אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מניעת היצף (סדרי עבודתה של הועדה המייעצת), תשל"ט-1979

תקנות מניעת היצף (סדרי עבודתה של הועדה המייעצת), תשל"ט-1979

תקנות מניעת היצף (סדרי עבודתה של הועדה המייעצת), תשל"ט-1979 1
בתוקף סמכויותינו לפי סעיפים 5(ב) ו-26 לחוק מניעת היצף, תשל"ז-1977, אנו מתקינים תקנות אלה:
1. הגשת תלונה
(א) המגיש תלונה על פי סעיף 4 לחוק יציין את כל הפרטים שבידיו המצביעים לכאורה על כך, כי טובין יובאו או עומדים להיות מיובאים בהיצף וכי כתוצאה מכך נגרם נזק ממשי לענף תעשייתי או חקלאי או עלול להיגרם נזק כזה, או נמנעה או עלולה להימנע התפתחות ענף כזה שהוחל בהקמתו או עומדים להתחיל בהקמתו.
(ב) את התלונה יש להגיש, על גבי טופס שיומצא למתלונן על פי בקשתו, ליושב ראש הועדה המייעצת על פי המען: משרד התעשיה, המסחר והתיירות, רח' אגרון 30, ירושלים.
2. בדיקת התלונה
(א) נתקבלה תלונה, רשאי ראש הועדה המייעצת לבדוק או להסמיך אחר לבדוק עניינים אלה:
(1) האם הנתונים שנמסרו בתלונה מבוססים לכאורה;
(2) מחירם של הטובין בארץ היצוא לתצרוכת מקומית או מחירם לארץ שלישית או עלויות הייצור של הטובין;
(3) מחיר חמרי הגלם שמהם מיוצרים הטובין;
(4) כל מידע נוסף אחר העשוי לסייע לועדה להגיע להחלטה אם הטובין יובאו או עומדים להיות מיובאים בהיצף ואם יש הצדק להטיל היטל על פי החוק.
(ב) תוצאות בדיקה לפי סעיף קטן (א) יצורפו לתיק התלונה.
3. הודעה על הבאת תלונה לועדה
נראה ליושב ראש הועדה המייעצת כי התלונה מבוססת לכאורה, יביאנה לפני הועדה ויודיע בהודעה ברשומות ובעתון בוקר אחד ובעתון ערב אחד המופיעים בשפה העברית, על הגשת התלונה, מהות התלונה, תיאור הטובין ופירוט המדיניות בשפה העברית, על הגשת התלונה, מהות התלונה, תיאור הטובין ופירוט המדינות שהיבוא מהן, לפי התלונה, הוא בהיצף.
4. הודעה על אי הבאת תלונה לועדה
נראה ליושב ראש הועדה המייעצת כי אין התלונה מבוססת אף לכאורה, יודיע על כך במכתב מנומק למתלונן.
5. הודעת היבואן או אדם אחר
(א) יבואן של טובין שלגביהם פורסמה הודעה כאמור בתקנה 3, המבקש להתנגד להטלת היטל, יודיע על כך בכתב ליושב ראש הועדה תוך 15 יום מיום פרסום ההודעה ברשומות; בהודעתו יפרט את נימוקי התנגדותו ויצרף אליה את המסמכים התומכים בהתנגדותו.
(ב) ביקש אדם שאינו היבואן להופיע לפני הועדה, יודיע על כך בכתב ליושב ראש הועדה ויציין בהודעתו מהו הענין שיש לו בדיון ויצרף להודעה העתקי המסמכים שבדעתו להמציא לועדה.
6. עיון בחומר
היבואן והמתלונן רשאים לעיין בתלונה ובכל חומר אחר שהומצא לועדה, למעט פרטים שיושב ראש הועדה קבע כי הם חסויים וכי גילוים עלול לגרום נזק מסחרי למי שמסר אותם או לצד שלישי.
7. תשובת המתלונן להתנגדות היבואן
המתלונן יהא רשאי להמציא לועדה השגות על הנתונים שנמסרו לועדה או להוסיף חומר נוסף על זה שבתיק התלונה, ובלבד שלא יוגש חומר כאמור לאחר שהיבואן השמיע טענותיו לפי הועדה, אלא על פי החלטה מיוחדת של הועדה.
8. שמיעת הצדדים
הועדה תזמין את היבואן ואת המתלונן, ורשאית היא להזמין כל אדם אחר שלדעתה יכול לסייע לה להגיע להמלצות, להשמיע את טענותיהם לפניה; ורשאית היא לשמוע את המתלונן והיבואן במעמד אחד או שלא במעמד אחד.
9. סיכומים בכתב
הועדה רשאית לדרוש מהיבואן או מהמתלונן או משניהם להגיש בכתב את סיכומי טענותיהם.
10. המלצות לשרים
הועדה תביא את המלצותיה לפני השרים, תוך 60 יום מיום שיושב ראש הועדה הביא את התלונה לפניה.
11. סודיות הדיונים
דיוני הועדה יהיו סודיים, לא ימסור חבר הועדה לאיש זולת חבר אחר של הועדה את תוכן הדיונים בועדה.
12. חבר הועדה המעונין בנושא העומד לדיון
חבר הועדה שיש לו, במישרין או בעקיפין, ענין בנושא העומד לדיון בועדה -
(1) יודיע על כך ליושב ראש הועדה בכתב לפני הישיבה הראשונה שבה ידון הנושא;
(2) לא ישתתף בדיונים על הנושא או בהצבעה על כל שאלה בקשר אליו.
13. תחולה
תקנות אלה יחולו על תלונות שיוגשו לאחר פרסומן ברשומות.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ט, 1216.
שירותים משפטיים





חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות












כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ