אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (היטלים), התשס"ז-2007

תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (היטלים), התשס"ז-2007

תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (היטלים), התשס"ז-2007 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973 (להלן - החוק), לאחר שניתנה הזדמנות למינהלה הזמנית המאוחדת, מתוקף סמכותה לפי סעיף 74(א)(5) לחוק, להשמיע את עמדתה, בהסכמת שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ירקות" - כל הצמחים המפורטים ברשימת ענף הירקות שבתוספת לחוק;
"פירות" - כל הצמחים המפורטים ברשימת ענף הפירות שבתוספת לחוק;
"פרי הדר" - כל הצמחים המפורטים ברשימת ענף פרי ההדר שבתוספת לחוק;
"רבעון" - תקופה של שלושה חודשים שתחילתה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי, וב-1 באוקטובר, לפי הענין;
"שיווק" - סחר של צמחים בסיטונות והעברתם לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה של הבעלות או החזקה, לרבות לתעשיין לבית אריזה או ליצוא;
"תעודת משלוח" - כמשמעותה בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973.
פרק ב': קביעת שיעור ההיטל
2. חובת תשלום היטל
מוטל בזה היטל על מגדלים של צמחים והם חייבים כלפי המועצה בתשלום ההיטל, בעצמם, או באמצעות, משווקים מורשים, יצואנים, תעשיינים ובתי אריזה, לפי תקנות אלה.
3. חישוב ההיטל
ההיטל בעד כל צמח, מין או זן יחושב לפי השיעור הקבוע לו בתוספת הראשונה, ביחס למשקל או לשטח הגידול, כמפורט להלן:
(1) בענף הירקות ובענף פרי ההדר - לפי משקל, ואולם ההיטל בעד גידולי תות שדה יחושב לפי שטח הגידול;
(2) בענף הפירות - לפי שטח הגידול של מטע שהגיע לגיל ניבה כמפורט בתוספת השניה; בעד שטח מטע שלא הגיע לגיל ניבה יוטל היטל בשיעור של 40% מההיטל שחל לגבי אותו מין או זן, כמפורט בתוספת הראשונה.
4. עדכון ההיטל
(א) שיעורי ההיטל יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום העדכון), בהתאם לשיעור השינוי במדד החדש לעומת המדד הבסיסי.
(ב) שיעורי ההיטל שעודכנו כאמור בתקנת משנה (א), יעוגלו לשקל החדש השלם הקרוב.
(ג) המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפרסם ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).
(ד) בתקנה זאת -
"המדד הבסיסי" - מדד חודש אוקטובר שלפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - מדד חודש דצמבר 2006;
"המדד החדש" - מדד חודש אוקטובר שלפני יום העדכון;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
פרק ג': גביית ההיטל
5. היטל לפי משקל
על גביה לפי משקל יחולו הוראות אלה:
(1) משווק מורשה, יצואן, תעשיין או בית אריזה שקיבל צמחים ממגדל, ינכה את ההיטל מהתמורה שעליו לשלם למגדל בעד הצמחים שקיבל ויעבירו למועצה; משתלמת התמורה בשיעורים, ינוכה ההיטל באותם השיעורים מהתמורה;
(2) משווק מורשה, יצואן, תעשיין או בית אריזה יעביר למועצה עד תום כל חודש את סכומי ההיטלים שניכה בחודש הקודם, בצירוף הרישומים כאמור בפסקה (3);
(3) משווק מורשה, יצואן, תעשיין או בית אריזה, החייב בניכוי היטל לפי תקנה זו, יערוך רישום יומי, שבועי או חודשי של הצמחים שקיבל או שיווק, לפי מגדל, ויעבירו למועצה במדיה מגנטית או לפי טפסים שקבעה לכך המועצה ובצירוף מסמכים, לרבות העתקי תעודות משלוח, הכל כפי שתורה המועצה.
6. היטל לפי שטח
על גביה לפי שטח יחולו הוראות אלה:
(1) המועצה תקבע את שטח הגידול שברשות המגדל, בחלוקה לפי צמח, מין או זן, ותודיע על כך למגדל; לצורך קביעתה כאמור, ימציא המגדל למועצה, לפי דרישתה, כל נתון או מסמך הנוגעים לענין וכן תהא המועצה רשאית, היא או מי מטעמה, לערוך ביקורת בשטח הגידול שברשות המגדל;
(2) המגדל ישלם למועצה רבע מסכום ההיטל לא יאוחר מהחמישה עשר לחודש שלאחר תום כל רבעון, ואולם המועצה רשאית לדרוש ממשווק מורשה, יצואן, תעשיין או בית אריזה, שקיבל צמחים מהמגדל, לנכות את ההיטל מהתמורה שעליו לשלם למגדל בעד הצמחים שקיבל ולהעבירו אליה, ויחולו לענין זה הוראות תקנה 5, בשינויים המחויבים;
(3) לא יאוחר מיום ה15- בחודש דצמבר של כל שנה, המגדל יעביר לידי המועצה הצהרה בדבר שטחי הגידול שברשותו בחלוקה לפי צמח, מין או זן, שנת נטיעה, צורת הגידול, אזור הגידול ותאריכי השתילה או הזריעה וכל נתון אחר שעליו תורה המועצה, לפי טפסים שקבעה לכך ובצירוף מסמכים לרבות העתקי תעודות משלוח, כפי שתורה המועצה; המגדל ידווח למועצה על כל שינוי שחל בפרטים הכלולים בהצהרתו כאמור, בתוך 30 ימים מיום השינוי.
7. חובת דיווח
פסק מגדל מלגדל, מכל סיבה שהיא, ידווח על כך מיד למועצה; לא דיווח כאמור - ימשיך לחוב בתשלום ההיטל ואם גידל אחר במקומו, יחובו בתשלום ההיטל הוא ומי שמגדל במקומו, יחד ולחוד.
8. המצאת מסמכים
מגדל, משווק מורשה, יצואן, תעשיין או בית אריזה, החייב בתשלום היטל או בניכויו והעברתו לפי תקנות אלה, ימציא למועצה, לפי דרישתה, כל נתון או מסמך, לרבות העתקי תעודות משלוח, הנוגעים לצמחים שגידל, קיבל או שיווק, לפי הענין, בתוך שבעה ימים מיום קבלת הדרישה.
תוספת ראשונה2
(תקנה 3)
1. ענף הפירות
שם הצמח,
המין או הזן
סכום ההיטל
בשקלים חדשים
לדונם

שם הצמח,
המין או הזן
סכום ההיטל
בשקלים חדשים
לדונם

אבוקדו
120
ענבי מאכל
70

אגוז המלך
33
פטל
50

אגס
110
פיג'ואה
60

אוכמניה
50
פיטאיה
90

אוסנה
50
פפיה
60

אנונה
75
פקאן
50

אננס
60
צבר תרבותי (נטול קוצים)
50

אפרסמון
100
קרמבולה
60

אפרסק
130
רימון
110

אקטינידיה
165
שזיף אירופי
60

באבאקו
33
שזיף יפני
130

בטנה - פיסטוק
33
שסק
80

בננה
100
שעונית (פסיפלורה)
80

גויאבה
100
שקד ירוק
51

דובדבן
110
תאנה
70

חבוש
60
תמר יבש
70

ליצ'י
70
תמר לח
70

מנגו
80
תפוח
150

מקדמיה
50
כל זני הזית
האירופאיים
90

משמש
100
כל שאר הפירות
55

נקטרינה
130
2. ענף הירקות

שם הצמח,
המין או הזן
סכום
ההיטל
בשקלים
חדשים
לטון
סכום
ההיטל
בשקלים
חדשים
לדונם

אבטיח
5


אזוב מצוי (זעתר)
60


אזובית פשוטה (אורגנו)
60


אפונה
5

נענה משולבת 60
סייגית 60
סלק 10
עגבניה המשווקת לשוק
המקומי או לייצוא
10
עגבניה המשווקת
לתעשיה
2
עירית 60
ער אציל (דפנה) 60
פטרוסיליה מסולסלת 60
פטרוסיליה עלים 60
פטרוסיליה שורש 60
פלפל 30
פפריקה 60
צנון 10
צנונית 10
צתרה תרבותית 60
קורנית מקורקפת 60
קורנית פשוטה 60
קישוא 10
רוזמרין רפואי 60
רוקט (בן חרדל) 60
ריחן (באזיל מתוק) 60
שום 20
שומר 5
שמיר 60
שעועית 5
תות שדה 240
תירס קלחים 5
תפוח אדמה 5
כל שאר הירקות 10
שם הצמח,
המין או הזן
סכום
ההיטל
בשקלים
חדשים
לטון
סכום
ההיטל
בשקלים
חדשים
לדונם
גזר 5
גרגיר הגינה 60
דלעת 10
זנגוויל 60
חומעה 60
חסה 5
חציל 5
חרדל עלים (כרוב
סמרני)
60
כנר (קנרס, ארטישוק) 10
כרוב אדום 5
כרוב לבן 5
כרוב מסולסל 5
כרוב ניצנים 5
כרוב נפוס (רוטבגה) 5
כרוב סיני 5
כרוב עלים 5
כרובית 5
כרפס (סלרי) עלים 5
כרפס (סלרי) שורש 5
לימונית ריחנית 60
לענה דרקונית (סרגון) 60
לענה שיחנית (שיבה) 60
מיורם 60
מילון 5
מליסה רפואית 60
מלפפון 5
מנתה חריפה 60
מרווה משולשת 60
מרווה רפואית 60
נענה 60
קובץ התקנות 6573 , כ"ד באדר התשס"ז, 653 14.3.2007
3. ענף פרי ההדר
כל פרי ממשפחת ההדר: 10 שקלים חדשים לטון.
תוספת שניה
(תקנה 3( 2))
הצמח,
המין או הזן
גיל ניבה
בשנים
הצמח,
המין או הזן
גיל ניבה
בשנים
אבוקדו 4 ענבי מאכל 3
אגוז המלך 6 פטל 2
אגס 3 פיג'ואה 4
אוכמניה 3 פיטאיה 2
אוסנה 1 פפיה 2
אנונה 3 פקאן 6
אננס 1 צבר תרבותי (נטול קוצים) 3
אפרסמון 4 קרמבולה 3
אפרסק 3 רימון 3
אקטינידיה 3 שזיף אירופי 3
באבאקו 1 שזיף יפני 3
בטנה - פיסטוק 3 שסק 3
בננה 1 שעונית (פסיפלורה) 1
גויאבה 3 שקד ירוק 3
דובדבן 3 תאנה 3
חבוש 3 תמר יבש 4
ליצ'י 4 תמר לח 4
מנגו 3 תפוח 3
מקדמיה 5 כל זני הזית האירופאיים 4
משמש 3 כל שאר הפירות 1
נקטרינה 3
_______________________________
1 ק"ת תשס"ז, 649.
2 נוסח התוספת אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ