אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מידע גנטי (סדרי דין בהליך לאישור בדיקה גנטית בחסוי או בפסול דין), התשס"ג-2002

תקנות מידע גנטי (סדרי דין בהליך לאישור בדיקה גנטית בחסוי או בפסול דין), התשס"ג-2002

תקנות מידע גנטי (סדרי דין בהליך לאישור בדיקה גנטית בחסוי או בפסול דין), התשס"ג-2002 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ג) לחוק מידע גנטי, התשס"א-2000 להלן - החוק), וסעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ובאישור הועדה לעניני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בקשה" - בקשה לאישור של בית המשפט לעריכת בדיקה גנטית בחסוי או בפסול דין לפי סעיף 27(ב) לחוק;
"בית המשפט" - בית המשפט לעניני משפחה.
2. הגשת בקשה לבית המשפט
(א) בקשה תוגש ערוכה לפי הטופס שבתוספת לבית המשפט שבתחום שיפוטו נמצא מקום מגוריו של החסוי או פסול הדין או מקום מגוריו של אפוטרופסו.
(ב) בענינים שלא הוסדרו בתקנות אלה יחולו על הבקשה הוראות פרק כ'1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ולענין זה יראו את הבקשה כתובענה בעניני משפחה שנפתחה בהגשת כתב תביעה.
(ג) המשיבים בבקשה יהיו היועץ המשפטי לממשלה וכן החסוי או פסול הדין ואפוטרופסו, אם מונה, אם הם אינם המבקשים בבקשה.
(ד) בבקשה יפרט המבקש את המטרה שלשמה דרושה הבדיקה, ויצרף אליה מסמכים אלה:
(1) הסכמת החסוי או פסול הדין לעריכת הבדיקה הגנטית, אם ניתן לקבלה;
(2) הסכמה, בכתב, של האפוטרופוס של החסוי או פסול הדין, אם מונה, לעריכת הבדיקה הגנטית;
(3) חוות דעת רפואית המפרטת את המידע הרפואי, הנוגע לעריכת הבדיקה הגנטית, מבהירה את המשמעות של עריכת בדיקה גנטית לגבי החסוי או פסול הדין ולגבי קרוביו, וקובעת כי לא יהיה בעריכת הבדיקה כדי לגרום נזק בריאותי או נפשי לחסוי או לפסול הדין; לענין זה, "מידע רפואי" - כהגדרתו בסעיף 13(ב) לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996;
(4) צו מינוי אפוטרופוס - אם מונה אפוטרופוס, וצו הכרזת פסול דין - אם הוכרז אדם כפסול דין.
3. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
תוספת
(תקנה 2(א))
בבית המשפט לעניני משפחה ב תיק
בקשה לאישור עריכת בדיקה גנטית בחסוי או בפסול דין
בענין החסוי/פסול הדין*
1. פרטי המבקש:
שם המבקש
מס' זהות
מענו טלפון
מיוצג על ידי עורך דין
המען להמצאה כתבי בי דין
הקשר בין המבקש לבין החסוי/פסול הדין
ענינו של המבקש בערכית הבדיקה

2. פרטי החסוי/פסול הדין:
שם החסוי/פסול הדין *
מס' זהות
תאריך לידה
מענו טלפון
3. פרטי האפוטרופוס של החסוי/פסול הדין
לחסוי/פסול הדין מונה אפוטרופוס - כן/לא *
צו המינוי מיום ניתן בבית המשפט ב
בתיק מס'
שם האפוטרופוס
מס' זהות מענו
טלפון
4. פרטי הבקשה ונימוקיה
שם האדם שבעבורו מבקשים לערוך את הבדיקה הגנטית
מס' זהות
הקשר בינו ובין החסוי/פסול הדין * -
המטרה שלשמה דרושה הבדיקה הגנטית (פרט) -5. מצורפים בזה (סמן X במשבצות המתאימות) -
( הסכמת החסוי/פסול הדין* לעריכת הבדיקה הגנטית (אם ניתן לקבלה)
( הסכמה בכתב של האפוטרופוס של החסוי/פסול הדין* לעריכת הבדיקה הגנטית (אם מונה אפוטרופוס)
( חוות דעת רפואית המפרטת את המידע הרפואי, כהגדרתו בסעיף 13(ב) לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, הנוגע לעריכת הבדיקה הגנטית, מבהירה את המשמעות של עריכת בדיקה גנטית לגבי החסוי או פסול הדין ולגבי קרוביו, וקובעת כי לא יהיה בעריכת הבדיקה כדי לגרום נזק בריאותי או נפשי לחסוי/לפסול הדין*
( צו מינוי אפוטרופוס (יצורף אם מונה אפוטרופוס)
הצהרת המבקש
אני החתום מטה מס' זהות לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור:
1. תצהירי זה ניתן לתמיכה בבקשה לעריכת בדיקה גנטית בענין החסוי/ פסול הדין*
2. העובדות המפורטות בבקשה ידועות לי מידיעתי האישית.
3. אני מצהיר כי השם לעיל הוא שמי, החתימה למטה היא חתימתי וכן תוכן תצהירי זה אמת.

חתימת המבקש
אישור
אני החתום מטה עורך דין, מאשר בזה כי ביום
הופיע בפני המוכר לי אישית/שזיהיתיו לפי תעודת זהות מס' * ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפני.

חתימת מקבל התצהיר
_________
* מחק את המיותר.
______________________________
1 ק"ת תשס"ג, 358.
2 התקנות פורסמו ביום 31.12.2002.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ