אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מילווה המדינה (מכרזים), התשמ"ד-1984

תקנות מילווה המדינה (מכרזים), התשמ"ד-1984

תקנות מילווה המדינה (מכרזים), התשמ"ד-1984 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק מילווה המדינה, התשל"ט-1979, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע כי בכל מקרה של מכירת אגרות חוב במכרז יחולו תקנות אלה:
1. פרסום הודעה על מכרז (תיקון: תשנ"א)
(א) המינהלה תפרסם את כוונתה למכור סדרת איגרות חוב במכרז; הודעה כאמור תפורסם יומים לפחות לפני המועד האחרון להגשת הצעות, בשני עיתונים יומיים לפחות המופיעים בתחום המדינה.
(ב) בהודעה כאמור בתקנת משנה (א) יפורט:
(1) יום ההוצאה של הסדרה;
(2) השווי הנקוב של הסדרה המוצע למכירה;
(3) המען להגשת הצעות על ידי המפיצים כאמור בתקנה 2; ואם במכרז ייקבע מחיר אחד לכל המציעים או מחירים שונים לפי המחירים שיגישו המציעים.
(4) המועד האחרון להגשת הצעות.
2. הגשת הצעות (תיקון: תשנ"א)
(א) הצעות לרכישת איגרות החוב יוגשו בידי המוסדות שבאמצעותם מוכרים את איגרות החוב, לפי התקנות מכוחן הוצאה הסדרה (להלן - המפיצים); מסירת ההצעות תיעשה באמצעות שליח או באמצעות תקשורת מחשבים.
(ב) הצעה לרכישת איגרות החוב תוגש בידי כל מפיץ בשני עותקים על גבי טופס שתקבע המינהלה, בתוך מעטפה סגורה או באמצעות תקשורת מחשבים, ותפרט את שם המפיץ המציע, השווי הנקוב המבוקש והמחיר המוצע לכל סכום של שווי נקוב; המחיר המוצע לא יפחת מהמחיר המזערי שנקבע בתקנות לפיהם הוצאה הסדרה.
(ג) הצעה לרכישת איגרות החוב הינה בלתי חוזרת.
3. קבלת ההצעות (תיקון: תשנ"א)
כל הצעה שנתקבלה אצל המינהלה לפני תום המועד להגשת הצעות תטופל כדלהלן: נתקבלה ההצעה בכתב - תוכנס מעטפת ההצעה לתיבה מיוחדת שתהא נעולה; נתקבלה ההצעה באמצעות תקשורת מחשבים - תיקלט בקובץ מיוחד במחשב המינהלה (להלן - הקובץ המיוחד); הקובץ המיוחד יינעל אוטומטית לקבלת הצעות בשעה שתיקבע בתום המועד להגשת הצעות והגישה אליו תתאפשר רק עם תום המועד להגשת הצעות.
4. הצעה שהוגשה באיחור
מעטפת הצעה שנתקבלה אצל המינהלה אחרי תום המועד להגשת הצעות לא תוכנס לתיבת ההצעות, ותוחזר לשולח מבלי לפתוח אותה.
5. כללים לקביעת המועד להגשת הצעה (תיקון: תשנ"א)
(א) מעטפת הצעה שנמסרה למינהלה, יראו אותה כאילו נתקבלה במועד מסירתה בידי השליח, וחותמת המינהלה בדבר היום והשעה שבה נתקבלה ההצעה תשמש ראיה סופית לכך.
(ב) הצעה שהוגשה באמצעות תקשורת מחשבים, יראו אותה כאילו נתקבלה במועד קליטתה בקובץ המיוחד ואישור מחשב המינהלה שיישלח אוטומטית במועד קליטת ההצעה ישמש ראיה סופית לכך.
6. פתיחת תיבת ההצעות (תיקון: תשנ"א)
מיד לאחר תום המועד להגשת הצעות תיפתח תיבת ההצעות ותתאפשר הגישה לקובץ המיוחד בידי מי שתמנה לכך המינהלה וייערך רישום של פרטי ההצעות שנתקבלו.
7. פסילת הצעה
הצעה שאינה כוללת את כל הפרטים הקבועים בתקנה 2 - תיפסל.
8. הקצאת איגרות החוב (תיקון: תשנ"א)
(א) שר האוצר או מי שהסמיך לכך יקבע, לפי שיקול דעתו, את המחיר הנמוך ביותר שבו תימכר הסדרה (להלן - מחיר המכירה) או את שיעור הריבית הגבוה ביותר שבו תימכר הסדרה (להלן - הריבית המכירה).
(ב) מציעים שהציעו את מחיר הגבוה ממחיר המכירה או ריבית הנמוכה מריבית המכירה יקבלו את מלוא השווי הנקוב עבורו הציעו את המחיר או הריבית כאמור, וישלמו תמורתו את מחיר המכירה או את ריבית המכירה, לפי הענין, או את המחיר שהם הציעו - אם נקבע בהודעה לפי תקנה 1(ב)(3) כי במכרז ייקבעו מחירים שונים.
(ג) מציעים שהציעו את מחיר המכירה את ריבית המכירה יקבלו את מלוא השווי הנקוב שהציעו במחיר זה וישלמו תמורתו את מחיר המכירה או את ריבית המכירה, לפי הענין, ואולם, אם עלה סך כל הסכום המבוקש במחיר המכירה או בריבית המכירה על הסכום המוצע למכירה בניכוי הסכום שנמכר לפי תקנה משנה (ב), יחולו איגרות החוב בין המציעים כאמור באופן יחסי.
(ד) מציעים שהציעו מחיר הנמוך ממחיר המכירה או ריבית הגבוהה מריבית המכירה, לא יקבלו את השווי הנקוב שהציעו כאמור.
(ה) החלטת שר האוצר או מי שהסמיך לכך לפי סעיף זה היא סופית.
9. עריכת פרוטוקול
המינהלה תערוך פרוטוקול של כל החלטותיה והעתק הפרוטוקול יישמר על ידה.
10. פרסום תוצאות המכרז
המינהלה תודיע למפיצים בו ביום על תוצאות המכרז וכן תפרסם את תוצאות המכרז בשני עתונים יומיים.
11. שיקול דעת הועדה
אין באמור בתקנה כלשהי מתקנות אלה כדי לחייב את המדינה למכור את הסדרה כולה או כל חלק ממנה.
12. שמירת סודיות
לא ימסור אדם ידיעה שהגיעה לידו בתוקף תפקידו בענין מכרז העומד להתפרסם או בענין מהלך הדיונים במינהלה אלא לאדם שהוסמך כדין לקבל אותה ידיעה.
13. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ט' בשבט התשנ"א (24 בינואר 1991).
______________________________
1 ק"ת תשמ"ד, 1216; תשנ"א, 364, 520, 994.
_______________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ