אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס מכירה), התש"ס-2000

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס מכירה), התש"ס-2000

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס מכירה), התש"ס-2000 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 72יא ו-115 (ג) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"איחוד מקרקעין" - איחוד חלקות גובלות או חלקות רצופות, לשם חלוקתן או תכנונן מחדש;
"מכירת מקרקעין" - כהגדרתה בסעיף 72ג לחוק;
"קרוב" לפלוני - כל אחד מאלה:
(1) בן זוג;
(2) הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה;
(3) אח או אחות, לגבי זכות שקיבל פלוני מהורה או מהורי הורה בלא תמורה כולה או מקצתה, או בירושה.
2. פטור ממס מכירה (תיקון: תשס"ה2)
מכירת מקרקעין תהיה פטורה ממס מכירה, כולו או מקצתו, בהתקיים אחד מאלה:
(1) מכירת המקרקעין פטורה ממס שבח לפי סעיפים 49ב(6), 49ז, 49ז1, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62(ב), 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ו-71 לחוק וסעיף 53ג(ו) לחוק לעידוד השקעות הון, בתנאים ובמגבלות החלים על פטור כאמור ובשינויים המחויבים לפי הענין;
(2) מכירת המקרקעין נעשית בלא תמורה מיחיד לקרובו;
(3) המכירה היא איחוד מקרקעין ולא שולם סכום הפרש, בכסף או בשווה כסף; שולם סכום הפרש כאמור, יראו כל אחד מהמוכרים לענין חישוב מס המכירה, כמוכר את החלק היחסי מהזכות במקרקעין שנתן או חלק המקרקעין שנתן, לפי הענין, שהוא כיחס שבין ההפרש האמור לבין שווי הזכות במקרקעין שמכר;
(4) היא מכירה של דירת מגורים שהיא מלאי עסקי ונתקיימו לגביה כל אלה:
(א) הרוכש הוא זכאי כהגדרתו בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992, וקיבל הלוואה כאמור לצורך רכישת הדירה והמציא למנהל אישור על כך;
(ב) המוכר שילם מס רכוש לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, בגין הקרקע שעליה נבנתה דירת המגורים לגבי שנות המס 1997, 1998 ו-1999 כולן.
לענין זה -
"דירת מגורים" - כהגדרתה בסעיף 9(ג) לחוק;
"מלאי עסקי" - כהגדרתו בסעיף 85 לפקודה.
(5) מכירת המקרקעין היא פעולה באיגוד מקרקעין בפירוקו של האיגוד שחלות עליו תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (החלת הוראות הפקודה בפירוק איגודי מקרקעין מסוימים), התשס"ד-2004.
2. תחולה, תחילה והוראת שעה
(א) תקנות אלה יחולו על מכירת מקרקעין שנעשתה ביום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) ואילך.
(ב) הוראות תקנה 2(4) יחולו על מכירת דירת מגורים שהתבצעה בשנת המס 2000 בלבד.
2א. זיכוי מהמס (תיקון: תשס"ה2)
במכירת מקרקעין שחלות עליה הוראות סעיף 48ג לחוק, יינתן זיכוי ממס המכירה כאמור באותו סעיף.
_________________________________
1 ק"ת תש"ס, 611; תשס"ה, 318.
2 תקנות 3 ו-4 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס מכירה) (תיקון והוראת שעה), התשס"ה-2005 (ק"ת תשס"ה, 318) קובעות לגבי תיקון תקנה 2 והוספת תקנה 2א:
"3. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) והן יחולו על מכירות שנעשו באותו מועד ואילך.
4. הוראת שעה
בתקופה הקובעת, יקראו את תקנה 2(1) כאילו אחרי "49ז1" נאמר "49יא(ב), 49יא1, 49יב, 49יג, 49כב, 49כז."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ