אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ד-1984

תקנות מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ד-1984

תקנות מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ד-1984 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ג-1983 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הועדה" - הועדה למתן היתרים שמונתה לפי סעיף 3 לחוק;
"היתר" - היתר להטלת פסולת לים.
2. בקשה להיתר
בקשה להיתר תוגש לועדה בכתב ותכלול את הפרטים כאמור בתוספת הראשונה.
3. השלמת הבקשה
(א) בנוסף על המידע הנדרש על פי תקנה 2 רשאית הועדה לדרוש ממגיש הבקשה מידע נוסף אם לדעתה הוא נחוץ לשם טיפול בבקשה, ובכלל זה רשאית היא לדרוש כי יגיש לה נתונים ותוצאות בדיקות של מוסד מחקר או גורם אחר.
(ב) דרישה כאמור בתקנת משנה (א) תוצג למבקש לא יאוחר מ-60 ימים מיום הגשת הבקשה.
4. החלטה בבקשה
(א) הועדה תחליט בבקשה תוך 90 ימים מיום הגשתה, ואם הוצגה דרישה לפי תקנה 3 - מיום השלמת מסירת הנדרש לפיה.
(ב) הועדה רשאית להיעתר לבקשה, בתנאים או בלעדיהם, או לדחותה.
(ג) יושב ראש הועדה יודיע בכתב למגיש בקשה על החלטת הועדה.
(ד) החליטה הועדה להיענות לבקשה למתן היתר - ימציא יושב ראש הועדה את ההיתר למבקש בהקדם.
5. אגרת בקשה
(א) בעת הגשת בקשה להיתר או חידושו ישלם מגיש בקשה אגרה בשיעור 13,000 שקלים, בדרך שיקבע חשב משרד הפנים.
(ב) (1) סכום האגרה הנקוב בתקנת משנה (א) ישתנה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה לפי שיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי;
(2) כל סכום מוגדל כאמור יעוגל לשקל השלם הקרוב;
(3) בתקנה זו -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם ביום י"ב באדר א' התשמ"ד (15 בפברואר 1984);
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי.
6. חמרים אסורים להטלה
הועדה לא תתיר הטלה לים של החמרים המפורטים בתוספת השניה אלא אם כן נתקיימה לדעתה אחת מהדרישות הבאות:
(1) החומר נהפך במהירות לבלתי מזיק בתהליך פיסיקלי, כימי או ביולוגי בים ואינו הופך אורגניזמים ימיים אכילים לבלתי אכילים, לבלתי ערבים לחך או למסוכנים לבריאות האדם או לבריאות בעלי חיים;
(2) ההטלה של כמות מסויימת של החומר דרושה כדי למנוע מצב חירום שיש בו סכנה ממשית לבריאות האדם ולא קיימת דרך אחרת למניעתה.
7. חמרים מותרים להטלה
הועדה רשאית להתיר הטלה לים של -
(1) החמרים המפורטים בתוספת השלישית;
(2) חמרים שאינם מפורטים בתוספות השניה או השלישית.
8. שיקולים במתן היתר
במתן היתר כאמור תשקול הועדה, בין היתר, את השיקולים המפורטים בתוספת הרביעית.
9. סוגי היתר
(א) היתר יכול שיהיה כללי או מיוחד, כמפורט להלן:
(1) היתר כללי יינתן להטלת חמרים שאינם מפורטים בתוספות השניה או השלישית; היתר כללי יכול שלא להיות מוגבל בזמן;
(2) היתר מיוחד יינתן להטלת חמרים המפורטים בתוספת השלישית; היתר מיוחד יינתן לתקופה שלא תעלה על שנתיים;
(ב) במקרה חירום, כאשר קיימת סכנה לחיי בני אדם, רשאית הועדה לתת היתר חירום אף בסטיה מהוראות אלה.
10. הוראות בהיתר
ההיתר יכלול, בין השאר, הוראות בענינים הבאים:
(1) מהות וכמות החומר שמותר להטילו;
(2) אופן האריזה, אם ישנה, בעת ההטלה;
(3) שיטת ההטלה;
(4) אתר ההטלה ומועדה;
(5) שיטת העמסה והטעינה של החומר;
(6) נתיב כלי השיט או כלי הטיס המוביל את החומר לאתר ההטלה;
(7) אמצעים מיוחדים שיש לנקוט בנוגע להעמסה, להובלה ולהטלה.
11. ניטור
(א) הועדה רשאית לכלול בהיתר דרישה לבצע ניטור לבחינת ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות של ההטלה בהתאם לתכנית ניטור שיגיש המבקש לפי הנחיות הועדה ושתאשר הועדה.
(ב) תוצאות הניטור יימסרו לועדה באופן ובמועדים שיפורטו בתכנית הניטור.
12. דיווח על הטלה בהיתר
(א) דיווח על ביצוע הטלה, כאמור בסעיף 4 לחוק, יימסר לועדה לא יאוחר מחודש ימים לאחר ביצוע ההטלה.
(ב) הדיווח יכלול את הפרטים הבאים:
(1) מספר ההיתר ותאריך נתינתו;
(2) שם קברניט כלי השיט או כלי הטיס, בעת ביצוע ההטלה;
(3) כמות החומר שהוטלה למעשה והמיקום המדוייק של אתר ההטלה;
(4) הערות והסבר למקרה של סטיה מתנאי ההיתר;
(5) פרטים נוספים שנדרשו בתנאי ההיתר.
13. דיווח על הטלה במקרה חירום
(א) במקרה של הטלת פסולת כאמור בסעיף 8 לחוק, ידווח הקברניט לועדה על ההטלה תוך שבעה ימים מיום האירוע; דיווח כאמור יכול שיהיה גם במברק או ברדיו טלפון.
(ב) בנוסף לדיווח כאמור בתקנת משנה (א) ידווח הקברניט לועדה, תוך חודש מיום הגעת כלי השיט לנמל, ובכלי טיס - תוך חודש מיום הדיווח הראשון, את הפרטים הבאים:
(1) הענינים המנויים בתקנה 10;
(2) תיאור הנסיבות אשר חייבו את ההטלה.
לדיווח יצורפו העתקים של רישומים נוגעים לענין מתוך יומן כלי השיט או כלי הטיס.
14. ביטול היתר
הועדה רשאית לבטל היתר שנתנה, באחת מאלה:
(1) לא נתקיימו הוראות ההיתר;
(2) הובא לידיעת הועדה מידע, שלא היה בידיעתה בעת מתן ההיתר, ואשר אילו היה בידיעתה באותה עת לא היתה נותנת את ההיתר.
תוספת ראשונה - רביעית 2
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ד, 2120.
2 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ