אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל), התשמ"ב-1982

תקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל), התשמ"ב-1982

תקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל), התשמ"ב-1982 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ד, תשס"ז)
בתקנות אלה -
"בעל חיים" - לרבות גוויות, זבל, מספוא ורפד;
"המנהל" - מי שמנהל השירותים הווטרינריים הסמיכו להיות המנהל לענין תקנות אלה;
"משק" - מיתקן, מבנה או שטח שניתן להחזיק בו בעל חיים;
"רכב" - רכב מנועי וגרור המצורף לרכב מנועי;
2. היתר הובלת בעלי חיים (תיקון: תשס"ז)
(א) לא יוציא אדם בעלי חיים ממשק, לא יובילם ולא יכניסם למשק אלא בהיתר בכתב מאת רופא וטרינר ממשלתי ובהתאם לתנאי ההיתר.
(ב) רופא וטרינר ממשלתי רשאי לתת היתר להובלת בעלי חיים, לשנותו או להתנות בו תנאים, ובלבד שההובלה תואמת הוראות לענין הובלת בעלי חיים לפי תקנות שהותקנו מכוח חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994, ורשאי הוא לסרב לתתו.
(ג) בתקנה זו, "בעלי חיים" - בקר, גמלים, חזירים, כבשים, עזים ועופות.
2א. הוראות ביצוע (תיקון: תשס"ז)
(א) רופא וטרינר ממשלתי רשאי להורות בכתב לכל אדם שלא להעביר, להוביל, להוציא ממשק או להכניס למשק בעלי חיים, אם הופרו הוראות לפי הפקודה והדבר נחוץ למניעת הידבקות במחלה.
(ב) הורה רופא וטרינר ממשלתי בכתב כאמור, לא יעביר, לא יוביל אדם לא יוציא ולא יכניס בעל חיים בניגוד להוראה.
(ג) הוראה לפי תקנה זו תעמוד בתוקפה למשך 30 ימים, או עד שיוכח לרופא הווטרינר הממשלתי כי התנאים לנתינתה חדלו להתקיים, לפי המוקדם.
(ד) מנהל השירותים הווטרינריים רשאי להאריך תוקף הוראה כאמור מנימוקים שיירשמו. הוראה שהוארך תוקפה תעמוד בתוקף למשך 30 ימים נוספים או עד שיוכח למנהל השירותים הווטרינריים שהתנאים לנתינתה חדלו להתקיים, לפי המוקדם.
3. הובלת בעלי חיים ברכב (תיקון: תשנ"ד, תשס"ז)
לא יוביל אדם בעל חיים ברכב אלא אם כן -
(1) הרכב נרשם בידי המנהל כרכב להובלת בעלי חיים;
(1א) הוא מחזיק עמו את טופס רישום הרכב המקורי שנתן המנהל לפי תקנה 4(ג);
(2) הרכב נושא, משני צדיו ומאחוריו, שלטים עשויים פח מצופה בצבע מחזיר אור לבן בגודל של 60 על 40 סנטימטרים שעליהם רשומות המילים "הובלת בעלי חיים" בירוק באותיות וספרות שגובהן 7 סנטימטרים לפחות, רוחבן עד 5 סנטימטרים ועוביין 1.5 סנטימטרים, ומתחתן מספר הרישום כאמור בתקנה 4(ג) ומספר הרישוי של הרכב;
(3) אם נדרש היתר לפי תקנה 2 - ההיתר מצוי בידי נוהג הרכב.
4. רישום רכב להובלת בעלי חיים (תיקון: תשנ"ד, תשס"ז)
(א) בעליו של רכב שיוביל בעל חיים מסוג כאמור בתקנה 3 יגיש למנהל, בקשה לרישום הרכב (להלן - בקשה), לפי הטופס שבתוספת.
(ב) בעל הרכב יצרף לבקשה צילום של רשיון הרכב שלו. בקשה שלא צורף לה צילום של רישיון הרכב לא תטופל;
(ג) הוגשה למנהל בקשה, וראה המנהל כי הרכב ניתן לניקוי ולחיטוי בנקל ומתאים להובלת בעל חיים כאמור, ירשום המנהל את הרכב, ימלא בטופס את את גודל תא ההובלה, סוג בעלי החיים, המספר המרבי של בעלי החיים שמותר להוביל בו ואת מספר הרישום וישלחו לבעל הרכב תוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה.
(ד) המנהל רשאי לסרב לרשום רכב או לבטל רישומו אם נעשה ברכב שלגביו מבוקש הרישום - או הרשום - שימוש תוך הפרת הפקודה או הוראות ביצוע כמשמעותן בסעיף 1 לפקודה או אם לא מתקיימים ברכב התנאים הנדרשים בתקנה 11 לתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות), התשס"ו-2006.
(ה) מועד רישום הרכב לפי תקנת משנה (ג), מועד פקיעת תוקפו, מספר הרישוי של הרכב, סוגו, סוג בעלי החיים שמותר להוביל בו ופרטים נוספים שיורה עליהם המנהל, יירשמו במרשם שינוהל בשירותים הווטרינריים.
(ו) תוקף רישום הרכב לשנתיים מיום עשייתו, וכל עוד רישיון הרכב בתוקף.
(ז) על אף האמור בתקנת משנה (ו) רישום רכב שנעשה לפני י"ד בתשרי התשס"ז ( 6 אוקטובר 2006 ) יפקע תוקפו ביום י"ט בחשון התשס"ז (31 אוקטובר 2007 ).
תוספת (תיקון: תשנ"ד, תשס"ז)
(תקנה 4(א))
בקשה לרישום רכב להובלת בעלי חיים
חותמת תאריך קבלת הבקשה לטיפול

מס' בקשה: .
טופס בקשה לרישום רכב להובלת בעלי חיים
על פי תקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל), התשמ"ב-1982
א. פרטי המבקש:
שם פרטי
שם משפחה
מס' זהות


יישוב
רחוב
מס' בית/משק
מיקוד


טלפון
פקס'
נייד
דוא"לב. פרטי בעל הרכב הרשום:
שם פרטי
שם משפחה
מס' זהות


יישוב
רחוב
מס' בית/משק
מיקוד


טלפון
פקס'
נייד
דוא"לג. אני מבקש לרשום את הרכב שפרטיו מופיעים להלן כרכב להובלת בעלי חיים מהסוגים שלהלן:
פרטי הרכב
למילוי על ידי המבקש

מספר רישוי


תוצרת


סוג הרכב
( משאית
( טנדר
( גרור
( אחר

גודל תא ההובלה


גובה (במטרים)


אורך (במטרים)


רוחב (במטרים)


סוג בעלי חיים
( בקר
( גמלים
( חזירים
( כבשים
( עזים
( סוסים
( עופות

..
חתימת המבקש תאריך
מסמכים שיש לצרף לבקשה:
1. אם אין המבקש בעל הרכב הרשום, יש לצרף לבקשה הסכמה בכתב של בעל הרכב הרשום לרישום הרכב בהתאם לבקשה;
2. יש לצרף לבקשה את צילום רישיון הרכב. בקשה שלא צורף לה צילום של רישיון הרכב לא תטופל.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ב, 1118; תשמ"ח 196; תשנ"ד, 920, 1081; תשס"ז, 1002.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ