופי התעבורה בו, נדרש לגביו שימוש בשיטה מיוחדת מחייבת למניעת זיהום הים בשמן;
"דלק שמני" - שמן באניה המשמש כדלק למכונות ההנעה או מכונות העזר;
"האמנה" - האמנה הבינלאומית למניעת זיהום מאניות משנה 1973 כפי שתוקנה על ידי הפרוטוקול משנת 1978, ואשר ישראל הצטרפה אליהם;
"הארגון" - ארגון הספנות הבינלאומי שישראל חברה בו ((I.M.O;
"היבשה הקרובה ביותר" - היבשה הנקבעת מקו הבסיס המשמש לקביעתו של הים הטריטוריאלי של שטח הארץ הנדון, בהתאם לאמנת ג'נבה בדבר הים הטריטוריאלי והאזור הסמוך, 1958;
"המינהל" - מינהל הספנות והנמלים במשרד התחבורה;
"הרקה", לענין שמן או תערובת של שמן - שפיכה מאניה, מכל סיבה שהיא, לרבות פליטה, סילוק, דליפה, שאיבה, הוצאה או ריקון ולמעט -
(1) הטלה, כמשמעותה באמנה הבינלאומית בדבר מניעת זיהום הים על ידי הטלת פסולת, 1972;
(2) שפיכת שמן או תערובת של שמן -
(א) הנובעת במישרין מחקר או מניצול של אוצרות המחצבים בקרקע שבלב הים;
(ב) למטרות מחקר מדעי, לביעורו של זיהום הים או לבקרתו;
"חל"מ" - חלקים של שמן למיליון חלקים של מים בנפח Parts -P.P.M )
;( Per Million
"כלי שיט" -
(א) כלי שיט ישראלי כמשמעותו בחוק הספנות (כלי שיט), התש"ך-1960, למעט -
(1) כלי שיט שתפוסתו הכללית היא פחות מ-100 או שאורכו המרבי פחות מ-24 מטרים, לפי הענין;
(2) כלי שיט צבאי וכלי שיט המשמש באופן זמני בתפקידי עזר לכלי שיט צבאי וכן כלי שיט אחר שבבעלות המדינה או שהמדינה מפעילה אותו, כל זמן שהוא משמש בשירות ממשלתי בלתי מסחרי;
(ב) בתקנות אלה יכלול המונח "כלי שיט" בתוכנו ובמובנו גם מכלית שמן, אלא אם כן צויין במפורש אחרת.
"מים ים" - לרבות מימי נחל, מימי חופין והמים הפנים-ארציים של כל מדינה;
"מיל" - מיל ימי בן 1852 מטרים;
"מי נטל מופרדים" - מי נטל שהוכנסו למכל המופרד ממערכת השמן ודלק השמנים, כשהמכל מיועד, דרך קבע, להובלת מי נטל או להובלת מי נטל ומטענים שאינם שמן או חמרים מזיקים;
"מי נטל נקיים" - מי נטל שהוכנסו למכל אשר מאז שהובל בו לאחרונה שמן נוקה כך שהשפך ממנו, אילו הורק מאניה העומדת במים נקיים ושקטים ביום בהיר, לא היה יוצר עקבות שמן נראים לעין על פני המים או על קווי החוף הסמוכים ולא היה גורם למשקע שמן או לתחליב מתחת לפני המים או על קווי החוף הסמוכים; ואולם אם הורקו מי נטל באמצעות מערכת משגוח ובקרה שאישר המינהל, יראו את מי הנטל כנקיים על אף הימצאות עקבות שמן נראים לעין ובלבד שמהערכת הראתה כי תכולת השמן בשפך אינה עולה על 15 חל"מ.
"מכלית שמן" - כלי שיט אשר נבנה, או הותאם בעיקרו, לנשיאת שמן בצובר, לרבות מובלת רב-שימושית ומכלית כימיקלים, כהגדרתה באמנה, בעת שהיא מובילה שמן;
"מכלית חדשה" - מכלית שמן שנתקיים בה אחד מאלה:
(1) חוזה בנייתה נחתם לאחר 1 ביוני 1979, ובהעדר חוזה בניה - שידריתה הונחה, או שנמצאה בשלב בניה דומה, לאחר 1 בינואר 1982;
(2) מסירתה התבצעה לאחר 1 ביוני 1982;
(3) היא עברה שינוי יסודי שלגביו התקיים אחד מאלה:
(א) החוזה לגביו נחתם לאחר 1 ביוני 1979, ובהעדר חוזה - שביצוע השינוי החל לאחר 1 ביוני 1980;
(ב) ביצועו הושלם לאחר 1 ביוני 1982;
"מכלית קיימת" - מכלית שמן אשר אינה מכלית חדשה;
"סגן מנהל המינהל" - סגן מנהל המינהל לשירותים טכניים, או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה;
"מנהל מסוף" - בעל מסוף או מי שאחראי על הפעלת מסוף;
"מסוף" - כהגדרתו בתקנה 150 לתקנות הנמלים, התשל"א-1971;
"הממונה" - מי שהשר לאיכות הסביבה מינהו לממונה לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;
"פנקס שמן" - פנקס שמן ישראלי לכלי שיט, כמפורט בפרק ג' ובתוספת השניה;
"קברניט" - רב החובל של כלי שיט, וכן איש צוות שבידו הפיקוד כדין על כלי שיט, למעט נתב;
"קצב רגעי להרקה של תכולת שמן" - קצב הרקת השמן בליטרים לשעה בכל רגע, כשהוא מחולק במהירות כלי השיט בקשרים באותו רגע;
"שמן" - שמן אדמה בכל צורה שהיא, לרבות שמן גלמי, שמן דלק, משקעי שמן, פסולת שמן, תזקיקים, שמן דיזל כבד, שמן סיכה וסוגי השמנים המפורטים בתוספת השלישית, ולמעט פטרוכימיקלים הכלולים בנספח השני לאמנה;
"שמן גלמי" - תערובת פחמימנית נוזלית המצויה באורח טבעי באדמה, בין שטופל בה כדי להתאימה להובלה ובין אם לאו, ולרבות שמן גלמי שהוסרו ממנו או הוספו לו חלקים מזוקקים מסוימים;
"תכנית חירום" - תכנית חירום לכלי שיט לטיפול בזיהום ים (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan) שאישר המינהל בהתאם להנחיות הארגון כמפורט בתקנה 31א(ב);
"תערובת של שמן" - תערובת בתכולת שמן כלשהי;
"תקרית" - ארוע שבו כרוכה הרקה ממשית או אפשרית של שמן או של תערובת של שמן לתוך הים.
פרק ב': מניעת זיהום הים בשמן
2. איסור הרקה (תיקון: תשנ"ט)
(א) לא יריק אדם שמן או תערובת של שמן מכלי שיט שאינו מכלית שמן, ולא יריק מי שיפוליים מחדרי המכונות של מכלית שמן, אלא אם כן התקיימו בכלי השיט כל אלה:
(1) הוא אינו מצוי באזור מיוחד;
(2) הוא נמצא בהפלגה;
(3) תכולת השמן בתערובת ההרקה שלו פחותה מ-100 חל"מ;
(4) בכלי השיט מופעל ציוד כמפורט בתקנה 25.
(ב) לא יריק אדם שמן או תערובת של שמן ממכלית שמן, אלא אם כן התקיימו כל אלה:
(1) מכלית השמן אינה נמצאת באזור מיוחד;
(2) מכלית השמן נמצאת במרחק של יותר מ-50 מיל מהיבשה הקרובה ביותר;
(3) מכלית השמן נמצאת בהפלגה;
(4) הקצב הרגעי להרקה של תכולת השמן אינו עולה על 30 ליטרים למיל;
(5) הכמות הכוללת של השמן המורק לים אינה עולה על -
(1) 1/15,000 מהכמות הכוללת של המטען שהשמן המורק מהווה חלק ממנו - לגבי מכליות קיימות; או
(2) 1/30,000 מהכמות הכוללת של המטען שהשמן המורק מהווה חלק ממנו - לגבי מכליות חדשות;
(6) במכלית השמן מופעלים מערכת למשגוח ולבקרה על הרקת שמן ומערך מכל שקיעה, בכפוף לאמור בתקנה 24.
(ג) לא יריק אדם מכלי שיט שמן או תערובת של שמן המכילה כימיקלים או חומרים אחרים, בכמויות או בריכוזים שיש בהם כדי לסכן את הסביבה הימית, או שנעשה בהם שימוש לשם עקיפת הוראות תקנה זו.
3. סייגים לאיסור הרקה (תיקון: תשנ"ט)
(א) הוראות תקנה 2 לא יחולו על אלה:
(1) הרקת מי נטל נקיים או מי נטל מופרדים;
(2) הרקת תערובות שמן שלא עברו טיפול ואשר תכולת השמן בהם ללא מהילה, אינה עולה על 15 חל"מ ובתנאי שלגבי מכלית שמן מקורן של התערובות איננו בחדר המשאבות למטען ואין הן מעורבות בשיירים של מטען שמן;
(3) הרקת שמן או תערובת של שמן מכלי שיט לשם -
(א) הצלת נפשות בים;
(ב) הבטחת בטיחות כלי השיט;
(ג) מניעת נזק לכלי השיט או לציודו, ובלבד שאחרי קרות הנזק, או גילוי הדליפה, ננקטו כל האמצעים הסבירים למניעת ביצוע ההרקה ולצמצומה.
(4) הרקה מאושרת של חמרים המכילים שמן המשמשים להדברת זיהום שהממונה אישרם לצורך לחימה בתקרית זיהום.
(ב) הוראות תקנה 2(ב) לא יחולו על אניה שנמסרה לפני 6 ביולי 1993, אשר לא צוידה בציוד כאמור בתקנה 25(א) ו-(ב) - לפני 6 ביולי 1998 או במועד מוקדם מזה; עד למועד כאמור לא יריק אדם שמן או תערובת של שמן מהשיפוליים בחדר המכונות מאניה כאמור, אלא אם כן התקיימו כל אלה:
(1) מקורה של תערובת השמן אינו בשיפולי חדר משאבות המטען;
(2) תערובת השמן אינה מעורבת בשיירים של מטען שמן;
(3) האניה אינה מצויה באזור מיוחד;
(4) האניה נמצאת במרחק של יותר מ-12 מיל מן היבשה הקרובה ביותר;
(5) האניה נמצאת בהפלגה;
(6) תכולת השמן בתערובת ההרקה פחותה מ-100 חל"מ;
(7) באניה מופעל ציוד להפרדת שמן ומים מדגם שאישר הממונה.
4. איסור הרקה באזור מיוחד (תיקון: תשנ"ט)
(א) כפוף להוראות תקנה 3(א)(3) ו-(4), באזור מיוחד -
(1) לא יריק אדם שמן או תערובת של שמן ממכלית שמן או מכלי שיט אחר שתפוסתו ברוטו עולה על 400 טון;
(2) לא יריק אדם שמן או תערובת של שמן מכלי שיט שאינו מכלית ותפוסתו ברוטו פחות מ-400 טון, אלא אם כן תכולת השמן בתערובת ההרקה ללא מהילה אינה עולה על 15 חל"מ;
(3) באזור האנטארקטי אסורה כל הרקה של שמן או תערובת שמן מכל אניה.
(ב) בשהייתם של כלי שיט ומכלית שמן באזור מיוחד, יוחזקו בהם שיירי השמן ומשקעי השמן, מי הנטל המלוכלכים ומי הניקוי למכלים, ויורקו רק למיתקני קליטה.
(ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על כלי שיט או מכלית שמן אשר רק חלק ממסען הוא באזור מיוחד, ואשר רשאים, בהתאם להוראות תקנה 2, להריק שמן מחוץ לאזור המיוחד.
(ד) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על הרקת מי שיפוליים מחלל המכונות אם התקיימו כל אלה:
(1) מקורם של מי השיפוליים אינו בשיפולי חדר משאבות המטען;
(2) מי השיפוליים אינם מעורבים בשיירים של מטען שמן;
(3) כלי השיט נמצא בהפלגה;
(4) תכולת השמן של תערובת ההרקה, ללא מיהול, אינה עולה על 15 חל"מ;
(5) בכלי השיט מופעל ציוד לסינון שמן בהתאם לתקנה 25(ז);
(6) האניה נמצאת מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל;
(7) האניה נמצאת בהפלגה בין-לאומית.
(ה) באזור מיוחד לא יריק אדם שמן או תערובת של שמן מכלי שיט שאינו מכלית ותפוסתו ברוטו פחותה מ-400, אלא אם כן תכולת השמן בתערובת ההרקה, ללא מהילה, אינה עולה על 15 חל"מ, או בהתקיים כל אלה:
(1) כלי השיט נמצא בהפלגה;
(2) תכולת השמן בתערובת ההרקה פחותה מ-100 חל"מ;
(3) ההרקה נעשית רחוק ככל האפשר מהיבשה ובשום מקרה לא פחות ממרחק של 12 מילין ימיים מהיבשה הקרובה ביותר.
(ו) הוראת תקנת משנה (ה) לא תחול על הרקת מי נטל מופרדים או מי נטל נקיים.
5. הובלת מי נטל במכלי דלק
(א) לא ישיט אדם כלי שיט המכיל מי נטל במכלי דלק, זולת אם סיבות הכרוכות בבטיחות כלי השיט מחייבות הובלה כאמור.
(ב) הושט כלי שיט המכיל מי נטל במכלי דלק, כאמור בתקנת משנה (א), ירשום זאת הקברניט בפנקס השמן של כלי השיט בציון נימוקיו לפעולה כאמור.
6. חובת מסירה
(א) שמן ותערובת של שמן שאין אפשרות להריקם לים כאמור בתקנה 2 יוחזקו בכלי השיט עד למסירתם למיתקני קליטה נמליים.
(ב) שמן ותערובת שמן שנותרו בכלי שיט, לאחר הפרדתם ממים במפרדה שאישר לכך מנהל המינהל, יימסרו למתקן קליטה נמלי.
7. מיתקני קליטה נמליים (תיקון: תשנ"ט)
(א) שר התחבורה, ביוזמתו או לבקשת השר לאיכות הסביבה, רשאי להורות למנהל נמל או למנהל מסוף להתקין מיתקני קליטה לאיסוף שמן ותערובת של שמן מכלי שיט בנמלים ובמסופים שבהם -
(1) מוטען שמן גלמי לתוך מכליות אשר השלימו, לפני הגיען לנמל, מסע במי נטל שלא לא יותר מ-72 שעות או לא יותר מאשר 1,200 מיל;
(2) מוטען בצובר שמן, שאינו שמן גלמי, בכמות ממוצעת של יותר מ-1000 טון מטרי ליום;
(3) קיימות מספנות לתיקון כלי שיט או קיימים מיתקנים לניקוי מכלים;
(4) מטפלים בכלי שיט המצוידים במכלי בוצה לפי הוראות תקנה 26;
(5) יש צורך להריק מי שיפוליים שמניים ושיירים אחרים, ולא ניתן להריקם מחוץ לנמל עקב האיסור הקבוע בתקנה 2.
(6) מוטענים מטענים בצובר במובלות רב שימושיות ולא ניתן להריק שיירי שמן מהן מחוץ לנמל בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 2.
(ב) הקיבולת של מיתקני הקליטה תהיה כזו שתאפשר קליטת כל כמות שמן ותערובת של שמן שעל כלי השיט למסור בהתאם לאמנה.
(ג) מיתקני קליטה שבהם נעשית הפרדת שמן ממים יצוידו -
(1) במערכת להפרדת שמן, שתגרום לכך שתכולת השמן במים המופרדים לא תעלה על 15 חל"מ;
(2) במד תכולת שמן שיותקן בנקודת יציאת המים המופרדים ואשר יבצע רישום רציף של תכולת השמן במים היוצאים.
(ד) מיתקני קליטה המיועדים לקליטת שמן ותערובת של שמן מהשיפוליים של חדרי המכונות של כלי שיט יהיו מצויידים בצנרת בעלת חיבור הרקה תקני כמפורט בתוספת הרביעית.
(ה) לא יתקין אדם מיתקן או ציוד כאמור בתקנה זו אלא על פי תכנית מפורטת שהממונה אישרה מראש.
(ו) הורה השר למנהל נמל או למנהל מסוף כאמור בתקנת משנה (א) והוא לא התקין מיתקן קליטה כמפורט בהוראה, או שהתקין מיתקן שלא עומד בהוראה כאמור, רשאי שר התחבורה לנקוט כל פעולה הנראית לו דרושה למניעת שפיכת שמן לים, להפסקתה או לצמצומה, לרבות הפסקת הפעולות במסוף או במיתקן קליטה נמלי; השר יודיע למנהל הנמל או למנהל המסוף הודעה מנומקת על דבר נקיטת אמצעים כאמור.
(ז) נקיטת אמצעים בידי השר כאמור בתקנת משנה (1) תהיה סבירה ביחס למידת הנזק אשר לפי מיטב ידיעתו נגרם או עלול להיגרם עקב שפיכת השמן לים.
פרק ג': פנקס שמן
8. הגדרות
בפרק זה -
"כלי שיט" - כלי שיט שתפוסתו ברוטו 400 ויותר;
"מכלית שמן" - מכלית שמן שתפוסתה ברוטו 150 ויותר.
9. איסור הפלגה ללא פנקס שמן
(א) לא ישיט אדם כלי שיט או מכלית שמן אלא אם כן נמצא בהם פנקס שמן בהתאם לתקנות אלה והוא מנוהל בהתאם להוראות תקנות אלה ורשומים בו כל הפרטים אשר חובה לרשמם.
(ב) בעלו וקברניטו של כלי שיט או מכלית שמן אחראים למילוי הוראות תקנת משנה (א).
(ג) פנקס שמן של כלי שיט או מכלית שמן שאינם מצוותים או בהיותם נגררים, יוחזק במקום ובאופן שהרשויות המוסמכות יוכלו לעיין בו.
10. הרישום בפנקס השמן
(א) בפנקס השמן תירשם כל אחת מפעולות אלה, לכל מכל בנפרד:
(1) פעולות הנוגעות לחללי חדר המכונות, בכלי שיט ובמכלית שמן:
(א) טעינת מכלי שמן דלק במי נטל או ניקויים;
(ב) הרקת מי נטל מלוכלכים או מי ניקוי מהמכלים הנזכרים בפסקת משנה (א);
(ג) סילוק שיירים שמנוניים (בוצה);
(ד) הרקה לים, או סילוק בדרך אחרת, של מי שיפוליים שהצטברו בחללי המכונות.
(2) פעולות הנוגעות למטען ולמי נטל במכלית שמן:
(א) טעינת מטען שמן;
(ב) העברה פנימית של מטען שמן במשך ההפלגה;
(ג) פריקת מטען שמן;
(ד) טעינת מי נטל במכלי מטען ובמכלים המיועדים למי נטל נקיים;
(ה) ניקוי מכלי מטען, כולל רחצה בשמן גלמי;
(ו) הרקת מי נטל, למעט הרקה ממכלים נפרדים של מי נטל;
(ז) הרקת מים ממכלי שקיעה;
(ח) סגירה של כל השסתומים או ההתקנים הדומים הנוגעים לענין לאחר פעולות הרקת מכלי שקיעה;
(ט) סגירה של השסתומים המשמשים לבידוד המכלים המיועדים למי נטל נקיים מצנרת מטען וניקוז, לאחר פעולות הרקת מכלי שקיעה;
(י) סילוק שיירים.
(ב) בפנקס השמן תירשם כל תקלה במערכת המשגוח והבקרה כאמור בתקנות 24(א) (2) ו-25 (ה) (2).
11. ניהול פנקס שמן
(א) פנקס שמן ינוהל בידי הקברניט או קצין שהוא הרשה לכך.
(ב) הקצין הממונה על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה 10 יחתום בפנקס השמן בגמר רישום כל פעולה כאמור, והקברניט יחתום בשולי כל עמוד בפנקס השמן שרישומו התמלא.
(ג) במקרה של הרקת שמן או תערובת של שמן כמפורט בתקנה 3 או במקרה של הרקה חריגה, יירשמו בפנקס השמן נסיבות ההרקה וסיבותיה.
12. רישום בפנקס שמן
הרישומים כאמור בתקנה 10 יירשמו בשלמות, ללא דיחוי, תוך ציון מועד האירוע ותאריך הרישום, באופן שכל הפרטים המתאימים לפעולה יצויינו ברישום באופן מלא ונכון; הרישומים יהיו בשפה האנגלית.
13. חובת אחזקת פנקס שמן
(א) בכל כלי שיט ובכל מכלית שמן יימצא פנקס שמן מהסוג שנקבע לגביהם, ולא יוציאו אדם מכלי השיט או מן המכלית; הקברניט אחראי למילוי הוראה זו.
(ב) אחזקת פנקס שמן אשר אינו תואם הוראות תקנות אלה תותר רק במקרים חריגים ובאישור מנהל המינהל.
(ג) פנקס השמן יישמר במשך שלוש שנים לאחר שנרשם בו הרישום האחרון, במשרדה הרשום של החברה בעלת כלי השיט או המכלית, ואם הפסיקה החברה את פעולתה - יימסר לידי מנהל המינהל.
14. פיקוח על פנקס שמן
(א) פנקס השמן יימצא בפיקוחו ובשליטתו של הקברניט במקום בו תתאפשר בדיקתו בידי הרשויות המוסמכות בכל עת סבירה, והקברניט לא יוציאו מפיקוחו ומשליטתו ולא יעבירו לאחר.
(ב) לא יוציא אדם פנקס שמן מפיקוחו או משליטתו של הקברניט.
15. הצגת פנקס שמן
קברניט חייב להציג פנקס שמן -
(1) בנמל בישראל, לפי דרישת אחד מאלה:
(א) מפקח כמשמעותו בסעיף 6 לפקודת מניעת זיהום מי הים;
(ב) מפקח כלי שיט כמשמעותו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג-1982 (להלן - תקנות הבטיחות);
(ג) מנהל נמל.
(2) בנמל במדינת חוץ - לפי דרישת הרשויות המוסמכות של אותה מדינה.
16. העתקים מפנקס השמן
(א) קברניט יאפשר לגורמים המוסמכים לפי תקנה 15 לדרוש את הצגת פנקס השמן, לערוך העתק של כל רישום בפנקס השמן או לקבל העתק מדף רישום, ויאשר שההעתק הוא העתק נכון של אותו רישום.
(ב) העתק כאמור שהקברניט אישרו כהעתק נכון של רישום בפנקס השמן, יהווה ראיה לכאורה לנכונות הרישום בו, כל עוד לא הוכח אחרת.
(ג) בדיקת פנקס השמן ונטילת העתק מאושר כאמור יבוצעו במהירות האפשרית, מבלי לגרום עיכוב שלא לצורך לכלי השיט או למכלית השמן.
17. אבדן פנקס שמן
אבד פנקס שמן, יודיע על כך הקברניט מיד למנהל המינהל, ויצרף להודעתו תצהיר בכתב המפרט את נסיבות האבידה.
פרק ד': בניה והצטיידות
18. הגדרות (תיקון: תשנ"ט)
בפרק זה ובפרקים ה' ו- ו' -
"אניה חדשה" - אניה שנתקיים בה אחד מאלה:
(1) חוזה בנייתה נחתם לאחר 31 בדצמבר 1975, ובהעדר חוזה בניה - שידריתה הונחה, או נמצאה בשלב בניה דומה, לאחר 30 ביוני 1976;
(2) מסירתה בוצעה לאחר 31 בדצמבר 1979;
(3) היא עברה שינוי יסודי שלגביו התקיים אחד מאלה:
(א) החוזה נחתם לאחר 31 בדצמבר 1975, ובהעדר חוזה - שביצוע השינוי החל לאחר 30 ביוני 1976;
(ב) ביצועו הושלם לאחר 31 בדצמבר 1979.
"אניה קיימת" - אניה שאיננה אניה חדשה;
"אורך" (L) - 96 אחוזים מהאורך הכולל של האניה, בקו מים הנמצא 85 אחוזים מהעומק הדפוסי המזערי הנמדד מהחלק העליון של השידרית, או האורך מהצד הקדמי עד לציר מטה ההגה באותו קו מים;
"אמצעית האניה" - נקודה המצויה באמצע האורך ((L;
"הוראות המינהל" - הוראות טכניות והוראות בטיחות ומינהל כלליות אשר מפרסם המינהל לבעל כלי שיט או לקברניטו לפי תקנות הבטיחות.
"חלליות" - היחס שבין נפחו של החלל שמניחים שהוא תפוס במים ובין נפחו הכולל של אותו החלל;
"מובלת מוצרים" - מכלית שמן המועסקת בהובלת שמן שאינו שמן גלמי;
"מובלת רב שימושית" - כלי שיט שנבנה או הותאם להובלת שמן או מטענים מוצקים בצובר;
"מכל" - חלל סגור במבנה הקבוע של אניה, אשר תוכנן להובלת נוזלים בצובר;
"מכל מרכזי" - מכל הנמצא בין שתי מחיצות אורך ואינו נוגע בדופנה הצדית;
"מכל צד" - מכל הנמצא בסמוך ללוח הדופנה הצדי;
"מכל שקיעה" - מכל המיועד לקלוט שיירים ממכלים, מי ניקוי של מכלים ותערובות שמן אחרות;
"מכלית לשמן גלמי" - מכלית שמן המועסקת בהובלת שמן גלמי;
"מפקח כלי שיט" - מי שמנהל המינהל מינהו למפקח כלי שיט על פי תקנות הבטיחות;
"משקל בריק" - הדחק האניה בטונות מטריות ללא מטען, דלק, שמן סיכה, מי נטל, מים מתוקים ומי זינה במכלים, אספקה לצריכה, נוסעים ואנשי צוות וחפציהם;
"נפחים" ו"שטחים" - נפחים ושטחים המחושבים בכל המקרים עד לקווים דפוסיים;
"ניצבים קדמי ואחורי" - ניצבים הנמדדים בקצוות הקדמי והאחורי של האורך ((L כך שהניצב הקדמי יתלכד עם הצד הקדמי של קנה החרטום בקו המים שבו נמדד האורך;
"רוחב" ((B - הרוחב המרבי במטרים של האניה הנמדד באמצע האניה עד לקו הדפוסי של הצלע באניה בעלת דפונה מתכתית, ועד לפני הגוף החיצוני באניה בעלת דפונה מכל חומר אחר;
"שינוי יסודי" - שינוי של אניה קיימת כמפורט להלן, למעט שינוי של מכלית קיימת בעלת 20,000 טון תסבולת ומעלה, שנועד לעמוד בדרישות תקנה 19 או שינוי של מכלית קיימת כדי לעמוד בדרישות תקנה 23 או 24:
(1) שינוי ממשי של ממדי האניה או של יכולת ההובלה שלה;
(2) שינוי סוג האניה;
(3) שינוי המבוצע, לדעת המינהל, בכוונה להאריך באורח ניכר את חייה;
(4) שינוי האניה באופן אחר, כך שאילו היתה זאת אניה חדשה, היתה נעשית כפופה להוראות האמנה המתאימות שאינן חלות עליה כאניה קיימת;
"תסבולת" ((D.W - ההבדל בטונות מטריות בין הדחק האניה במים בעלי משקל סגולי של 1.025 בקו הטעינה המתאים לבלט הקייצי ולהדחק בריק;
19. תנאים למכלית שמן
לא ישיט אדם מכלית שמן אלא אם כן היא בנויה, מצוידת או מופעלת כמפורט להלן:
(1) מכלית שמן חדשה שתסבולתה 20,000 ומעלה, ומובלת מוצרים חדשה שתסבולתה 30,000 ומעלה -
(א) במכלים למי נטל מופרדים אשר את קיבולם יקבע סגן מנהל המינהל, כך שהמכלית תוכל לפעול בבטחה מבלי להיזקק לשימוש במכלי מטען למי הנטל; המכלים למי נטל מופרדים ייקבעו ויסודרו במיקום מגן לאורכו של מגזר מכלי המטען כדי לספק אמצעי הגנה בפני נזילות שמן בהתאם להוראות המינהל;
(ב) במערכת ניקוי למכלי מטען המשתמשת ברחיצה בשמן גלמי בהתאם לשיטה שקבע סגן מנהל המינהל; הוראות פסקת משנה זו יחולו לגבי מכלית שמן גלמי בלבד;
(2) מכלית שמן קיימת להובלת שמן גלמי שתסבולתה 40,000 ומעלה, באחד מאלה:
(א) במכלים למי נטל מופרדים כאמור בפסקה (1) (א);
(ב) מופעלת בהתאם לנוהל ניקוי למכלי מטען המשתמש ברחיצה בשמן גלמי בהתאם להוראות תקנה 21, זולת אם המכלית נועדה להוביל שמן גלמי שאינו מתאים לרחיצה בשמן גלמי;
(ג) במכלים המיועדים למי נטל נקיים בהתאם לתקנה 20 והוראות המינהל.
(3) מובלת מוצרים קיימת שתסבולתה 40,000 ומעלה, באחד מאלה:
(א) במכלים למי נטל מופרדים כאמור בפסקה (1) (א);
(ב) במכלים המיועדים למי נטל נקיים בהתאם להוראות תקנה 20 והוראות המינהל.
(4) לענין הוראות פסקאות (1) ו-(2) -
(א) הובלתם של מי נטל במכלי מטען אסורה; אולם כאשר תנאי מזג האויר הינם חמורים, ולדעת הקברניט יש צורך להוביל מי נטל נוספים במכלי מטען לשם בטיחות המכלית, יטופלו מי הנטל ויורקו בהתאם להוראות תקנות 2 ו-24 וייערך רישום בפנקס השמן;
(ב) הובלתם של מי נטל נוספים, במכלית חדשה לשמן גלמי במכלי מטען כאמור לעיל מותרת רק אם המכלים נרחצו בשמן גלמי לפני היציאה מנמל או ממסוף של פריקת שמן כמפורט בתקנה 21;
20. מכלים המיועדים למי נטל נקיים
מכלית שמן בה מופעלים מכלים המיועדים למי נטל נקיים, כמפורט בתקנה 19(2) (ג) ו-(3)(ב) תצויד -
(1) במכלים בעלי קיבולת מספקת המיועדים אך ורק להובלת מי נטל נקיים; הסידורים והנוהלים התפעוליים למכלים המיועדים למי נטל נקיים יהיו לפי הדרישות בהוראות המינהל;
(2) במודד לתכולת שמן שאישר המינהל, אשר יאפשר השגחה על תכולת השמן במי הנטל המורקים ואשר יותקן לא יאוחר מן הפעם הראשונה בה פוקדת המכלית מספנה לאחר כניסת תקנות אלה לתקפן;
(3) במדריך להפעלתו של מכל המיועד למי נטל נקיים, המפרט את המערכת הטכנית ומפרש את נוהלי התפעול, להנחת דעתו של המינהל;
21. רחיצה בשמן גלמי
במכלית שמן שבה מופעלת מערכת לרחיצה בשמן גלמי שהתקנתה נדרשת בתקנות אלה יתקיימו הדרישות הבאות:
(1) המיתקן לרחיצה בשמן גלמי והציוד והסידורים הנלווים אליו יהיו לפי הוראות המינהל ודרישותיו בדבר עיצובה, פעולתה ובקרתה של מערכת זו;
(2) מיתקן גז בלתי פעיל יותקן בכל מכל מטען ובכל מכל שקיעה בהתאם להוראות המינהל;
(3) טעינתם של מכלי מטען במי נטל תיעשה רק לאחר רחיצתם בשמן גלמי של מספר מספיק של מכלי מטען כך שבהתחשב במסלולה של המכלית ובתנאי מזג האויר הצפויים, יוכנסו מי הנטל רק לתוך מכלי מטען שנרחצו כאמור;
(4) היא תצויד במדריך הציוד והתפעול המפרט את המערכת ואת הציוד ומפרש את נוהלי התפעול, להנחת דעתו של המינהל; נעשה שינוי הנוגע למערכת הרחיצה בשמן גלמי, יתוקן מדריך הציוד והתפעול בהתאם.
22. מכלית קיימת במסע מיוחד וסידורי נטל מיוחדים
(א) מכלית שמן קיימת העוסקת במסע מיוחד או שיש לה סידורי נטל מיוחדים, רשאי מנהל המינהל, או מי שהוא הסמיך לכך, לפטור אותה מציוד ומיתקנים לענין מכלי מי נטל ורחיצה בשמן גלמי, ובלבד שיקויימו הוראות האמנה לענין זה במישור הבינלאומי;
(ב) בתקנה זו -
"מסע מיוחד" - מסע בין נמלים או מסופים בתוך מימי החופין של ישראל, או מסע בין נמלים או מסופים של מדינות שהן צדדים לאמנה, והמסע בשלמותו הוא בתוך אזור מיוחד, או שהמסע בשלמותו הוא בתחומים שהגדיר הארגון לצורך זה;
"סידורי נטל מיוחדים" - סידורים במכלית שמן קיימת, הבנויה או מופעלת כך שהיא ממלאת בכל הזמנים אחר הדרישות לענין שוקע ושופע המפורטות בהוראות המינהל, מבלי להיזקק לשימוש במי נטל.
(ג) פטור כאמור ובעקבותיו הצטיידות חלופית יצוינו בתעודה הבין-לאומית למניעת זיהום בשמן, כמשמעותה בפרק ו' ויירשם בה כי המכלית עוסקת אך ורק במסע מיוחד או כי המכלית מופעלת בסידורי נטל מיוחדים.
22א. הגנת מכלים למניעת זיהום במקרה של פגיעה (תיקון: תשנ"ט)
(א) כדי למנוע זיהום הים בשמן במקרה של פגיעה במכלית שמן, לרבות התנגשות או עליה על שרטון, ינקוט בעל מכלית שמן או קברניטה את האמצעים האלה:
(1) מכלית שמן לא תישא שמן בתוך מדור המשתרע לפני מחיצת ההתנגשות הממוקמת בהתאם להוראות האמנה לבטיחות החיים בים, 1974; מכלית שמן אשר לא נדרשת לשאת מחיצת התנגשות בהתאם לאמנה האמורה, לא תישא שמן במדור המשתרע לפני משטח רוחבי-אנכי הממוקם במקום שנקבע באמנה למחיצת ההתנגשות;
(2) במכלית שמן בעלת תסבולת של 5,000 טון ומעלה, יפעל בהתאם להוראות המינהל לענין הגנת מכלי מטען ולא לפי הוראות תקנה 19(1)(א) אף אם תסבולתה 20,000 טון ומעלה;
(ב) תקנה זו תחול על מכלית שמן בעלת תסבולת של 600 טון ומעלה שהתקיים בה אחד מאלה:
(1) חוזה בנייתה נחתם ביום 6 ביולי 1993 או לאחר מכן;
(2) בהעדר חוזה בניה - שידרתה הונחה, או נמצאה בשלב בניה דומה ביום 6 בינואר 1994 או לאחר מכן;
(3) מסירתה בוצעה ביום 6 ביולי 1996 או לאחר מכן;
(4) היא עברה שינוי יסודי שלגביו נתקיים אחד מאלה:
(א) החוזה נחתם לאחר 6 ביולי 1993;
(ב) בהעדר חוזה, ביצוע השינוי החל לאחר 6 בינואר 1994;
(ג) ביצועו הושלם לאחר 6 ביולי 1996.
(ג) הוראות תקנה זו יחולו על -
(1) מכלית קיימת שעברו לכל היותר 25 שנים ממועד מסירתה, ועל מכלית שמתקיימות בה הדרישות שקבע המינהל, שעברו, לכל היותר, 30 שנים ממועד מסירתה.
(2) מכלית חדשה שעברו לכל היותר 30 שנים ממועד מסירתה.
22ב. ביצוע בדיקות למניעת זיהום (תיקון: תשנ"ט)
(א) במכלית שמן שגילה 5 שנים ויותר, יימצא רישום מלא של תוצאות הבדיקות, כולל כל מדידות העובי הנדרשות וכן רשימת כל עבודות המבנה שבוצעו; הרישומים יהיו פתוחים לביקורת הרשות המוסמכת של כל מדינה שהיא צד לאמנה.
(ב) הרישומים כאמור בתקנת משנה (א) ילוו בדו"ח הערכת מצב המכיל מסקנות על מצב מבנה המכלית ועל העובי השיורי של המבנה (residual scantlings), לרבות אישור שהדו"ח האמור נתקבל על ידי הרשות המוסמכת של מדינת הדגל או בשמה; הרישומים ודו"ח הערכת המצב יוכנו בהתאם להנחיות הארגון.
(ג) מכלית שמן שתקנה זו חלה עליה, תיבדק בדיקות תקופתיות, בדיקות ביניים ובדיקות שנתיות בהתאם לתכנית פיקוח מורחבת שעליו יורה המינהל.
(ד) תקנה זו תחול על מכלית שמן גלמי בעלת תסבולת של 20,000 טון ומעלה ועל מובלת מוצרים בעלת תסבולת של 30,000 טון ומעלה, אשר לגביה נחתם חוזה בניה, או שידרתה הונחה או מסירתה בוצעה לפני התאריכים המפורטים בתקנה 22א(ב).
(ה) תקנה זו לא תחול על מכלית שמן שמתקיימות בה הוראות תקנה 22א, אשר חוזה הבניה שלה נחתם, או שידרתה הונחה או מסירתה בוצעה לפני התאריכים המפורטים בתקנה 22א(ב).
23. הפרדת שמן ומי נטל והובלת שמן במכל חרטום
(א) באניה חדשה שאינה מכלית שמן ושתפוסתה ברוטו 4,000 ומעלה, ובמכלית שמן חדשה שתפוסתה ברוטו 150 ומעלה, לא יובלו מי נטל במכל דלק שמני; בכלי שיט אשר תקנת משנה זו אינה חלה עליו יקוימו הוראותיה ככל שהדבר סביר ואפשרי.
(ב) הובלו מי נטל, שאינם מי נטל נקיים, במכל דלק שמני עקב תנאי מזג אויר בלתי רגילים או בשל הצורך להוביל כמויות גדולות של דלקת שמני, יורקו מי הנטל כאמור למיתקני קליטה או לתוך הים, בכפוף להוראות תקנה 2, תוך שימוש בציוד המפורט בתקנה 25(ב), והפעולה תירשם בפנקס השמן.
(ג) כלי שיט אשר תפוסתו ברוטו 400 ומעלה ואשר חוזה בנייתו נחתם לאחר 1 בינואר 1982, או בהעדר חוזה בניה - אשר שידריתו הונחה, או שהוא נמצא בשלב בניה דומה, לאחר 1 ביולי 1982, לא יוביל שמן בתוך מכל חרטום או במכל הנמצא לפני מחיצת ההתנגשות; בכלי שיט אשר תקנת משנה זו אינה חלה עליו יקויימו הוראותיה ככל שהדבר סביר ואפשרי.
24. השארת שמן באניה
(א) מכלית שמן אשר תפוסתה ברוטו 150 ומעלה, תצויד -
(1) באמצעים נאותים לניקוי מכלי מטען ולהעברת שיירי מי הנטל המלוכלכים ומי הניקוי של המכלים ממכלי המטען לתוך מכל שקיעה שאישר המינהל; לענין זה ייקבעו גם סידורים להעברת פסולת שמן לתוך מכל השקיעה כך שהוראות תקנה 2 יחולו על כל שפך שהורק לים;
(2) במערכת למשגוח ולבקרה על הרקת שמן שאישר המינהל, המופעלת בעת הרקת שמן לתוך הים באופן המבטיח כי כל הרקה של תערובת שמן תיעצר מאליה כאשר השיעור הרגעי של הרקת השמן עולה על המותר לפני תקנה 2(ב); המערכת תהיה בנויה כך שבעת תקלה תופסק ההרקה; המערכת תצויד בהתקן רישום כדי לספק רישום רציף של תכולת השמן ביחידות חל"מ; הרישום יהיה ניתן לזיהוי באשר לזמן (תאריך ושעה) ויישמר במשך שלוש שנים לפחות;
(3) במגלה יעיל לשטח המגע של שמן ומים שאישר המינהל, כדי לקבוע במהירות ובדיוק את מיקומו של שטח המגע של שמן ומים במכלי שקיעה, ולפי הצורך גם בכל מכל אחר;
(4) במדריך הציוד והתפעול שאישר המינהל.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על מכלית המובילה אספלט ומוצרים אחרים, אשר תכונותיהם הפיסיקליות מונעות הפרדה יעילה של שמן ממים ובקרת ההפרדה, וכמות השמן והמים המשמשת לניקוי ומוחזרת למכל ההחסנה תירשם בפנקס השמן ותורק לאחר מכן למיתקני הקליטה; ואולם, אם ניתן להבטיח קיומה של מערכת משגוח יעילה על הרקת השמן, תותר הרקתו לים בהתאם להוראות תקנה 2.
(ג) המינהל רשאי לפטור מהוראות תקנת משנה (א) מכלית שמן אשר תפוסתה ברוטו 150 ומעלה, המועסקת אך ורק במסעות בני 72 שעות או פחות, בתחום 50 מילים מן היבשה הקרובה ביותר, ובלבד שהיא מועסקת אך ורק במסעות שבין נמלים או מסופים במדינה שהיא צד לאמנה; פטור כאמור יינתן בכפוף לכך שכל תערובות השמן יוחזקו במכלית השמן לשם הרקתם לאחר מכן למיתקני קליטה.
(ד) המינהל רשאי לפטור מהוראות תקנת משנה (א)(2) עד (4) גם מכלית שמן שתקנת משנה (ב) אינה חלה עליה במקרים שבהם -
(1) המכלית היא מכלית שמן קיימת שתסבולתה 40,000 או יותר העוסקת במסעות מיוחדים, כאמור בתקנה 22(א) ובתנאים המפורשים בתקנה האמורה.
(2) המכלית עוסקת רק באחד או יותר מסוגי המסעות הבאים:
(א) מסעות באזורים מיוחדים;
(ב) מסעות בתחום 50 מילים מן היבשה הקרובה ביותר, מחוץ לאזורים מיוחדים, כאשר המכלית עוסקת במסעות בין נמלים או מסופים של מדינה שהיא צד לאמנה או מסעות מוגבלים, בני 72 שעות או פחות, כפי שקבע המנהל;
(ה) פטור כאמור בתקנת משנה (ג) יותנה בכך -
(1) שתערובות השמן נשמרות במכלית השמן לשם הרקה לאחר מכן למיתקני קליטה;
(2) בתעודת הבין לאומית למניעת זיהום בשמן, יירשם שהמכלית מועסקת אך ורק בסוגי המסעות המפורטים בתקנת משנה (ד)(2) ובפנקס השמן יירשמו הזמן ונמל ההרקה.
25. מערכת למשגוח ובקרה (תיקון: תשנ"ט)
(א) כלי שיט שתפוסתו ברוטו 400 טון ומעלה אך פחות מ-10,000 טון יצויד בציוד לסינון שמן בהתאם להוראות תקנת משנה (ד); כלי שיט כאמור המוביל כמויות גדולות של שמן דלק יעמוד בהוראות תקנת משנה (ב) או תקנה 23(א).
(ב) כלי שיט שתפוסתו ברוטו 10,000 טון ומעלה יצויד בציוד לסינון שמן, במערכת אזעקה ובמיתקן המפסיק את הרקת תערובת השמן באופן אוטומטי כאשר תכולת השמן בתערובת ההרקה עולה על 15 חל"מ.
(ג) המינהל רשאי לפטור מדרישות תקנות משנה (א) ו-(ב) כלי שיט המפליג באזורים מיוחדים בלבד, אם נתקיימו בו כל אלה:
(1) הוא מצויד, להנחת דעת המינהל, במכל אחזקה בעל נפח מתאים, להחזקת כל מי השיפוליים השמניים;
(2) מי השיפוליים השמניים מוחזקים בכלי השיט לשם הרקה למיתקני קליטה;
(3) המינהל קבע כי קיימים מיתקני קליטה מתאימים במספר מספיק של נמלים או מסופים שאותם יפקוד כלי השיט;
(4) בתעודה הבין-לאומית למניעת זיהום בשמן רשום כי כלי השיט מפליג אך ורק באזורים מיוחדים;
(5) בפנקס השמן נרשמו הכמות, הזמן ונמל ההרקה.
(ד) כלי שיט שתפוסתו ברוטו קטנה מ-400 טון יצויד במיתקנים להחזקת שמן או תערובת שמן, או במיתקנים להרקתם כאמור בתקנה 2(א).
(ה) ציוד לסינון שמן כאמור בתקנת משנה (א) יהיה מדגם שאישר המינהל, ויבטיח כי תכולת השמן בכל תערובת שמן המרוקנת לתוך הים, שעברה דרך המערכת, תהיה קטנה מ-15 חל"מ.
(ו) ציוד לסינון שמן כאמור בתקנת משנה (ב) יהיה מדגם שאישר המינהל ויבטיח כי תכולת השמן בכל תערובת שמן המרוקנת לתוך הים לאחר שעברה דרך המערכת, תהיה קטנה מ-15 חל"מ; בציוד תותקן מערכת אזעקה שתתריע על הימצאות שמן בכמות העולה על 15 חל"מ, ומיתקן אשר יבטיח הפסקה אוטומטית של הרקת השמן, אם עלתה כמות השמן כאמור.
(ז) לגבי כלי שיט שנמסר לפני יום 6 ביולי 1993 תקנה זו תחול החל מיום 6 ביולי 1998 ובלבד שבכלי השיט מופעל ציוד להפרדת שמן ומים (ציוד ל-100 חל"מ).
26. מכלים לשיירים שמניים (בוצה) (תיקון: תשנ"ט)
(א) כלי שיט אשר תפוסתו ברוטו 400 ויותר יצויד במכל או במכלים בעלי קיבול מתאים בהתחשב בסוג המכונות ובאורכו של המסע, כדי לקלוט את השיירים השמניים (להלן - הבוצה) שאי אפשר לטפל בהם בדרך אחרת בהתאם לדרישות תקנות אלה, כגון אלה הנוצרים כתוצאה מטיהורם של דלק ושמני סיכה ומדליפות בחללי המכונות.
(ב) בכלי שיט חדשים, יתוכננו ויבנו מכלים כאמור כך שיקלו על ניקוי והרקת השיירים למיתקני קליטה; באניות קיימות ימלאו אחר דרישה זו ככל שהדבר סביר ומעשי.
(ג) לצנרת המחוברת למכלי בוצה לא יהיה חיבור ישיר לים פרט לחיבור התקני כמפורט בתקנה 28.
(ד) תכנון מכלים לבוצה, בנייתם וקיבולם ייקבעו בהוראות המינהל.
27. צנרת, סידורי הרקה וניקוז למכלית שמן
(א) במכלית שמן תותקן על הסיפון הגלוי משני צידיה סעפת להרקת מי נטל מלוכלכים או מים המכילים שמן וכן תותקן צנרת נוספת שתאפשר ביצוע הרקות אל הים, בהתאם להוראות תקנה 2, מעל לקו המים במצב הנטל העמוק ביותר, הכל בהתאם לדרישות המינהל.
(ב) במכלית שמן חדשה ייקבע התקן שליטה אשר יאפשר הפסקת ההרקה אל הים ממקום הנמצא על הסיפון העליון או מעליו, בהתאם לדרישות המינהל.
(ג) במכלית שמן חדשה, הנדרשת להצטייד במכלים למי נטל מופרדים או במערכת רחיצה בשמן גלמי יותקנו בהתאם לדרישות המינהל אמצעים כדי לנקז את כל משאבות המטען ואת כל צינורות השמן עם השלמת הרקתו של המטען; אמצעים כאמור יותקנו באופן שיאפשר הרקת שיירי הניקוז של צינורות השמן ומשאבת המטען הן אל החוף והן למכל מטען או למכל שקיעה.
(ד) במכלית קיימת לשמן גלמי הנדרשת להצטייד במכלים למי נטל מופרדים או במערכת רחיצה בשמן גלמי או במכלים המיועדים למי נטל נקיים יותקנו אמצעים לניקוז כל משאבות המטען בכפוף להוראות תקנת משנה (ג).
(ה) הרקת מי נטל או מים מזוהמים ממכלי המטען של מכלית שמן, תבוצע מעל קו המים בסייגים ובאופן שנקבעו בהוראות המינהל.
28. חיבור הרקה תקני
צינורות ההרקה של כלי שיט המיועדים להרקת שיירים הנובעים משיפולי המכונות יצוידו בחיבור הרקה תקני כמפורט בתוספת הרביעית.
29. תחולה על פלטפורמות (תיקון: תשנ"ט)
הוראות תקנות אלה החלות על כלי שיט שתפוסתו ברוטו 400 ויותר ושאינו מכלית שמן, יחולו על פלטפורמות קידוח קבועות או צפות, בהיותן מועסקות בלב ים במחקר, בניצול ובעיבוד של אוצרות המחצבים של קרקעית הים ועל פלטפורמות אחרות, בשינויים ובכפוף לדרישות המינהל כלהלן:
(1) ההצטיידות במיתקנים בהתאם לתקנות 25 ו-26 תבוצע ככל שהדבר מעשי;
(2) הפעולות הכרוכות בהרקות של שמן או של תערובת שמן יירשמו באופן שיאשר המינהל.
(3) תיאסר הרקה לים של שמן או תערובת שמן, אלא אם כן תכולת השמן בהרקה, ללא מהילה, אינה עולה על 15 חל"מ ובסייגים המפורטים בתקנה 3.
(4) (בוטלה)
30. מכלי מטען, צנרת ושסתומים
(א) ממדי מכלי המטען, הצנרת והשסתומים במכלית שמן יהיו בהתאם לדרישות המינהל ובכפוף להוראות האמנה לענין הזרימה המשוערת מהם.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על מכלית שמן חדשה ועל מכלית שמן קיימת שמתקיים בה אחד התנאים האלה:
(1) היא נמסרה לאחר ה1- בינואר 1977;
(2) היא נמסרה עד 1 בינואר 1977 אך חוזה הבניה שלה נחתם לאחר 1 בינואר 1974 ואם לא נחתם קודם לכן חוזה בניה - שידריתה הונחה, או היתה בשלב בניה דומה, לאחר 30 ביוני 1974.
31. חיצוץ ויציבות (תיקון: תשנ"ט)
(א) אמות המידה לענין חיצוץ ויציבות במכלית שמן חדשה יהיו כפי שיקבע המינהל.
(ב) הבעל של מכלית שמן ימציא לקברניט המכלית ולאחראי על מכלית שמן חדשה אשר אינה מונעת בכוחות עצמה ואשר חלות עליה הוראות תקנות אלה, את המידע שלהלן:
(1) נתונים בדבר טעינתם וחלוקתם של מטענים ונתונים אחרים הדרושים לקיום הוראות תקנות אלה;
(2) נתונים בדבר כושרה של המכלית למלא אחר אמות המידה לענין יציבות לאחר קרות נזק, בהתאם לאישורים שנתן המינהל.
31א. תכנית חירום (תיקון: תשנ"ט)
(א) לא ישיט אדם מכלית שמן שתפוסתה ברוטו 150 טון ומעלה וכלי שיט שאינו מכלית שמן שתפוסתו ברוטו 400 טון ומעלה, אלא אם כן הוא מצויד בתכנית חירום לטיפול בזיהום בשמן.
(ב) תכנית חירום כאמור בתקנת משנה (א), תהיה כתובה בשפת העבודה של הקברניט והקצינים ותכלול את כל אלה לפחות:
(1) התהליך לדיווח על תקרית זיהום בשמן שלפיו יפעל הקברניט או אדם אחר האחראי לאניה, כנדרש באמנה;
(2) רשימת רשויות, גופים ובעלי תפקידים שלהם יש להודיע במקרה של תקרית זיהום בשמן;
(3) תיאור מפורט של הפעולות שיש לנקוט באניה כדי למזער את הרקת השמן לים בעקבות תקרית כאמור;
(4) רשימת הפעולות שיש לנקוט, בתיאום עם הרשויות הממלכתיות והמקומיות, למניעת זיהום הים בשמן, ואופן יצירת הקשר עם הרשויות כאמור.
32. סנפירית ורחפת
מנהל המינהל רשאי לפטור מהוראות פרק זה סנפירית, רחפת או כל סוג חדש אחר של כלי שיט הפועל בסמוך לפני השטח, או כלי שיט תת-ימי, אשר בשל תכונות המבנה שלו אין החלת הוראות פרק זה לענין מבנה וציוד סבירה או מעשית לגביו, ובלבד שמבנהו וציודו יספקו הגנה שוות ערך בפני זיהום בשמן, בשים לב למטרה שלשמה נועד כלי השיט; פטור כאמור יצוין בתעודה הבין-לאומית למניעת זיהום בשמן.
33. תחליפי התקנה
המינהל רשאי להתיר התקנתם של כל אבזר, חומר, מכשיר או מנגנון כתחליף לנדרשים בתקנות אלה ובלבד שהתחליפים האמורים אינם נופלים ביעילותם מהנדרש בתקנות אלה ובאמנה; ואולם סמכותו זו של המינהל לא תחול לענין קביעת שיטות תפעול חליפיות לקיום שליטה על הרקת שמן לפי דרישות התכנון והמבנה שנקבעו בתקנות אלה ובאמנה.
פרק ה': בדיקות ופיקוח
34. חובת קיום בדיקות וביקורת
כל מכלית שמן שתפוסתה ברוטו 150 ומעלה, וכל כלי שיט אחר שתפוסתו ברוטו 400 ומעלה ייבדקו על ידי המינהל כמפורט להלן:
(1) לפני כניסת כלי השיט או מכלית השמן לשירות, או לפני שניתנה בפעם הראשונה התעודה הבין-לאומית למניעת זיהום בשמן, כמפורט בפרק ו', תיערך בדיקה ראשונית מלאה ומקפת של מבנה המכלית או כלי השיט האחר, הציוד, המערכות, האבזרים, הסידורים והחמרים שבהם, ככל שחלות עליהם תקנות אלה; הבדיקה האמורה תבטיח כי כל המנוי לעיל מתאים לדרישות תקנות אלה והאמנה;
(2) ברווחי זמן שיקבע המינהל ושלא יעלו על חמש שנים, תיערך בדיקה חוזרת כדי לוודא שבמבנה, בציוד, במערכות, באבזרים, בסידורים ובחמרים מתקיימות הוראות תקנות אלה;
(3) (א) במשך תקופת תקפה של התעודה הבין-לאומית למניעת זיהום בשמן תיערך בדיקת ביניים אחת לפחות, כדי לוודא כי בציוד, במערכות השאיבה ובצנרת הנלווית, ובכלל זה במערכת למשגוח ולבקורת על הרקת שמן, במערכת הרחיצה בשמן גלמי, בציוד להפרדת מים ושמן ובמערכות סינון השמן מתקיימות הוראות תקנות אלה וכי הם במצב תפעולי טוב.
(ב) כאשר מתבצעת רק בדיקת ביניים אחת בתקופת תקפה של התעודה הבין-לאומית למניעת זיהום בשמן היא תיערך לאחר שיעברו שנתיים מיום קבלת התעודה ולא אחרי תום שלוש שנים מיום קבלתה.
(4) מדי שנה למן עריכת הבדיקה הראשונית ומתן התעודה הבין-לאומית למניעת זיהום בשמן תיערך בדיקה שנתית של התעודה וקיומם בפועל של ההוראות לענין הציוד המצוי בכלי השיט וכי לא נעשו בכלי השיט שינויים בלתי מאושרים.
(5) סגן מנהל המינהל רשאי, בכל עת, להורות למפקח כלי שיט על עריכת ביקורת בכלי שיט לבדיקת קיום הוראות תקנות אלה וכן לבדיקת כל דבר ומסמך שיש לו קשר להוראות תקנות אלה.
35. ביצוע הבדיקות
(א) מבלי לגרוע מסמכותו של המינהל לבצע את הבדיקות המנויות בתקנה 34 בידי מפקח כלי שיט, רשאי המינהל לקבוע כי הבדיקות יבוצעו בידי בודקים שנתמנו לביצוען או יימסרו לבדיקת ארגונים בין-לאומיים אשר הוא מכיר בסמכותם.
(ב) השתמש המינהל בסמכותו למסור את ביצוע הבדיקות לבודקים או ארגונים מוסמכים כאמור, יפרסם במסגרת הוראות המינהל סמכויותיהם של אלה ותפקידיהם המוגדרים.
(ג) סמכויותיהם של המתמנים לביצוע הבדיקות והפיקוח על הבדיקות, יכללו:
(1) הרשאה לתבוע כי יבוצעו תיקונים בכלי השיט;
(2) הרשאה לבצע פיקוח ובדיקה כאשר רשויות מוסמכות של מדינת הנמל שאותו פוקדת האניה, מבקשות זאת.
36. הודעה לארגון
מנהל המינהל יודיע לארגון על התפקידים המוגדרים אשר נמסרו לבודקים או לארגונים שנתמנו והוכרו בידי המינהל, ובכלל זה הגדרת הסמכות שנמסרה להם לבדיקת כלי שיט.
37. פעולה בעת גילוי ליקויים
(א) עם קביעתו של מפקח בודק או ארגון שנתמנה לביצוע הבדיקות, כי מצב כלי השיט או ציודו אינו מתאים באופן ממשי לפרטים המנויים בתעודה הבין-לאומית למניעת זיהום, או עם קביעתו כי כלי השיט אינו מתאים במצבו לצאת אל הים בשל הסיכון שהוא עשוי לגרום לסביבה הימית, לכלי השיט עצמו או לאנשים אשר מצויים בו, יפעל המפקח או הבודק כלהלן:
(1) ידרוש כי יינקטו מיד אמצעים לתיקון הליקוי, ויודיע על כך לקברניטו ולבעלו של כלי השיט תוך מתן הוראות לביצוע התיקון;
(2) יודיע על ממצאיו והוראותיו למנהל המינהל;
(3) יטול את התעודה הבין-לאומית למניעת זיהום מכלי השיט אם לא ננקטה פעולה לתיקון הליקוי.
(ב) בנוסף לאמור בתקנת משנה (א) רשאים שלטונות נמל במדינת חוץ שבו עוגן כלי שיט, לנקוט בכל הצעדים אשר ימצאו לנכון ואשר יבטיחו כי כלי השיט לא יפליג, לא יצא לים ולא יעזוב את הנמל אלא במטרה לעשות את דרכו למספנה הקרובה ביותר לביצוע התיקון הנדרש.
38. שינוי במבנה ובציוד
לאחר השלמת בדיקתו של כלי השיט על פי הוראות תקנה 34, לא יוכנס כל שינוי במבנה, בציוד, במערכות, באבזרים, בסידורים או בחמרים שנכללו בבדיקה, זולת החלפה ישירה של ציוד או אבזרים כאמור, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המינהל.
39. תיקון ליקויים ואי כשירות לשיט
(א) בעלו או קברניטו של כלי שיט יבצע במדויק את ההוראות לתיקון כל ליקוי שנתן לו מפקח או בודק.
(ב) עד לביצועה של הפעולה לתיקון הליקוי, להנחת דעתו של מפקח או בודק, יראו את כלי השיט כבלתי כשיר לשיט.
(ג) בעלו או קברניטו של כלי שיט אשר נמסרה לו הוראה כאמור בתקנה 37(א), רשאי לערור עליה לפני מנהל המינהל תוך 15 ימים מיום מתן ההוראה לתיקון.
(ד) מנהל המינהל יתן החלטתו בערר תוך 24 שעות מהגשתו.
(ה) החלטת מנהל המינהל היא סופית, וכל עוד לא החליט אחרת, תעמוד הוראת המפקח או הבודק בתקפה.
פרק ו': תיעוד
40. מתן תעודה
מכלית שמן אשר תפוסתה ברוטו 150 ומעלה וכלי שיט אחר אשר תפוסתו ברוטו 400 ומעלה המועסקים במסעות בין-לאומיים, לאחר שמילאו אחרי הוראות תקנה 34, יצוידו בידי המינהל בתעודה בין-לאומית למניעת זיהום בשמן.
41. טופס התעודה
התעודה הבין-לאומית למניעת זיהום בשמן תיערך כמפורט בתוספת החמישית בשפה העברית, כשהיא כוללת תרגום של האמור בה לשפה האנגלית.
42. מתן תעודה על ידי גורם אחר
בלי לגרוע מסמכותו של המינהל להענקת התעודה כמפורט בתקנה 40, רשאי מנהל המינהל לבקש מארגון בין-לאומי מוכר או ממדינת חוץ שהיא צד לאמנה, לבצע את בדיקת כלי השיט וכשיתברר שמולאו כל הדרישות לגביו, לתת לו את התעודה הבין-לאומית למניעת זיהום בשמן.
43. תקפה של תעודה
תעודה בין-לאומית למניעת זיהום בשמן תינתן לתקופה שיקבע המינהל ואשר לא תעלה על חמש שנים מתאריך הוצאתה.
44. סיום תקפה של תעודה
מנהל המינהל רשאי להחליט על ביטול תקפה של תעודה בין-לאומית למניעת זיהום בשמן לפני תום תקופת תקפה כאמור בתקנה 43, בהתקיים אחד מאלה:
(1) חלו שינויים משמעותיים במבנה, בציוד, במערכות, באבזרים, בסידורים או בחמרים הנדרשים, ללא הסכמת המינהל, זולת החלפה ישירה של אותם ציוד או אבזרים;
(2) לא בוצעו בדיקות ביניים, כפי שדרש המינהל על פי תקנה 34(3);
(3) כלי השיט חדל להניף את דגלה של המדינה אשר נתנה לו את התעודה הבין-לאומית למניעת זיהום בשמן; במקרה כזה תוצא תעודה חדשה רק כאשר המדינה המוציאה את התעודה החדשה בדקה ומצאה כי נתמלאו במדויק הוראות תקנה 4(4)(א) ו-(ב) לנספח הראשון לאמנה כמפורט בתקנה 8(3) לנספח הראשון לאמנה.
45. חובת הצגת תעודה
קברניט חייב להציג תעודה בין-לאומית למניעת זיהום בשמן -
(1) בנמל בישראל:
(א) לפני מפקח כמשמעותו בסעיף 6 לפקודת מניעת זיהום מי הים, לשם עריכת ביקורת בדבר קיומה ותוקפה של תעודה כאמור;
(ב) לפני מפקח כלי שיט כמשמעותו בתקנות הבטיחות, לכל דבר וענין;
(ג) לפני מנהל הנמל.
(2) בנמל במדינת חוץ - לפי דרישת רשויות אותה מדינה המוסמכות לדרוש הצגת התעודה.
46. חובת החזקת תעודה
בכל כלי שיט ובכל מכלית שמן תימצא התעודה הבין-לאומית למניעת זיהום בשמן, ולא יוציאנה אדם מכלי השיט או מן המכלית; הקברניט אחראי למילוי הוראה זו.
46א. חובת דיווח (תיקון: תשנ"ט)
קברניט כלי שיט, בעלו, סוכנו או אדם אחר האחראי לכלי שיט אשר ממנו נשפך או עלול להישפך שמן לים, או המבחין בשמן שנשפך או עלול להישפך לים בסביבת כלי שיט, ידווח מיד בליווי פרטים רבים ככל האפשר בהתאם להוראות המפורטות להלן; דיווח כאמור ייעשה גם בכל עת שבו ניזוק או התקלקל כלי שיט שאורכו 15 מטרים ומעלה, אם בנזק יש כדי להשפיע על בטיחות כלי השיט:
(1) דיווח ייעשה אם נשפך שמן לים מכל סיבה שהיא או עלול להישפך שמן לים, וכן בעת שמתבצעת הזרמת שמן בזמן תפעול כלי השיט, בכמות העולה על המותר או במהירות הגבוהה מן המותר בתקנות אלו;
(2) דיווח על שפיכה של שמן לים ייעשה בהתאם לנוסח שיורה עליו המינהל והוא יכלול את הפרטים שלהלן לפחות:
(א) זהותם של כלי השיט המעורבים;
(ב) שעת התקרית, הסוג והאתר שבו אירע;
(ג) כמות השמן וסוגו;
(ד) אמצעי סיוע והצלה שננקטו;
(3) לאחר השלמת הדיווח הראשוני כמפורט בפסקאות (1) ו-(2), ימסור כל אדם החייב בדיווח כאמור, כל מידע נוסף הנוגע לתקרית, וימלא אחר בקשות המדינות שנפגעו משפיכת השמן לקבלת מידע כאמור;
(4) הדיווחים יועברו לתחנות התקשורת בחוף במדינת החוף הקרובה, באמצעות ערוצי התקשורת המהירים ביותר העומדים לרשות המדווח;
(5) תחנות התקשורת בחוף יעבירו ללא כל דיחוי את תוכן הדיווח למינהל הספנות והנמלים ולאגף ים וחופים במשרד איכות הסביבה.
פרק ז': הוראות כלליות
47. שמירת דינים
תקנות אלה באות להוסיף על כל חיקוק אחר.
48. הטלת חובה
מקום שבתקנות אלה, מוטלת חובה ולא נקבע במפורש על מי היא מוטלת, יראוה כמוטלת -
(1) לענין כלי שיט - על הקברניט ועל בעל כלי השיט;
(2) לכל ענין אחר - על הבעל, המחזיק המפעיל, או סוכנו של כל אחד מהם.
49. אחריות חבר-בני-אדם
נעברה עבירה לפי תקנות אלה בידי חבר-בני-אדם, ייאשם בעבירה גם כל מי שבשעת ביצוע העבירה היה חבר פעיל, מנהל או פקיד אחראי של אותו חבר, ובשותפות - מי שהיה אותה שעה שותף בה, למעט שותף מוגבל, אם לא הוכיחו אחד מאלה:
(1) העבירה נעברה שלא בידיעתם;
(2) הם נקטו בכל האמצעים הנאותים להבטחת קיומן של תקנות אלה.
50. אחריות הבעלים והקברניט
(א) הופרה הוראה מהוראות תקנות אלה יראו את בעלו וקברניטו של כלי השיט כעוברים על אותה הוראה, בין שהעבירה נעברה בידיעתם ובין אם לאו, כל עוד לא הוכיחו שהם נקטו בכל האמצעים הנאותים למילוי אותה הוראה.
(ב) אחריות הבעל והקברניט של כלי השיט לפי תקנת משנה (א) אינה באה לגרוע מאחריותו של כל אדם אחר לפי תקנות אלה.
51. חקירה
הפרת הוראות תקנה 4 ותקנה 2(א) ו-(ב) תיבדק בחקירה שתכלול במיוחד את תנאי הרוח והים ואת המסלול והמהירות של כלי השיט או המכלית, מקורות אפשריים אחרים לעקבות שמן הנראים לעין בסביבה, וכל רישום השייך לענין הרקת שמן.
52. עונשין (תיקון: תשנ"ט)
(א) העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, למעט הוראות תקנה 7 ופרק ג', דינו - מאסר עד שישה חדשים.
(ב) העובר על הוראה מהוראות תקנה 7 או פרק ג', דינו - קנס כאמור בסעיף 5 לפקודת מניעת זיהום מי הים.
53. ביטול
תקנות מניעת זיהום הים (ביצוע האמנה), התש"ם-1980 - בטלות.
תוספות ראשונה - חמישית2
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ז, 438; תשנ"ט, 688.
2 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ