אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מחלות בעלי-חיים (יבוא בשר), תשל"ד-1974

תקנות מחלות בעלי-חיים (יבוא בשר), תשל"ד-1974

תקנות מחלות בעלי-חיים (יבוא בשר), תשל"ד-1974 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי-חיים, 1945, ולפי כל חוק שבסמכותי, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשל"ז, תשנ"ג, תשנ"ה)
בתקנות אלה -
"בית מטבחיים" - בית מטבחיים במדינת חוץ לרבות מפעל לפירוק, קירור, או אחסון של בשר או קרביים;
"בעל חיים" - בהמות ועופות כמשמעותם בתוספת הראשונה לפקודה;
"בשר" - בשר או חלק אחר של בעל חיים (כמשמעותו בפקודה), לרבות מוצרי בשר, ולמעט קרביים, בשר מבושל בקופסאות, נקניק מבושל, תמציות בשר או תכשירי בשר המשמשים לצרכים רפואיים בלבד;
"קרביים" - מוח, לשון, לב, ריאה, כבד, טחול, כליה, קיבה, מעיים וזנב;
"היתר" - היתר בכתב לייבוא בשר או קרביים הניתן לפי תקנה 2;
"המנהל" - מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;
"מדינת חוץ" - מדינה שהמנהל אישרה לצורך יבוא בשר או קרביים ממנה והמופיעה ברשימה שפרסם לפי תקנה 2(ה).
"נמל יבוא" - נמלי הים חיפה, אשדוד ואילת, נמל התעופה בן-גוריון, וכל נמל או אתר כניסה אחר שאישר המנהל לענין תקנות אלה.
2. אישור בית מטבחיים (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה)3
(א) בקשה לאישור בית מטבחיים תוגש למנהל, לפי טופס 1 שבתוספת, בחודשים נובמבר ודצמבר של השנה שקדמה לשנה שלגביה מבוקש האישור או בחודש מאי שבמהלכה.
(ב) מבקש אישור לבית מטבחיים ישלם למדינה, לפי דרישת המנהל, הוצאות שהוציאה לשם בדיקת בית המטבחיים.
(ג) מתן אישור, סירוב לתיתו, קביעת תנאים לנתינתו, משך תוקפו, התלייתו, שינויו או ביטולו מסורים לשיקול דעתו של המנהל.
(ד) אישור המנהל לבית מטבחיים יינתן לפי טופס 2 שבתוספת.
(ה) רשימת מדינות חוץ ורשימת בתי מטבחיים בהן שאישר המנהל תופקדנה לעיון הציבור בספריית המכון הווטרינרי בשירותים הווטרינריים בבית דגן.
(ו) משאישר המנהל בתי מטבחיים במדינת חוץ יהא כוחו יפה לגבי כל מבקש היתר.
2א. היתר (תיקון: תשנ"ג)
(א) לא ייבא אדם בשר או קרביים אלא מבית מטבחיים שאישר המנהל ואלא דרך נמל יבוא ועל פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאיו.
(ב) היתר ליבוא בשר או קרביים יינתן לפי סוג הבשר או הקרביים, בית המטבחיים והמדינה.
(ג) מתן היתר, סירוב לתיתו, קביעת תנאים לנתינתו, התלייתו, שינויו או ביטולו מסורים לשיקול דעתו של המנהל.
3. אגרת היתר2 (תיקון: תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשנ"ג)
בעד מתן היתר תשולם אגרה בסך של 75.00 שקלים חדשים.
4. הוראה להורדת בשר והעברתו לבית קירור
בשר וקרביים שיובאו על פי היתר ובהתאם לתנאיו, יורה רופא וטרינרי ממשלתי על הורדתם מכלי ההובלה ועל העברתם לבית קירור שאישר לשם בדיקתם כפי שיורה.
5. סמכות להעביר לבית קירור גם אם לא נתמלאו התנאים
(א) המנהל רשאי להורות על הורדת בשר וקרביים ועל העברתם לבית קירור כאמור בתקנה 4 אף אם לא נתמלאו כל התנאים שבהיתר.
(ב) הוראה כאמור אין לפרשה שהבשר או הקרביים יובאו בהתאם לתקנות אלה.
6. החזרת בשר לחוץ-לארץ
לא הורה רופא וטרינרי ממשלתי או המנהל על העברתם של הבשר או הקרביים לבית קירור לצורך בדיקה כאמור בתקנות 4 ו-5 או לא הניחו תוצאות הבדיקה כאמור את דעתו של המנהל, רשאי המנהל להורות על החזרתם של הבשר או הקרביים ליעד בחוץ-לארץ שממנו יובאו, או על השמדתם או לעשות בהם דבר אחר, במקום ובמועד שיורה.
7. תעודת שחרור
בשר וקרביים שיובאו ייבדקו על-ידי רופא וטרינרי ממשלתי ולא ישווקו אלא לאחר שהוא נתן תעודת שחרור.
7א. סמכות ביצוע (תיקון: תשל"ה)
נדרש אדם לבצע פעולה על פי תקנות אלה ולא ביצעה תוך המועד שהורו לו, רשאי רופא וטרינרי ממשלתי לבצע אותה פעולה על חשבונו של אותו אדם.
2.8 אגרת תעודות שחרור (תיקון: תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ז)
בעד מתן תעודת שחרור תשולם אגרה כמפורט להלן:
(1) לבשר לכל טונה או חלק ממנה 7.60 שקלים חדשים
(2) לקרביים, לכל טונה או חלק ממנה 38.00 שקלים חדשים
9. פטור מאגרה
נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת חוץ, כמשמעותו בסעיף 3 לתוספת לחוק המכס, הבלו ומס קניה (ביטול פטור מיוחד), תשי"ז-1957, שהכיר בו שר החוץ, פטור מתשלום אגרות לפי תקנות אלה.
10. תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא ביום החמישה-עשר לאחר פרסומן.
11. ביטול
תקנות הגבלת יבוא בשר, 1945 - בטלות.
תוספת (תיקון: תשנ"ג)
טופס 1
(תקנה 2(א))
תאריך .....................
לכבוד
מנהל השירותים הווטרינריים
ת"ד 12
בית דגן 50250
בקשה לאישור בית מטבחיים
לפי תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר), התשל"ד-1974
1. שם המבקש/ים ............................... מס' ת"ז/עוסק ...................
מורשה ...............................................
מענו ...........................................................................................
2. שם בית המטבחיים שאישורו מבוקש ..........................................
(באותיות דפוס לועזיות)
מענו ...........................מספרו הרשמי בארץ המוצא .......................
(באותיות דפוס לועזיות)
התחייבות והצהרת המבקש
אני הח"מ מתחייב לשלם למדינה, לפי דרישת המנהל הוצאות שהוציאה לשם בדיקת בית המטבחיים.
ידוע לי כי תשלום ההוצאות איננו קשור בתוצאות בדיקת בית המטבחיים ואני מתחייב לשלמן גם אם בית המטבחיים לא יאושר.
ידוע לי כי אם בית המטבחיים יאושר לפי התקנות, לא יהיה בתשלום ההוצאות בידי כדי למנוע מתן היתר ליבוא ממנו גם לאחר.
...........................
חתימת המבקש
* אם המבקש הוא תאגיד יש לצרף אישור דו"ח/עו"ד בדבר זכות חתימה.
טופס 2
(תקנה 2(ד))
מדינת ישראל
משרד החקלאות
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
אישור בית מטבחיים
לפי תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר), התשל"ד-1974
מס' ............/ ...............
בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר), התשל"ד-1974 (להלן - התקנות), אני מאשר את בית המטבחיים מס' רישוי ............. שבמדינה ............................................................. לענין יבוא בשר/קרביים כמפורט להלן:
1. סוג בעל החיים ...............................................
2. סוג הבשר - כשר/לא כשר*; מומלח/לא מומלח*; עם עצמות/בלי עצמות*; קפוא/מצונן*
3. סוג הקרביים - כשרים/לא כשרים*; מומלחים/לא מומלחים*; קפואים/מצוננים*
תוקף אישור זה עד יום .................... וכל עוד לא שונה, בוטל או הותלה.
ניתן ביום ........................
* מחק את המיותר.
.........................................
מנהל השירותים הווטרינריים
_________________________________
1 ק"ת תשל"ד, 1244; תשל"ה, 2364; תשל"ו, 357; תשל"ז, 595, 1357; תשל"ט, 721; תש"ם, 1614; תשמ"א, 1566; תשמ"ב, 224, 1100; תשמ"ג, 183, 1122; תשמ"ד, 144, 1096, 2654; תשמ"ה, 680, 1188, 1784; תשמ"ו, 1525; תשמ"ז, 85; תשנ"ג, 745; תשנ"ד, 232, 633; תשנ"ה, 234, 1372.
י"פ תש"ם, 1757; תשמ"א, 1286;
2 תקנה 1 לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד), קובעת הצמדת האגרות למדד יוקר המחיה כאמור בפרק ז. עסקים, 12.4 אגרות חקלאיות.
3 תקנה 1 לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר) (הוראת שעה), התשנ"ד-1994 (ק"ת תשנ"ד, 633) קובעת:
"1. הוראת שעה
על אף האמור בתקנה 2(א) לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר), התשל"ד-1974, בקשה לאישור בית מטבחיים לשנת 1994 ניתן לגיש עד יום י"ט בניסן התשנ"ד (31 במרס 1994)".
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ