אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מחלות בעלי חיים (רישום, סימון והובלה של בקר), תשל"ו-1976

תקנות מחלות בעלי חיים (רישום, סימון והובלה של בקר), תשל"ו-1976

תקנות מחלות בעלי חיים (רישום, סימון והובלה של בקר), תשל"ו-1976 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20 ו-22 לפקודת מחלות בעלי-חיים, 1945 (להלן - הפקודה), סעיפים 5 ו-15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון: כללי
1. הגדרות (תיקון: תשל"ח)
בתקנות אלה -
"בקר", "בעל" ו-"מפקח" - כמשמעותם בפקודה;
"המנהל" - מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות;
"מוביל" - אדם המלוה בקר ברגל, או מוביל בקר בכלי רכב, בתמורה או ללא תמורה;
"סוחר בקר מוסמך" - אדם שהמנהל הסמיך להוציא היתרי הובלה;
"רופא וטרינרי ממשלתי" - כמשמעותו בפקודה, המשמש כרופא וטרינרי בלשכה וטרינרית של משרד החקלאות;
"רופא וטרינרי" - כמשמעותו בפקודת הרופאים הוטרינריים;
"שטח רשות מקומית" - שטח על עיריה, מועצה מקומית, לרבות מועצה אזורית, מאהל, מושבה, מושב עובדים, מושב שיתופי, קיבוץ, קבוצה או כל שטח מיושב אחר;
"תווית סימון" - תווית שעליה צויין מספר הזיהוי של בקר, לפי הדוגמה שבתוספת;
"תעודת רישום" - תעודה שקבע המנהל והמכילה פרטים על הבקר.
פרק שני: רישום בקר וסימונו
2. חובת רישום וסימון
(א) לא יחזיק אדם בקר בגיל ששה חדשים ומעלה אלא אם נרשם וסומן לפי תקנות אלה.
(ב) לא יעביר אדם את הבעלות על בקר מכל גיל, אלא אם נרשם וסומן הבקר לפי תקנות אלה.
3. הודעה על רישום וסימון
(א) רופא וטרינרי ממשלתי רשאי לפרסם, בשטח רשות מקומית, בדרך הנראית לו, הודעה על ביצוע רישום וסימון בקר בשטח רשות מקומית או במקום אחר שקבע בהודעה.
(ב) פירסם רופא וטרינרי ממשלתי הודעה על ביצוע רישום וסימון, חייב המחזיק בקר מכל גיל באותו מקום להביאם למקום שנקבע בהודעה, ביום ובשעה שנקבעו בה, להחזיק בהם ולהגיש כל עזרה הדרושה לרופא הוטרינרי הממשלתי, למפקח או למי שהסמיך המנהל לביצוע הרישום והסימון.
4. רישום וסימון מיוחד
רופא וטרינרי ממשלתי, מפקח או מי שהסמיך המנהל, רשאים להורות בכל עת למחזיק בקר שטרם נרשם או סומן מכל סיבה לרשום ולסמן את הבקר במקום החזקתו או במקום אחר שיורה.
5. רישום וסימון לבקשת המוביל
(א) המבקש להוביל בקר מכל גיל שטרם נרשם או סומן, יפנה בכתב לרופא וטרינרי ממשלתי בלשכה וטרינרית הקרובה למקום החזקת הבקר ויבקש לבצע רישום וסימון הבקר.
(ב) הרופא הוטרינרי הממשלתי יקבע מועד לביצוע הרישום או הסימון שלא יהיה מאוחר מחודש ימים מיום מסירת הבקשה.
6. תעודת רישום ותווית סימון
(א) רישום וסימן בקר לפי תקנות אלה יבוצע בידי רופא וטרינרי ממשלתי או מפקח, או מי שהסמיך המנהל לענין זה ובהתאם להוראותיו.
(ב) מבצע הרישום ימסור למחזיק הבקר תעודת רישום, ומבצע הסימון יצמיד תווית סימון באוזן הימנית של הבקר.
7. החזקת תעודת רישום ותווית סימון
(א) לא יחזיק אדם, זולת רופא וטרינרי ממשלתי, מפקח, מי שהסמיך המנהל או מנהל בית מטבחיים בתעודת רישום ותווית סימון, אלא לצורך מילוי אחר הוראות תקנות אלה.
(ב) הגיעו לרשותו של אדם תעודת רישום או תווית סימון שלא לפי תקנות אלה, יעבירן לרופא וטרינרי ממשלתי או למנהל בית מטבחיים הקרוב.
8. איסור סימון
לא יסמן אדם סימן כל שהוא באזנו הימנית של בקר, אלא לפי תקנות אלה.
9. הסרת תווית סימון
לא יסיר אדם, פרט לרופא וטרינרי ממשלתי או מפקח, תווית סימון מעל בקר חי ולא יגרום להסרתה.
10. הצמדת תווית סימון מחדש
תווית סימון שנפלה מעל בקר או שנפגמה, אין להצמידה מחדש; על מחזיק הבקר יחולו הוראות תקנה 14.
11. שמירה על תעודת רישום
המחזיק תעודת רישום ישמרנה במקום שבו נמצא הבקר ויחזיקנה במצב תקין ונקי; תעודת הרישום תילווה אל הבקר בשעת הובלתו.
12. שינוי בתעודת רישום ותווית סימון
(א) לא ישנה אדם ולא ישחית תעודת רישום או תווית סימון, לא יוסיף ולא ימחוק פרטים בהן.
(ב) רישומים בתעודת רישום לא ייעשו אלא לצורך מילוי אחר הוראות תקנות אלה ובידי רופא וטרינרי ממשלתי, מפקח, רופא וטרינרי או מי שהסמיך המנהל.
13. ביטול תעודת רישום והתליתה (תיקון: תשל"ח)
רופא וטרינרי ממשלתי רשאי לבטל תעודת רישום, להתלותה, ולבצע בה שינויים וליטול אותה למשמרת, בכפוף להוראות הפקודה ותקנות אלה.
14. אבדן תעודת רישום או תווית סימון
(א) אבדה תעודת רישום או נפלה תווית סימון מעל בקר, יודיע מחזיק הבקר בכתב, תוך שבעה ימים, לרופא הוטרינרי הממשלתי הקרוב למקום החזקת הבקר, תוך ציון הפרטים על תעודת הרישום שאבדה או תווית הסימון שנפלה.
(ב) נמסרה הודעה לפי תקנת משנה (א) ימציא רופא וטרינרי ממשלתי למחזיק הבקר כפל-תעודת רישום או יורה על ביצוע סימון מחודש תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה.
15. החזרת תעודת רישום או תווית סימון של בקר מת
(א) מת בקר או הומת, ימציא מי שהיה בעלו או החזיק בו לרופא וטרינרי ממשלתי, תוך שבעה ימים, את תעודת הרישום ותווית הסימון של אותו בקר לאחר שהרופא הוטרינרי ציין בתעודת הרישום, במקום המיועד לכך, את תאריך וגורם המוות או סיבת המתת הבקר.
(ב) בעל או מחזיק בבקר שנשחט מחוץ לבית מטבחיים בהתאם לתקנה 79 לתקנות מחלות בעלי-חיים (שחיטת בהמות) תשכ"ד-1964, יעביר את תעודת הרישום ותווית הסימון יחד עם הגופה למנהל בית המטבחיים.
2.16 אגרות (תיקון: תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז)
המחזיק בקר ישלם אגרות כלהלן:
שקלים חדשים
(1) בעד תעודת רישום -
שהוצאה בידי רופא וטרינרי ממשלתי או 0.50
מפקח שהוצאה בידי מי שהסמיך המנהל 0.35
(2) בעד כפל-תעודת רישום 7.50
(3) בעד תווית סימון -
שהוצמדה בידי רופא וטרינרי ממשלתי או מפקח 0.65
שהוצמדה בידי מי שהסמיך המנהל 0.50
פרק שלישי: הובלת בקר
17. איסור קניה, מכירה והובלה של בקר
לא יקנה אדם, לא ימכור ולא יוביל בקר אלא אם נרשם הבקר וסומן לפי הוראות תקנות אלה.
18. דיווח על בקר לשחיטה
המוכר בקר לשחיטה, ידווח על כך לרופא וטרינרי ממשלתי כפי שהורה המנהל.
19. איסור הובלת בקר ללא היתר
לא יוביל אדם בקר הן בעצמו, והן על-ידי סוכנו, מורשו, עובדו או בא-כוחו, אלא אם הותר הדבר בכתב בידי מי שהוסמך לפי תקנות אלה.
19א. הסמכת סוחר בקר (תיקון: תשל"ח)
(א) בקשה להסמכה כסוחר בקר מוסמך תוגש למנהל באמצעות הרופא הוטרינרי הממשלתי שבתחום מגוריו.
(ב) המנהל רשאי לסרב מתן הסמכה, או לקבוע תנאים לנתינתה.
19ב. ערר (תיקון: תשל"ח)
(א) על החלטת המנהל על פי תקנה 19א רשאי המבקש לערור בפני ועדת ערר שימנה שר החקלאות.
(ב) ועדת ערר תהיה של שלושה חברים, ששנים מהם אינם עובדי המדינה.
19ג. חובות סוחר בקר מוסמך (תיקון: תשל"ח)
סוחר בקר מוסמך ימלא בטופס שיקבע המנהל, במקור ושלושה העתקים, את הפרטים של כל היתר הובלה:
המקור של הטופס - יימסר למוכר הבקר;
העתק ראשון - לרופא וטרינרי ממשלתי;
העתק שני - לבית המטבחיים, אם הבקר מיועד לשחיטה;
העתק שלישי - ישמור בידו לתקופה של שנה ויציגו לביקורת בפני מי שהוסמך לכך.
20. הבקשה למתן היתר להובלת בקר (תיקון: תשל"ח)
(א) המבקש היתר להוביל בקר, למעט סוחר בקר מוסמך, יפנה לרופא וטרינרי ממשלתי.
(ב) עם הגשת הבקשה ימציא המבקש את תעודת הרישום של כל ראש בקר שברצונו להוביל.
21. מתן היתר להובלה
רופא וטרינרי ממשלתי, מפקח או מי שהסמיך המנהל, יתיר הובלת בקר בציון כל הפרטים בתעודות רישום במקום המיועד לכך.
22. תוקף היתר הובלה
היתר הובלה הוא חד פעמי וכפוף לתנאים הפרטים שנרשמו בתעודות הרישום.
23. מסירת תעודת רישום
מוביל בקר ימסור למקבל הבקר, ביעד המצויין בתעודה, את תעודת הרישום של כל ראש בקר.
24. סייגים למתן היתר להובלה (תיקון: תשל"ח)
מתן היתר להובלת בקר, סירוב לתיתו, קביעת תנאים לנתינתו, התלייתו, שינויו או ביטולו מסורים לשיקול דעתו של רופא וטרינרי ממשלתי בכפוף להוראות הפקודה ותקנות אלה.
25. ערר על סירוב מתן היתר הובלה
(א) על החלטת הרופא הוטרינרי הממשלתי על פי תקנה 24 רשאי המבקש לערור בכתב בפני המנהל.
(ב) המנהל יודיע את תשובתו לעורר בכתב תוך 14 יום.
(ג) הגשת ערר למנהל אינה מעכבת ביצוע החלטת הרופא הוטרינרי הממשלתי, אלא אם המנהל הורה אחרת.
26. עיכוב שחיטה בבית מטבחיים (תיקון: תשל"ח)
הגיע לבית מטבחיים בקר ללא תעודת רישום או ללא תווית סימון, או מצא מנהל בית המטבחיים, אי התאמה בין הפרטים הרשומים בתעודת רישום לבית תווית סימון, או שלא שולמה אגרה בעד היתר הובלה, יעכב מנהל בית המטבחיים את שחיטת הבקר כאמור - ואם נשחט בינתיים רשאי הוא לעכב את הבשר - עד לקבלת הוראות מאת רופא וטרינרי ממשלתי שבאזורו נמצא בית המטבחיים.
27. דיווח על בית מטבחיים
מנהל בית המטבחיים ישלח לאחר שחיטת בקר את תעודת הרישום ותווית הסימון של הבקר שנשחט לרופא וטרינרי ממשלתי שבאזורו נמצא בית המטבחיים.
28. הצגת היתר הובלה
(א) מוביל בקר יציג היתר הובלה בפני רופא וטרינרי ממשלתי, מפקח, מי שהסמיך המנהל, או בפני מנהל בית מטבחיים, לפי דרישתם.
(ב) רופא וטרינרי ממשלתי, מפקח או מי שהסמיך המנהל, רשאי לצוות להחזיר את הבקר למקום שממנו הובא ללא היתר הובלה או לצוות להעבירו למקום כל שהוא ולעצרו שם.
2.29 אגרת היתר הובלה (תיקון: תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז)
בעד היתר להובלת בקר תשולם אגרה של 7.50 שקלים חדשים לכל ראש בקר.
30. פטור
(א) תקנה 29 לא תחול על מוביל המצויד בתעודה, מאת רופא וטרינרי ממשלתי שבה צויינו יעד ההובלה, מספר ראשי הבקר - ומספר הרכב אם מובל ברכב - לגבי הובלה של בקר -
(1) לצורך מרעה ממקום למקום;
(2) המיועד לייצוא ומובל ממשק לתחנת הסגר.
(ב) תקנה 19 לא תחול על מוביל, לגבי בקר -
(1) המובל ממקום למקום על פי צו לפי הפקודה מאת רופא וטרינרי ממשלתי או מפקח, או המובל לתערוכה, או המובל מתחנת הסגר לנמל ים או אוויר לשם יצוא, ובלבד שבידי המוביל תעודה מאת רופא וטרינרי ממשלתי שבה צויינו יעד ההובלה, מספר ראש הבקר ומספר הרישוי של הרכב שבו מובל הבקר - אם ההובלה נעשית ברכב;
(2) המובל לשחיטה דחופה כאמור בתקנה 78 לתקנות מחלות בעלי-חיים (שחיטת בהמות), תשכ"ד-1964, אם בידי המוביל תעודה כאמור בתקנה האמורה.
(ג) הוראות תקנות 21,17 ו-29 לא יחולו על בקר המובל מנמל יבוא להסגר בהתאם לאמור בתקנות 5 ו-6 לתקנות מחלות בעלי-חיים (יבוא של בעלי-חיים), תשל"ד-1974.
31. שמירת דינים
תקנות אלה באות להוסיף על כל דין.
32. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בתשרי תשל"ז (1 באוקטובר 1976).
33. ביטול
בטלות:
(1) תקנות מחלות בעלי-חיים (סימון בקר) (מס' 2), תש"ך-1960;
(2) תקנות מחלות בעלי-חיים (הסדר הובלה של בקר), תשל"ג-1972;
(3) תקנות מחלות בעלי-חיים (רישום בקר), תשל"ו-1976.
תוספת
(תקנה 1)
______________________________
1 ק"ת תשל"ו, 2678; תשל"ח, 709, 1969; תשל"ט, 725; תש"ם, 1614; תשמ"א, 1566; תשמ"ב, 225, 1101; תשמ"ג, 184, 1113; תשמ"ד, 144, 1096, 2654; תשמ"ה, 680, 1188, 1748; תשמ"ו, 68; תשמ"ז, 114;
י"פ תש"ם, 1757; תשמ"א, 1286.
2 תקנה 1 לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד), קובעת הצמדת האגרות למדד יוקר המחיה כאמור בפרק ז. עסקים, 12.4 אגרות חקלאיות.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ