אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מחלות בעלי חיים (הזרעה מלאכותית בצאן), התשנ"ט-1998

תקנות מחלות בעלי חיים (הזרעה מלאכותית בצאן), התשנ"ט-1998

תקנות מחלות בעלי חיים (הזרעה מלאכותית בצאן), התשנ"ט-1998 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו-23 (4) לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985 (להלן - הפקודה), וסעיף 11ב לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולענין תקנה 9 באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה -
פרק א': כללי
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"האחראי לרביה" - רופא וטרינר ממשלתי שהמנהל מינהו להיות אחראי רביה;
"איליה" - מקום משכן זכרי צאן שסיימו את תקופת הבידוד בתחנת הסגר ועברו בדיקות רפואיות מקדימות;
"היתר" - היתר הקמה או היתר הפעלה כאמור בתקנה 6;
"המנהל" - מנהל השירותים הווטרינריים או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;
"זכרי צאן" - אילים ותיישים שמיועדים לשמש להפקת זירמת צאן;
"מכון הזרעה" - מיתקן להפקת זירמת צאן שהוא עסק טעון רישוי לפי פרט 3.2 ד' לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995;
"מזריע" - אדם שהמנהל התיר לו לבצע הזרעה מלאכותית בצאן;
"תחנת הסגר" - מקום סגור ומבודר שאישר המנהל לצורך בדיקה ואישור זכרי צאן לפני העברתם לאיליה.
2. הקמת מכון הזרעה והפעלתו
לא יקים אדם ולא יפעיל מכון הזרעה אלא בהיתר מאת המנהל ובהתאם לתנאיו.
3. הפצת זירמת צאן
לא ישווק אדם, לא ימסור, לא יעביר ולא יפיץ זירמת צאן בישראל, אלא אם כן הופקה הזירמה במכון הזרעה, בהתאם להוראות תקנות אלה.
4. מסירת זירמה
לא ימסור בעל מכון הזרעה זירמת צאן אלא למזריע או לבעל עדר לשם הזרעה בעדרו בלבד.
פרק ב': היתר להקמת מכון הזרעה ולהפעלתו
5. תנאי להיתר
לא יינתן היתר להקמת מכון הזרעה ולהפעלתו אלא אם כן מבקש ההיתר ממלא אחר הוראות תקנות אלה, להנחת דעתו של המנהל.
6. בקשה להיתר הקמה
מבקש היתר הקמה למכון הזרעה (להלן - היתר הקמה) יגיש למנהל בקשה בכתב על כך ויצרף לה את כל אלה:
(1) מפה מצבית - תרשים סביבה בקנה מידה של 1:1250;
(2) תרשים המגרש בקנה מידה של 1:1250;
(3) תכניות מכון ההזרעה בקנה מידה של 1:100;
(4) מפרט טכני וסניטרי של המכון;
(5) רשימת ציוד וסימון הצבתו בתכניות המכון;
(6) הודעה בדבר מספר זכרי הצאן שיוחזקו במכון.
7. בקשה להיתר הפעלה
(א) מבקש היתר הפעלה למכון הזרעה (להלן - היתר הפעלה), שהוקם לפי היתר הקמה, יגיש למנהל בקשה על כך.
(ב) תוקף היתר הפעלה יהיה לשנה מיום נתינתו והוא ניתן לחידוש לפי בקשה בכתב של מבקש החידוש.
(ג) לבקשה לחידוש היתר הפעלה תצורף הצהרה בכתב של המבקש כי הנספחים שצורפו לבקשתו להיתר ההקמה משקפים את המצב הקיים במכון ההזרעה בעת הבקשה לחידוש היתר ההפעלה.
8. היתר
המנהל רשאי, לפי שיקול דעתו, לתת היתר, לסרב לתיתו, להתנותו בתנאים, להתלותו, לשנותו או לבטלו.
9. אגרה
בעד בקשה להיתר ישלם המבקש אגרה בסך 1,390 שקלים חדשים.
פרק ג': המבנים והחצר
10. מרחקים ודרכי גישה
המרחק בין מכון הזרעה לבין תחנת הסגר או משק בקר או צאן אחר יהיה 100 מטרים לפחות; והמרחק בין מכון הזרעה או תחנת הסגר לבין דרך המשמשת להובלת בעלי חיים יהיה 30 מטרים לפחות.
11. מיתקני מכון
(א) לכל מכון הזרעה תהיה תחנת הסגר שתמוקם מחוץ לשטחו.
(ב) מכון הזרעה יכלול את המדורים האלה:
(1) איליה;
(2) מדור להפקת הזירמה;
(3) מדור לעיבוד הזירמה ואחסונה;
(4) תחנה לשינוע הזירמה ממכון ההזרעה אל מחוצה לו;
(5) מדור בית חולים שיהיה נפרד ומרוחק מתאי זכרי הצאן ויהיו בו תאי
בידוד.
(ג) התכנון המפורט של מכון ההזרעה לרבות תחנת ההסגר כולל רצף תנועת העובדים וכיוונה, סידורי התאורה והחיטוי, יהיו בהתאם לדרישות המנהל.
12. חצרי תחנת ההסגר והמכון
(א) חצרי תחנת ההסגר ומכון ההזרעה יהיו מגודרים ומצוידים בשערים עם מנעולים למניעת כניסתם של אנשים ובעלי חיים שכניסתם לא אושרה בידי האחראי לרביה; המרחק שבין גדר החצר ובין כל קיר חיצוני של תחנת ההסגר או של מכון ההזרעה לא יפחת מ-10 מטרים; החצר תהיה נקיה ומסודרת.
(ב) בחצרי תחנת ההסגר ומכון ההזרעה יותקנו מיתקנים אטומים לאשפה, ברזי מים וסדרי ניקוז, הכל לפי דרישת המנהל.
13. מיתקני חיטוי
בכניסה לתחנת ההסגר ולמכון ההזרעה יהיו מיתקני חיטוי וחדרי הלבשה, הכל לפי דרישת המנהל.
14. מחסנים
בתחנת ההסגר ובמכון ההזרעה יהיו מחסנים לאחזקת אבזרים וחומרים הדרושים לעבודת התחנה והמכון; המחסנים יהיו סגורים ואטומים בפני כניסת מזיקים.
15. חומרי בניה וניקוז
תחנת ההסגר ומכון ההזרעה יהיו בנויים מחומרים שאינם גורמים לפגיעה בבעלי חיים והניתנים בנקל לרחיצה, חיטוי וניקוי; התשתיות יאפשרו ניקוז יעיל של השפכים ממיתקני המכון.
פרק ד': הפעלה ותחזוקה
16. תנאים לאכלוס איליה
לא יוכנסו זכרי צאן לאיליה אלא לפי אישור בכתב מאת האחראי לרביה ולאחר שנתקיימו בהם כל התנאים, הבדיקות, הטיפולים, החיסונים וההסגרים המפורטים בתקנות אלה.
17. תנאים להכנסת זכרי צאן לתחנת הסגר
(א) בתקנה זו -
"הרשימה" - רשימת מחלות מידבקות או תורשתיות ורשימת חיסונים שערך המנהל מזמן לזמן ושהופקדה לעיון הציבור בלשכה הווטרינרית;
"הלשכה הווטרינרית" - הלשכה הווטרינרית שבאזור שיפוטה נמצא משק המקור.
(ב) לא יוכנסו זכרי צאן לתחנת הסגר אלא לפי אישורים בכתב מאת האחראי לרביה ומאת רופא וטרינר ממשלתי של הלשכה הווטרינרית, שיינתנו לאחר שנתקיימו בזכרי הצאן כל התנאים המפורטים להלן:
(1) לא נתגלו במשק שממנו נלקחו (להלן - משק המקור) מחלות מידבקות או תורשתיות הרשומות ברשימה;
(2) העדר שממנו נלקחו זכרי הצאן נבדק וחוסן נגד מחלות שברשימה;
(3) זכרי צאן שנתקיימו בהם התנאים המפורטים בפסקאות (1) ו-(2) נבדקו במשק המקור ונמצא שאינם נושאים גורמי מחלה של המחלות ברשימה.
18. זכרי צאן בתחנת הסגר
עם הכנסת זכרי הצאן לתחנת ההסגר הם -
(1) יבודדו בקבוצות נפרדות לפי מועד כניסתם וייבדקו בדיקה קלינית כללית;
(2) ייבדקו, יטופלו ויחוסנו כפי שיורה המנהל ובהתאם ללוח זמנים ולתנאים שהורה עליהם.
19. הכנסת זכרי צאן לאיליה
אישר האחראי לרביה כי הושלמו, להנחת דעתו, כל הבדיקות והטיפולים הנדרשים בזכרי צאן הצאן לפי תקנה 18 יוכנסו זכרי הצאן לאיליה.
20. הפרדת זכרי צאן
זכרי צאן חולים יוחזקו בנפרד במדור בית החולים עד שיחליט האחראי לרביה על החזרתם לאיליה, על שחיטתם או על הרחקתם ממכון ההזרעה.
21. הפקת זירמה
הפקת הזירמה מזכרי הצאן תיעשה רק במדור הפקת הזירמה שבמכון ההזרעה; כל מירוק יילקח בבושת מלאכותית וכוסית נפרדות, נקיות ומחוטאות ועליהן תודבק תווית המזהה את הזכר שממנו נלקחה הזירמה ואת מועד לקיחתה.
22. כניסה ושהות במכון הזרעה
(א) לא ייכנס אדם למכון הזרעה אם ביקר במשק בקר או צאן בתוך עשרים וארבע שעות לפני כניסתו למכון. הוראה זו לא תחול על רופא וטרינר שנכנס למדור בית חולים.
(ב) לא ייכנס אדם למכון הזרעה אלא אם כן החליף את בגדיו בחדר ההלבשה לבגדים נקיים ומחוטאים.
פרק ה': הזרעה
23. היתר למזריע
(א) לא יבצע אדם הזרעה מלאכותית בצאן אלא בהיתר מאת המנהל (להלן - היתר למזריע), ובהתאם לתנאים שקבע המנהל בהיתר.
(ב) המנהל ייתן היתר למזריע אם הוכח, להנחת דעתו, כי המבקש קיבל הכשרה נאותה לביצוע הזרעה מלאכותית בצאן.
(ג) לא ישתמש מזריע בזירמת צאן אלא אם כן הופקה במכון שקיבל היתר הפעלה לפי תקנות אלה.
פרק ו': רישומים ודיווחים
24. רישומים בידי בעל מכון הזרעה
בעל מכון הזרעה ינהל רישום מלא ומדויק של זכרי הצאן בתחנת הסגר ובמכון לרבות פרטים בדבר הפקת זירמת הצאן ומסירתה, הכל בטפסים שהורה עליהם המנהל.
25. רישומים בידי מזריע
מזריע ינהל רישום יומי מלא ומדויק של ההזרעות שביצע, בטופס שהורה עליו המנהל וימסור העתק של הטופס לבעל מכון ההזרעה שממנו קיבל את הזירמה.
26. דיווחים
(א) בעל מכון הזרעה ידווח מיד לאחראי לרביה על כל תחלואה בזכרי הצאן.
(ב) מזריע ובעל עדר שהוזרע בזירמה שהופקה במכון הזרעה ידווחו ללשכה הווטרינרית המחוזית ולבעל מכון להזרעה על כל מחלה, חשד למחלה או הפלה בצאן שהוזרע.
פרק ז': הוראות כלליות
27. שמירת דינים
אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין.
28. סייגים לתחולה
הוראות תקנות אלה לא יחולו על -
(1) הפקת זירמה והזרעה בעדר הנמצא באותו אתר;
(2) זירמה המיובאת בהיתר המנהל;
(3) זירמה לשימוש בניסויים במוסדות מדע או מחקר ובתנאי שהפקתה והשימוש בה ייעשו בפיקוחו של רופא וטרינר ממשלתי.
29. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה 18 חודשים מיום פרסומן.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ט, 182.
2 התקנות פורסמו ביום 17.12.1998.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ